intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII), chương 14

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

135
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi soạn thảo và lưu một project, ta tiến hành biên dịch với các bước như sau: Xác định tập tin cần dịch :File\Project\Set Project To Current File Biên dịch : Max+Plus II\ Compiler(hoặc vào File\ project\ Save & Compiler..), cửa sổ Compiler xuất hiện : Nhấp vào nút Start để bắt đầu biên dịch. Trong quá trình biên dịch, nếu có lỗi thì chương trình sẽ ngừng biên dịch và hiển thị thông báo lỗi với chỉ dẫn rõ ràng để chúng ta sữa lỗi từ màn hình soạn thảo: Như chương trình trên, trình biên dịch thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII), chương 14

  1. Chương 14: Bieân dòch moät project Sau khi soaïn thaûo vaø löu moät project, ta tieán haønh bieân dòch vôùi caùc böôùc nhö sau:  Xaùc ñònh taäp tin caàn dòch :File\Project\Set Project To Current File  Bieân dòch : Max+Plus II\ Compiler(hoaëc vaøo File\ project\ Save & Compiler..), cöûa soå Compiler xuaát hieän : Nhaáp vaøo nuùt Start ñeå baét ñaàu bieân dòch. Trong quaù trình bieân dòch, neáu coù loãi thì chöông trình seõ ngöøng bieân dòch vaø hieån thò thoâng baùo loãi vôùi chæ daãn roõ raøng ñeå chuùng ta söõa loãi töø maøn hình soaïn thaûo:
  2. Nhö chöông trình treân, trình bieân dòch thoâng baùo cho ta bieát chöông trình cuûa ta coù 4 loãi. Ñeå bieát loãi naèm ôû doøng naøo ta nhaáp double vaøo doøng thoâng baùo loãi ñoù, chöông trình seõ xuaát hieän con troû taïi doøng bò sai. Neáu chöông trình khoâng coù loãi, vieäc bieân dòch ñöôïc thöïc hieän thaønh coâng, caùc muïc ñöôïc duyeät vaø hieån thò thoâng baùo sau:
  3. Hình: Trình bieân dòch sau khi ñaõ bieân dòch thaønh coâng moät project V. Gaùn chaân cho linh kieän trong MAX + PLUS II Sau khi bieân dòch thaønh coâng file .vhd nhöng do chöông trình töï ñoäng choïn linh kieän vaø gaùn chaân moät caùch ngaãu nhieân neân file.pof khoâng theå naïp leân kit ñeå chaïy. Do ñoù ta phaûi choïn linh kieän vaø gaùn chaân laïi. 1. Choïn linh kieän Nhaáp vaøo Assign treân thanh coâng cuï, thaáy xuaát hieän:
  4. Nhaáp choïn Pin/Location/Chip… xuaát hieän hoäp thoaïi sau: Hình 1 Nhaáp vaøo nuùt Assig Device…
  5. Hình 2 Choïn linh kieän phuø hôïp. Ví duï nhö KIT UP2 coù chip EPM 7128SLC84, ta nhaáp vaøo oâ ñeå choïn hoï linh kieän, sau ñoù xuoáng Device choïn ñuùng linh kieän caàn naïp nhö hình 2. Sau khi choïn xong nhaáp OK quay trôû veà hoäp thoaïi hình 2. Gaùn chaân Oû hoäp thoaïi hình 1, ta cho tín hieäu vôùi chaân gaùn I/O thích hôïp. Ví duï : nhö ñoái vôùi chaân clk thì maïch UP2 qui ñònh chaân cho xung toaøn cuïc ôû chip MAX7000 laø chaân 83, coøn ôû hoï FLEX10K laø chaân 91 vaø moät soá chaân maëc ñònh saün cho LED 7 ñoaïn neân ta phaûi gaùn cho ñuùng (tham khaûo ôû sô ñoà chaân trong phaàn höôùng daãn cuûa söû duïng cuûa KIT). Sau ñoù, nhaáp vaøo goõ teân tín hieäu I/O caàn gaùn chaân vaøo roài xuoáng oâ xaùc ñònh chaân linh kieän vaø choïn tín hieäu laø input hay output cho thích hôïp ôû . Sau khi choïn xong, ta nhaáp vaøo nuùt Add baûng thoâng baùo seõ xuaát hieän xaùc nhaän soá chaân vaø daïng tín hieäu. Töông töï cho caùc tín hieäu coøn laïi.
  6. Hình: Hoäp thoaïi sau khi ñaõ gaùn chaân cho file adder xong Choïn xong, nhaáp OK. Sau ñoù Save vaø bieân dòch laïi file ñeå chöông trình xaùc nhaän chaân. Khi bieân dòch thaønh coâng, chöông trình seõ taïo ra file .pin. *Chuù yù: Nhôù set file ñeå bieân dòch ñuùng file, vaøo File=>project=>set project to current file. VI. Load SCF cho project Sau khi bieân dòch thaønh coâng moät project, ta tieán haønh naïp file *.scf (file vôùi nhöõng giaù trò khôûi taïo cho ngoõ vaøo) cho project. Caùc böôùc tieán haønh nhö sau:  Click vaøo Max+Plus II \ Waveform Editor (hoaëc vaøo File\New\Waveform Editor\OK). Maøn hình Waveform Editor môû ra:
  7. Hình: Trình Waveform Editor  Click vaøo Node\Enter Node From SNF  Click choïn vaø ñeå choïn taát caû caùc node.
  8. Hình: Cöûa soå Enter Nodes From SNF  Click OK. Trình Waveform Editor luùc naøy laø: Click vaøo : ->
  9. Ñeå choïn tín hieäu ngoõ vaøo. Cöûa soå Overwrite Count Value nhö sau: Choïn giaù trò vaøo Starting Value, click OK.  Tieán haønh töông töï cho caùc ngoõ vaøo khaùc.  Ñeå thay ñoåi kích thöôùc caùc tín hieäu ngoõ vaøo vaø ra, ta click vaøo moät trong ba bieåu töôïng sau :
  10. Hình: Maøn hình Waveform Editor sau khi choïn caùc giaù trò Starting Value Click vaøo File/Save as ñeå löu file vôùi ñuoâi môû roäng laø .scf
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2