intTypePromotion=3

Thi công mặt đường ô tô - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
131
lượt xem
65
download

Thi công mặt đường ô tô - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặt đường cấp thấp 3.1. Khái niệm chung Mặt đ-ờng cấp thấp thực chất l lớp đất ở mặt trên nền đ-ờng đ-ợc đắp th nh, có khi đ-ợc đầm chặt, không có lớp móng riêng. Cũng có khi, mặt đ-ờng đ-ợc gia cố bằng các vật liệu hạt nh- gạch vỡ, đá dăm đá cuội... Mặt đ-ờng cấp thấp th-ờng không đảm bảo thông xe quanh năm. Đối với các loại mặt đ-ờng có tính dính (sét, á sét) mặt đ-ờng bị phá hoại nghiêm trọng v o mùa m-a, l m xe cộ không qua lại đ-ợc, thậm chí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi công mặt đường ô tô - Chương 3

  1. Ch−¬ng 3 MÆt MÆt ®−êng cÊp thÊp 3.1. Kh¸i niÖm chung MÆt ®−êng cÊp thÊp thùc chÊt l líp ®Êt ë mÆt trªn nÒn ®−êng ®−îc ®¾p th nh, cã khi ®−îc ®Çm chÆt, kh«ng cã líp mãng riªng. Còng cã khi, mÆt ®−êng ®−îc gia cè b»ng c¸c vËt liÖu h¹t nh− g¹ch vì, ®¸ d¨m ®¸ cuéi... MÆt ®−êng cÊp thÊp th−êng kh«ng ®¶m b¶o th«ng xe quanh n¨m. §èi víi c¸c lo¹i mÆt ®−êng cã tÝnh dÝnh (sÐt, ¸ sÐt) mÆt ®−êng bÞ ph¸ ho¹i nghiªm träng v o mïa m−a, l m xe cé kh«ng qua l¹i ®−îc, thËm chÝ ng−êi ®i bé qua l¹i còng khã kh¨n. V× vËy, sau mçi mïa m−a th−êng ph¶i tu söa l m cho mÆt ®−êng trë vÒ tr¹ng th¸i nh− cò. Ng−îc l¹i, ®èi víi mÆt ®−êng ®Êt cã tÝnh dÝnh kÐm (®Êt c¸t) v o mïa kh« hanh ®Êt ë mÆt ®−êng t¬i ra, còng g©y trë ng¹i cho xe cé qua l¹i. MÆt ®−êng ®Êt gia cè b»ng vËt liÖu h¹t, tuy chÊt l−îng mÆt ®−êng v c−êng ®é tuy cã cao h¬n nh−ng vÉn kh«ng ®¶m b¶o th«ng xe quanh n¨m. C−êng ®é cña nã sÏ gi¶m ®i nhiÒu hay Ýt, møc ®é ph¸ ho¹i cña nã nh− thÕ n o v o mïa m−a l tuú thuéc v o t×nh h×nh tho¸t n−íc, ®é cao cña nÒn ®−êng, mËt ®é v th nh phÇn xe ch¹y, sè l−îng v chÊt l−îng vËt liÖu gia cè. Ngo i ra, mÆt ®−êng ®Êt tù nhiªn cßn cã nh−îc ®iÓm n÷a l hao mßn nhanh, bôi nhiÒu v o mïa kh« hanh, l m ¶nh h−ëng tíi ®iÒu kiÖn vÖ sinh ë hai bªn ®−êng. Nãi chung, mÆt ®−êng ®Êt tù nhiªn th−êng gÆp ë c¸c tuyÕn ®−êng n«ng th«n, c¸c ®−êng liªn x , c¸c ®−êng huyÖn lé, tØnh lé. 3.2. MÆt ®−êng ®Êt tù nhiªn 3.2.1. Kh¸i niÖm. VÒ thùc chÊt, mÆt ®−êng ®Êt tù nhiªn l phÇn trªn cña nÒn ®−êng ®−îc lu lÌn chÆt l¹i t¹o nªn mét líp cã kh¶ n¨ng chÞu lùc nhÊt ®Þnh. 3.2.2. Nguyªn lÝ h×nh thµnh c−êng ®é. C−êng ®é h×nh th nh do qu¸ tr×nh lu lÌn v ®¶m b¶o tho¸t n−íc khi khai th¸c t¹o nªn ®é bÒn v÷ng cho nÒn ®−êng. 3.2.3. CÊu t¹o mÆt ®−êng. - §é dèc ngang mÆt, lÒ 5 - 6%. - ChiÒu dÇy kÕt cÊu 20 - 30cm. 3.2.4. Tr×nh tù thi c«ng. Ph−¬ng ph¸p 1: X¸o xíi phÇn nÒn ®−êng ë trªn sau ®ã lu lÌn t¹o th nh mÆt ®−êng. Ph−¬ng ph¸p 2: § o khu«n ®−êng, chuyÓn ®Êt n¬i kh¸c vÒ ®¾p, lu lÌn t¹o th nh mÆt ®−êng. Tr×nh tù thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p 1: - C¾m l¹i hÖ thèng cäc tim v mÐp phÇn xe ch¹y. - X¸o xíi nÒn ®−êng, san mui luyÖn, bï phô cho b»ng chiÒu d y lu lÌn. http://www.ebook.edu.vn 38
  2. - Lu lÌn: Nªn dïng lu nhÑ hoÆc lu võa, sè l−ît lu 6 - 8 l−ît/®iÓm. Trong qu¸ tr×nh lu lÌn ph¶i ®¶m b¶o ®é Èm ®Êt gÇn víi ®é Èm tèt nhÊt. - Ho n thiÖn: Lu lÒ, mÐp, söa taluy... Tr×nh tù thi c«ng ph−¬ng ph¸p 2: - C¾m l¹i hÖ thèng cäc tim v mÐp phÇn xe ch¹y. - T¹o khu«n ®−êng v lu lÌn lßng ®−êng. - VËn chuyÓn ®Êt tõ n¬i kh¸c vÒ ®Ó thi c«ng mÆt ®−êng. - San r¶i ®Êt, t¹o mui luyÖn, chiÒu dÇy líp ®Êt r¶i b»ng (1,3 - 1,5) htk. - Lu lÌn: Nªn dïng lu nhÑ hoÆc lu võa, sè l−ît lu 6 - 8 l−ît/®iÓm. Trong qu¸ tr×nh lu lÌn ph¶i ®¶m b¶o ®é Èm ®Êt gÇn víi ®é Èm tèt nhÊt. - Ho n thiÖn: Lu lÒ, mÐp, söa taluy... 3.3. MÆt ®−êng ®Êt gia cè b»ng vËt liÖu h¹t 3.2.1. Kh¸i niÖm. Ng−êi ta trén v o trong ®Êt tù nhiªn mét tû lÖ nhÊt ®Þnh c¸c h¹t vËt liÖu cøng, r¶i th nh líp, lu lÌn t¹o th nh mét líp vËt liÖu l m mÆt ®−êng cã c−êng ®é nhÊt ®Þnh. C¸c vËt liÖu h¹t dïng gia cè cã thÓ l : - §¸ d¨m, cuéi, ®¸ sái, sái ong. - G¹ch vôn. - XØ than, xØ quÆng. - §¸ sß. 3.2.2. Nguyªn lÝ h×nh thµnh c−êng ®é. C−êng ®é h×nh th nh do qu¸ tr×nh lu lÌn, c¸c h¹t vËt liÖu cøng t¹o th nh khung kÕt cÊu v ®Êt ®ãng vai trß chÊt dÝnh kÕt. 3.2.3. CÊu t¹o mÆt ®−êng. - §é dèc ngang mÆt, lÒ 5 - 6%. - ChiÒu dÇy kÕt cÊu 20 - 25cm. 3.2.4. Tr×nh tù thi c«ng. - C¾m l¹i hÖ thèng cäc tim v mÐp phÇn xe ch¹y. - X¸o xíi nÒn ®−êng. - R¶i vËt liÖu gia cè (tØ lÖ kho¶ng 20%). - Trén vËt liÖu (cã thÓ trén b»ng thñ c«ng hoÆc b»ng m¸y nh− m¸y xíi, phay). - San t¹o mui luyÖn. - Lu lÌn: Nªn dïng lu nhÑ v lu võa, sè l−ît lu 6 - 8 l/®iÓm. Trong qu¸ tr×nh lu lÌn ph¶i ®¶m b¶o ®é Èm ®Êt gÇn víi ®é Èm tèt nhÊt. - Ho n thiÖn: Lu lÒ, mÐp, söa taluy... Qu¸ tr×nh ho n thiÖn cã thÓ r¶i mét líp d¨m s¹n cã chiÒu d y 1 - 1.5cm lªn bÒ mÆt nh»n b¶o vÖ mÆt ®−êng. 3.2.5. KiÓm tra, nghiÖm thu. http://www.ebook.edu.vn 39
  3. - KiÓm tra kÝch th−íc h×nh häc: ChiÒu d y, réng, ®é dèc ngang. KiÓm tra bÒ dÇy: 1km kiÓm tra ë ba mÆt c¾t: tim, bªn tr¸i, bªn ph¶i (c¸ch lÒ 1m). KiÓm tra b»ng c¸ch ® o hoÆc dïng m¸y thuû b×nh. - NghiÖm thu vÒ chÊt l−îng: Chñ yÕu kiÓm tra ®é chÆt lu lÌn (cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p rãt c¸t). http://www.ebook.edu.vn 40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản