TCVN 5895 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
137
lượt xem
62
download

TCVN 5895 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5895 1995: Bản vẽ kĩ thuật. Bản vẽ xây dựng. Biểu diễn các kích thước mô đun, các đường và lưới mô đun. Tiêu chuẩn này trình bày các qui tắc biểu diễn các kích thước mô đun, các đường và lưới mô đun trên các bản vẽ xây dựng. Mô đun gốc M là 100mm (xem ISO 1006).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5895 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5895 : 1995  B¶n vÏ kÜ thuËt. B¶n vÏ x©y dùng. BiÓu diÔn c¸c kÝch th−íc m« ®un, c¸c ®−êng vμ l−íi m« ®un Technical drawings. Working drawings. Performance of modular sizes, modular lines and grids 1. Ph¹m vi vμ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nμy tr×nh bμy c¸c qui t¾c biÓu diÔn c¸c kÝch th−íc m« ®un, c¸c ®−êng vμ l−íi m« ®un trªn c¸c b¶n vÏ x©y dùng. M« ®un gèc M lμ 100mm (xem ISO 1006). Nãi chung, trªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ nªn dïng c¸c kÝch th−íc m« ®un. C¸c kÝch th−íc kÕt cÊu vμ thi c«ng nªn dïng trªn c¸c b¶n vÏ s¶n phÈm. C¸c kÝch th−íc m« ®un, c¸c ®−êng vμ l−íi m« ®un lμm cho c«ng viÖc thiÕt kÕ vμ lËp b¶n vÏ dÔ dμng h¬n. C¸c l−íi m« ®un béi cã thÓ ®−îc bæ sung tíi mét chõng mùc nhÊt ®Þnh trªn c¸c b¶n vÏ kÕt cÊu dïng cho chÕ t¹o vμ kÕt cÊu ®Ó ®Þnh h−íng vμ ®Þnh vÞ. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 128, B¶n vÏ kü thuËt - C¸c nguyªn t¾c chung ®Ó biÓu diÔn; ISO 1006, KÕt cÊu x©y dùng - §iÒu hîp m« ®un - M« ®un gèc; ISO 2595, B¶n vÏ x©y dùng - Ghi kÝch th−íc cho b¶n vÏ s¶n phÈm - BiÓu diÔn c¸c kÝch th−íc chÕ t¹o vμ c¸c kÝch th−íc thi c«ng. 3. §¹i c−¬ng C¸c b¶n vÏ víi kÝch th−íc m« ®un ph¶i ®−îc thùc hiÖn phï hîp víi ISO 128 vμ ISO 2595. NÕu cÇn thiÕt, c¸c b¶n vÏ ®ã nªn cã chó thÝch chØ râ lμ c¸c kÝch th−íc m« ®un ®ang ®−îc sö dông. 4. KÝ hiÖu c¸c kÝch th−íc m« ®un 4.1. C¸c b¶n vÏ cã kÝch th−íc ghi ë d¹ng m« ®un (thay cho milimÐt hoÆc mÐt) nªn cã chó thÝch râ rμng ®Ó gi¶i thÝch r»ng ®©y lμ tr−êng hîp ghi kÝch th−íc ë d¹ng m« ®un. 4.2. KÝ hiÖu cña c¸c kÝch th−íc m« ®un nh− sau: 4.2.1. Cã m« ®un: n x M 4.2.2. M« ®un gèc: M 4.2.3. Cã m« ®un béi: 3M, 6M, 12M 4.2.4. KÝch th−íc m« ®un: 10M 4.2.5. C¸c kÝch th−íc m« ®un béi: 10 x 3M, 5 x 6M 4.2.6. Kh«ng m« ®un, nÕu cÇn: M 5. BiÓu diÔn c¸c ®−êng vμ kÝch th−íc m« ®un 5.1. C¸c ®−êng m« ®un vμ m« ®un béi ®−îc vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm (xem h×nh 1) Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5895 : 1995  5.2. Chç nμo cÇn râ rμng cã thÓ dïng nÐt chÊm - g¹ch m¶nh ®Ó vÏ ®−êng m« ®un ë vÞ trÝ trôc (xem h×nh 2) 5.3. Khi cÇn ®Ó dÔ nhËn biÕt, c¸c ®−êng l−íi m« ®un béi ph¶i tËn cïng b»ng mét vßng trßn vÏ nÐt liÒn m¶nh (xem h×nh 3) 5.4. §−êng d−íi ®©y cã thÓ ®−îc kÝ hiÖu bëi mét ch÷ sè ë bªn trong vßng trßn (xem h×nh 4) 5.5. C¸c ®Çu mót kÝch th−íc cña mét vïng m« ®un còng gièng nh− ®èi víi c¸c kÝch th−íc th«ng th−êng, nh− ®· chØ râ trong ISO 2595 (xem h×nh 5) 6. BiÓu diÔn c¸c l−íi m« ®un 6.1. C¸c l−íi m« ®un ®−îc vÏ b»ng c¸c ®−êng m« ®un 6.2. C¸c l−íi m« ®un cã c¸c « l−íi kÝch th−íc kh¸c nhau ®Æt chång lªn nhau ®−îc vÏ nh− sau: « l−íi nhá h¬n ®−îc vÏ b»ng nÐt m¶nh h¬n, « l−íi lín h¬n ®−îc vÏ b»ng nÐt ®Ëm h¬n, nh»m môc ®Ých ®Ó b¶n vÏ s¸ng söa (xem h×nh 6) Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5895 : 1995  6.3. KÝch th−íc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng l−íi ®−îc ghi nh− h×nh 7 6.4. C¸c biÓu thÞ mét vïng m« ®un hoÆc mét vïng kh«ng m« ®un ®−îc chØ ra trªn h×nh 8 Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5895 : 1995  6.5. C¸ch biÓu thÞ sù thay ®æi vÒ h−íng cña l−íi m« ®un ®−îc chi ra trªn h×nh 9 6.6. C¸ch biÓu thÞ sù dÞch chuyÓn cña mét l−íi m« ®un ®−îc chØ ra tr4ªn h×nh 10 6.7. C¸ch dïng nÐt chÊm g¹ch ®Ó vÏ ®−êng m« ®un ë vÞ trÝ trôc ®−îc chØ ra nh− h×nh 11 Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5895 : 1995  7. KÕt hîp c¸c kÝch th−íc m« ®un vμ c¸c kÝch th−íc thi c«ng trªn cïng mét b¶n vÏ ThÝ dô vÒ c¸c kÝch th−íc m« ®un vμ c¸c kÝch th−íc thi c«ng cïng ®−îc sö dông trªn mét b¶n vÏ, ®−îc chØ ra nh− h×nh 12. Page 5 
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5895 : 1995  8. Th− môc V× c¸c môc ®Ých cña tiªu chuÈn nμy, cÇn tham kh¶o c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ sau ®©y: ISO 129, b¶n vÏ kü thuËt. Ghi kÝch th−íc - C¸c nguyªn t¾c chung - C¸c ®Þnh nghÜa - C¸c ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn vμ c¸c chØ dÉn ®Æc biÖt. ISO 1040, KÕt cÊu x©y dùng - §iÒu hîp m« ®un. M« ®un béi dïng cho c¸c kÝch th−íc phèi hîp n»m ngang. ISO 1791, KÕt cÊu x©y dùng - §iÒu hîp m« ®un - ThuËt ng÷ ISO 2848, KÕt cÊu x©y dùng - §iÒu hîp m« ®un - C¸c nguyªn t¾c vμ qui t¾c. ISO 4068, B¶n vÏ x©y dùng vμ c«ng tr×nh d©n dông - C¸c ®−êng cã ®¸nh dÊu chØ dÉn. ISO 6514, KÕt cÊu x©y dùng - §iÒu hîp m« ®un - §«i gia t¨ng m« ®un −íc. Page 6 
Đồng bộ tài khoản