intTypePromotion=1

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 4

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
195
lượt xem
58
download

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 4

  1. Chöông 4: CHOÏN TIEÁN TRÌNH GIA COÂNG 3 4 5 6 1 2 10 7 9 8 Hình 4.1 : Baûn veõ ñaùnh daáu beà maët caàn gia coâng 1. Choïn caùc phöông phaùp gia coâng caùc beà maët phoâi  Beà maët (1)-(10), (5)-(7) ñoä nhaùm Ra = 3,2 m, caáp 6. Dung sai kích thöôùc 0.055mm, caáp chính xaùc kích thöôùc caáp 11. Phay maët ñaàu.  Beà maët (3)-(9) ñoä nhaùm Ra = 3,2 m, caáp 6. Dung sai kích thöôùc 0.095mm, caáp chính xaùc kích thöôùc caáp 11.  Phay maët ñaàu.
  2.  Beà maët (4) loãã 30 mm, ñoä nhaùm Ra = 1,6 m, caáp 7, dung sai kích thöôùc +0,033 mm, caáp 8, khoeùt, doa.  Beà maët (2) loã 16 mm, ñoä nhaùm Ra = 2.5 m, caáp 6, dung sai kích thöôùc +0,027 mm, caáp 8.  Khoan, khoeùt vaø doa.  Beà maët (6) ñoä nhaùm Ra = 2.5 m, caáp 6, dung sai kích thöôùc +0,022 mm, caáp chính xaùc 8,  Khoan, phay raõnh.  Beà maët (8) ñoä nhaùm Ra = 3,2 m, caáp 6, dung sai kích thöôùc +0,012.  Xoïc raõnh then 2. Choïn chuaån coâng ngheä  Duøng beà maët truï ngoaøi laøm chuaån thoâ cho nguyeân coâng ñaàu tieân.  Duøng beà maët 4 vaø 3 laøm chuaån tinh thoáng nhaát cho caùc nguyeân coâng tieáp theo. 3. Choïn trình töï gia coâng caùc beà maët 1. Muïc ñích : - Xaùc ñònh trình töï gia coâng hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo ñoä chính xaùc veà kích thuôùc,vò trí töông quan vaø ñoä nhaùm caùc beà maët theo yeâu caàu ñeà ra. 2. Noäi dung : 2.1 Choïn phöông phaùp gia coâng caùc beà maët phoâi: - Döïa vaøo yeâu caàu ñaëc tính kyõ thuaät ta choïn phöông phaùp gia coâng cho caùc beà maët sau nhö : tieän, phay, khoan,khoeùt, doa… 2.2 Laäp quy trình coâng ngheä:
  3.  Quy trình coâng ngheä I : - Nguyeân coâng 1: Böôùc 1: Ñònh vò maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V phay thoâ maët (3) Böôùc 2: Ñònh vò maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V phay tinhâ maët (3) - Nguyeân coâng 2: Böôùc 1: Ñònh vò maët (3) vaø maët truï ngoaøi khoeùt thoâ loãâ(4) Böôùc 2: Ñònh vò maët (3) vaø maët truï ngoaøi khoeùt tinh loã(4) Böôùc 3: Ñònh vò maët (3) vaø maët truï ngoaøi doa loã(4) - Nguyeân coâng 3: Böôùc 1: Ñònh vò maët (4) vaø (3) phay thoâ maët (9). Böôùc 2: Ñònh vò maët (4) vaø (3) phay tinh maët (9). - Nguyeân coâng 4: Böôùc 1: Ñònh vò loãã(4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay thoâ 2 maët (1) - (10), (5) - (7). Böôùc 2: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay baùn tinh 2 maët (1) - (10), (5) - (7). Böôùc 3: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay tinh 2 maët (1) - (10), (5) - (7) - Nguyeân coâng 5: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoan loã (2) Böôùc 2: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoeùt lo ã(2).
  4. Böôùc 3: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët doa loã (2). - Nguyeân coâng 6: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4), (2)vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoan loã (6) Böôùc 2: Ñònh vò loã (4), (2) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay baùn tinh raõnh (6). Böôùc 3: Ñònh vò loã (4), (2) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay tinh raõnh (6). - Nguyeân coâng 7: Ñònh vò maët truï ngoaøi, (3) vaø(2) keát hôïp keïp chaët xoïc raõnh then (8)  Quy trình coâng ngheä II : - Nguyeân coâng 1: Böôùc 1: Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V khoeùt thoâ loãâ(4) Böôùc 2: Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V khoeùt tinh loã(4) Böôùc 3: Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V doa loã(4) - Nguyeân coâng 2: Böôùc 1: Ñònh vò maët (4) vaø (9) phay thoâ maët (3). Böôùc 2: Ñònh vò maët (4) vaø (9) phay tinh maët (3). - Nguyeân coâng 3: Böôùc 1: Ñònh vò maët (4) vaø (3) phay thoâ maët (9). Böôùc 2: Ñònh vò maët (4) vaø (3) phay tinh maët (9). - Nguyeân coâng 4: Böôùc 1: Ñònh vò loãã(4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay thoâ 4 maët (1) - (10), (5) - (7).
  5. Böôùc 3: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay tinh 4 maët (1) - (10), (5) - (7) - Nguyeân coâng 5: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoan loã (2) Böôùc 2: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoeùt loã (2). Böôùc 3: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët doa loã (2). - Nguyeân coâng 6: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4), (2)vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoan moài loã (6) Böôùc 2: Ñònh vò loã (4), (2) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay baùn tinh raõnh (6). Böôùc 3: Ñònh vò loã (4), (2) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay tinh raõnh (6). - Nguyeân coâng 7: Ñònh vò (3) vaø(9) keát hôïp keïp chaët xoïc raõnh then (8)  Quy trình coâng ngheä III : - Nguyeân coâng 1: Böôùc 1: Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V khoeùt thoâ loãâ(4) Böôùc 2: Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V khoeùt tinh loã(4) Böôùc 3: Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V doa loã(4) - Nguyeân coâng 2: Böôùc 1: Ñònh vò maët (4) vaø (9) phay baùn tinh maët (3). - Nguyeân coâng 3:
  6. Böôùc 1: Ñònh vò maët (4) vaø (3) phay baùn tinh maët (9). - Nguyeân coâng 4: Böôùc 1: Ñònh vò loãã(4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay baùn tinh 4 maët (1) - (10), (5) - (7). - Nguyeân coâng 5: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoan loã (2) Böôùc 2: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoeùt loã (2). Böôùc 3: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët doa loã (2). - Nguyeân coâng 6: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4), (2) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoan moài tröôùc loã ñeå phay raõnh (6) - Nguyeân coâng 7: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4), (2) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay thoâ beà maët raõnh (6). - Nguyeân coâng 8: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4), (2) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay tinh beà maët raõnh (6). - Nguyeân coâng 9: Ñònh vò maët (9) vaø maët truï ngoaøi keát hôïp keïp chaët xoïc raõnh then (8) 3. Phaân tích ba quy trình coâng ngheä ñöa ra ñeå choïn moät: - Theo em quy trình coâng ngheä II laø toát hôn caûø vì chi tieát gia coâng ñoøi hoûi phaûi coù ñoä song song giöõa beà maët laøm vieäc chính loã 30 vôùi hai loã coøn laïi ôû hai ñaàu caøng laø 0.1/100 mm vaø ñaûm baûo söï phaân boá ñeàu löôïng dö giöõa beà maët gia coâng vaø beà maët khoâng gia coâng.Ngoaøi ra vieäc chia nhoû nguyeân coâng giuùp
  7. laøm giaûm thôøi gian thay dao vaø ñieàu chænh maùy maø vaãn phuø hôïp vôùi daïng saûn xuaát loaït vöøa.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2