intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Lao động - Thương binh và Xã hội cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn khu vực miền núi, trung du và dân tộc

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:764

55
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Lao động - Thương binh và Xã hội cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn khu vực miền núi, trung du và dân tộc tập trung giới thiệu một số nội dung về nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội ở từng lĩnh vực, đồng thời hướng dẫn cụ thể những nhiệm vụ của công chức Văn hoá- Xã hội chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Lao động - Thương binh và Xã hội cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn khu vực miền núi, trung du và dân tộc

LO'INOIDAU<br /> <br /> Cong chuc van hoa- xii hQi c~p xii, phuOng, thj trful chuyen tnich thea<br /> doi v8 Lao dQng- Thuong hinh va Xii hQi (gQi chung la cong chuc van hoa- xii<br /> hQi) la dQi ngl1 can hQ dong vai tro r~t quan trQng trong vi~c triSn khai cac<br /> chinh sach, chuang trinh, dg an nganh Lao dQng- Thuang hinh va Xii hQi dSn<br /> nguai dan, cac t6 chuc<br /> <br /> acQng dAng. Vi v~y, vi~c trang hj dAy du cac kiSn thuc,<br /> <br /> kY nang qufm ly cl1ng nhu c~p nh~t h~ th6ng chinh sach lao dQng, thuang hinh<br /> va xii hQi cho dQi ngl1 cong chuc van hoa- xii hQi c~p xii la vi~c lam cAn thiSt va<br /> tiSn hanh thuOng xuyen.<br /> DS dap irng nhu cAu nang cao nang 19c cho dQi ngl1 cong chuc van hoa­<br /> xii hQi c~p xii, can cu vao QuySt djnh s6 1956/QD-TTg ngay 27/11/2009 cua<br /> Thu tu6ng Chinh phu phe duy~t DS<br /> dSn nam 2020", BQ NQi<br /> <br /> Vl,1<br /> <br /> an: " Dao tl;10 nghS cho lao dQng nong thon<br /> <br /> ph6i hqp v6i BQ Lao dQng- Thuang hinh va Xii hQi<br /> <br /> hien sOl;lll tai li~u dao tl;1o hAi duang cong chuc Van hoa- Xii hQi chuyen trach<br /> thea doi v8 Lao dQng- Thuang hinh va Xii hQi.<br /> Cu6n sach nay t~p trung giOi thi~u mQt s6 nQi dung v8 nhi~m Vlf qufm ly<br /> nha nu6c cua -oy han nhan dan c~p xii v8 lao dQng, nguOi co cong va xii hQi<br /> <br /> a<br /> <br /> timg llnh Vl!C, dAng thai hu6ng dan Clf thS nhUng nhi~m Vl,1 cua cong chuc Van<br /> hoa- Xii hQi chuyen trach thea doi vS Lao dQng- Thuang hinh va Xii hQi. Tuy<br /> nhien, chinh sach cua timg linh vgc thuOng xuyen co thay d6i dS dap irng nhu<br /> cAu cUQC s6ng. Vi v~y, mBi cong chi:cc Van hoa - Xii hQi noi tren cAn thea doi,<br /> c~p nh~t thong tin m6i nh~t v8 cac chinh sach va ky nang qmin ly thea cac<br /> kenh quan ly nganh dQc, Clll1g nhu tren cac trang thong tin di~n til cua Nganh.<br /> M~c du, cu6n titi li~u nay dii duQ'c ra soat, chinh sua nhung khong thS<br /> <br /> tninh kh6i nhUng thiSu sot. T~p thS tac gill xin cam on y kiSn dong gop cua cac<br /> dAng chi dS cu6n sach duQ'c hoan thi~n han.<br /> <br /> BANBIENT~P<br /> <br /> 1<br /> <br /> ChuO'ngI<br /> ,<br /> <br /> W<br /> <br /> ~<br /> <br /> A<br /> <br /> CHU'C NANG, NHI~M VV, QUYEN H~N<br /> NGANH LAO DQNG- THU'O'NG BINH vA xA HQI<br /> Chuyen<br /> ,<br /> <br /> W<br /> <br /> A<br /> <br /> de 1<br /> "<br /> <br /> ,..,<br /> <br /> A?<br /> <br /> ,<br /> <br /> VV VA cO' CAU TO CHU'C<br /> ellA BQ LAO DQNG THU'O'NG BINH vA xA HQI<br /> CHU'C NANG, NHI~M<br /> <br /> (Nghj djnh<br /> <br /> so 186/2007/ND-CP ngay 25/12/2007 cua Chfnh phil)<br /> <br /> I. Vi tri va chuc nang<br /> <br /> ..............<br /> <br /> BQ Lao dQng- Thuong hinh va Xii hQi la co quan cua Chinh phu, th\le<br /> <br /> hi~n chuc nang qUim ly nha nu&c v~ cac linh Vl!C: vi~c lam, d~y ngh~, lao dQng,<br /> ti~n luong, ti~n cong, bao hiSm xa hQi (bao hiSm xa hQi bAt bUQc, bao hiSm xa<br /> hQi tl! nguy~n, bao hiSm thdt nghi~p), an toan lao dQng, nguai co cong, bao trg<br /> xa hQi, bao v~ va cham soc tre em, binh ddng gi&i, phong, chang t~ nliID xa hQi<br /> (sau day gQi chung la linh Vl!C lao dQng, nguai co eong va xff hQi) trong ph~m vi<br /> Cel nuac; quim ly nhil nuac cac dich V\l eong thuQc linh Vl!C do BQ quim lYe<br /> <br /> -/<br /> <br /> ll. Nhi~m Vl} va quy~n h~n<br /> BQ Lao dQng- Thuang hinh va Xa hQi co trach nhi~m th\lc hi~n nhi~m V\l,<br /> <br /> quy~n hliID quy dinh ~i Nghi dinh sa 178/2007/ND-CP ngay 03 thang 12 nam<br /> 2007 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhi~m V\l, quy~n hliID va co cdu t6<br /> chuc cua BQ, co quan ngang BQ va nhiing nhi~m V\l, quy~n hliID Cl) thS sau day:<br /> 1. Trinh Chinh phu cac d\l' an lu~t, phap l~nh; d\l' thao nghi quySt, nghi<br /> dinh cua Chinh phu thea chuang trinh, kS ho~ch xay d\fl1g phap lu~t hang nam<br /> cua BQ da dugc phe duy~t, cac d\l' an, d~ an va van bim quy ph~ phap lu~t khac<br /> thea S\l' phan cong cua Chinh phu, Thu tu6ng Chinh phu v~ linh Vl!C lao dQng,<br /> nguai co cong va xa hQi.<br /> 2. Trinh Thu tu6ng Chinh phu phe duy~t chi8n lugc, quy ho~ch, k8 ho~ch<br /> dai hliID, nam nam, hang nam va cac chuang trinh ml)c tieu quac gia, cac cong<br /> <br /> trinh, dv an quan trQng v~ linh Vl!C thuQc ph~ vi quim ly nha nu&c cua BQ; cac<br /> d\l' thao quy8t dinh, chi thi va cac van bim khac thuQc thfun quy~n chi d~o, di~u<br /> hanh eua Thil tu6ng Chinh phil.<br /> -~<br /> <br /> <br /> 21<br /> <br /> -j<br /> <br /> 3. Ban hanh cac quySt dinh, chi thi, thong tu thuQc ph~ vi qmin ly nha<br /> nuac cua BQ; phe duy~t cac dS<br /> <br /> an,<br /> <br /> d\l' an, quy ho~ch, kS ho~ch thuQc thfun<br /> <br /> quySn quySt dinh cua BQ; hu6ng dful, kiSm tra va chiu trach nhi~m t6 chuc th\l'c<br /> hi~n<br /> <br /> cac van ban quy ph~ phap lu~t thuQc ph~m vi quan ly nha nuac cua BQ.<br /> 4. Chi d~o va t6 chuc th\l'c hi~n cong tac tuyen truySn, ph6 biSn, giao d\lc<br /> <br /> phap lu~t thuQc ph~m vi qUID ly nha nuac cua BQ.<br /> 5. VS linh V\lC vi~c hUll va bao hiSm thAt nghi~p<br /> a) Hu6ng dful th\l'C hi~n cac quy dinh cua phap lu~t vS chinh sach vi~c<br /> lam, chinh sach phat triSn thi truimg lao dQng, chi tieu t~o vi~c lam mOi va<br /> khuySn khich ~o vi~c lam mOi; vS tuySn d\lIlg va qUID ly lao dQng Vi~t Nam va<br /> lao dQng nuac ngoai lam vi~c t~i Vi~t Nam; vS chinh sach vi~c lam d6i vOi d6i<br /> tuQ"llg d~c thu, lao dQng dich chuySn; vS lao dQng bi mAt vi~c lam trong sAp xSp<br /> l~i<br /> <br /> doanh nghi~p nha nuac;<br /> b) Hu6ng dful co chS th\l'c hi~n cac d\l' an cua Chuang trinh m\lc tieu qu6c<br /> <br /> gia vS vi~c lam thea thfun quySn;<br /> c) Quy dinh vS diSu ki~n, thu tl)c thanh l~p va ho~t dQng cua co sa giOi<br /> thi~u vi~c<br /> <br /> lam;<br /> <br /> d) Hu6ng dful va t6 chuc th\l'c hi~n cac ho~t dQng giao dich vi~c lam;<br /> d) T 6 chuc h~ th6ng thong tin thi truimg lao dQng; thu th~p, cung cAp co<br /> <br /> sa dfr li~u vS thi truimg lao dQng cho t6 chuc, ca nhful co nhu c&u;<br /> e) Hu6ng dful, kiSm tra va t6 chuc th\l'c hi~n cac quy dinh cua phap lu~t<br /> vS bao hiSm thAt nghi~p.<br /> 6. VS linh V\lC nguai lao dQng Vi~t Nam di lam vi~c<br /> <br /> a nuac ngoai thea<br /> <br /> hgp d6ng<br /> a) Hu6ng dful th\l'C hi~n cac quy dinh cua phap lu~t vS nguOi lao dQng<br /> Vi~t Nam di lam vi~c a nuac ngoai thea hgp d6ng;<br /> <br /> b) Phat triSn thi truimg lao dQng ngoai nuac;<br /> c) Xay d\l'Ilg va hu6ng d§n th\l'c hi~n kS ho~ch dao t~o ngu6n lao dQng di<br /> lam vi~c<br /> <br /> anuac ngoai; quy dinh nQi dung, chuang trinh va chUng chi b6i duang<br /> <br /> kiSn thuc c§n thiSt cho nguai lao dQng truac khi di lam vi~c a nuac ngoai;<br /> <br /> 3<br /> <br /> d) Quy dinh vS Gifty phep; quySt dinh vi~c cftp, d6i, thu h6i Gifty phep<br /> ho~t dc)ng<br /> <br /> djch V\l dua nguai lao dc)ng di lam vi~c<br /> <br /> a nuac ngoai;<br /> <br /> d) T6 chuc, huang dful vi~c dang kY hqp d6ng cua doanh nghi~p va ngum<br /> lao dQng di lam vi~c<br /> <br /> a nuac ngoai thea hqp d6ng ca nhan; giam sat vi~c th\lc<br /> <br /> hi~n hqp d6ng cua doanh nghi~p;<br /> <br /> e) Ph6i hqp vai BQ Ngo~i giao t6 chuc va chi d~o cong tac quim ly, xu ly<br /> nhiing v§n dS lien quan dSn ngum lao dQng Vi~t Nam lam vi~c<br /> <br /> a nuac ngom<br /> <br /> thea hqp d6ng;<br /> <br /> g) Quan ly Quy h6 trg vi~c lam ngoai nu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2