intTypePromotion=1

Tập bài giảng Phương pháp định giá xây dựng - PGS.TS. Nguyễn bá Uẩn

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

0
110
lượt xem
43
download

Tập bài giảng Phương pháp định giá xây dựng - PGS.TS. Nguyễn bá Uẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập bài giảng Phương pháp định giá xây dựng đề cập đến những kiến thức chuyên sâu về định giá và quản lý giá của các dự án đầu tư xây dựng công trình trong toàn bộ vòng đời của dự án đầu tư xây dựng công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập bài giảng Phương pháp định giá xây dựng - PGS.TS. Nguyễn bá Uẩn

Phương pháp định giá xây dựng<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2012<br /> <br /> T R Ư Ờ N G ĐẠ I H Ọ C T H U Ỷ L Ợ I<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br /> TẬP BÀI GIẢNG<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ XÂY<br /> (Dùng cho các lớp Cao học)<br /> <br /> BIÊN SOẠN: PGS.TS. NGUYỄN BÁ UÂN<br /> <br /> Hµ néi - 2012<br /> <br /> PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br /> Phương pháp định giá xây dựng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2012<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI<br /> BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG<br /> <br /> TẬP BÀI GIẢNG<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG<br /> Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br /> Phương pháp định giá xây dựng<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2012<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Xây dựng là một ngành sản xuất vật chất quan trọng, đóng vai trò quyết định đối với<br /> quá trình phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với Việt Nam ta, một đất nước cần<br /> đứng lên từ lạc hậu nghèo nàn và bị chiến tranh tàn phá. Trong những năm vừa qua, chúng<br /> ta đã có nhiều cố gắng và thu được nhiều thành công trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ<br /> thuật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp và thành tựu chung của đất nước. Bên cạnh những<br /> kết quả đạt được, chúng ta còn nhiều tồn tại, nhất là trong khâu quản lý chi phí đầu tư xây<br /> dựng công trình. Có nhiều lý do dẫn đến tồn tại này, nhưng một trong những lý do căn bản<br /> là trình độ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (giá xây dựng) còn nhiều yếu kém. Vì<br /> vậy, một trong những việc cần làm đầu tiên mà những nhà quản lý cần quan tâm, là cần<br /> nâng cao trình độ định giá xây dựng của các bên tham gia vào hoạt động và quản lý hoạt<br /> động đầu tư xây dựng.<br /> Tập bài giảng “Phương pháp định giá xây dựng” là tài liệu chính thức sử dụng giảng<br /> dạy và học tập cho học viên cao học thuộc các ngành Quản lý xây dựng, Kinh tế tài nguyên<br /> thiên nhiên và môi trường và là tài liệu tham khảo cần thiết cho các chuyên ngành khác của<br /> Trường Đại học Thủy lợi. Ngoài ra, tập bài giảng này cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham<br /> khảo cho những độc giả quan tâm đến công tác định giá và quản lý chi phí dự án đầu tư xây<br /> dựng công trình.<br /> Tài liệu này đề cập đến những kiến thức chuyên sâu về định giá và quản lý giá của các<br /> dự án đầu tư xây dựng công trình trong toàn bộ vòng đời của dự án đầu tư xây dựng công<br /> trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Nội dung<br /> cuốn sách gồm có 4 chương, do PGS.TS. Nguyễn Bá Uân Bộ môn Quản lý xây dựng, Khoa<br /> Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học thủy lợi biên soạn dựa trên nội dung cơ bản của các<br /> luật như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật đất đai, Luật đầu thầu, và hệ thống các văn bản<br /> luật về Quản lý đầu tư xây dựng, Tập bài giảng Nghiệp vụ Định giá xây dựng của Bộ xây<br /> dựng. Trong quá trình biên soạn tác giả có những sửa đổi, bổ xung bảo đảm tính cập nhật,<br /> thực tiễn, cơ bản, và phù hợp với thời lượng môn học trong chương trình đào tạo cao học<br /> của Trường Đại học Thủy lợi.<br /> Trong quá trình biên tập tài liệu Phương pháp định giá xây dựng này, tác giả đã có<br /> nhiều cố gắng trong việc rà soát, chỉnh lý, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu<br /> sót. Kính mong nhận được sự góp ý các nhà khoa học, các nhà quản lý, anh chị em học viên<br /> cao học và bạn đọc để tác giả tiếp tục hoàn thiện cuốn tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo.<br /> Tác giả<br /> <br /> PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br /> Phương pháp định giá xây dựng<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời nói đầu .................................................................................................................... 1<br /> Chương 1: Các hệ thống chi phối đến quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động<br /> định giá xây dựng ..................................................................................... 2<br /> 1.1. Hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư XDCT ............................................ 2<br /> 1.1.1. Những nội dung cơ bản của Luật xây dựng ....................................................... 2<br /> 1.1.2. Những nội dung cơ bản của Luật đất đai liên quan tới hoạt động XD .......... 5<br /> 1.1.3. Những nội dung cơ bản của Luật đầu tư liên quan tới hoạt động XD .......... 12<br /> 1.1.4. Những nội dung cơ bản của Luật đấu thầu liên quan tới hoạt động XD ...... 17<br /> 1.2. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xâydựng công trình .............. 21<br /> 1.2.1. Đối với dự án quan trọng Quốc gia, dự án nhóm A, B, C ........................ 21<br /> 1.2.2. Lập, thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình ............. 29<br /> 1.2.3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình ........................................... 31<br /> 1.3. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ........................................... 31<br /> 1.3.1. Các hình thức quản lý dự án ....................................................................... 31<br /> 1.3.2. Các yêu cầu, nội dung về quản lý dự án .................................................... 32<br /> 1.4. Quản lý chi phí (giá) đầu tư xây dựng công trình .............................................. 34<br /> 1.4.1. Các quy định chung về điều kiện năng lực đối với tổ chức và cá nhân ... 34<br /> 1.4.2. Điều kiện năng lực hành nghề xây dựng đối với cá nhân tham gia hoạt<br /> động xây dựng ...................................................................................................... 35<br /> 1.4.3. Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động<br /> xây dựng ................................................................................................................ 40<br /> 1.5. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ....................................................... 44<br /> 1.5.1. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ........................... 44<br /> 1.5.2. Quản lý tổng mức đầu tư ............................................................................. 44<br /> 1.5.3. Quản lý dự toán công trình ......................................................................... 45<br /> 1.5.4. Quản lý định mức xây dựng ....................................................................... 46<br /> 1.5.5. Quản lý giá xây dựng .................................................................................. 47<br /> 1.5.6. Quản lý chỉ số giá xây dựng ...................................................................... 47<br /> 1.5.7. Quản lý hợp đồng xây dựng ........................................................................ 48<br /> Chương 2. Tổng quan về công tác định giá xây dựng ........................................ 50<br /> 2.1. Một số lý luận chung về giá xây dựng ................................................................ 50<br /> 2.2. Nội dung cơ bản của giá xây dựng và các dữ liệu chủ yếu hình thành giá XDCT<br /> ...................................................................................................................................... 57<br /> 2.3. Nội dung công tác định giá xây dựng công trình .............................................. 68<br /> PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br /> Phương pháp định giá xây dựng<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2012<br /> <br /> Chương 3. Hệ thống giá xây dựng công trình ...................................................... 69<br /> 3.1. Hệ thống giá XDCT theo cơ chế thị trường của Việt Nam .............................. 69<br /> 3.1.1. Đơn giá xây dựng công trình<br /> 3.1.2. Đơn giá xây dựng tổng hợp<br /> 3.1.3. Chỉ số giá xây dựng<br /> 3.1.4. Tổng mức đầu tư XDCT<br /> 3.1.5. Dự toán XDCT của chủ đầu tư<br /> 3.1.6. Giá dự thầu xây dựng của nhà thầu<br /> 3.1.7. Giá hợp đồng xây dựng<br /> 3.1.8. Giá thị trường của sản phẩm xây dựng<br /> 3.2. Hệ thống giá xây dựng công trình của chủ đầu tư và cách xác định ........................ 69<br /> 3.2.1. Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình ................................ 69<br /> 3.2.2. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng ............................................... 73<br /> 3.2.3. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình ................. 75<br /> 3.2.4. Phương pháp xác định tổng dự toán xây dựng công trình ....................... 88<br /> 3.2.5. Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng, giá nhân công<br /> của công trình ..................................................................................................... 105<br /> 3.2.6. Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy.................................... 106<br /> 3.2.7. Phương pháp xác định giá gói thầu ........................................................ 111<br /> 3.2.8. Phương pháp xác định giá hợp đồng trong xây dựng ............................. 113<br /> 3.2.9. Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình ........................... 115<br /> 3.3. Giá dự thầu xây dựng của nhà thầu ................................................................... 119<br /> 3.3.1. Các căn cứ lập giá dự thầu xây dựng....................................................... 119<br /> 3.3.2. Nội dung giá dự thầu đối với gói thầu tư vấn .......................................... 119<br /> 3.3.3. Nội dung giá dự thầu đối với gói thầu xây lắp ........................................ 120<br /> Chương 4. Kiểm soát chi phí xây theo các giai đoạn đầu tư XDCT ................ 122<br /> 4 .1. Khái niệm và sự cần thiết của việc kiểm soát chi phí đầu tư XDCT ...................... 122<br /> 4.2. Mục đích yêu cầu của kiểm soát chi phí.................................................................... 126<br /> 4.3. Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí ................................... 126<br /> 4.4. Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình .......................................... 127<br /> 4.5. Tổ chức quản lý việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình ...................... 134<br /> Tài liệu tham khảo.........................................................................................................135<br /> <br /> PGS.TS. Nguyễn Bá Uân<br /> <br /> Bộ môn Quản lý xây dựng<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2