intTypePromotion=1

Tăng cường phối hợp hoạt động nghiên cứu và phát triển giữa cấp địa phương và cấp quốc gia

Chia sẻ: Angicungduoc Angicungduoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
10
lượt xem
0
download

Tăng cường phối hợp hoạt động nghiên cứu và phát triển giữa cấp địa phương và cấp quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết giới thiệu khái quát các văn bản có tính pháp lý về nhiệm vụ của khoa học – công nghệ trong nghiên cứu và phát triển ở thời kỳ đổi mới; những nguyên nhân, hiện tượng, yếu kém và đề xuất một số giải pháp khắc phục những hiện tượng yếu kém đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng cường phối hợp hoạt động nghiên cứu và phát triển giữa cấp địa phương và cấp quốc gia

T¨ng c−êng phèi hîp ho¹t ®éng<br /> Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn<br /> gi÷a cÊp ®Þa ph−¬ng vµ cÊp quèc gia<br /> Hoµng xu©n long(*)<br /> <br /> <br /> <br /> Bµi viÕt giíi thiÖu mét c¸ch kh¸i qu¸t c¸c v¨n b¶n cã tÝnh<br /> ph¸p lý vÒ nhiÖm vô cña khoa häc - c«ng nghÖ trong nghiªn<br /> cøu vµ ph¸t triÓn ë thêi kú ®æi míi. §ã còng chÝnh lµ nh÷ng<br /> ®Þnh h−íng vµ nguyªn t¾c ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô nghiªn cøu<br /> vµ ph¸t triÓn cña c¸c cÊp tõ ®Þa ph−¬ng, c¬ së vµ trung −¬ng.<br /> Khi nªu ra mét sè nhËn xÐt vÒ thùc tr¹ng cña sù phèi hîp<br /> trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô, ®Ò tµi nghiªn cøu vµ ph¸t<br /> triÓn gi÷a c¸c cÊp trong thêi gian qua, bµi viÕt ®· ®Ò cËp ®Õn<br /> nh÷ng hiÖn t−îng, nh÷ng yÕu kÐm vµ c¶ nh÷ng nguyªn nh©n<br /> cña chóng; tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc<br /> nh÷ng hiÖn t−îng vµ yÕu kÐm ®ã.<br /> <br /> <br /> nghÜa vµ nhiÖm vô cña ho¹t ®éng ph¸t triÓn KH&CN ViÖt Nam. C¸c nhiÖm<br /> ýnghiªn cøu vµ ph¸t triÓn (NC&PT) nãi vô ®· x¸c ®Þnh trong NghÞ quyÕt cña<br /> chung lµ gi¶i thÝch thÕ giíi vµ c¶i t¹o thÕ §¶ng, LuËt Khoa häc vµ C«ng nghÖ... lµ<br /> giíi. §ång thêi, tuú theo khung c¶nh mµ chung cho c¶ cÊp quèc gia, ®Þa ph−¬ng vµ<br /> c¬ së.(*)§ã lµ ®Þnh h−íng vµ nguyªn t¾c ®Ó<br /> ho¹t ®éng NC&PT h−íng vµo phôc vô<br /> c¸c cÊp x¸c ®Þnh nhiÖm vô NC&PT cña<br /> nh÷ng môc tiªu cô thÓ.<br /> m×nh cho phï hîp. ë cÊp quèc gia, ph¶i<br /> ë ViÖt Nam, nhiÖm vô cña NC&PT lùa chän ra nh÷ng −u tiªn chung cho c¶<br /> trong sù nghiÖp ®æi míi ®· ®−îc nªu n−íc, bao gåm nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu ®Þa<br /> trong NghÞ quyÕt sè 26- NQ/TW, ngµy ph−¬ng kh¸c nhau. ë cÊp ®Þa ph−¬ng<br /> 30/3/1991 cña Bé ChÝnh trÞ VÒ khoa häc ph¶i x¸c ®Þnh râ vÊn ®Ò n¶y sinh trong<br /> vµ c«ng nghÖ trong sù nghiÖp ®æi míi, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh<br /> ®−îc nhÊn m¹nh l¹i ë NghÞ quyÕt Héi vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña ®Þa ph−¬ng.<br /> nghÞ lÇn thø 2 Ban chÊp hµnh Trung Ho¹t ®éng NC&PT ®Þa ph−¬ng còng cã<br /> −¬ng §¶ng (Kho¸ VIII) VÒ ®Þnh h−íng nhiÖm vô ®Æc thï tuú theo −u tiªn cña<br /> chiÕn l−îc ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng ®Þa ph−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së t×nh<br /> nghÖ trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn<br /> ®¹i ho¸ vµ nhiÖm vô ®Õn n¨m 2000, LuËt (*)<br /> TS., ViÖn ChiÕn l−îc, chÝnh s¸ch khoa häc vµ c«ng<br /> Khoa häc vµ C«ng nghÖ vµ ChiÕn l−îc nghÖ<br /> 24 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 1, 2006<br /> <br /> h×nh ho¹t ®éng vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn §Ò tµi “§æi míi n©ng cao chÊt l−îng l·nh<br /> cña mçi ®Þa ph−¬ng. §ång thêi do nhiÖm ®¹o cña tæ chøc §¶ng x·, ph−êng, thÞ<br /> vô cuéc sèng ®Æt ra cho NC&PT rÊt to trÊn vµ tæ chøc c¬ së §¶ng trong c«ng ty<br /> lín, b¶n th©n ho¹t ®éng NC&PT kh¸ cæ phÇn ë TØnh Yªn B¸i” (Yªn B¸i -<br /> phøc t¹p, tiÒm lùc NC&PT cña mçi cÊp 2003); §Ò tµi “Nghiªn cøu c¬ cÊu thµnh<br /> l¹i h¹n chÕ, nªn cÇn cã mèi quan hÖ phèi viªn gia ®×nh truyÒn thèng vµ gia ®×nh<br /> hîp thèng nhÊt ho¹t ®éng NC&PT cña kiÓu míi ®Ó ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p x©y dùng<br /> c¸c cÊp. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh, hiÖu qu¶ ho¹t gia ®×nh hiÖn ®¹i bÒn v÷ng cho qu¸ tr×nh<br /> ®éng NC&PT nãi chung vµ cña mçi cÊp héi nhËp” (Cµ Mau - 2004 ®Õn 2005), cã<br /> phô thuéc vµo quan hÖ ph©n c«ng, phèi môc tiªu “®iÒu tra sinh ho¹t c¸c gia ®×nh<br /> hîp gi÷a chóng. truyÒn thèng, ®iÒu tra gia ®×nh míi,<br /> nghiªn cøu c¸c mèi quan hÖ trong gia<br /> Trong thùc tÕ, nhiÒu ®Þa ph−¬ng ®·<br /> ®×nh”, dù kiÕn kÕt qu¶ ®¹t ®−îc “®Ò xuÊt<br /> rÊt cè g¾ng x¸c ®Þnh nhiÖm vô KH&CN<br /> khu«n mÉu gia ®×nh hiÖn ®¹i”; §Ò tµi<br /> phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ -<br /> “Nghiªn cøu thÞ hiÕu ©m nh¹c ¶nh<br /> x· héi cña ®Þa ph−¬ng m×nh vµ phèi hîp<br /> h−ëng ®Õn chÊt l−îng häc tËp cña häc<br /> tèt víi cÊp quèc gia. TËp trung vµo c¸c<br /> sinh cÊp 3 vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p” (Cµ Mau<br /> nghiªn cøu øng dông vµ nh÷ng vÊn ®Ò<br /> - 2004 ®Õn 2005); “Nghiªn cøu vµ chuÈn<br /> s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph−¬ng<br /> ®o¸n sím bÖnh ung th− tö cung ë phô n÷<br /> còng lµ ®iÓm nhÊn mµ c¸c ®Þa ph−¬ng<br /> ®· cã chång b»ng ph−¬ng ph¸p soi cæ tö<br /> th−êng nãi ®Õn khi ®¸nh gi¸ t×nh h×nh<br /> cung” (Yªn B¸i - 2003); “X©y dùng m«<br /> ®æi míi ®· qua (1, tr.33; 2, tr.5; 3, tr.22).<br /> h×nh tæ chøc §¶ng trong c¸c doanh<br /> Tuy nhiªn, hiÖn vÉn cßn cã nh÷ng biÓu<br /> nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi” (VÜnh<br /> hiÖn cña sù thiÕu phèi hîp gi÷a ®Þa<br /> Phó - 2004); §Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ gi¶i<br /> ph−¬ng vµ quèc gia.<br /> ph¸p ho¹t ®éng ®µo t¹o c¸c tr−êng d©n<br /> Tr−íc hÕt, trong hÖ thèng nhiÖm vô téc néi tró tØnh B×nh Ph−íc”, cã néi dung<br /> KH&CN c¸c tØnh, thµnh ®ang cã mét bé “lµm râ thùc tr¹ng gi¸o dôc, ®µo t¹o cña<br /> phËn ®Ò tµi nghiªn cøu v−ît qu¸ tÇm cña tØnh B×nh Ph−íc, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p<br /> ®Þa ph−¬ng nh− ®¶ng viªn lµm kinh tÕ t− kh¶ thi gióp Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o vµ c¬<br /> nh©n, ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh quan qu¶n lý cã sù hç trî nh»m n©ng cao<br /> tÕ nhµ n−íc, n©ng cao vai trß tæ chøc vµ chÊt l−îng gióp cho c¸c em d©n téc héi<br /> ho¹t ®éng c«ng ®oµn ®¸p øng yªu cÇu nhËp b×nh ®¼ng víi céng ®ång”.<br /> c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, c¬ së<br /> khoa häc vÒ x· héi ho¸ trong lÜnh vùc Trong viÖc x¸c ®Þnh ®Ò tµi, dù ¸n cßn<br /> gi¸o dôc - ®µo t¹o - y tÕ trong thêi kú ®æi h¹n chÕ vÒ phèi hîp gi÷a NC&PT ®Þa<br /> míi, c¬ së khoa häc x¸c ®Þnh c¬ cÊu ph−¬ng vµ quèc gia ®· dÉn tíi hiÖn t−îng<br /> ng¹ch c«ng chøc - c¬ cÊu ®Þnh biªn c¬ cßn trïng lÆp gi÷a ®Ò tµi cÊp ®Þa ph−¬ng<br /> quan hµnh chÝnh nhµ n−íc, nghiªn cøu vµ ®Ò tµi cÊp quèc gia vµ ®Ò tµi gi÷a c¸c<br /> gi¶i ph¸p h¹n chÕ nghiÖn thuèc l¸, ®Þa ph−¬ng. MÆt kh¸c còng dÉn tíi hiÖn<br /> nghiªn cøu gi¶i ph¸p chèng c¸c bÖnh t−îng th−êng ®−îc nãi ®Õn lµ t¶n m¹n,<br /> t¨ng huyÕt ¸p cho céng ®ång d©n c−, thiÕu tËp trung trong hÖ thèng nhiÖm vô<br /> nhiÔm vi rót viªm gan c, ung th− phÕ KH&CN cña tõng ®Þa ph−¬ng. CÇn cô thÓ<br /> qu¶n, viªm tuþ cÊp,... §ã lµ nh÷ng vÊn ë ®©y phÇn g©y nªn t¶n m¹n thùc chÊt lµ<br /> ®Ò ë tÇm chung, cßn ch−a ®−îc cÊp trung hÖ thèng ®Ò tµi ®Þa ph−¬ng bÞ g¸n cho c¶<br /> −¬ng gi¶i quyÕt. Cã thÓ nªu mét sè vÝ dô: tr¸ch nhiÖm ph¶i gi¶i quyÕt c¶ nh÷ng vÊn<br /> T¨ng c−êng phèi hîp... 25<br /> <br /> ®Ò cña quèc gia hoÆc lÏ ra quèc gia lµm ®é miÔn thu häc phÝ vµ tµi liÖu ®èi víi viÖc<br /> (ngay c¶ tr−êng hîp nh÷ng vÊn ®Ò mµ ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé hîp t¸c x·; Biªn<br /> nhiÒu ®Þa ph−¬ng cã nhu cÇu th× quèc gia so¹n ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o thèng nhÊt ®Ó<br /> còng nªn ®¶m nhiÖm nghiªn cøu...). Sù gióp c¸c tØnh cã c¬ së ®µo t¹o c¸n bé phôc<br /> t¶n m¹n thùc chÊt cßn lµ kh«ng tËp trung vô ph¸t triÓn hîp t¸c x· (2, tr.107); §Ò tµi<br /> vµo nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng kh¶ thi ®èi víi “TiÕp tôc ®æi míi vµ t¨ng c−êng c«ng t¸c<br /> ®Þa ph−¬ng - nh÷ng vÊn ®Ò dùa trªn c¬ së t«n gi¸o phôc vô CNH, H§H tØnh CÇn<br /> kÕt qu¶ nghiªn cøu cña cÊp quèc gia. Th¬” (tiÕn hµnh 1998) ®−a ra kiÕn nghÞ<br /> H¹n chÕ trong viÖc phèi hîp gi÷a ®Þa ®èi víi trung −¬ng: CÇn x©y dùng chiÕn<br /> ph−¬ng vµ trung −¬ng cßn thÓ hiÖn c¶ l−îc c«ng t¸c t«n gi¸o nãi chung vµ chiÕn<br /> trong xÐt duyÖt ®Ò tµi vµ nghiÖm thu ®Ò l−îc ®èi víi tõng t«n gi¸o nãi riªng (2,<br /> tµi ®Þa ph−¬ng. Trong mét sè kh«ng Ýt ®Ò tr.112); §Ò tµi “Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng<br /> c−¬ng nghiªn cøu (®· ®−îc xÐt duyÖt), b¸o vµ qu¶n lý cña Nhµ n−íc trong thùc hiÖn<br /> c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ cña Héi ph−¬ng ch©m ”d©n biÕt, d©n bµn, d©n<br /> ®ång nghiÖm thu ®Ò tµi ®Þa ph−¬ng, cã lµm, d©n kiÓm tra" qua h¬n 10 n¨m ®æi<br /> thÓ thÊy hiÖn diÖn cña nh÷ng ph−¬ng míi ë tØnh CÇn Th¬" (tiÕn hµnh 1998) ®−a<br /> ph¸p nghiªn cøu, néi dung nghiªn cøu vµ ra kiÕn nghÞ ®èi víi trung −¬ng: Nghiªn<br /> kiÕn nghÞ gièng nh− ®Ò tµi cÊp quèc gia. cøu ®−a vµo ch−¬ng tr×nh x©y dùng LuËt<br /> Nh÷ng kiÕn nghÞ tõ ®Ò tµi ®Þa ph−¬ng ®èi cña Quèc héi kho¸ tíi c¸c néi dung: LuËt<br /> víi trung −¬ng cã thÓ hîp lý ë chç vÊn ®Ò MÆt trËn Tæ quèc, LuËt Thanh niªn, LuËt<br /> v−íng m¾c cña ®Þa ph−¬ng cã liªn quan LËp héi ®Ó thÓ chÕ ho¸ tæ chøc, ho¹t ®éng<br /> tíi chÝnh s¸ch chung tÇm quèc gia vµ lµ c¸c quyÒn cña MÆt trËn Tæ quèc vµ ®oµn<br /> kiÕn nghÞ thùc tÕ cña ®Þa ph−¬ng ®èi víi thÓ nh©n d©n, thÓ hiÖn râ vai trß ®¹i diÖn<br /> chñ tr−¬ng chung cña toµn quèc. Tuy cho lîi Ých chÝnh ®¸ng vµ quyÒn lµm chñ<br /> nhiªn, ë ®©y còng sÏ ph¶n ¸nh h¹n chÕ cña nh©n d©n cña c¸c tæ chøc nµy; Biªn<br /> trong sù phèi hîp nghiªn cøu gi÷a c¸c so¹n tµi liÖu tuyªn truyÒn phï hîp víi<br /> cÊp: c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì tÇm quèc gia tõng ®èi t−îng; v.v... (2, tr.139).<br /> ch−a ®−îc gi¶i quyÕt khiÕn c¸c ®Þa ViÖc thiÕu phèi hîp nghiªn cøu víi<br /> ph−¬ng ph¶i nghiªn cøu qu¸ s©u, qu¸ cÊp quèc gia ®· ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng<br /> nhiÒu vµ hÖ thèng nh÷ng vÊn ®Ò chung. cña c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu ®Þa<br /> VÝ dô, trong lÜnh vùc khoa häc x· héi ph−¬ng. Do ®ång thêi ph¶i nghiªn cøu c¶<br /> vµ nh©n v¨n, y tÕ giai ®o¹n 1996 - 2000, nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n ë ph¹m vi<br /> lo¹i kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p trùc tiÕp dµnh chung vµ vÊn ®Ò thùc tiÔn ®Þa ph−¬ng nªn<br /> cho cÊp trung −¬ng cã mÆt t¹i 27% ®Ò tµi c¸c ®Ò tµi khã cã ®iÒu kiÖn tËp trung (thêi<br /> ë Hµ TÜnh vµ 60% ®Ò tµi ë CÇn Th¬. Xin gian, c«ng søc, kinh phÝ) vµo nh÷ng néi<br /> nªu mét sè vÝ dô: §Ò tµi “Cñng cè vµ ph¸t dung cô thÓ nhÊt ®Þnh. §ang tån t¹i c¸i<br /> triÓn kinh tÕ hîp t¸c trong n«ng nghiÖp, bÉy mµ c¸c ®Ò tµi ®Þa ph−¬ng dÔ bÞ m¾c<br /> n«ng th«n tØnh CÇn Th¬” (tiÕn hµnh 1997- ph¶i: khi ®Þnh h−íng vµo gi¶i quyÕt c¸c<br /> 1998) ®−a ra kiÕn nghÞ ®èi víi trung vÊn ®Ò thùc tiÔn th× d−êng nh− thiÕu c¬<br /> −¬ng: CÇn h×nh thµnh bé m¸y th«ng suèt së lý luËn; khi chó träng vµo nghiªn cøu<br /> tõ trung −¬ng ®Õn x· chuyªn qu¶n lý lý luËn th× tá ra hêi hît vµ sao nh·ng c¸c<br /> kinh tÕ hîp t¸c, hîp t¸c x·; ¸p dông chÕ vÊn ®Ò thùc tÕ cña ®Þa ph−¬ng.<br /> 26 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 1, 2006<br /> <br /> D−íi ®©y xin nªu lªn mét sè gi¶i ph¸p trùc tiÕp hç trî ®Þa ph−¬ng trong mét sè<br /> nh»m t¨ng c−êng sù phèi hîp ho¹t ®éng tr−êng hîp sau:<br /> NC&PT gi÷a cÊp ®Þa ph−¬ng vµ cÊp quèc - C¸c ho¹t ®éng NC&PT cÇn thiÕt<br /> gia: cho ph¸t triÓn ®Þa ph−¬ng nh−ng do tiÒm<br /> Mét lµ, b¶n th©n ho¹t ®éng NC&PT lùc cã h¹n nªn ®Þa ph−¬ng kh«ng ®ñ søc<br /> trung −¬ng ph¶i ®¸p øng tèt h¬n c¸c yªu tiÕn hµnh.<br /> cÇu cña NC&PT ®Þa ph−¬ng. §©y lµ ®iÒu - C¸c ho¹t ®éng NC&PT cã nhiÒu ®Þa<br /> kiÖn tiªn quyÕt ®Ó cã ®−îc sù phèi hîp ph−¬ng dù kiÕn tiÕn hµnh (dÔ dÉn tíi<br /> gi÷a hai cÊp. Cô thÓ, NC&PT trung −¬ng trïng lÆp vÒ ®Çu t−)(*) (4).<br /> cÇn cã nhiÒu nhiÖm vô KH&CN h−íng vÒ<br /> §èi víi d¹ng nh÷ng vÊn ®Ò nµy, cÊp<br /> ®Þa ph−¬ng, chÊt l−îng cña c¸c c«ng tr×nh<br /> trung −¬ng nªn xem xÐt viÖc ®øng ra tæ<br /> nghiªn cøu ph¶i cao, vµ chØ nªn tËp trung<br /> chøc nghiªn cøu. NÕu ®Ó c¸c ®Þa ph−¬ng<br /> gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ë tÇm nguyªn lý, cã<br /> thùc hiÖn th× sù trïng lÆp ®Ò tµi sÏ kh«ng<br /> ý nghÜa nÒn t¶ng cho c¸c nghiªn cøu ®Þa<br /> tr¸nh khái ngay c¶ khi thiÕt lËp th«ng tin<br /> ph−¬ng.<br /> vÒ danh môc vÊn ®Ò ®· ®−îc nghiªn cøu<br /> NhÊn m¹nh chØ tËp trung gi¶i quyÕt trªn ph¹m vi c¶ n−íc (®ã lµ biÖn ph¸p<br /> vÊn ®Ò ë tÇm nguyªn lý sÏ gi¶m ®i søc Ðp ®ang ®−îc nhiÒu ng−êi tr«ng ®îi) bëi sÏ cã<br /> b¾t buéc c¸c nghiªn cøu cÊp trung −¬ng nh÷ng lý do nªu ra nh−: kh«ng dÔ chia sÎ<br /> ph¶i t¹o ra nh÷ng øng dông qu¸ cô thÓ. kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Þa ph−¬ng kh¸c,<br /> Võa qua trong tæng kÕt c¸c ch−¬ng tr×nh chÊt l−îng nghiªn cøu cña ®Þa ph−¬ng<br /> KH&CN cÊp nhµ n−íc giai ®o¹n 1996 - kh¸c thÊp kh«ng ®¸ng ®Ó ®Þa ph−¬ng<br /> 2000, mét sè ®Ò tµi ®· nªu lªn kÕt qu¶ næi m×nh tin cËy vµ ¸p dông,...<br /> bËt cña m×nh lµ cã thiÕt bÞ m¸y mãc dïng<br /> ë ®©y, ®Þa ph−¬ng còng cã vai trß rÊt<br /> trong mét hoÆc mét vµi doanh nghiÖp cô<br /> quan träng qua viÖc chñ ®éng ®Ò xuÊt vµ<br /> thÓ, nh−ng l¹i thiÕu h¼n c¸c kÕt qu¶<br /> thuyÕt minh vÊn ®Ò nghiªn cøu víi cÊp<br /> nghiªn cøu më ®−êng cho ho¹t ®éng<br /> trung −¬ng, tÝch cùc phèi hîp trong qu¸<br /> NC&PT ®Þa ph−¬ng. T×nh h×nh nµy còng<br /> tr×nh tiÕn hµnh nghiªn cøu.<br /> ®−îc ph¶n ¸nh trong nhiÒu tæng kÕt<br /> t−¬ng tù kh¸c. VÒ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng<br /> nghiªn cøu, ®©y cã thÓ lµ c¸c ch−¬ng<br /> NÕu nghiªn cøu trung −¬ng t¹o ra<br /> tr×nh phèi hîp nghiªn cøu gi÷a trung<br /> nhiÒu s¶n phÈm cô thÓ vµ t¹o ra Ýt<br /> nguyªn lý gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cô thÓ, th× (*)<br /> Võa qua cã nh÷ng vÊn ®Ò xuÊt hiÖn ®ång thêi trong<br /> ®èi víi nghiªn cøu ®Þa ph−¬ng sÏ lµ võa hÖ thèng ®Ò tµi, dù ¸n n¨m 2003-2004 cña mét sè ®Þa<br /> thõa, võa thiÕu. Nãi c¸ch kh¸c, ho¹t ®éng ph−¬ng lµ: X©y dùng m« h×nh qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n;<br /> Ph¸t triÓn ong m¾t ®á; Vai trß phô n÷ trong qu¸ tr×nh<br /> cña cÊp trung −¬ng ®· trïng lÆp víi cÊp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ®ång bµo d©n téc thiÓu sè<br /> ®Þa ph−¬ng. §ã lµ ®iÒu cÇn thay ®æi bëi nã miÒn nói; T−¬ng quan c©n b»ng n−íc vµ ®Ò xuÊt gi¶i<br /> lµm yÕu NC&PT trung −¬ng vµ ¶nh ph¸p cÊp n−íc cho vïng ®Êt c¸t ven biÓn; N©ng cao<br /> n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña chÝnh quyÒn cÊp x·; Gi¸o dôc<br /> h−ëng tiªu cùc tíi NC&PT ®Þa ph−¬ng. n©ng cao ý thøc cho ®éi ngò c¸n bé cÊp c¬ së trªn ®Þa<br /> bµn tØnh; M« h×nh canh t¸c phï hîp víi ®Êt dèc; Quy<br /> Hai lµ, ngoµi viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn chÕ d©n chñ ë c¬ së; X©y dùng c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt<br /> ®Ò ë tÇm chung quèc gia vµ t¹o ra nh÷ng s¶n xuÊt rau s¹ch; T×nh tr¹ng häc sinh bá häc; Gi¶i<br /> ph¸p båi d−ìng c¸n bé chñ chèt x·, ph−êng phôc vô<br /> nguyªn lý cã ý nghÜa ®Çu vµo cho NC&PT sù nghiÖp CNH, H§H; Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng<br /> ®Þa ph−¬ng, NC&PT trung −¬ng cßn ph¶i nghÌo ®ãi vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc,…<br /> T¨ng c−êng phèi hîp... 27<br /> <br /> −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng. vô KH&CN trïng l¾p víi trung −¬ng.<br /> Ba lµ, qu¸n triÖt nguyªn t¾c kÕ thõa Bèn lµ, trong c¸c nhiÖm vô KH&CN<br /> kÕt qu¶ nghiªn cøu cña trung −¬ng ®Þa ph−¬ng kh«ng ®Æt môc tiªu vµ kh«ng<br /> trong NC&PT ®Þa ph−¬ng b»ng c¸c biÖn khuyÕn khÝch viÖc ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ë<br /> ph¸p: tÇm quèc gia. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi<br /> - Lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô trung −¬ng, nÕu cã th× nªn lµ kiÕn nghÞ vÒ<br /> KH&CN vµ trong thuyÕt minh ®Ò c−¬ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn nghiªn cøu, thay v×<br /> nghiªn cøu ph¶i chØ râ kh¶ n¨ng øng kiÕn nghÞ gièng víi kÕt qu¶ cña c¸c c«ng<br /> dông kÕt qu¶ nghiªn cøu tõ c¸c nhiÖm tr×nh nghiªn cøu mµ trung −¬ng ®· tiÕn<br /> vô KH&CN cÊp trung −¬ng. hµnh.<br /> - Lo¹i bá nh÷ng nhiÖm vô KH&CN<br /> Ngoµi ra còng cÇn l−u ý r»ng, gi÷a<br /> vµ thuyÕt minh ®Ò c−¬ng nghiªn cøu<br /> NC&PT ®Þa ph−¬ng vµ NC&PT trung<br /> nh»m vµo gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ang<br /> −¬ng vÉn cã sù ®éc lËp nhÊt ®Þnh. Mét<br /> ®−îc cÊp trung −¬ng tiÕn hµnh nghiªn<br /> khÝa c¹nh cña sù ®éc lËp nµy lµ nhiÒu<br /> cøu (ch−a ra kÕt qu¶) hoÆc nh÷ng vÊn<br /> tr−êng hîp NC&PT ®Þa ph−¬ng kÕ thõa<br /> ®Ò lý luËn, nguyªn lý vèn thuéc vÒ cÊp<br /> c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trùc tiÕp tõ thÕ<br /> trung −¬ng nghiªn cøu.<br /> giíi.<br /> - Cã sù tham gia cña c¸c chuyªn gia<br /> thùc hiÖn nghiªn cøu ë trung −¬ng<br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> trong thµnh phÇn Héi ®ång xÐt duyÖt<br /> nhiÖm vô vµ Héi ®ång tuyÓn chän ng−êi 1. NguyÔn §øc KhiÓn. Hµ Néi - sau mét<br /> thùc hiÖn nhiÖm vô KH&CN ®Þa n¨m thùc hiÖn NghÞ quyÕt trung −¬ng<br /> ph−¬ng cã liªn quan. 2.- T¹p chÝ Ho¹t ®éng Khoa häc, 1998,<br /> HiÖn nay trong mét sè v¨n b¶n quy No 2.<br /> ph¹m ph¸p luËt vµ kiÕn nghÞ nghiªn<br /> 2. UBND tØnh CÇn Th¬, Së Khoa häc,<br /> cøu cã nhÊn m¹nh c¸c tØnh, thµnh ph¶i<br /> C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng CÇn Th¬.<br /> c¨n cø vµo h−íng KH&CN träng ®iÓm,<br /> TuyÓn tËp c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu<br /> −u tiªn cña Nhµ n−íc ®Ó x¸c ®Þnh<br /> øng dông khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i<br /> ch−¬ng tr×nh, ®Ò tµi KH&CN cÊp tØnh,<br /> tr−êng tØnh CÇn Th¬, giai ®o¹n 1996 -<br /> thµnh... Trong trao ®æi víi t¸c gi¶, ®· cã<br /> 2000. CÇn Th¬, 2001.<br /> ph¶n øng cña mét sè ®¹i diÖn së<br /> KH&CN vÒ ®iÒu nµy: ë trung −¬ng cã 3. Së Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i<br /> qu¸ nhiÒu Ch−¬ng tr×nh (KC, KX,...) tr−êng H¶i Phßng. Kû yÕu ho¹t ®éng<br /> nÕu ®Þa ph−¬ng b¸m vµo ®ã th× kh«ng nghiªn cøu øng dông KH&CN Thµnh<br /> xong, nãi c¸c tØnh, thµnh ph¶i c¨n cø phè H¶i Phßng giai ®o¹n 1996 - 2000,<br /> vµo h−íng KH&CN träng ®iÓm, −u tiªn H¶i Phßng, 2001.<br /> cña Nhµ n−íc ®Ó x¸c ®Þnh ch−¬ng tr×nh,<br /> ®Ò tµi KH&CN cÊp tØnh, thµnh th× chØ 4. B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng khoa häc<br /> ®óng 50%... ThiÕt nghÜ, nÕu chÝnh x¸c - c«ng nghÖ n¨m 2003 vµ kÕ ho¹ch<br /> ho¸ c¸c quy ®Þnh nµy lµ “c¨n cø vµo kÕt n¨m 2004 cña c¸c Së Khoa häc - C«ng<br /> qu¶ nghiªn cøu” sÏ cã t¸c dông gi¶m bít nghÖ thµnh phè, tØnh (Tµi liÖu cña Bé<br /> hiÖn t−îng ®Þa ph−¬ng x©y dùng nhiÖm Khoa häc - C«ng nghÖ).<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2