intTypePromotion=3

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
3
download

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện sơn la\thanh toán vốn\hỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư

  1. Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý vốn uỷ thác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt Các bước Mô tả bước Tên bước Tiếp nhận hồ sơ: 1. Bước 1. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót). 2. Bước 2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, 3. Bước 3. chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng 4. Bước 4. từ.
  3. Mô tả bước Tên bước Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách 5. Bước 5. hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ. Hồ s ơ Thành phần hồ sơ I. Tài liệu cơ sở 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) - Bản chính/bản sao theo quy định. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo KT-KT) của cấp có thẩm 2. quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao theo quy định. Tổng dự toán kèm theo quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự 3. toán của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định 4. Quyết định chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo
  4. Thành phần hồ sơ quy định (Đối với công việc không tổ chức đấu thầu). Dự toán chi tiết kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc không tổ chức đấu 5. thầu). Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền - Bản 6. chính/bản sao theo quy định (Đối với công việc tổ chức đấu thầu). Hợp đồng xây dựng ký giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu 7. kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định. II. Khi thanh toán vốn 8. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính 9. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán do b ên giao thầu và nhận thầu lập - Bản 10. chính/bản sao theo quy định.
  5. Thành phần hồ sơ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản 11. chính. Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng đối với hợp 12. đồng theo giá điều chỉnh - Bản chính 13. Bảng xác định giá trị KL phát sinh ngo ài hợp đồng - Bản chính 14. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính. Bản xác nhận hoàn thành công việc di chuyển dân bằng con đường công vụ 15. đã đầu tư (xác nhận của Ban QLDA và UBND xã nơi có dân di dời). Số bộ hồ sơ: 01 (một) (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL) Quyết định số 107/QĐ-
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định NHPT ng... Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây Quyết định số 107/QĐ- 2. dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL) NHPT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ Quyết định số 1. điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-NHPT ng... 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự Quyết định số 2. án Thu ỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định 107/QĐ-NHPT ng... số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh,
  7. Nội dung Văn bản qui định bổ sung QHTT. Nằm trong QHCT khu (điểm) TĐC đ ược UBND các Quyết định số 3. tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt. 107/QĐ-NHPT ng... Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ Quyết định số 4. tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện 107/QĐ-NHPT ng... Biên, Lai Châu. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây Quyết định số 5. dựng theo quy định hiện hành. 107/QĐ-NHPT ng... Quyết định số 6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm. 107/QĐ-NHPT ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản