intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 2

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
258
lượt xem
87
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân loại theo vật liệu chế tạo. + Điện trở than: Được cấu tạo từ vật liệu than chì trộn với vật liệu cách điện theo tỉ lệ thích hợp để có giá trị cần thiết. Sau đó đem ép lại thành thỏi, hai đầu ép lại vào hai sợi dây kim loại để hàn vào mạch điện. Giá trị của điện trở than thường được ghi bằng ký hiệu vòng màu trên thân điện trở. Đây là loại thông dụng nhất vì chúng không đắt tiền và có khả năng tạo ra điện trở có giá trị lớn, công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 2

  1. Chương 2: Ph©n lo¹i ®iÖn trë * Ph©n lo¹i theo vËt liÖu chÕ t¹o. + §iÖn trë than: §-îc cÊu t¹o tõ vËt liÖu than ch× trén víi vËt liÖu c¸ch ®iÖn theo tØ lÖ thÝch hîp ®Ó cã gi¸ trÞ cÇn thiÕt. Sau ®ã ®em Ðp l¹i thµnh thái, hai ®Çu Ðp l¹i vµo hai sîi d©y kim lo¹i ®Ó hµn vµo m¹ch ®iÖn. Gi¸ trÞ cña ®iÖn trë than th-êng ®-îc ghi b»ng ký hiÖu vßng mµu trªn th©n ®iÖn trë. §©y lµ lo¹i th«ng dông nhÊt v× chóng kh«ng ®¾t tiÒn vµ cã kh¶ n¨ng t¹o ra ®iÖn trë cã gi¸ trÞ lín, c«ng suÊt tõ 1,8 ®Õn vµi Watt. + §iÖn trë mµng kim lo¹i: Sö dông vËt liÖu Ni-ken g¾n vµo lâi sø hoÆc thuû tinh, lo¹i nµy cho trÞ sè æn ®Þnh. §iÖn trë lo¹i nµy th-êng dïng cho c¸c m¹ch dao ®éng v× chóng cã ®é chÝnh x¸c vµ tuæi thä cao, Ýt phô thuéc vµo nhiÖt ®é. + §iÖn trë d©y quÊn: Dïng d©y quÊn hîp kim, quÊn trªn th©n c¸ch ®iÖn b»ng sø hay nhùa tæng hîp ®Ó t¹o ra c¸c ®iÖn trë cã gi¸ trÞ nhá vµ chÞu ®-îc c«ng xuÊt tiªu t¸n lín. §iÖn trë d©y quÊn th-êng dïng trong c¸c m¹ch cung cÊp ®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö. + §iÖn trë xi m¨ng: VËt liÖu chñ yÕu lµ xi m¨ng chóng ®-îc sö dông chñ yÕu ë c¸c m¹ch cung cÊp nguån ®iÖn cã c«ng xuÊt kh«ng cao vµ kh«ng bèc ch¸y trong tr-êng hîp qu¸ t¶i. * Ph©n lo¹i theo c«ng dông. + BiÕn trë: BiÕn trë lµ lo¹i ®iÖn trë cã thÓ thay ®æi chØ sè theo yªu cÇu th-êng gäi lµ triÕt ¸p. BiÕn trë dïng ®Ó hiÖu chØnh m¹ch ®iÖn vµ cã vai trß ph©n ¸p, ph©n dßng cho m¹ch ®iÖn.
  2. - Ký hiÖu biÕn trë: H×nh 1.8 : KÝ hiÖu cña biÕn trë. BiÕn trë d©y quÊn: Dïng d©y dÉn cã ®iÖn trë xuÊt cao, ®-êng kÝnh nhá quÊn trªn mét lâi c¸ch ®iÖn b»ng sø hay nhùa tæng hîp. H×nh 1.9 : Ký hiÖu cña biÕn trë d©y quÊn. - BiÕn trë than: C¸ch ®o biÕn trë: (Dïng ®ång hå v¹n n¨ng). Tuú theo gi¸ trÞ ghi trªn th©n biÕn trë mµ ng-êi ta ®Æt ®ång hå ë thang ®o thÝch hîp, ThÝ dô: BiÕn trë 10K ta ®Æt vÒ thang Rx1K. §o b»ng c¸ch: Cè ®Þnh ®Çu que ®o vµo ®Çu A (hoÆc B) sau ®ã dêi que ®o sang ®Çu. Kim ®ång hå xoay cïng nhÞp víi sù xoay cña biÕn trë:
  3. H×nh 1.10: C¸ch ®o biÕn trë + §iÖn trë nhiÖt: §iÖn trë nhiÖt lµ linh kiÖn cã gi¸ trÞ phô thuéc vµo nhiÖt ®é th-êng gäi lµ (tec-mi- to). §iÖn trë nhiÖt cã hai lo¹i: - NTC: lµ ®iÖn trë nhiÖt cã hÖ sè nhiÖt ©m. Khi nhiÖt ®é t¨ng th× R gi¶m. - PTC: lµ ®iÖn trë nhiÖt cã hÖ sè nhiÖt d-¬ng. Khi t¨ng nhiÖt ®é th× R t¨ng. - øng dông: ®iÖn trë nhiÖt dïng trong c¸c m¹ch khuÕch ®¹i, ®Ó æn ®Þnh nhiÖt vµ dïng lµm c¶m biÕn trong m¹ch ®iÒu khiÓn nhiÖt tù ®éng. - Ký hiÖu cña ®iÖn trë nhiÖt: PTC NTC H×nh 1.11: Ký hiÖu cña ®iÖn trë nhiÖt. + Quang trë (LDR).
  4. Quang trë lµ lo¹i ®iÖn trë cã gi¸ trÞ phô thuéc vµo ¸nh s¸ng, khi ®é s¸ng cµng lín th× gi¸ trÞ ®iÖn trë cµng nhá vµ ng-îc l¹i. Ký hiÖu: LDR LDR H×nh 1.12 : Ký hiÖu cña quang trë. øng dông: Quang trë dïng réng r·i trong c¸c m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn b»ng ¸nh s¸ng nh- m¹ch ®Õm s¶n phÈm, m¹ch tù ®éng ®ãng c¾t ®Ìn ®-êng. + §iÖn trë cÇu ch×. Lµ lo¹i ®iÖn trë cã gi¸ trÞ rÊt nhá. Vµi Ohm. Ký hiÖu: F H×nh 1.13 :§iÖn trë cÇu ch×. øng dông: Dïng ®Ó l¾p trªn c¸c ®-êng cung cÊp nguån cña m¹ch ®iÖn tö cã dßng t¶i lín, nh- m¹ch quÐt trong Tivi... d. M¹ch ®iÖn trë. + GhÐp nèi tiÕp. GhÐp nèi tiÕp hai ®iÖn trë R1 vµ R2 víi nhau chñ yÕu nh»m môc ®Ých t¨ng trÞ sè ®iÖn trë. Khi ghÐp nèi tiÕp ®iÖn trë tæng sÏ lµ: R=R1+ R2
  5. + GhÐp song song. H×nh 1.14 GhÐp nèi tiÕp c¸c ®iÖn trë Khi ghÐp song song c¸c ®iÖn trë ta cã ®iÖn trë tæng sÏ lµ: 1/R=1/R1+1/R2 H×nh 1.15 GhÐp song song c¸c ®iÖn trë

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản