intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô: Số 01/2018

Chia sẻ: ViThomas2711 ViThomas2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

40
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô: Số 01/2018 trình bày các nội dung chính sau: Thực tập tại Nhật Bản - cơ hội mới cho sinh viên, Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, những tư tưởng lớn trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giữ chân nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô: Số 01/2018

 1. (2018)
 2. 9,…1.+2$+&;m+•,9jô“,0£,6k1*7n2 ,167,787()256&,(1&(62&,(7
 3. 7KÝ\ 6í 9LÈQ QJKLÃQ FàX */2%$/ õØLQJÜQK²QVã9LÈQFÏöØLQJÛQK²QVãO­F®F /($'(56+,3 $&$'(0
 4. õ±L KÒF %(5 QK­NKRDKÒFF®FQK­TX¯QOëF®FGRDQKQK²QFÏWUÉQK -$
 5. Lễ khai giảng năm học 2017- 2018 HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TS. TRẦN KHẮC HÙNG TS. NGUYỄN HÀ HỮU TS. TRƯƠNG QUỐC BÌNH PGS.TS. BÙI ĐÌNH BÔN TS. ĐOÀN KIM ĐỒNG TS. DƯƠNG VĂN HÒA PGS. TS. NGÔ VĂN HIỀN PGS. TS. LÊ VĂN LUYỆN PGS. TS. HOÀNG THỊ THANH NHÀN PGS.TS. TỪ QUANG PHƯƠNG PGS. TS. NGUYỄN NGỌC SƠN PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC THẢO GS. TS. KTS. PHẠM ĐÌNH VIỆT TS. NGUYỄN QUANG VĨNH TOÅNG BIEÂN TAÄP TS. TRAÀN KHAÉC HUØNG DÑ: 0903282282 PHOÙ TOÅNG BIEÂN TAÄP TS. NGUYEÃN HAØ HÖÕU DÑ: 0913 588 209 THÖ KYÙ TOØA SOAÏN ThS. TRAÀN MAÏNH HÖNG DÑ: 0983 082 655 TRÌNH BAØY Haïnh Huyeàn DÑ: 0973 166 579
 6. Opening Ceremony of the school year 2017-2018 EDITING COUNCIL Dr. TRAN KHAC HUNG Dr. NGUYEN HA HUU Dr. TRUONG QUOC BINH Assoc. Prof. Dr. BUI DINH BON Dr. DOAN KIM DONG Dr. DUONG VAN HOA Assoc. Prof. Dr. NGO VAN HIEN Assoc. Prof. Dr. LE VAN LUYEN Assoc. Prof. Dr. HOANG THI THANH NHAN Assoc. Prof. Dr. TU QUANG PHUONG Assoc. Prof. Dr. NGUYEN NGOC SON Assoc. Prof. Dr. NGUYEN DUC THAO Prof. Dr. Ar. PHAM DINH VIET Dr. NGUYEN QUANG VINH FROM AUDITORIUM TO BUSINESS
 7. Chuùc Möøng Naêm Môùi 2018 LÔØI NGOÛ Quyù ñoäc giaû vaø Quyù coäng taùc vieân thaân meán! Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Ñoâng Ñoâ kính göûi lôøi chaøo traân troïng vaø lôøi chuùc söùc khoûe ñeán Quyù ñoäc giaû vaø Quyù coäng taùc vieân. Ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2017, Boä Thoâng tin & Truyeàn thoâng ñaõ caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng baùo chí in soá 643/GP-BTTTT cho pheùp tröôøng Ñaïi hoïc Ñoâng Ñoâ xuaát baûn Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Ñoâng Ñoâ ñeå giôùi thieäu nhöõng thoâng tin, thaønh töïu khoa hoïc, nhöõng saùng kieán, kinh nghieäm trong giaûng daïy vaø nghieân cöùu khoa hoïc ñeán coäng ñoàng; ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho nhöõng nhaø khoa hoïc, caùc caùn boä, giaûng vieân, hoïc vieân trong vaø ngoaøi tröôøng coâng boá caùc baøi vieát khoa hoïc vaø coâng ngheä. Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Ñoâng Ñoâ xuaát baûn ñònh kì 01 thaùng/1 soá. Ban Bieân taäp raát mong nhaän ñöôïc baøi vieát cuõng nhö nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa quyù Coäng taùc vieân vaø Quyù ñoäc giaû ñeå Taïp chí cuûa Nhaø tröôøng ngaøy caøng boå ích, phaùt trieån caû veà chaát löôïng vaø soá löôïng, ñoùng goùp cho söï nghieäp khoa hoïc coâng ngheä cuûa nöôùc nhaø. Ban bieân taäp traân troïng caûm ôn söï coäng taùc nhieät tình cuûa Quyù coäng taùc vieân, cuõng nhö söï uûng hoä cuûa caùc nhaø taøi trôï, Quyù ñoäc giaû gaàn xa. Kính chuùc söùc khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh ñaït. Traân troïng! 7”1*%,17u3 767U³Q.KºF+ÙQJ Soá 1 (2018) 3
 8. Happy New Year 2018 23(17$/. To our dear readers, researchers and collaborators To begin with, The editorial board of Dong Do Journal of Science and Technology would like to send the best greetings and regards to you our readers, researchers and collaborators. On 25, december 2017, Ministry of Information and Communication licensed the press operation 643/GP-BTTTT to Dong Do University, authorising it to publish Dong Do Journal of Science and Technology to present ideas, scientific acomplishments, in- novations and experience in education and science study, as well as to create favorable conditions for scientists, staffs, lecturers and students, both home and abroad, to introduce their works in terms of science and technology. Dong Do Journal of Science and Technology publishes periodically on a monthly basis. Our editorial board anticipates to receive your writings and constructive ideas to make the journal more useful, develope in both quality and quantity, contributing to the achievements of national sicence and technology. We, the editorial board, express a profound gratitude to you for your enthusiastic co- operation and support far and near. We wish you all health, hapiness and success. Best regards! (',725,1&+,() 'U7UDQ.KDF+XQJ 4 Soá 1 (2018)
 9. Taïp chí 9³QõÃVâNLÇQ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG ÑO 1,‚07¡+k2&™$&l&7+ƒ+† &l1%–*,m1*9,16,1+9,1 +&9,1 7+(35,'(2)*(1(5$7,2162)67$))6/(&785(56$1'678'(176 ✍ 1*8
 10. 7UÞåQJ QJÞåLKÒF3KÕLKéSYæLJLDöÉQKFÛDQJÞåLKÒFF®FWÖ FÜQJö°WLÅSQK·QVLQKYLÃQFÛDõ±LKÒF%XIDOR +RD FKàFF®QK²QWURQJKR±WöØQJJL®RGÝF7ÖFKàFFKR ` Nê
 11. WKãFW·SW±LWUÞåQJõ±LKÒFõÓQJõÓû JL¯QJYLÃQF®QEØQK²QYLÃQY­QJÞåLKÒFWKDPJLD .ÅWTX¯WKLWX\ÆQVLQKWURQJQKLÄXQ¸Pö±WNÅW F®FKR±WöØQJ[°KØLSKÙKéSYæLQJ­QKQJKÄö­RW±R TX¯FDRõ°FÏQKâQJQ¸P7UÞåQJFÏWßï 3KÏWUÞçQJNKRD4X¯QWUÍNLQKGRDQK7UÞåQJõ±LKÒFõÓQJõÓ Soá 1 (2018) 5
 12. Taïp chí KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG ÑOÂ 9³QõÃVâNLÇQ 9³QõÃVâNLÇQ WURQJTX®WUÉQKFÓQJQJKLÈSKÏD KLÈQ ö±L KÏD JºQ OLÄQ YæL FXØF F®FK P±QJ FÓQJ QJKLÈS KLÈQ QD\ 7UÞåQJ ö° öÞéF %Ø *L®R GÝFY­õ­RW±RFKRSK¿Sö­RW±R WLÅQVÌFKX\ÃQQJ­QK4X¯QWUÍNLQK GRDQK 0%$
 13. Y­ ö­R W±R WK±F VÌ FKX\ÃQ QJ­QK 4X¯Q WUÍ NLQK GRDQK4X¯QOÊNLQKWÅ7­LFKÊQK 1J²Q K­QJ 4X¯Q Oë [²\ GãQJ .LÅQWUÚFY­4X¯QOëFÓQJ 767U³Q.KºF+ÙQJ&KÛWÍFK+õ47 7KàWßSK¯LVDQJ
 14. Y­F®FÛ\YLÃQ+õ47QKLÈPNÉ76'ÞäQJ9¸Q+ÎD 7ßQJ­\WK­QKO·SöÅQQD\ 7K67U³Q.LP2DQK‘QJ.KÚF9¸Q0®W‘QJ1JX\ÇQ7KÅ6äQ 7UÞåQJö°ö­RW±RöÞéFFá %­7U³Q7KÍ
 15. Taïp chí 9³QõÃVâNLÇQ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG ÑO öÆFKÚQJHPWLÅSWÝFKÒFW·SY­O­PYLÈFWURQJWÞäQJODL 1J­\767U³Q.KºF+ÙQJ&KÛWÍFK &KÚQJ HP K\ YÒQJ U¹QJ .KRD 4X¯Q WUÍ NLQK +õ47ö°NëTX\ÅWöÍQKVÕ4õõõEÖQKLÈPF®F GRDQK QÏL ULÃQJ Y­ 7UÞåQJ õ±L KÒF õÓQJ õÓ QÏL SKÏKLÈXWUÞçQJJÔP7K67U³Q.LP2DQK ‘QJ FKXQJö°öDQJY­VÁWLÅSWÝFO­PØWWURQJF®FöÍD .KÚF9¸Q0®W FKËö­RW±RWUÉQKöØö±LKÒF VDXö±LKÒFWLQF·\Y­ 1J­\7UÞåQJõ±LKÒFõÓQJõÓORQJ K´SG¶QF®FWKÅKÈVLQKYLÃQY­KÒFYLÃQWLÅSWKHRú WUÒQJ WÖ FKàF /Ç UD PºW +ØL öÔQJ 4X¯Q WUÍ Y­ %DQ 6LQKYLÃQ.KÏD9Ü3KÞäQJ7K¯R%ÊWKÞ ` *L®PKLÈXQKLÈPNê /LÃQ FKL öR­Q .KRD 4X¯Q WUÍ NLQK GRDQK ö° SK®W 7±L/ÇUDPºW+ØLöÔQJTX¯QWUÍY­%DQJL®PKLÈX ELÆXF¯PWÞçQJù1KæO±LQKâQJQJ­\ö³XFKÚQJHP ` QKLÈPNê767U³Q.KºF+ÙQJ&KÛ PæLEÞæFY­RWUÞåQJõ±LKÒFõÓQJõÓFKÚQJHP WÍFK+ØLöÔQJTX¯QWUÍö°NK»QJöÍQK7UÞåQJö°KR­Q ö°öÞéFF®FWK³\FÓöÏQWLÅS²QF³QY­KÞæQJG¶QYÄ WK­QKYLÈFNLÈQWR­QY­PçWKÃPF®FNKRDQJ­QKö­R SKÞäQJSK®SKÒFW·SE·Fõ±LKÒFöÆFKÚQJHPWLÅS W±Rö±LKÒFKÈFKÊQKTX\õÅQQD\WUÞåQJFÏF®FNKRD F·QöÞéFF®FE­LJL¯QJö³\QKLÈWKX\ÅWFÛDF®FWK³\ QJ­QK .KRD NKRD KÒF Fä E¯Q .KRD 4X¯Q WUÍ NLQK FÓWUÃQJL¯QJöÞåQJ GRDQK.KRD4XDQKÈTXÕFWÅ.KRD&ÓQJQJKÈWKÓQJ &­QJ WU¯L QJKLÈP FXØF VÕQJ FKÚQJ HP F­QJ WLQ.KRD&ÓQJQJKÈPÓLWUÞåQJ.KRD.íWKX·WöLÈQ WK´PWKÊDVãQJKLÃPNKºFFÛDF®FWK³\FÓWURQJJL¯QJ WáYLÇQWKÓQJ.KRD&ÓQJQJKÈNíWKX·WÓWÓ.KRD G±\Y­TX¯QOëVLQKYLÃQ6ãQJKLÃPNKºFQ­\FÏWKÆ 'XOÍFK.KRD7­LFKÊQKQJ²QK­QJ.KRD.ÅWR®Q O­PFKRPØWVÕE±QVLQKYLÃQQ­RöÏNKÏFKÍXQKÞQJ .KRD .LÅQ WUÚF .KRD ;²\ GãQJ .KRD 1JR±L QJâ FKÊQK öLÄX öÏ ö° W±R öLÄX NLÈQ FKR F®F WKÅ KÈ VLQK .KRDQJÓQQJâ 9¸QKÏDKÒFQJ­QKõLÄXGÞèQJ YLÃQ FKÚQJ HP WUÞçQJ WK­QK õÚQJ QKÞ %®F +Ô ö° QJ­QK7KÚ\ YLÅWù*±RöHPY­RJL°EDRöDXöæQ*±RJL°[RQJUÔL 7ßQ¸PöÅQQD\7UÞåQJö°öÞéF%ØJL®R WUºQJWãDEÓQJ6ÕQJçWUÃQöåLQJÞåLFÜQJY·\*LDQ GÝFY­ö­RW±RFKRSK¿Sö­RW±RFDRKÒFF®FQJ­QK QDQU¾QOX\ÈQPæLWK­QKFÓQJ 4X¯QWUÍNLQKGRDQK4X¯QOëNLQKWÅ7­LFKÊQK1J²Q  7UÃQ JL¯QJ öÞåQJ FKÚQJ HP WKÞåQJ FD YDQJ K­QJ4X¯QOë[²\GãQJ .LÅQWUÚF E­LK®Wù0®L7UÞåQJõÓQJõÓúFÛDQK±FVÌ1JX\ÇQ 6ÕOÞéQJKÒFYLÃQJLDW¸QJK­QJQ¸PWKHRFKË 0±QK+ÙQJ/åLE®WK®WJKLP°LWURQJW²PWUÊFKÚQJ WLÃXFKRSK¿SFÛD%Ø*L®RGÝFY­õ­RW±RõÅQQD\ HP õÓQJ õÓ õÓQJ õÓ KDL WLÅQJ WK²Q \ÃX WUÞåQJ KÒFYLÃQNKÏDQJ­QK4X¯QWUÍNLQKGRDQKö°E¯RYÈ FÛDWÓLõÓQJõÓõÓQJõÓFKºSF®QKFKRWDED\Y­R WK­QKFÓQJOX·QY¸QWK±FVÌ 0%$
 16. 1J­\WK®QJ WÞäQJODL%DRY´WY¯öÆQJ­\PDLö²\GÞæLP®L Q¸PW±L9¸Q0LÅX4XÕF7á*L®P+­1ØLö° WUÞåQJFÙQJö­QHPNKÓQOæQ&ÓQJäQWK³\Y­äQ GLÇQ UD OÇ WUDR E¹QJ FKR WK±F VÌ NKÏD FKX\ÃQ F®FFÓJKLWURQJOÎQJNìQLÈPNKÓQJEDRJLåTXÃQ QJ­QK4X¯QWUÍNLQKGRDQKõ²\O­PÕFVRQO­G´X´Q &KÚQJ HP ö° Y­ öDQJ WUÞçQJ WK­QK GÞæL P®L WÞäLöÂSFÛD7UÞåQJõ±LKÒFõÓQJõÓ WUÞåQJõ±LKÒFõÓQJõÓ&KÚQJHPWUL²QF®FWKÅKÈ 767U³Q.KºF+ÙQJ&KÛWÍFK+õ47ö°öÄUD WK³\FÓö°Y­öDQJFKºSF®QKWULWKàFQJKÄQJKLÈSY­ QKâQJöÍQKKÞæQJY­F®FJL¯LSK®SWÖQJTX®WYÄW¸QJ QK²QF®FKFKRFKÚQJHPWURQJWKåLNêö´WQÞæFPç FÞåQJKLÈQö±LKÏDFäVçY·WFK´WSK®WWULÆQöØLQJÜ FáDY­KØLQK·SöÆSK®WWULÆQú F®Q EØ JL¯QJ YLÃQ àQJ GÝQJ FÓQJ QJKÈ WKÓQJ WLQ NíWKX·WVÕûöÆSK®WWULÆQ7UÞåQJWURQJFXØF&®FK ,9õ‹1++œ¤1*3+l775,„1 P±QJFÓQJQJKLÈSKLÈQQD\ 1J­\7KÛWÞæQJ&KÊQKSKÛUDTX\ÅW 7·SWKÆF®QEØJL¯QJYLÃQQK²QYLÃQVLQKYLÃQ öÍQK VÕ 4õ77* FKX\ÆQ öÖL WUÞåQJ õ±L KÒF KÒFYLÃQK\YÒQJU¹QJGÞæLVãO°QKö±RTX¯QWUÍ G²Q O·S õÓQJ õÓ VDQJ OR±L KÉQK WUÞåQJ ö±L KÒF WÞ öLÄXK­QKFÛD+õ47 %DQJL®PKLÈXQKLÈPNê ` WKÝF7LÅSWKHRöÏ8%1'WK­QKSKÕ+­1ØLö°EDQ 7UÞåQJõ±LKÒFõÓQJõÓVÁFÏQKâQJ K­QKF®FTX\ÅWöLQKVÕ4õ8%1'FÓQJQK·Q EÞæFSK®WWULÆQPæLYâQJP±QKWURQJVãQJKLÈSö­R +ØL öÔQJ 4X¯Q WUÍ WUÞåQJ õ±L KÒF õÓQJ õÓ QKLÈP W±RQJXÔQQK²QOãFFK´WOÞéQJFDRSKÝFYÝVãQJKLÈS ` JÔP WK­QK YLÃQ 76 7U³Q .KºF Nê FÓQJQJKLÈSKÏD KLÈQö±LKÏDö´WQÞæF9LÈW1DP +ÙQJ 76 'ÞäQJ 9¸Q +ÎD 7K6 7U³Q .LP 2DQK 7UÞåQJõ±LKÒFõÓQJõÓ1LÄPWãK­RFÛDF®FWKÅKÈ ‘QJ.KÚF9¸Q0®W‘QJ1JX\ÇQ7KÅ6äQ%­7U³Q F®QEØJL¯QJYLÃQVLQKYLÃQ KÒFYLÃQ 7KÍ
 17. Taïp chí KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG ÑO 9³QõÃVâNLÇQ 7+ &7t37n,1+t7%l1 &¡+•,0£,&+26,1+9,€1 ,17(516+,3,1-$3$1$1(:'22523325781,7
 18. YæLWKåLJLDQO­PYLÈFKQJ­\WKHRTX\öÍQKFKXQJFÛD&KÊQKSKÛ1K·W%¯Q .ÅWTX¯KÒFW·SFÛDVLQKYLÃQW±L9LÈW1DPöÞéFE¯ROÞXWR­QEØ6DXNKLNÅWWKÚFQ¸PWKãF W·SW±L1K·W%¯QVLQKYLÃQVÁWLÅSWÝFWKHRKÒFöÆKR­QWKLÈQVÕWÊQFKËFÎQO±LY­öÞéFF´SE¹QJ õ±LKÒFFKÊQKTX\ &KÞäQJWUÉQKGLÇQUDOLÃQWÝFWKÞåQJ[X\ÃQQK¹PW±RFäKØLWÕLöDFKRVLQKYLÃQ õ²\VÁO­&l1+&Ÿ$&¢+–,0¤,PçUDFKRU´WQKLÄXVLQKYLÃQFÏQJX\ÈQYÒQJöÞéFWKãF W·SY­U¾QOX\ÈQWURQJPÓLWUÞåQJFKX\ÃQQJKLÈSQKÞ1K·W%¯Q Abtract The internship program in Japan takes place in one year. Right after finishing the third year of university in Vietnam and taking a Japanese test, students will be sent to Japan for an internship opportunity. Dong Do unversity students in Japan shall be well-train in Japanese, discipline culture, proffesional working skills as well as specialist skills. In addition, students will be offered an allowance of some 750 JPY per hour with 8 hours of work a day as stipulated by the Japanese State. The students’ study results are all-reserved. After one-year internship in Japan, studets will continue their study in Viet nam to earn enough credits and get a regular bachelor degree. The program is continously organized so as to bring the most opportunities to students. This is a door-opening opportunity for a lot of students who wants to intern and work in a professional environment like Japan’s. & KLÄXQJ­\W±L+­1ØLö°GLÇQUD 1KâQJöLÆPWKXKÚWFÛDFKÞäQJWUÉQKWKãFW·S ù/ÇNëNÅWWKãFKLÈQFKÞäQJWUÉQKöÞDVLQK &KÞäQJWUÉQKWKãFW·SW±L1K·W%¯QFÏWKåLK±Q YLÃQ öL WKãF W·S W±L 1K·W %¯Qú JLâD WUÞåQJ Q¸P1JD\VDXNKLVLQKYLÃQNÅWWKÚFQ¸PKÒFWKàW±L õ±L KÒF õÓQJ õÓ Y­ +LÈS KØL +âX QJKÍ TXÕF WÅ 9LÈW1DPWU¯LTXDYLÈFWHVWWUÉQKöØWLÅQJ1K·WVLQK 1K·W%¯Q&K²Xl -$,)$
 19. YLÃQVÁöÞéFFáöLWKãFW·SQJD\ 7±LEXÖLO­PYLÈFKDLEÃQö°FÏQKâQJWUDRöÖL 7KãFW·SVLQKFÛDõ±LKÒFõÓQJõÓW±L1K·W%¯Q YÄYLÈFö­RW±RQ²QJFDRQ¸QJOãFWLÅQJ1K·WFKR VÁöÞéFö­RW±Rö³\öÛYÄWLÅQJ1K·WY¸QKÏDNìOX·W VLQKYLÃQY­F®FFKÞäQJWUÉQKWKãFW·SO­PYLÈFW±L SKRQJF®FKO­PYLÈFFKX\ÃQQJKLÈSFÜQJQKÞF®FNí F®F FÓQJ W\ NK®FK V±Q QK­ K­QJ W±L 1K·W %¯Q Q¸QJFKX\ÃQPÓQ 7KHRVãWKÕQJQK´WJLâDF®FEÃQGãDWUÃQF®FTX\ õÔQJWKåLWURQJTX®WUÉQKWKãFW·SVLQKYLÃQöÞéF öÍQK YÄ WKãF W·S VLQK W±L 1K·W %¯Q öÕL WÞéQJ FÛD K×WUéNLQKSKÊWKãFW·SçPàF\ÃQJLå aö FKÞäQJWUÉQKO³QQ­\O­F®FE±QVLQKYLÃQFÏWUÉQK JLå
 20. YæLWKåLJLDQO­PYLÈFKQJ­\WKHRTX\öÍQKFKXQJ öØWLÅQJ1K·WWß1WUçOÃQFÏNK¯Q¸QJJLDRWLÅS FÛD&KÊQKSKÛ1K·W%¯Q WK­QKWK±R ;HPWLÅSWUDQJ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2