intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thiết kế mạch điện tử máy tính

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

635
lượt xem
235
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về thiết kế mạch điện tử bằng máy tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch điện tử máy tính

 1. 7 TRUONG DAI HQC BAcH KHOA HA Nor LlNH GIANG /' K
 2. • TRUONG D~I HQC BAcH KHOA HA N(n NGUYEN LINH GIANG , A' -' THIET KE HBANG MAy TiNH • Giao trluh cho sinh vien Cong ngh~ Thong tin, I)i~n tit Vien thong ... cae truOng d~i hQc, cao dfing ky thu~t... thuQc cae h~ dolo t.w , NHA. XU'\T nAN KHOA HOC vA KY THUST HA N(JI
 3. 6-6C2-01-6T7.3 -----113-244-03 KHKT-03
 4. Uri n6i dilu ClIng nii .\'1/ ,i('// h(1 ella khoa !rec k.v fhlll)t, l'i~;c 11/ d(Jtlg h()(l rhie'" k( ("{Ie m(lch di~1I fl'( drillg nI(Jr \'(/i lui qllall hellg '/"o/lg "/(;(" tlllle del)' Sf.'" pil(I' tri/n ".f rllll(l{ tilllt (mill. TII'I11117)lg IIdm 50 n;a lilt k)" 20, (III(/ 161111 pluff/ric'll k} rllll(tt di~;11 fir dd qlla Jlhi/u giai do(w: 1/( IIllling b/i/Ig dhl di~;11 /If'd6! nlurllg h/mg /)(111 deln, qua IIltirllg nlWh licli IWp IIlId r6i {(il llliii'lig mwh \'(1'/ nl/lt d() Ifcit IWp!/fIl I't/ sihr 1/111. NIIII)lg nlWh licit IWp loai 1/(1), CfY fli/ ell/'(O itdllg 1ri~;11 finl! kii;'11 h/m d/i/l (FCII nl(J{ II1Wh. \ 'f (il.l di(;'1 flil/II h, ("lIe h(! )'i XII' '-". Vi('(' lf1i(" k( /lll/l'lIg mach l'I)'/ d(i tidl it(IP hl/l \'(/ S/('II I!J"f/ k!/{)/lg 111/ ///1/(' hi~;11 nl()t ('(leI! tllli C/jng. /lid plu;i u; Sl/ Xilip (hY (,Iiu mciy lillh. SUII f1l()/ .1'/;' lIlinl guing d~IY nUJ/I hee 'Till'" I,j nrw-II 1/1/(')' nUlv Ifnll" t~li Klloa CrJng Ilg/i¢ TII/mg till, TI'II/)'n,!!, D(li h(lc H(icil kho(l Hti N()i, Il'hl ('(/ sri Tlwm khdo kilili nghi¢nr gidng d~ly Clio ('(Ie ci(ing IIglli{'p I'({ cdc tlli 1i~'11 !1r1l(!C flllh 1'1,11 lIay, ell/ilig IrJl hiL;1IS()(III gido trillil c/to /Jujll hpc II(IY, nh/im (,illig (,(I{) till li~;11 tllOm I-Iu/o clio sil/II I'h'lI ('1111.\'('/1 IIgilllh C/Jllg IIgh~' TJU)/lg lill, Di~'11 tlrVitll tll/lllg I'd 1I11I(I:g (Ii (II/Ifil (tim tim hilu limon Ii(H' Irc'lI, "j rollg CII(;'II s(leh I/(I.\' ellllJlg t(ii Iril/It hay nlc giw doqn qllWI !r(ln:.; lrung (/1/(/ Irin/r {hie" k(j'I'd .will XI/(I! cdc mw'lI tleh l/(ir tmllg ('(illg IIghi~;fJ, Qml trillil 1/(/-,,: hao g(JJ1l ('(Ie /JI(//{' IIlIi hill" IUla m(lch tn'/! CUI' nll(c d(j chi lu't kll(ic 111/((11, xciy dl.olg mwh 1'(/ ki/m IIglli~;1II IlI(ICII, Clllillg I{)i kluJ/lg tlwI!! I'ellg Irinlr hdy IJr 01 C(1e 1'(111 £1/ lie'll qllall I()'I lett oj cdc gilli d()~1/1 ('[ia qil(l Irinit .\'(III.rJ/(/{ IIId ellli Y(';' {(Ie trill/g 1'(/0 111 'I ,I()' CI)/lg d()~fiI: Tlli(it k/ Ill/I hilll! !UJ(I tlwch I'd ki/m !lghi~;m {filII (hing dt/II nia Ihic;, k/ Trhl gUli d()~111 1176 hi/lft !U)(/, lrollg 1111/(' t/ ('(J IIllItll /'
 5. dll(iC Sir dUllg r(!lIg n7i [rollg djl/g IIghir'p ehe'I(Jo mwh di~;1/ III' (,(J de) rich It~)j) C([O . f\"IUfll ((If) ('11(/11 S(lefl dWfC .rudt hdll, dUIl/g I()i .rill clUJII IIie/1I1! ni//1 (m . SI/ ,l!.()jJ .~' cllcllI tillli CI/O Ule "~III ddllg IIghi~;p (rollg B(j /}/(J/I Kv tllII~jf Mel.\" linlt, KI/Oo C611g IIgh~; Tht'illg rill Trtl/iIIg D{li Ii~)c D(Ic/t kho(l flil N()i. D()-n,~ [f/(Ji, ell/il/g I()i Cllllg c//(111 11/(11111 ('(im (ill SI/ kllll.W'/1 khicfl l'rlf{1O c/I/II ki~'1/ Clio Nlui XI/crt bdil Khoo flee I'd K)~ flllldt dl CWil1 Sikh /1(1)" .\,()'m dl({lc ra el()'i. CUr// Cling cluillg t(11 I/IOllg IIh~JI/ dWfC Sl/ cI(l/lg g()p ql(~' ball Cliu cdc b(1I1 d(}'lIg IIglii~'p 1'(1 h~1I1 d(){' Xli gd"1I d/lrill {(JI IUIII sail ('I[(}II S(lcit dl(/c hOc/II ehillll /l(iII. T,le gia TS. N~uycn Linh G-i:mg 4
 6. MI,lC ll,lC Trang LO'j noi dati Chlwng I. Ma dati vao thiet kc In
 7. ~5.4. M(l hlnh hoa qua trlnh tre tin hi¢u trong cae philo tLr 1T1i.Kh 115 ~5.5. M6 hlnh hoa tren mtre cae phan tV logie 114 Chll"tJllg VI. I'oigon ngu ml> hinh hoa VHOL 131 96.1. ~vll~
 8. CHUONG I. MO DAU VAO THIET KE M,.,CH VI DI~N Til §1.1. Cae ph:!n do:;t" trung thiet ke cae mach tich hqp SV ra (\i:J'j ella de mach \'i di2n Ill' di'i l:un co' ~h phel! tri~ll phCill cll'll~ \,~I phi-til I1lCIll Cllil de h~ th6ng tillh t,xtn tl'Ong nhl1"ng th(tp k~- g;lll d,ly. Vll'l' \,\ng hen n,le meTe d6 Ifch hqp ella de lll
 9. 1;is tlll.re hi¢n. Cic mI.) hlnh m;.leh iii c{)1l1:! cu bi(o'u di~n d.e ;' tu'('mg thiel ke. Mo hinh ho,\ el6ng \'al tn) quail lrong Irong LI1II.':1 kc' m:.Ich \'i di¢n ILl' blii \'1 cac m6 hlnh Iii nhung phuong lien mang Ih6ng Lin \'(~ dc mach s0 duue xiI)' d~rng m6t deh Cl) dong VlI ehinh x,ic. Do d6 Ill() hinh e[m ph;ii ehinh x
 10. ni¢m Y~ 111
 11. phtlll dm.lI1 nay ml.le dich d~t ra b\ pluii IO
 12. • Muc hlnh hoc 6 mue hlnh h9C, Im~eh co th~ dUQc bitu dicn nhu t
 13. I lInh 1.2 eho ta (htlY rnoi lien h~ giCra cae rn(re hi~u dien m() hlnh \·;t de gae d() quan S(It. 6 muc kien true va l6gic. rno hlnh 1l1'.leh tillro-ng oll"
 14. giup ella 1ll.ly linll dUO'e su dung trong hriu he'l de qua trinh IhilYI "-0- 1ll',lCh diell ILl' ,,,6, I. 'U,ng hVp IIW(h di~n ViL:e phtm lo •.1l de m(l hlnh Ih~lJlh cae mu-e IrLI'U ILI'(.mg \';1 CIC g/lC It{) quan ,,:.il eho c1u1ng la phwmg phi.tp xtly dlJng de Ihie"1 k2' tren gtai dO'.I11 16ng 11O'p mi,lCh. (iiai dm.m h:;ng h(,1P maeh e(l Ihe d\I(J'C p!l[lJ\ ehla Ih~lllh Gle ph.tn dO'.Il1 -",IU: T()ng l1\rp d Illll"c kic'n Irue ban gClm vi~e t',IO ra g6e d() Cill Ink eLla me) hlllh 0' mue kien tnle. Dieu [\;lj IU'lmg vuong H1i \'icc X,{lC dmh \'~I phil!! de c1uic n{wg elm mach Ihi'tnh de ph0p 10,ln. etc pll0p to,tn n~ly du{ye g0i IiI 6i nguyen ella Ihiel kC:. Tmllg nHl hlnh cung bao g6m e.1 dc kc'l n6i giCfil de phcp 10.11\
 15. "" Goe d6 hanh \1" // /G6c de) diu trl\C Mere kicn t~ T6ng h0P kien true ~/ " Mile logic MCre hlnh hQc Thie't k6 V[tt IS' lI'inh 1.4 Cic goc dll quan \,\1. I!\lrC
 16. yl =y+u*dx C = x< a: I x = xl: u=uL y = yJ: ~ I ':' I 119 dieu Bo Until (c ): khicn nh(1 Writd y): t ALL I I I Trong VI
 17. ThllYI ke' \'(11 I}' 1
 18. thitnh ph::in m'.leh t6 hqp etta rn'.lch tu,i.n ~I! Iil. can d116i ell,1 thh'i gian quay vt'mg. Khi la :xct m6 hlnh trC'1l 111lTC kicll true nhu qp h{)"p d.e phep lo{m, d{il vll'i de m'.lch tlHll1 t~t" ddng bi\ m¢t trong nlllrng ci{) do hi('u lHlng li\ Ihi)i giml dn thiitt tte' tlll.TC hi~n d.c phep to,in. Th()'j gian nay co the dU'0C uo-e Ilfong Ih
 19. lmin l(ii Ull hu,i co th~ duO"e b!~u (1Il.'11 lrong kh(mg g:iun vccW !lIlli' ~Ull. T:lJ) hnp c,ic c:lll ln~!C c6 the c() CUd mc.teh ,,;: dLroc IhlC'l kl: l.!n lh:lnh !Illll kh(mg ~lla!l. Khllllg. gian nilY 1;(,)/ b kh(Jllg gl
 20. CHlJONG II. CO SO ToAN HQC Trong chuong nuy chClllg \()i nh:-tc 1,.ti nlt)1 sCi vCin de loan hoc liull co _~(j cho C[IC chu'ong lier Ih(;o. Cell' kien there 10;111 Cllll )eu xoay quanh CO' so' X[IY d~rng d.c mach so dna trcn cac d',\llg ci1Uan lAc ella cae biel! thue 16gic. l\hD'ng vall de lien quan \(Ii qua trtnh 11m \/:'i !runt-' dIe Ill'-.lch logIC liell quan loi cae plllwng ph,ip ma ho()" Ihi(:', ke dIe h¢ thling so hi¢n (L,IL L)' thuye", nilY cI\ra Ircn logic ky Il.r do nha tmln hQc Bool s:ing li.\O nen. Unh \'~rc [()gic k~' t\f Iii phil! tritll ella logic hl.lc khi ta c1ua \,~lO cae ky' hi¢u hlnh lillie vii e,ie thao t,-Ie d
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2