intTypePromotion=1

Sổ theo dõi NCR

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
126
lượt xem
8
download

Sổ theo dõi NCR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ theo dõi NCR

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ theo dõi NCR

  1. S OÅ THEO DOÕ I NCR Boä phaän: Stt NCR Phaùt haønh Moâ taû toùm taét saûn phaåmï Hình thöùc Ngaøy phaûi Ngöôøi giaùm Keát quaû Ghi chuù soá soá khoâng phuø hôïp xöû lyù hoaøn thaønh saùt NCR môùi Thoaû maõn Khoâng thoaû maõn Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi laäp Trang: 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2