intTypePromotion=1

Thiết kế trạm dẫn động vít tải vận chuyển muối iot

Chia sẻ: Lam Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
941
lượt xem
325
download

Thiết kế trạm dẫn động vít tải vận chuyển muối iot

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vít tải là một loại máy vận chuyển liên tục không có bộ phận kéo. Cấu tạo của vít tải thể hiện trên hình 15-1. Động cơ 1 truyền chuyển động qua hộp giảm tốc 2 đến khớp nối 3 và trục vít xoắn 4. Bộ phận công tác chính của vít tải là cánh vít xoắn 8 chuyển động quay ... Có các đề tài như: Tính toán thiết kế trạm dẫn động băng tải, vít tải…. Tính toán thiết kế cầu trục, gầu tải…. Đồ án công nghệ chế tạo máy…. Báo cáo thực tập kế toán…. “ Các file mềm gồm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế trạm dẫn động vít tải vận chuyển muối iot

 1. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i TRƯ NG ðH K THU T CÔNG GHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHOA CƠ KHÍ ð c l p - T do – H nh Phúc -----oo0oo---- ð TÀI ð ÁN K THU T : Sinh viên thi t k : Giáo viên hư ng d n Ngày giao ñ tài: Ngày hoàn thành ñ tài: N I DUNG ð TÀI Thi t k tr m d n ñ ng vít t i v n chuy n mu i iot S li u ñ tài: Năng su t: Q=6m3/h H s làm vi c/năm: Kn=0,79 Góc nghiêng v n chuy n: α=100 H s c n ban ñ u: Kbd=1,6 Chi u dài v n chuy n: L=21(m) Th i gian ph c v : 9 (năm) H s làm vi c/ngày: Kng=0,70 T i tr ng không ñ i, quay 1 chi u N i dung c th : - Thi t k vít t i - Tính ch n h p gi m t c theo tiêu chu n - Thi t k b truy n ngoài h p và kh p n i - Thi t k tr c vít t i - Thi t k Bu lông n n b l p ñ ng cơ. YÊU C U THI T K 1 – 01 thuy t minh trình bày trên kh gi y A4 2 – 02 b n v A0, 02 b n v ch t o A1 3 – 01 file powpoint trình di n khi b o v Cán b hư ng d n Trư ng b môn Ngày….tháng….năm 2011 T/L Hi u trư ng (Ch nhi m khoa) 1 SVTK: GVHD:
 2. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i M CL C M CL C 2 TÀI LI U THAM KH O 4 L I NÓI ð U 5 CHƯƠNG I 7 GI I THI U V TR M D N ð NG VÍT T I MU I IOT 7 1.1. Gi i thi u v tr m d n ñ ng vít t i v n chuy n mu i iot. 7 1.2. M c tiêu thi t k . 9 CHƯƠNG II 10 TÍNH TOÁN THI T B V N CHUY N MÁY CÔNG TÁC 10 2.1. Tính toán thi t k vít t i. 10 2.1.1 cánh xo n. 10 2.1.2 K t c u Máng: 13 2.1.3 Xác ñ nh ñư ng kính vít t i. 13 2.1.4 Xác ñ nh s vòng quay c a vít t i. 14 2.1.5 Xác bư c góc nâng vít xo n c a vít t i. 14 2.1.6 Xác ñ nh công su t trên vít t i. 14 2.1.7 Xác ñ nh mô men xo n trên vít t i. 14 2.1.8 Xác ñ nh l c d c tr c trên vít t i . 15 2.1.9. Công su t vít t i 15 CHƯƠNG III 17 TÍNH TOÁN ð NG H C H D N ð NG 17 3.1.Ch n lo i h p gi m t c 17 3.2 Tính ch n ñ ng cơ ñi n 20 3.2.1 Ch n ki u lo i ñ ng cơ 20 3.2.2 Ch n công su t ñ ng cơ 20 3.2.3 Ch n s vòng quay ñ ng b c a ñ ng cơ 21 3.2.4 Ch n ñ ng cơ th c t 22 3.3 Ki m tra ñi u ki n quá t i, ñi u ki n m máy cho ñ ng cơ 22 3.3.1 Ki m tra ñi u ki n m máy cho ñ ng cơ 22 3.3.2 Ki m nghi m ñi u ki n quá t i cho ñ ng cơ 22 2 SVTK: GVHD:
 3. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i 3.4 Phân ph i t s truy n 23 3.5 T s truy n c a h p gi m t c 23 3.6 T s truy n c a b truy n ngoài h p 24 3.7 Tính toán các thông s trên các tr c 24 3.7.1 T c ñ quay c a các tr c 24 3.7.2 Tính công su t trên các tr c 25 3.7.3 Tính mômen xo n : 25 3.7.4 L p b ng k t qu 26 3.7.5 Ki m nghi m h p gi m t c tiêu chu n theo momen xo n trên tr c ñ u ra 26 CHƯƠNG IV 27 TÍNH TOÁN CÁC PH N T C A H TH NG/MÁY 27 4.1 Tính ch n h p gi m t c tiêu chu n 27 4.3 Thi t k b truy n ñai thang: 31 4.3.1. Ch n lo i ñai thang : 31 4.3.2. Xác ñ nh các thông s : 31 4.4 Xác ñ nh s ñai 33 4.5. Tính ch n kh p n i 34 4.6 Tính ki m tra b n cho các chi ti t trong h p 37 4.6.1 B truy n bánh răng c p nhanh 37 4.6.2 B truy n bánh răng c p ch m 43 4.7. Tính toán ki m nghi m tr c h p gi m t c 49 4.7.1. Tr c III 49 4.7.2 Tr c II 57 4.7.3 Tr c I 65 4.8 Tính toán thi t k các ph n t c a thi t b v n chuy n / máy công tác 72 4.8.1. Tính toán thi t k bu lông b máy. 72 4.8.2 Tính toán tr c vít 74 4.8.3 Tính toán và ch n ñư ng kính vít theo ñi u ki n b n 80 4.8.4 Ki m tra tr c vít có xét ñ n s nh hư ng c a Nz: 81 4.8.5 Ki m tra tr c vít theo h s an toàn cho phép: 82 3 SVTK: GVHD:
 4. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i TÀI LI U THAM KH O [1] TS Vũ Ng c Pi - Tính toán vít t i Trư ng ñ i h c k thu t công nghi p thái nguyên (6/2001). [2]. PGS. TS Tr nh Ch t – TS Lê Văn Uy n Tính toán h d n ñ ng cơ khí - (T p I). [3] TS Vũ Ng c Pi - H p gi m t c tiêu chu n Trư ng ñ i h c k thu t công nghi p thái nguyên. [4] PGS. TS Tr nh Ch t – TS Lê Văn Uy n - Tính toán h d n ñ ng cơ khí - (T p II). [5] TS. Vũ Ng c Pi; TS Nguy n Văn D - Hư ng d n thi t k ñ án chi ti t máy. ð i h c k thu t công nghi p Thái Nguyên [6].TS Vũ Ng c Pi - Tr n Th - Nguy n Th Qu c Dung - Nguy n Th H ng C m - Cơ s thi t k máy và chi ti t máy. Trư ng ñ i h c k thu t công nghi p Thái Nguyên, 2001 [7] NGUY N MINH HI N – Thi t k - ch t o và kh o nghi m máy tr n d i băng n m ngang MTDB – 1000. Lu n văn t t nghi p ð i h c - Trư ng ðH Nông Lâm TP.HCM –2001. [8] PGS.TS VÕ QUANG PHIÊN – TH.S CAO TR NG KHUÔNG – TH.S ð NG TR N VI T – T.S ðINH VĂN CHI N – At lát máy nâng chuy n Trư ng ðH M ð a Ch t Hà N i –2002. Còn b n v mình không up lên ñư c. B n nào c n pm 0974059455 4 SVTK: GVHD:
 5. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i L I NÓI ð U Hi n nay khoa h c kĩ thu t ñang phát tri n v i m t t c ñ vũ bão, mang l i nh ng l i ích to l n cho con ngư i v t t c các lĩnh v c: tinh th n và v t ch t. ð nâng cao ñ i s ng v t ch t c a nhân dân, ñ hoà nh p vào s phát tri n chung c a các nư c trong khu v c cũng như các nư c trên th gi i, ð ng và Nhà Nư c ta ñã ñ ra m c tiêu trong nhưng năm t i là:”Công nghi p hóa-hi n ñ i hóa ñ t nư c”. Mu n th c hi n “công nghi p hóa - hi n ñ i hóa” thì m t trong nh ng nghành c n quan tâm và phát tri n m nh m là: cơ khí ch t o, vì cơ khí ch t o ñóng vai trò r t quan tr ng trong vi c s n xu t ra các thi t b , công c cho m i ngành kinh t qu c dân. Như v y, ñây là m t th c t khách quan, ñ tránh t t h u v ki n th c yêu c u ngư i k sư và cán b k thu t c n ph i n m v ng ki n th c cơ b n,trau d i ki n th c, h c h i kinh nghi m, v n d ng sáng t o nh ng ki n th c ñó h c thi t l p quy trình công ngh h p lý, t i ưu nh t ñưa vào s n xu t nh m tăng năng xu t, h giá thành s n ph m, ñ t ch t lư ng cao. Hoàn thành khóa h c, em ñư c nh n ñ tài ñ án k thu t: "Thi t k tr m d n ñ ng vít t i v n chuy n mu i iot" ð án g m 7 ph n: CHƯƠNG I . GI I THI U V TR M D N ð NG VÍT T I MU I IOT CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN THI T B V N CHUY N MÁY CÔNG TÁC CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN ð NG H C H D N ð NG CHƯƠNG IV. TÍNH TOÁN CÁC PH N T C A H TH NG/MÁY Sau th i gian làm ñ tài ñ án , ñư c s hư ng d n nhi t tình c a th y giáo : Th c sĩ: Nguy n ðình Ng c Cùng v i s quan tâm giúp ñ c a th y (cô) trong h i ñ ng khoa cơ khí ch t o máy ñã t o m i ñi u ki n cung c p tài li u, nh ng ki n th c quý báu, cùng v i s n l c c a b n thân, ñ n nay ñ án k thu t c a em ñã hoàn thành. Tuy nhiên trong quá trình làm ñ án, do s t ng h p ý ki n chưa ñ y ñ , kinh 5 SVTK: GVHD:
 6. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i nghi m th c t còn thi u nên ñ án k thu t c a em không tránh kh i sai sót. V y kính mong nh n ñư c s ñóng góp t phái th y cô và các b n. Em xin chân thành c m ơn ! Sinh viên Tr n Văn Trư ng 6 SVTK: GVHD:
 7. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i CHƯƠNG I GI I THI U V TR M D N ð NG VÍT T I MU I IOT 1.1. Gi i thi u v tr m d n ñ ng vít t i v n chuy n mu i iot. Vít t i là m t lo i máy v n chuy n liên t c không có b ph n kéo. C u t o c a vít t i th hi n trên hình 15-1. ð ng cơ 1 truy n chuy n ñ ng qua h p gi m t c 2 ñ n kh p n i 3 và tr c vít xo n 4. B ph n công tác chính c a vít t i là cánh vít xo n 8 chuy n ñ ng quay Trong m t v h p kín 9 có ti t di n tròn phía ñáy. Tr c vít xo n ñư c ñ ch n hai ñ u nh A 1 2 345 11 10 7 89 6 A a) A-A b) H×nh 1-1. a) VÝt t¶i ®Æt ngang: 1- §éng c¬, 2 - Hép gi¶m tèc, 3 - Khíp nèi, 4 - H×nh Trôc vÝt xo¾n, 5- Gèi treo trung gian, 6 - Gèi ®ì hai ®Çu, 7 - C¬ cÊu dì t¶i, 8 - C¸nh vÝt, 9 - Vá hép, 10- C¬ cÊu cÊp t¶i, 11 - N¾p hép. b) VÝt t¶i ®Æt ®øng. các g i 6. ð i v i tr c dài quá 3 m có thêm các g i ñ treo trung gian 5. Khi vít 7 SVTK: GVHD:
 8. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i chuy n ñ ng, cánh xo n ñ y v t li u di chuy n t nh ti n d c trong lòng v máng. V t li u v n chuy n không bám vào cánh là nh tr ng lư ng b n thân v t li u và ma sát gi a v t li u và v máng, do ñó v t li u chuy n ñ ng trong máng theo nguyên lý vít ñai c; vai trò ñai c ñây là v t li u v n chuy n. Vít t i có th có m t ho c nhi u cánh xo n. Cánh xo n càng nhi u v t li u chuy n ñ ng càng êm. V t li u ñư c c p vào ñ u máng t cơ c u 10 và l y t i ra kh i máng b ng cơ c u 7. ð b o ñ m an toàn, vít t i có thêm n p 11. V n chuy n v t li u b ng vít t i có nhi u ưu ñi m: V t li u chuy n ñ ng trong h p kín, nh n và d t i b t c v trí nào nên không b t n th t, rơi vãi, an toàn. Lo i này s d ng t t nh t cho v t li u nóng và ñ c h i. K t c u ñơn gi n, r ti n, có th v a v n chuy n v a tr n. Di n tích chi m ch l p ñ t nh . Tuy v y cũng có nh ng như c ñi m và h n ch nh t ñ nh: Do có khe h gi a lòng máng và cánh vít nên d nghi n nát m t ph n v t li u. Vì có ma sát l n và ch y u là ma sát trư t nên chóng mòn cánh xo n và lòng máng. Cũng chính nguyên nhân này mà t n th t năng lư ng l n, không dùng cho v t li u dính nhi u. Do có nh ng ưu ñi m nh t ñ nh và thích h p v i m t s lo i v t li u và công ngh v n chuy n nên vít t i ñư c s d ng trong ngành xây d ng và các ngành công nghi p hoá ch t, th c ph m. Vít t i dùng ñ v n chuy n v t li u có chi u dài ñ n 40 m, ch y u dùng ñ v n chuy n v t li u h t r i và m n như xi măng, s i, cát, ñá dăm và các lo i h n h p m nư c như bê tông, v a...Dùng làm cơ c u c p li u cư ng b c , trong các tr m tr n bê tông, máy san h n h p làm ñư ng nh a... Năng su t v n chuy n có th ñ t 20 ÷ 30 m3/h, ñ i v i lo i vít có kích thư c l n có th ñ t 100m3/h. Kích thư c ñư ng kính ngoài c a vít t i thư ng ñư c tiêu chu n hoá và ñư c quy ñ nh theo dãy kích thư c: 150, 200, 250, 30, 400; 500; 600mm. Thư ng ñ t ñ ng, nghiêng ho c ngang 8 SVTK: GVHD:
 9. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i 1.2. M c tiêu thi t k . Vít t i ñư c s d ng ñ v n chuy n các v t li u r i t r t lâu nh nh ng ưu ñi m là có c u t o ñơn gi n, b n, có kh năng v n chuy n v t li u theo phương n m ngang, nghiêng, Th ng ñ ng v i kho ng cách l n, làm vi c êm, năng su t cao và tiêu hao năng lư ng không l n l m. Trong quá trình s d ng vít t i trong công nghi p (v n chuy n xi măng, khai thác than, ñá, trong các nhà máy nhi t ñi n, b n c ng…) Do v y vít t i c n ñ t ñư c các ch tiêu sau: + b o v môi trư ng kh i nh hư ng c a v t li u. + Yêu c u máy thi t k ph i ñ t ñư c năng su t trên và phù h p v i th c t s n xu t, k t c u ñơn gi n, d ch t o, d l p ráp và v n hành. Ngoài ra máy ph i ñ m b o các yêu c u sau: • ð m b o ñư c ch t lư ng s n ph m. • D v n hành và b o dư ng, s a ch a. • S d ng thu n ti n và an toàn lao ñ ng. • Không gây b i nh hư ng ñ n môi trư ng xung quanh. Thi t k tr m d n ñ ng vít t i v n chuy n mu i iot v i m c tiêu: Năng su t: Q=6m3/h H s làm vi c/năm: Kn=0,79 0 Góc nghiêng v n chuy n: α=10 H s c n ban ñ u: Kbd=1,6 Chi u dài v n chuy n: L=21(m) Th i gian ph c v : 9 (năm) H s làm vi c/ngày: Kng=0,70 T i tr ng không ñ i, quay 1 chi u 9 SVTK: GVHD:
 10. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i CHƯƠNG II TÍNH TOÁN THI T B V N CHUY N MÁY CÔNG TÁC 2.1. Tính toán thi t k vít t i. 2.1.1 cánh xo n. Hình d ng và k t c u c a cánh xo n ph thu c vào m c ñích s d ng ñ v n chuy n các lo i v t li u khác nhau. D a vào tính ch t v t li u v n chuy n ngư i ta s d ng các lo i vít xo n: Khi v n chuy n các lo i v t li u có d ng b t, h t nh và trung bình r i khô min như: xi măng, tro, b t, cát khô thì dùng vít có cánh xo n li n tr c (hình 15-2a). Lo i này cho năng su t v n chuy n cao. H s ñi n ñ y ε = 0,125 ÷ 0,45 và t c ñ quay c a vít t n = 50 ÷ 120 vg/ph. Vít liên t c không li n tr c (hình 15-2b) dùng v n chuy n h t c l n như: s i thô, ñá v n. . .H s ñi n ñ y c a lo i này ñ t ε = 0,25 ÷ 0,40, và t c ñ quay c a vít t n = 40 ÷ 100 vg/ph. Vít t i d ng lá li n tr c (hình 15-2c) dùng cho v t li u dính, dùng v a tr n, t m v a v n chuy n như: ñ t sét m, bê tông, xi măng. H s ñi n ñ y c a lo i này ñ t ε = 0,15÷0,3 và t c ñ quay c a vít n = 30 ÷ 60 vg/ph. Vít t i d ng lá không liên t c (hình 15-2d) dùng ñ v n chuy n lo i h t thô, có ñ m như: s i thô, ñá dăm, ñ t sét m, bê tông, xi măng. H s ñi n ñ y c a lo i này ñ t ε = 0,15 ÷ 0,4 và t c ñ quay c a vít t n = 30 ÷ 60 vg/ph 10 SVTK: GVHD:
 11. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i a) b) c) d) f) e) g) h) ε=45% ε=40% ε=30% ε=25% ε=15% k) Hình 1-2. Các d ng vít t i: a- vít có cánh xo n li n tr c, b- vít có cánh xo n liên t c không li n tr c, c- Vít d ng lá liên t c, c- Vít có cánh xo n d ng lá không liên t c. Sơ ñ v n chuy n: e- Sang trái, f- Sang ph i, g- ð y sang hai phía, h- D n vào gi a. k- H s ñi n ñ y vít t i 11 SVTK: GVHD:
 12. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i Kích thư c c a tr c vít xo n và bư c xo n vít thư ng ñư c tiêu chu n hoá: ðư ng kính d = 100 ñ n φ t 320 mm, bư c xo n t 80 ñ n 320 mm. Theo tiêu d' N chu n trên bư c xo n D d P b D' thư ng b ng 0,8 ñ n 1 l n ñư ng kính cánh xo n. α a) T c ñ quay thư ng t 10 ÷ 300 vòng/ phút. πDφ 2 Trên hình 15-2 e ÷ h là πD - = t πD cosα sơ ñ hư ng v n chuy n v t α πD liêu: V n chuy n sang trái, b) sang ph i, phân sang hai phía, 2φ ' - πd hai ñ u d n vào gi a. Trong trư ng h p v n πd' t α= chuy n v t li u dính, m d π s a' co πd ngư i ta s d ng vít có hai c) cánh xo n hay còn g i là vít kép. Lo i này thích h p trong v n chuy n v a bê tông ho c b t than. ð i v i vít t i ñ t ñ ng Hình 1-3. Xác ñ nh kích thư c vít xo n: a- thư ng v n chuy n v t li u tơi T o cánh xo n và tr c, b- Tri n khai góc nâng v n. ñây s d ng cánh xo n theo ñư ng kính ngoài, c- Tri n khai góc nâng liên t c li n tr c, trong quá theo ñư ng kính trong trình v n chuy n có xu t hi n ma sát gi a v t li u và cánh xo n. Dư i tác d ng c a l c ly tâm, v t li u áp sát vào thành máng và b v máy hãm chuy n ñ ng quay l i và nh cánh xo n ñ y nâng v t li u ñè lên trong máng. Mu n v t li u không có chuy n ñ ng quay khi ra ñ n thành máng thì l c ly tâm ph i l n. Vì v y vít t i ñ t ñ ng có t c ñ quay l n hơn nhi u so v i t c ñ c a vít t i ñ t n m ngang. Vít t i ñ t ñ ng ti t ki m ñư c di n tích, kín và d t i b t c v trí nào c n thi t. Tuy v y lo i này t n năng lư ng, chóng mòn cánh. Chi u cao máy b h n ch b i 12 SVTK: GVHD:
 13. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i không l p ñư c g i ñ trung gian. =>Như v y ñ ñ m b o ñư c các yêu c u ñ ra v i v t li u c n chuy n là mu i iot ta ch n lo i vít li n tr c. 2.1.2 K t c u Máng: Máng c a vít t i ñư c ch t o b ng phương pháp d p t thép t m có chi u dày δ = 4 ÷ 8 mm, m i ño n có chi u dài ñ n 4m. Dung sai khe h gi a máng và cánh xo n không quá 60% khe h bình thư ng gi a cánh xo n và máng. N a dư i c a m t c t ngang máng có d ng n a hình tròn ñ ng d ng v i kích thư c ñư ng kính c a cánh xo n; n a trên có d ng hình ch nh t có chi u r ng b ng ñư ng kính ñáy ñ l p ñ t tr c cán δ h xo n và d dàng trong vi c ch t o n p ñ y. Trên n p ñ u máng t i có c a c p t i ti t di n vuông; còn ñáy máng cũng có các c a d t i ñ t nh ng v trí c n thi t theo yêu c u. Ngoài ra theo tài li u [7] có th tham kh o b ng sau B ng 2.1: B ng giá tr λ. Khe h ðư ng kính ðư ng kính S vòng hư ng B dày Hs trong c a ngoài c a vít quay vít tâm v i vít ch a vít d D (mm). (vg/ph). (mm). φ. máng vít (mm). λ (mm). 60 ÷ 250 400 ÷ 60 20 ÷ 80 6÷7 1÷3 0,3 ÷ 0,4 2.1.3 Xác ñ nh ñư ng kính vít t i. Năng su t c a vít t i Q(t n/h). ΠD2 Q = 60 .p.n.ρ.k c .k n (2.1.1) 4 Trong ñó: D- ðư ng kính vít t i (m); p- Bư c vít t i (m) v i p=0,8.D (2.1.2) ρ - Kh i lư ng riêng c a v t li u v n chuy n (t n/m3) v i mu i iot l y ρ = 1,12 ÷ 1,28 (t n/m3).ch n ρ =1,2 (t n/m3). kv n- S vòng quay c a vít t i(vòng/phút). n = (2.1.3) D 13 SVTK: GVHD:
 14. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i k v - H s ph thu c v t li u v i mu i iot l y k v =45. k n - H s ph thu c góc nghiêng β c a vít t i v i β = 10 ch n k n = 0,8 . 0 =>Thay (2),(3) vào (1)và bi n ñ i ta có. 2 2  5  5 Q 6.1,2 D=  =  = 0,16496(m) = 164,96(mm)  37,7.k v .k c .k n .ρ   37,7.45.0,4.0,8.1,2  => Ch n D theo tiêu chu n l y D= 200(mm). 2.1.4 Xác ñ nh s vòng quay c a vít t i. ( ) kv 45 = 101 vòng S vòng quay c a tr c vít t i. n = = phút D 0,2 ( ) V y vít t i quay v i v n t c n = 101 vòng phút 2.1.5 Xác bư c góc nâng vít xo n c a vít t i. Bư c c a vít t i ñư c xác ñ nh theo công th c. p= 0,8.D= 0,8.200= 160(mm) . α - góc nâng vít xo n: P 160 tgα = = = 0,34 ⇒ α = 14017' πD 3,14.200 2.1.6 Xác ñ nh công su t trên vít t i. Công su t trên vít t i ñư c xác ñ nh theo công th c: QH QL P= + C0 (2.1.4) 360 360 Trong ñó: Q- Năng su t c a vít t i (T n/gi ). L- Chi u dài v n chuy n c a v t li u theo phương n m ngang (m). C0- H s l c c n.V i V t li u là mu i iot C0=2,5. H- Chi u cao v n chuy n v t li u theo phương ñ ng (m). H = L.sin α = 21.sin100 = 3,65(m). QH QL 6.1,2.3,65 6.1,2.21 => P = + C0 = + 2,5. = 1,123(Kw) 360 360 360 360 2.1.7 Xác ñ nh mô men xo n trên vít t i. Mô men xo n tác d ng lên vít t i Tv (Nmm) Xác ñ nh theo công th c: 14 SVTK: GVHD:
 15. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i P Tv = 9,55.106 (2.1.5) nv Trong ñó: P- Công su t trên vít t i (Kw). nv- Vòng quay c a vít t i (Vòng/phút). P 1,123 => Tv = 9,55.106 = 9,55.106 = 106184,65(Nmm) . nv 101 Th a mãn ñi u ki n TvCh n R=70. α - Góc nâng c a ñư ng xo n vít (ñ ),xác ñ nh theo công th c; p 1,123 tgα = = = 0,0026 ⇒ α = 008'46'' 2πR 2.3,14.70 γ - Góc ma sát c a v t li u v n chuy n v i cánh vít (ñ ): tgγ = f . V i f h s ma sát c a v t li u v n chuy n v i cánh vít. V i v t li u v n chuy n là mu i iot ch n f=1. => tgγ = f = 1 ⇒ γ = 450 Tv 106184,65 => Fav = = = 1509,646(N) . R.tg(α + γ ) 70.tg(008'46'' + 45) 2.1.9. Công su t vít t i Khi làm vi c, l c c n xu t hi n trong máy ch ng l i chuy n ñ ng vít g m: ma sát gi a máng và v t li u, ma sát gi a v t li u và cánh vít, l c ñ y gi a v t li u v i nhau, l c c n trong các tr c, các v t li u b v . Công su t c n thi t c a vít xo n ñ kh c ph c các l c ñó cũng r t ph c t p và 15 SVTK: GVHD:
 16. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i khó xác ñ nh chính xác, do v y thư ng tính theo công th c kinh nghi m: QL N vit = (ω ± sin β) (2.1.7) 360 ω -h s l c c n, ñ i v i mu i iot ω = 2,5. Q- Năng su t c a vít t i,Q= 6.1,2= 7,2 (T n/gi ). β- Góc nghiêng ñ t máy β=100. L- Chi u dài v n chuy n L=21 (m). QL 7,2.21 N vit = (ω + sin β) = .(2,5 + sin100 ) = 1,123(Kw). 360 360 16 SVTK: GVHD:
 17. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i CHƯƠNG III TÍNH TOÁN ð NG H C H D N ð NG 3.1.Ch n lo i h p gi m t c Trong các h d n ñ ng cơ khí thư ng s d ng các b truy n bánh răng ho c tr c vít dư i d ng m t t h p bi t l p ñư c g i là h p gi m t c. H p gi m t c là cơ c u truy n ñ ng b ng ăn kh p tr c ti p, có t s truy n không ñ i và ñư c dùng ñ gi m v n t c góc và tăng moomen xo n. Tùy theo lo i truy n ñ ng trong h p gi m t c, ngư i ta phân ra: h p gi m t c bánh răng tr ; h p gi m t c bánh răng côn ho c côn – tr ; h p gi m t c tr c vít, tr c vít – bánh răng ho c bánh răng – tr c vít; h p gi m t c bánh răng hành tinh…So v i các lo i h p gi m t c khác thì h p gi m t c bánh răng tr có các ưu ñi m: tu i th và hi u su t cao; k t c u ñơn gi n; có th s d ng trong m t ph m vi r ng c a v n t c. Vì v y, s d ng h p gi m t c bánh răng tr ñư c coi là phương án t i ưu nh t. Lo i bánh răng trong h p gi m t c bánh răng tr có th là: răng th ng, răng nghiêng, ho c răng ch V. Tuy nhiên, ph n l n các h p gi m t c có công d ng chung dùng răng nghiêng. So v i răng th ng, truy n ñ ng bánh răng nghiêng làm vi c êm hơn, kh năng t i và v n t c cao hơn, va ñ p và ti ng n gi m. Còn so v i răng ch V, răng nghiêng d ch t o và giá thành r hơn. Vì v y, ñây ta s d ng bánh răng nghiêng ñ năng cao kh năng ăn kh p, truy n ñ ng êm, v a ñ m b o ch tiêu v k thu t v a ñ m b o ch tiêu v kinh t . Tùy theo t s truy n chung c a h p gi m t c, ngư i ta phân ra h p gi m t c m t c p và h p gi m t c nhi u c p. Trong ñó, h p gi m t c bánh răng tr hai c p ñư c s d ng nhi u nh t, vì t s truy n chung c a h p gi m t c thư ng b ng t 8 ñ n 40. Chúng ñư c b trí theo ba sơ ñ sau ñây: - Sơ ñ khai tri n: H p gi m t c ki u này ñơn gi n nh t và d ch t o. Do ñó ñư c s d ng r t nhi u trong th c t . Tuy nhiên, các bánh răng b trí không ñ i x ng v i các , do ñó làm tăng s phân b không ñ u trên chi u r ng vành răng. Do ñó, khi thi t k , ñòi h i tr c ph i ñ c ng thì s ñ m b o ñư c kh năng làm vi c. - Sơ ñ phân ñôi: Khi s d ng sơ ñ này c n ph i chú tr ng ñ n vi c b 17 SVTK: GVHD:
 18. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i trí . Ph i ñ m b o sao cho t i tr ng d c tr c không ñư c cân b ng c p răng k bên, không ñư c tác d ng vào tr c tùy ñ ng c a c p phân ñôi n u không thì s cân b ng c a t i tr ng d c tr c c p phân ñôi s b phá v và công su t s phân b không ñ u cho các c p bánh răng phân ñôi này. - Sơ ñ ñ ng tr c: Lo i này có ñ c ñi m là ñư ng tâm c a tr c vào và tr c ra trùng nhau, nh ñó có th gi m b t chi u dài c a h p gi m t c giúp cho vi c b trí cơ c u g n hơn. Tuy nhiên, sơ ñ ñ ng tr c có m t s như c ñi m như: Kh năng t i c a c p nhanh không dùng h t vì t i tr ng tác d ng vào c p ch m l n hơn khá nhi u so v i c p nhanh, k t c u g i ñ ph c t p, gây khó khăn cho vi c bôi trơn các , do kho ng cách gi a các tr c trung gian l n, nên tr c tr c không ñ m b o ñ b n và ñ c ng n u không tăng ñư ng kính tr c. T nh ng như c ñi m này mà ph m vi s d ng c a h p gi m t c ñ ng tr c b h n ch . Vi c l a ch n sơ ñ c a h p gi m t c có nh hư ng tr c ti p ñ n k t c u c a h d n ñ ng, cũng như kh năng làm vi c và chi phí thi t k . Qua vi c phân tích các sơ ñ c a h p gi m t c bánh răng tr hai c p, ta nh n th y: + So v i sơ ñ phân ñôi, thì sơ ñ h p gi m t c khai tri n có k t c u và ch t o ñơn gi n hơn nh t là vi c ch t o , g i ñ cũng như vi c b trí . M t khác, chi u r ng c a h p gi m t c khai tri n nh hơn nên vi c b trí l p ñ t d dàng hơn. Ngoài ra, s lư ng chi ti t và kh i lư ng gia công c a h p gi m t c phân ñôi tăng d n ñ n giá thành cao hơn và chưa ñư c s d ng ph bi n như h p gi m t c khai tri n. + So v i h p gi m t c ñ ng tr c, thì h p gi m t c khai tri n c ng k nh hơn. Tuy nhiên, k t c u h p ñơn gi n và v n ñ m b o kh năng làm vi c. M t khác, k t c u c a h p gi m t c ñ ng tr c ph c t p: kh năng t i hai c p không ñ u, k t c u g i ñ ph c t p, ñòi h i tr c ph i l n ñ ñ m b o ñ c ng và ñ b n… Theo m c 2.4 ta có công su t truy n d n vít t i PCT = 1,123(Kw) + L c d c tr c trên vít t i Fa= 1509,646(N), + S vòng quay trên tr c công tác là: nCT= 101 (vòng/phút). + Momen xo n trên tr c công tác là: TCT =106184,65 ( Nmm ) 18 SVTK: GVHD:
 19. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i Ta ch n lo i h p gi m t c c a nga Ц2Y-160 Ta xây d ng ñư c sơ ñ h th ng tr m d n ñ ng Vít t i như sau: 7 6 5 3 4 2 1 Hình 3.1 Sơ ñ khai tri n tr m d n ñ ng băng t i. 1. ð ng cơ 5.Bánh răng b ñ ng b truy n c p ch m 2. B truy n ñai. 6. Vít t i 3. Bánh răng ch ñ ng b truy n c p nhanh. 7. Bánh răng ch d ng b truy n c p ch m 4. Bánh răng b ñ ng b truy n c p nhanh 19 SVTK: GVHD:
 20. ð án k thu t Thi t k tr m d n ñ ng vít t i P PKbd P t Hình 3.2 Sơ ñ t i tr ng làm vi c, 3.2 Tính ch n ñ ng cơ ñi n 3.2.1 Ch n ki u lo i ñ ng cơ - V i h d n ñ ng băng t i dùng v i các h p gi m t c ta ch n lo i ñ ng cơ ñi n ba pha không ñ ng b rô to ng n m ch vì nh ng lý do sau: K t c u ñơn gi n, d b o qu n, làm vi c tin c y. Có th m c tr c ti p vào lư i ñi n công nghiêp. Giá thành tương ñ i th p và d ki m. Không c n ñi u ch nh v n t c . Hi u su t và h s công su t không c n cao. 3.2.2 Ch n công su t ñ ng cơ - ð ng cơ ñư c ch n ph i có công su t Pñc và s vòng quay ñ ng b tho mãn ñi u ki n : Pñc ≥ Pct nñb ≅ nsb + Công su t trên tr c ñ ng cơ ñi n ñư c xác ñ nh theo công th c(2.8)[3]: Pt (2.1.8) PCT = ηΣ Trong ñó: Pct : là công su t c n thi t trên tr c ñ ng cơ. Pt : là công su t tính toán trên tr c máy công tác. ηΣ : hi u su t truy n ñ ng chung c a toàn h th ng. ηΣ = η12 η2 η3η4 4 20 SVTK: GVHD:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2