TCXD 3989 1985

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
77
lượt xem
24
download

TCXD 3989 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 3989 1985. Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 3989 1985

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985 Nhãm H HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc – M¹ng l|íi bªn ngoµi – B¶n vÏ thi c«ng System of documents for building design water supply and drainage – External networks – Working drawings 1. Ph¹m vi ¸p dông. 1.1 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh thµnh phÇn vµ nguyªn t¾c lËp hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi. 1.2 Khi lËp hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi, ngoµi viÖc tu©n theo nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thuéc “ HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng” 2. Thµnh phÇn hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng, nguyªn t¾c chung vÒ c¸ch tr×nh bµy. 2.1 Thµnh phÇn hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi gåm cã: Tê ®Çu (ghi sè liÖu chung) Thèng kª b¶n vÏ theo m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc. MÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi; MÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi; S¬ ®å m¹ng l|íi ®|êng èng cã ¸p . Hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi mang kÝ hiÖu sau: B¶n vÏ cÊp n|íc : C B¶n vÏ tho¸t n|íc :T 2.2 Cho phÐp chia b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi thµnh hai lo¹i. M¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoµi; M¹ng l|íi tho¸t n|íc bªn ngoµi; Tr|êng hîp ®¬n gi¶n cho phÐp thÓ hiÖn m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc trªn cïng mét b¶n vÏ. 2.3 TØ lÖ thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ lÊy theo b¶ng 1. 2.4 C¸c chi tiÕt thuéc m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi (®|êng èng, phô tïng èng, v.v…) trªn b¶n vÏ thi c«ng ®|îc thÓ hiÖn b»ng nÐt ®Ëm, cßn c¸c chi tiÕt kh¸c vµ phÇn kÕt cÊu x©y dùng ®|îc thÓ hiÖn b»ng nÐt m¶nh. §|êng èng cÊp n|íc, tho¸t n|íc bªn ngoµi vµ c¸c c«ng tr×nh bè trÝ trªn m¹ng l|íi ®|îc kÝ hiÖu theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thuéc “HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng” 1
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985 B¶ng 1 Sè TT Tªn b¶n vÏ TØ lÖ 1 S¬ ®å mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi. 1: 2000; 1:5000 2 MÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn 1:1000; 1:25000 ngoµi. 1: 5000; 1:1000 1:2000 3 MÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp tho¸t n|íc bªn trong (tiÓu 1:100 ; 1:200 khu). 1:20; 1:100 4 Chi tiÕt mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc 1:200 bªn ngoµi 5 S¬ ®å m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cã ¸p. 1:500; 1:1000 1:2000 6 MÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi: 1:100 ; 1:200 - Theo chiÒu ngang 1:100 ; 1:200 - Theo chiÒu ®øng 1:500 1:20 ; 1:50 7 Chi tiÕt mÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn 1:100 ngoµi - Theo chiÒu ngang - Theo chiÒu ®øng 1:5000 ; 1:10000 8 MÆt c¾t rót gän ®|êng èng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc 1:25000 - Theo chiÒu ngang chØ thÓ hiÖn khi cÇn thiÕt - Theo chiÒu ®øng 1:10 ; 1:20; 1:50 ; 1:100; 9 C¸c ®iÓm nót trªn m¹ng l|íi 1:200 kh«ng theo tØ lÖ 10 S¬ ®å c«ng nghÖ c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch. 1:5 ; 1:10; 1:20 ; 1:50 11 H×nh d¹ng tæng qu¸t c¸c chi tiÕt ch|a ®iÓn h×nh hãa 1:100 ; 1:200 vµ c¸c thiÕt bÞ ch|a tiªu chuÈn hãa Chó thÝch: TØ lÖ thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ nªn lÊy theo tØ lÖ nhá nhÊt ®· quy ®Þnh trong b¶ng trªn c¨n cø vµo ®é phøc t¹p cña b¶n vÏ vµ ®¶m b¶o in chôp râ rµng 2.5 Trong hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi ph¶i cã b¶ng thèng kª vËt liÖu, thiÕt bÞ phô tïng bè trÝ trªn m¹ng l|íi riªng cho tõng phÇn cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc. 2
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985 2.6 C¸c thiÕt bÞ phô tïng bè trÝ trªn m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi khi thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ ph¶i ®|îc kÝ hiÖu vµ ®¸nh sè thø tù phï hîp víi b¶ng thèng kª vËt liÖu vµ thiÕt bÞ, phô tïng theo cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc. 3. C¸c sè liÖu chung 3.1 Ngoµi nh÷ng sè liÖu chung, trong hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng cÇn cã ph¶i cã thªm c¸c sè liÖu sau: - C¸c sè liÖu c¬ b¶n vÒ m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc (xem mÉu sè 1) MÉu sè 1 L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n hoÆc khèi l|îng n|íc Tªn gäi c¸c th¶i Sè TT Ghi chó hÖ thèng Khi cã M3/ngµy M3/giê 1/s ch¸y 1/s - MÆt b»ng s¬ ®å m¹ng l|íi vµ c¸c c«ng tr×nh bè trÝ trªn m¹ng l|íi. B¶ng vÏ nµy ®|îc lËp trªn c¬ së mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ mÆt b»ng s¬ ®å cña mét nhãm c«ng tr×nh thuéc hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cã liªn quan qua d©y chuyÒn c«ng nghÖ chung. 3.2 PhÇn chØ dÉn chung: ë tê ®Çu cña hå s¬ ghi c¸c néi dung sau: - Chøc n¨ng, chÕ ®é lµm viÖc vµ sè m¹ng l|íi lµm viÖc ®ång thêi. - §Æc ®iÓm cña c¸c thiÕt bÞ kÕt cÊu, vËt liÖu vµ c¸ch l¾p ®Æt ®|êng èng. - C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc (chèng næ, chÞu axit v.v…). - C¸c yªu cÇu chung trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®|êng èng vµ c¸ch ly ®|êng èng. - C¸c yªu cÇu vÒ chèng gØ cho kÕt cÊu c«ng tr×nh vµ cho c¸c thiÕt bÞ thuéc m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc. 3.3 B¶ng thèng kª vËt liÖu, thiÕt bÞ phô tïng cho phÇn cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc ®|îc lËp theo mÉu sè 2. MÉu sè 2 KÝch §¬n vÞ Sè Träng l|îng Sè Tªn gäi KÝ hiÖu Ghi chó th|íc tÝnh l|îng §¬n vÞ Toµn bé Trong b¶ng thèng kª, ë cét “tªn gäi” ph¶i ghi râ tªn thiÕt bÞ, phô tïng, lo¹i vËt liÖu: ë cét “kÝ hiÖu” ph¶i ghi râ kÝ hiÖu cña tõng phô tïng vµ vËt liÖu (kÓ c¶ c¸c thiÕt bÞ vµ phô tïng ®· ®|îc tiªu chuÈn hãa vµ ®iÓn h×nh hãa). Tr|êng hîp cÇn thiÕt ph¶i ghi râ tªn nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ. 3.4 B¶ng thèng kª ®|îc lËp theo 2 phÇn: CÊp n|íc; Tho¸t n|íc; 3
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985 3.5 Trong b¶ng thèng kª dïng hÖ thèng ®¬n vÞ sau: S¶n phÈm (thiÕt bÞ, phô tïng, c¸c chi tiÕt nèi èng…) ®¬n vÞ: chiÕc, c¸i, bé; ChiÒu dµi ®|êng èng cã ghi ®|êng kÝnh - ®¬n vÞ : mÐt; VËt liÖu c¸ch ly - ®¬n vÞ : mÐt khèi; C¸c lo¹i kh¸c - ®¬n vÞ : ki l« gam; 3.6 Trªn s¬ ®å mÆt b»ng c«ng tr×nh vµ m¹ng l|íi cÊp n|íc, tho¸t n|íc bªn ngoµi cÇn thÓ hiÖn: Nguån n|íc vµ c«ng tr×nh thu; VÞ trÝ x¶ n|íc th¶i; C¸c c«ng tr×nh thiÕt kÕ míi hoÆc ®· cã thuéc hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc; §|êng èng dÉn n|íc vµ ®|êng èng chÝnh thuéc m¹ng l|íi cÊp n|íc, ®|êng èng chÝnh tho¸t n|íc cã ghi ®|êng kÝnh èng; Trªn b¶n vÏ s¬ ®å mÆt b»ng m¹ng l|íi bªn ngoµi cÇn vÏ hoa giã vµ cã b¶ng chó thÝch lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh thuéc hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc, lËp theo mÆt b»ng hiÖn tr¹ng. KÝ hiÖu thÓ hiÖn theo quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thuéc hÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng; 3.7 Trªn s¬ ®å mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cÇn thÓ hiÖn c¶ ®|êng bao nhµ vµ c«ng tr×nh. 4. MÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi. 4.1 Trªn mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc trong tiÓu khu cÇn thÓ hiÖn: HÖ täa ®é thi c«ng; §|êng ®ång møc cã ghi cèt; §|êng bao nhµ vµ c«ng tr×nh cã ghi cèt sµn tÇng mét vµ hÖ täa ®é cña c¸c gãc; §|êng s¾t, ®|êng «t« vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c cã ¶nh h|ëng tíi viÖc l¾p ®Æt ®|êng èng. Ghi chó: c¬ së ®Ó thÓ hiÖn mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc lµ b¶n vÏ mÆt b»ng quy ho¹ch vµ giao th«ng. 4.2 Trªn mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc trong tiÓu khu cÇn thÓ hiÖn: M¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc thiÕt kÕ míi hoÆc ®· cã trªn ®ã ghi täa ®é ®Æt èng, ®|êng kÝnh èng ë tr|íc vµ sau nh÷ng ®iÓm cã sù thay ®æi vÒ ®|êng kÝnh èng. §|êng èng qua cÇu vµ èng x¶ n|íc tõ trong khu nhµ hoÆc c«ng tr×nh c«ng céng. BÓ chøa sù cè, giÕng thu n|íc m|a: C¸c lo¹i giÕng th¨m, giÕng kiÓm tra, bÓ x¶ khi cã sù cè, trªn ®ã ghi sè thø tù theo chØ dÉn ë ®iÒu 2.6 cña tiªu chuÈn nµy (xem h×nh 1). 4.3 Trªn mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi cÇn thÓ hiÖn: MÆt b»ng quy ho¹ch thiÕt kÕ; 4
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985 C¸c tuyÕn èng kÜ thuËt cã ¶nh h|ëng ®èi víi viÖc l¾p ®Æt, trªn ®ã ghi täa ®é, tªn gäi hoÆc ghi sè thø tù theo nh| b¶ng thèng kª; Hoa giã ®|îc bè trÝ ë gãc bªn tr¸i phÝa trªn b¶n vÏ; Nguån n|íc vµ vÞ trÝ ë gãc bªn tr¸i phÝa trªn b¶n vÏ; C¸c c«ng tr×nh thuéc hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc (c«ng tr×nh thu, tr¹m b¬m, tr¹m lµm s¹ch v.v...). M¹ng l|íi ®|êng èng thiÕt kÕ míi vµ ®· cã trªn ®ã ghi ®|êng kÝnh, täa ®é vµ chiÒu dµi èng; Trªn m¹ng l|íi cÇn thÓ hiÖn c¶ giÕng th¨m, giÕng kiÓm tra cèng x¶, ®|êng s¾t, ®|êng « t«, èng b¾c qua cÇu c¹n, ®iu ke, èng x¶ sù cè. Chó thÝch: 1. C¬ së thÓ hiÖn b¶n vÏ mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi lµ b¶n vÏ mÆt b»ng ®Þa h×nh. 2. Trong tr|êng hîp kh«ng cã hÖ täa ®é thi c«ng th× trªn ®|êng èng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc chÝnh cña m¹ng l|íi ph¶i ghi täa ®é tr¾c ®Þa cña c¸c gãc quay vµ c¸c ®iÓm nót thuéc m¹ng l|íi. 4.4 Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cÇn chó thÝch tªn nhµ vµ c«ng tr×nh. 4.5 M¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cña mçi hå s¬ ®|îc thÓ hiÖn trªn mét b¶n vÏ riªng. C¸c m¹ng l|íi ®|êng èng kh¸c trong b¶n vÏ ®ã chØ thÓ hiÖn d|íi d¹ng s¬ ®å c¬ b¶n 5
  6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985 ®Ó nªu lªn mèi liªn quan gi÷a chóng ë nh÷ng n¬i ®|êng èng giao nhau vµ ë nh÷ng n¬i cã ¶nh h|ëng tíi viÖc v¹ch tuyÕn èng. 4.6 Trªn mÆt b»ng hay trªn mét ®o¹n èng nµo ®ã cña m¹ng l|íi ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh nh| ®iÒu 2.4 cña tiªu chuÈn nµy. 5. MÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi 5.1 MÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi ®|îc thÓ hiÖn d|íi d¹ng ë khai triÓn b¶n vÏ theo trùc tuyÕn èng bè trÝ trªn b¶n vÏ mÆt b»ng vµ kh«ng phô thuéc vµo chiÒu n|íc ch¶y (xem h×nh 2, 3, 4, 5). 5.2 C¸c c«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi nh| : tr¹m b¬m, cÇu c¹n v.v... ®|îc thÓ hiÖn ë phÇn trªn b¶n vÏ mÆt c¾t. Trªn ®ã cã ghi cèt vµ ®é s©u ch«n èng. 5.3 Trªn b¶n vÏ mÆt c¾t cÇn thÓ hiÖn : §|êng c¾t mÆt ®Êt (cèt thiÕt kÕ - thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn m¶nh) ; cèt hiÖn tr¹ng - thÓ hiÖn b»ng nÐt ®øt ng¾t m¶nh; VÞ trÝ ®|êng s¾t, ®|êng « t«, kªnh, m|¬ng v.v...; Mùc n|íc ngÇm - thÓ hiÖn b»ng ®|êng g¹ch chÊm nÐt m¶nh. H×nh 2 6
  7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985 §|êng èng, giÕng cÊp tho¸t n|íc, giÕng thu n|íc m|a, tuy nen, r·nh, c¸c lo¹i bÓ, tr¹m b¬m vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c thuéc hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc. èng bao (èng lång) trªn ®ã ghi ®|êng kÝnh, chiÒu dµi èng vµ nh÷ng kÝch th|íc cã liªn quan tíi trôc ®|êng vµ c«ng tr×nh. VÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ®Æt ngÇm, nöa ngÇm vµ ®Æt trªn mÆt ®Êt trªn, ®Ó ghi kÝch th|íc, cèt cã ¶nh h|ëng trùc tiÕp tíi viÖc l¾p ®Æt ®|êng èng, l|u l|îng n|íc th¶i trong ®|êng èng tù ch¶y (xem h×nh 3) Chó thÝch: Tr|êng hîp cÇn thiÕt trong b¶n vÏ mÆt c¾t qua ®|êng èng cÇn ghi thªm c¸c sè liÖu vÒ ®Êt. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ®Þa tÇng cña ®Êt cã thÓ ghi sè liÖu ë mét sè ®iÓm bÊt k× (xem h×nh 4) hoÆc trªn toµn tuyÕn èng. Trong tr|êng hîp nµy cho phÐp vÏ ®|êng mÆt ®Êt ë phÝa d|íi ®|êng èng ®Ó thÓ hiÖn ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh (xem h×nh 5). 5.4 C¸ch thÓ hiÖn phÇn viÕt d|íi mÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc theo néi dung quy ®Þnh trong b¶ng (h×nh 2, 3, 4, 5) vµ cÇn chó ý : - §¬n vÞ cña c¸c cèt tÝnh b»ng mÐt vµ lÊy chÝnh x¸c ®Õn 2 ch÷ sè thËp ph©n. §èi víi èng tho¸t n|íc tù ch¶y th× ®¬n vÞ cña cèt tÝnh b»ng mÐt vµ lÊy chÝnh x¸c ®Õn 3 ch÷ sè thËp ph©n. 7
  8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985 - Tr|êng hîp cÇn thiÕt trong b¶ng cã thªm c¸c cét "kho¶ng c¸ch", "cäc","kilomet" (xem h×nh 4) 5.5 D|íi b¶ng ghi sè liÖu b¶n vÏ mÆt c¾t ®|êng èng cÇn thÓ hiÖn mÆt b»ng tuyÕn èng vµ s¬ ®å m¹ng l|íi cã ¸p. Chó thÝch: 1. NÕu mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp tho¸t n|íc vÏ tØ lÖ lín th× kh«ng thÓ hiÖn mÆt b»ng tuyÕn èng; 2. S¬ ®å m¹ng l|íi cã ¸p cã thÓ vÏ riªng. 5.6 Trªn mÆt b»ng tuyÕn èng, ngoµi nh÷ng sè liÖu ®· quy ®Þnh ®iÒu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trong tiªu chuÈn nµy cßn cã thªm c¸c sè liÖu vÒ giÕng khoan ®Þa chÊt (giÕng khoan th¨m dß nguån n|íc, c¸c sè liÖu vÒ cäc vµ gãc quay tuyÕn èng). 5.7 Tr|êng hîp ®|êng èng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc qu¸ dµi ngoµi b¶n vÏ mÆt c¾t chÝnh, cho phÐp thÓ hiÖn mÆt c¾t rót gän. 5.8 C¸c ®|êng èng, m|¬ng, giÕng trong b¶n vÏ mÆt c¾t ®|îc thÓ hiÖn b»ng 2 nÐt. 5.9 B¶n vÏ mÆt c¾t cÇn cã tªn gäi. NÕu trªn b¶n vÏ chØ thÓ hiÖn mÆt c¾t cña mét m¹ng l|íi th× tªn cña b¶n vÏ lµ tªn cña tuyÕn èng, t|¬ng øng víi sè l|îng giÕng (vÝ dô mÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t C1 tõ giÕng 1 - 8). 8
  9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985 - NÕu trªn b¶n vÏ thÓ hiÖn mÆt c¾t cña nhiÒu m¹ng l|íi kh¸c nhau th× tªn chÝnh cña b¶n vÏ sÏ kh«ng ghi sè liÖu giÕng (vÝ dô mÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t C1, tho¸t n|íc T2 vµ trªn mÆt c¾t cña mçi m¹ng l|íi ghi "C1", "T2"). 6. S¬ ®å m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cã ¸p 6.1 S¬ ®å m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cã ¸p ®|îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ mÆt b»ng. §|êng èng ®|îc thÓ hiÖn b»ng mét nÐt ®Ëm, cßn c¸c chi tiÕt kh¸c ®|îc thÓ hiÖn theo c¸c kÝ hiÖu ®· ®|îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 6.2 Trªn s¬ ®å m¹ng cã ¸p cÇn thÓ hiÖn : C¸c thiÕt bÞ phô tïng trªn hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc (®|êng èng : ghi ®|êng kÝnh, chiÒu dµi, chi tiÕt, nèi èng, phô tïng v.v...); C¸c lo¹i giÕng - ghi ®Çy ®ñ c¸c kÝch th|íc kÓ c¶ kÝch th|íc cã liªn quan tíi ®|êng èng ë mÆt trong giÕng; èng dÉn n|íc vµo nhµ (hoÆc c«ng tr×nh) - cã ghi sè hiÖu; Tªn nhµ (hoÆc c«ng tr×nh) theo sè thø tù trong b¶ng thèng kª ë b¶n vÏ tæng mÆt b»ng vµ b¶n vÏ ®Þa h×nh; C¸c thiÕt bÞ vµ chi tiÕt trªn m¹ng l|íi còng ph¶i ghi sè thø tù. Nh÷ng chi tiÕt cïng lo¹i cïng ®|êng kÝnh th× ghi cïng mét sè thø tù; 9
  10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985 C¸ch tr×nh bµy s¬ ®å m¹ng l|íi cã ¸p (xem h×nh 6) 6.3 S¬ ®å m¹ng l|íi ®|êng èng cã ¸p ph¶i kÌm theo b¶ng thèng kª. B¶ng thèng kª ®|îc lËp theo chØ dÉn ë ®iÒu 2.5 vµ ®|îc bè trÝ sau b¶n vÏ s¬ ®å ë tê cuèi hoÆc ë mét tê riªng. 10
Đồng bộ tài khoản