intTypePromotion=3

Slide bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? - Tiếng việt 4 - GV.Lâm Ngọc Hoa

Chia sẻ: Lâm Ngọc Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
95
lượt xem
3
download

Slide bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? - Tiếng việt 4 - GV.Lâm Ngọc Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của bài học Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? giúp HS nhận ra hai bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của câu kể Ai làm gì, từ đó biết vận dụng kiểu câu kể Ai làm gì? vào bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? - Tiếng việt 4 - GV.Lâm Ngọc Hoa

  1. Luyện từ và câu: Kiểm tra bài cũ: Câu 1:Tìm 5 từ có chứa tiếng tài có nghĩa là “có khả năng hơn người bình thường”. Đặt 1 câu với một trong các từ vừa tìm được. Câu 2: Em hãy nêu và giải thích một câu t ục ng ữ ca ngợi tài trí của con người .
  2. Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì? Bài 1: Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau: Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Bỗng biển có tiếng động mạnh. Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui. Theo Hà Đình Cẩn
  3. Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì? Thảo luận nhóm đôi . Bài 1: Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau: Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Bỗng biển có tiếng động mạnh. Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui. Theo Hà Đình Cẩn
  4. Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ? Làm việc cá nhân Bài 2: Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong các câu vừa tìm được. Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Bỗng biển có tiếng động mạnh. Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui. Theo Hà Đình Cẩn
  5. Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì? 2. Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong câu vừa tìm được. Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. CN VN Một số chiến sĩ thả câu. CN VN Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. CN VN Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui. CN VN
  6. Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì? 3.Viết một đoạn văn khoảng 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em, trong đó có dùng kiểu câu Ai làm gì?
  7. Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
  8. 1 2 4 3 Đặt ị ngtể trong câulàmườlàm ồmthường do Chủmộữcâu kể Ai kth Ai ng ggì? Thấy bộ do V k Ai làm gì? ể gì? Có chủm ường Câu ngữ do danh ậừnào tthành. từtừ ạn tiạo ạtạthành . ph loạ? nào o o thành. lo t i
  9. *Xem lại bài * Chuẩn bị bài sau: Mở rông vốn từ: Sức khỏe
  10. VD: S ¸ng Êy, chóng em ®Õn tr­êng sím h¬n mäi ngµy. The o ph©n c«ng cña tæ tr­ëng Lª, chóng em lµm viÖc ngay. Hai b¹n H¹nh vµ Hoa quÐt thËt s¹ch nÒn líp. B¹n Hïng vµ Lan kª dän l¹i bµn ghÕ. B¹n Th¬m lau bµn c« gi¸o, lau b¶ng ®e n. B¹n tæ tr­ëng th× quÐt tr­íc cöa líp. Cßn em th× s¾p xÕp l¹i c¸c ®å dïng häc tËp vµ s¸ch vë bµy trong chiÕc tñ con kª cuèi líp. ChØ mét lo¸ng, chóng e m ®· lµm xong mäi viÖc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản