intTypePromotion=3

Thiếu máu tán huyết miễn dịch ở trẻ em

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
6
lượt xem
0
download

Thiếu máu tán huyết miễn dịch ở trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiếu máu tán huyết miễn dịch (TMTHMD) ở trẻ em là một bệnh lý có nhiều thể lâm sàng và do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Trong khoảng thời gian từ 01/2001 đến 03/2002 chúng tôi thu được 25 trường hợp TMTHMD, trong đó 88% trường hợp TMTHMD thuộc thể bệnh do kháng thể nóng, 12% trường hợp còn lại là thể bệnh do kháng thể nóng và lạnh phối hợp. 68% trường hợp TMTHMD là tiên phát, 16% là do lupus đỏ và 16% trường hợp có liên quan với nhiễm siêu vi. Tỷ lệ đáp ứng tốt với điều trị steroids là 64% và kém là 36%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiếu máu tán huyết miễn dịch ở trẻ em

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> THIEÁU MAÙU TAÙN HUYEÁT MIEÃN DÒCH ÔÛ TREÛ EM<br /> Nguyeãn Minh Tuaán 1 , Laâm Thò Myõ 2 , Leâ Hoaøng Ninh 3 , Traàn Thò Moäng Hieäp<br /> <br /> 4<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Thieáu maùu taùn huyeát mieãn dòch (TMTHMD) ôû treû em laø moät beänh lyù coù nhieàu theå laâm saøng vaø do nhieàu<br /> nguyeân nhaân khaùc nhau gaây ra. Trong khoaûng thôøi gian töø 01/2001 ñeán 03/2002 chuùng toâi thu ñöôïc 25<br /> tröôøng hôïp TMTHMD, trong ñoù 88% tröôøng hôïp TMTHMD thuoäc theå beänh do khaùng theå noùng, 12% tröôøng<br /> hôïp coøn laïi laø theå beänh do khaùng theå noùng vaø laïnh phoái hôïp. 68% tröôøng hôïp TMTHMD laø tieân phaùt, 16% laø<br /> do lupus ñoû vaø 16% tröôøng hôïp coù lieân quan vôùi nhieãm sieâu vi. Tyû leä ñaùp öùng toát vôùi ñieàu trò steroids laø 64%<br /> vaø keùm laø 36%.<br /> <br /> SUMMARY<br /> AUTOIMMUNE HEMOLYTIC ANEMIA IN CHILDREN<br /> Nguyen Minh Tuan, Lam Thi My, Le Hoang Ninh, Traàn Thò Moäng Hieäp * Y Hoc TP. Ho Chi Minh *<br /> Vol. 7 * Supplement of No 1: 44 - 50<br /> <br /> Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) is a disease with a variety of clinical aspects and etiologies. At<br /> Children Hospital N°1 and N°2, from 01/2001 to 03/2002, we recorded 25 patients of whom 88% are<br /> associated with warm autoantibodies, 12% with both warm and cold autoantibodies. 68% of cases are<br /> primary, 16% are due to systemic lupus erythromatosus, and 16% are associated with viral infections. The<br /> rate of good and poor response to steroids are 64% and 36% respectively.<br /> beänh ngöng keát laïnh vaø tieåu huyeát saéc toá kòch phaùt<br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> do laïnh. Beänh ngöng keát laïnh vaø tieåu huyeát saéc toá<br /> TMTHMD laø moät beänh lyù coù theå laø tieân phaùt hay<br /> kòch phaùt do laïnh ñeàu do khaùng theå laïnh gaây ra, tuy<br /> thöù phaùt sau raát nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau nhö<br /> nhieân khaùng theå trong tröôøng hôïp beänh ngöng keát<br /> nhieãm truøng, sieâu vi, beänh töï mieãn, roái loaïn taêng<br /> laïnh laø IgM, coøn trong beänh tieåu huyeát saéc toá kòch<br /> sinh cuûa doøng teá baøo lympho, thuoác… Trong cô theå<br /> phaùt do laïnh laø IgG. Caùc khaùng theå noùng coù theå hoaëc<br /> beänh nhi xuaát hieän caùc khaùng theå töï mieãn ñöôïc chia<br /> khoâng keát hôïp vôùi boå theå, coøn caùc khaùng theå laïnh<br /> ra laøm hai loaïi: khaùng theå noùng chuû yeáu laø IgG hoaït<br /> baét buoäc phaûi keát hôïp vôùi boå theå môùi gaây ra ñöôïc<br /> ñoäng toái öu ôû 37°C chieám ña soá caùc tröôøng hôïp hoaëc<br /> hieän töôïng phaù huûy hoàng caàu.<br /> khaùng theå laïnh chuû yeáu laø IgM hoaït ñoäng toái öu ôû<br /> Vì vaäy, caàn chaån ñoaùn ñaày ñuû TMTHMD veà theå<br /> 4°C, xaûy ra vôùi taàn suaát ít hôn. Laâm saøng coù ba theå<br /> beänh, ñaëc ñieåm cuûa khaùng theå vaø coù söï tham gia cuûa<br /> beänh khaùc nhau laø TMTHMD do khaùng theå noùng,<br /> 1<br /> <br /> Baùc só noäi truù Nhi tröôøng ÑHYD TPHCM<br /> Giaûng vieân boä moân Nhi tröôøng ÑHYD TPHCM, Phoù Tröôûng khoa Soát xuaát huyeát beänh vieän Nhi ñoàng I<br /> 3<br /> Giaûng vieân boä moân Veä sinh Dòch teã tröôøng ÑHYD TPHCM<br /> 4<br /> Phoù Chuû nhieäm boä moân Nhi Trung taâm Ñaøo taïo vaø Boài döôõng Caùn boä Y teá TPHCM, Tröôûng khoa Noäi Toång hôïp 4<br /> beänh vieän Nhi ñoàng II<br /> 2<br /> <br /> 44<br /> <br /> Chuyeân ñeà Nhi<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> boå theå hay khoâng ñeå töø ñoù coù chieán löôïc theo doõi vaø<br /> ñieàu trò cho beänh nhi.<br /> <br /> Phöông phaùp tieán haønh:<br /> <br /> Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> <br /> Caùc beänh nhi seõ ñöôïc hoûi beänh söû vaø khaùm laâm<br /> saøng theo maãu beänh aùn, laøm caùc XN nhö daïng huyeát<br /> caàu, hoàng caàu löôùi, chöùc naêng gan, thaän,<br /> hemoglobin nieäu, Coombs’ test tröïc tieáp vôùi huyeát<br /> thanh Coombs ña giaù (khaùng ñoàng thôøi IgG vaø C3d);<br /> Coombs’ test tröïc tieáp vôùi huyeát thanh Coombs ñôn<br /> giaù khaùng IgG, khaùng C3d; Coombs’ test môû roäng<br /> vôùi huyeát thanh Coombs’ ña giaù ôû 37°C, 4°C vaø<br /> nhieät ñoä phoøng thí nghieäm; tìm khaùng theå baát<br /> thöôøng. Neáu laø khaùng theå noùng, beänh nhi seõ ñöôïc<br /> laøm xeùt nghieäm taàm soaùt lupus ñoû, HIV; neáu laø<br /> khaùng theå laïnh seõ taàm soaùt Mycoplasma<br /> pneumoniae vaø EBV. Tröôøng hôïp coù tieåu caàu giaûm<br /> keøm theo hoaëc nghi ngôø beänh lyù aùc tính seõ cho beänh<br /> nhi laøm tuûy ñoà.<br /> <br /> Thieát keá nghieân cöùu<br /> <br /> KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Daân soá muïc tieâu<br /> <br /> Taát caû beänh nhi bò TMTHMD töø 2 thaùng ñeán 15<br /> tuoåi taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh laân caän.<br /> Daân soá choïn maãu<br /> <br /> Caùc beänh nhi bò TMTHMD nhaäp beänh vieän Nhi<br /> ñoàng I vaø II töø thaùng 01/2001 ñeán thaùng 03/2002.<br /> Côõ maãu<br /> <br /> Laáy troïn.<br /> <br /> Tieàn cöùu, moâ taû loaït ca<br /> Tieâu chí nhaän beänh<br /> <br /> Taát caû beänh nhi tuoåi töø 2 thaùng ñeán 15 tuoåi ñöôïc<br /> chaån ñoaùn TMTHMD döïa treân caùc trieäu chöùng sau<br /> ñaây:<br /> Laâm saøng:<br /> <br /> Coù daáu hieäu cuûa thieáu maùu taùn huyeát nhö da<br /> xanh, nieâm nhaït, vaøng da, vaøng maét, laùch vaø/hoaëc<br /> gan to.<br /> Caän laâm saøng<br /> <br /> Hoàng caàu thay ñoåi veà hình daïng, kích thöôùc, coù<br /> hoàng caàu nhaân, hoàng caàu ña saéc hoaëc maûnh vôõ treân<br /> pheát maùu ngoaïi bieân.<br /> Coombs’ test tröïc tieáp (+) hoaëc Coombs’ test<br /> tröïc tieáp aâm tính maø khoâng tìm thaáy baát kyø nguyeân<br /> nhaân naøo khaùc giaûi thích tình traïng thieáu maùu taùn<br /> huyeát khoâng ñaùp öùng ñieàu trò vôùi truyeàn maùu, chæ caûi<br /> thieän khi ñöôïc ñieàu trò baèng steroids.<br /> Tieâu chí loaïi tröø<br /> <br /> Treû sô sinh, thieáu maùu taùn huyeát do caùc nguyeân<br /> nhaân nhö soát reùt, thieáu men G6PD, Thalassemia,<br /> beänh hemoglobin.<br /> <br /> Chuyeân ñeà Nhi<br /> <br /> Dòch teã hoïc<br /> Tuoåi<br /> <br /> Tuoåi trung bình luùc khôûi beänh trong nhoùm<br /> nghieân cöùu cuûa chuùng toâi laø 9,7 ± 3,6 tuoåi, cao hôn<br /> so vôùi nghieân cöùu cuûa caùc taùc giaû khaùc nhö Habibi(1),<br /> Sokol(13), Zuelzer(17).<br /> Phaân boá caùc nhoùm tuoåi cuûa beänh nhi trong<br /> nhoùm nghieân cöùu:<br /> Tuoåi khôûi<br /> beänh<br /> ≤ 5 tuoåi<br /> (%)<br /> 6-10 tuoåi<br /> (%)<br /> > 10 tuoåi<br /> (%)<br /> <br /> Chuùng toâi<br /> 9,7±3,6<br /> <br /> Habibi<br /> 5,3±4,9<br /> <br /> Sokol<br /> 5,0±3,9<br /> <br /> Zuelzer<br /> 5,2±4,5<br /> <br /> 16<br /> <br /> 62,5<br /> <br /> 73,8<br /> <br /> 64,2<br /> <br /> 32<br /> <br /> 20<br /> <br /> 11,9<br /> <br /> 17,9<br /> <br /> 32<br /> <br /> 17,5<br /> <br /> 14,3<br /> <br /> 17,9<br /> <br /> Giôùi tính<br /> <br /> Keát quaû nghieân cöùu cuûa chuùng toâi cho thaáy nöõ<br /> maéc beänh nhieàu hôn nam vaø tyû leä nöõ / nam laø 2,6 /<br /> 1.<br /> Traùi laïi, caùc taùc giaû khaùc ñeàu ghi nhaän treû nam<br /> maéc beänh nhieàu hôn nöõ vôùi tyû leä nam / nöõ noùi<br /> chung töø 1,3 / 1 ñeán 2 / 1(2,6,11,12,13).<br /> <br /> 45<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> Theo y vaên, tyû leä nam / nöõ laø 1,4 / 1 vaø ña soá laø ôû<br /> tuoåi nhoû. Coøn neáu beänh xaûy ra ôû tuoåi thieáu nieân thì<br /> tyû leä nöõ laïi nhieàu hôn nam(15). Tyû leä nöõ / nam trong<br /> nghieân cöùu cuûa chuùng toâi coù cao hôn so vôùi caùc taùc<br /> giaû khaùc. Ñieàu naøy laø do ña soá tröôøng hôïp beänh xaûy<br /> ra ôû treû lôùn hôn 10 tuoåi trong nghieân cöùu cuûa chuùng<br /> toâi.<br /> Yeáu toá gia ñình<br /> <br /> 1/25 tröôøng hôïp TMTHMD coù lieân quan ñeán tieàn<br /> caên gia ñình. Ñoù laø beù gaùi bò TMTHMD do lupus ñoû<br /> coù meï cheát cuõng bò beänh lupus ñoû.<br /> Theo y vaên, maëc duø nhieàu tröôøng hôïp xaûy ra<br /> trong cuøng moät gia ñình, haàu heát caùc tröôøng hôïp<br /> TMTHMD xaûy ra moät caùch leû teû töï phaùt(5) vaø coù theå<br /> lieân quan tôùi kieåu HLA.<br /> Ñaëc ñieåm laâm saøng<br /> Xanh xao<br /> <br /> 92% beänh nhi trong nhoùm nghieân cöùu cuûa<br /> chuùng toâi coù trieäu chöùng xanh xao bieåu hieän baèng da<br /> xanh, nieâm nhaït, loøng baøn tay baøn chaân nhaït do<br /> thieáu maùu.<br /> Theo y vaên, xanh xao laø trieäu chöùng thöôøng gaëp<br /> cuûa TMTHMD vaø laø moät trong nhöõng lyù do chính ñeå<br /> beänh nhi nhaäp vieän(12,36).<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> beänh töø töø, nhaát laø sau nhieãm truøng, nhieãm sieâu vi,<br /> hoaëc soát chæ laø bieåu hieän cuûa tình traïng hoàng caàu bò<br /> phaù huûy quaù nhanh. Coøn nhöõng tröôøng hôïp khôûi<br /> phaùt beänh töø töø, soát ít gaëp hôn vaø thöôøng laø bieåu<br /> hieän cuûa moät beänh heä thoáng nhö beänh töï mieãn(16).<br /> Gan, laùch to<br /> Laùch to<br /> <br /> Trong nhoùm nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, 52%<br /> tröôøng hôïp TMTHMD ôû treû em coù laùch to. Keát quaû<br /> naøy cuõng töông töï nhö cuûa caùc taùc giaû Pirofsky(3),<br /> Carapella de Luca(6), Habibi(1), Dausset(9) khi laàn löôït<br /> ghi nhaän tyû leä laùch to trong nhoùm nghieân cöùu cuûa<br /> mình laø 52%, 51,7%, 55%, 57,9% theo thöù töï. Laùch<br /> to thöôøng chæ ñoä I ñeán ñoä II vaø khoâng coù tröôøng hôïp<br /> naøo laùch to ñoä III trôû leân trong nghieân cöùu cuûa<br /> chuùng toâi.<br /> Gan to<br /> <br /> Trong nhoùm nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, 76%<br /> tröôøng hôïp TMTHMD ôû treû em coù gan to. Tyû leä gan<br /> to trong nghieân cöùu cuûa taùc giaû Sokol laø 45,2%(13),<br /> Pirofsky laø 45%(3), Habibi laø 30%(1). Taùc giaû Heisel<br /> ghi nhaän tyû leä gan to cuõng khaù cao, ñeán 64% tröôøng<br /> hôïp(11).<br /> Ñaëc ñieåm caän laâm saøng<br /> <br /> Vaøng da, vaøng maét<br /> <br /> Thieáu maùu<br /> <br /> Chuùng toâi ghi nhaän 64% tröôøng hôïp TMTHMD<br /> coù vaøng da, vaøng maét. keát quaû nghieân cöùu cuûa<br /> chuùng toâi cuõng töông töï nhö ña soá caùc caùc taùc giaû<br /> khaùc nhö Habibi(1), Sokol(13), Carapella de Luca(6).<br /> <br /> Möùc ñoä thieáu maùu trong TMTHMD ôû treû em<br /> theo moät soá taùc giaû:<br /> <br /> Meät, choùng maët<br /> <br /> Chuùng toâi ghi nhaän 48% tröôøng hôïp coù trieäu<br /> chöùng meät choùng maët ôû caùc beänh nhi trong nhoùm<br /> nghieân cöùu. Trieäu chöùng meät choùng maët laø haäu quaû<br /> cuûa tình traïng thieáu maùu. Theo y vaên, tyû leä naøy<br /> chieám 50% ñeán 88% tröôøng hôïp TMTHMD(3).<br /> Soát<br /> <br /> Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, trieäu chöùng soát<br /> gaëp trong 44% tröôøng hôïp TMTHMD. Theo y vaên,<br /> soát laø trieäu chöùng khoâng thöôøng xuyeân trong<br /> TMTHMD. Ôû treû em, soát thöôøng gaëp trong TMTHMD<br /> khôûi phaùt caáp tính nhieàu hôn laø trong khôûi phaùt<br /> <br /> 46<br /> <br /> Chuùng toâi<br /> Sokol (13)<br /> Buchanan (37)<br /> Pirofsky (3)<br /> <br /> Möùc ñoä thieáu maùu<br /> Nheï (%) Trung bình (%) Naëng (%)<br /> 32<br /> 32<br /> 36<br /> 24<br /> 36<br /> 40<br /> 5<br /> 36<br /> 59<br /> 42<br /> 35<br /> 23<br /> <br /> Nhö vaäy, keát quaû nghieân cöùu cuûa chuùng toâi cuõng<br /> töông töï so vôùi nhöõng taùc giaû Sokol(13), Buchanan(37),<br /> Pirofsky(3).<br /> Caùc ñaëc ñieåm cuûa hoàng caàu treân pheát maùu<br /> ngoaïi bieân<br /> <br /> Chuyeân ñeà Nhi<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> naøy cuõng töông töï nhö keát quaû cuûa caùc taùc giaû<br /> Heisel(11), Sokol(13), Carapella de Luca(6).<br /> <br /> Phaàn traêm<br /> 120<br /> 100<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Tieåu caàu<br /> <br /> 96%<br /> <br /> Giaûm tieåu caàu gaëp 6/25 tröôøng hôïp, chieám tyû leä<br /> 24% trong caùc beänh nhi bò TMTHMD cuûa chuùng toâi.<br /> <br /> 80<br /> 60<br /> <br /> 36%<br /> <br /> 40<br /> <br /> 32%<br /> <br /> 20<br /> <br /> 4%<br /> <br /> 0<br /> Thay ñoåi Thay ñoåi Ña saéc<br /> kích<br /> hình<br /> thöôùc<br /> daïn g<br /> <br /> Hoàn g<br /> caàu<br /> nhaân<br /> <br /> Hoàn g<br /> caàu to<br /> <br /> Maûn h vôõ<br /> <br /> Phaân boá ñaëc ñieåm cuûa hoàng caàu treân<br /> pheát maùu ngoaïi bieân.<br /> Keát quaû nghieân cöùu cuûa chuùng toâi cuõng töông töï<br /> nhö y vaên(12,15) vaø ña soá caùc taùc giaû khaùc laø ñeàu ghi<br /> nhaän treân pheát maùu ngoaïi bieân cuûa caùc tröôøng hôïp<br /> TMTHMD ñeàu coù söï thay ñoåi cuûa hoàng caàu veà hình<br /> daïng, kích thöôùc, xuaát hieän nhöõng hoàng caàu to,<br /> hoàng caàu ña saéc vôùi tyû leä cao(1,13,14). Tyû leä hoàng caàu<br /> nhaân xuaát hieän treân pheát maùu ngoaïi bieân theo<br /> Pirofsky(3) laø 34%, Heisel(11) laø 60% theo thöù töï. Keát<br /> quaû naøy cuõng töông töï nhö trong nhoùm nghieân cöùu<br /> cuûa chuùng toâi.<br /> Tuy nhieân, chæ coù 4% tröôøng hôïp ghi nhaän coù söï<br /> hieän dieän cuûa maûnh vôõ hoàng caàu laø do trong caùc<br /> beänh nhi cuûa chuùng toâi, haàu heát taùn huyeát ñeàu xaûy<br /> ra chuû yeáu ôû noäi moâ. Ñaây laø moät ñaëc ñieåm quan<br /> troïng ñeå phaân bieät vôùi caùc tröôøng hôïp thieáu maùu taùn<br /> huyeát noäi maïch do soát reùt, thieáu G6PD thöôøng hay<br /> gaëp maûnh vôõ hoàng caàu treân pheát maùu ngoaïi bieân.<br /> <br /> Keát quaû nghieân cöùu cuûa chuùng toâi cuõng töông töï<br /> nhö ghi nhaän cuûa Zuelzer vôùi tyû leä giaûm tieåu caàu<br /> trong TMTHMD laø 29%(17), Buchanan 23%(37), Habibi<br /> 14%(1), Sokol 14%(13). Rieâng taùc giaû Pui ghi nhaän tôùi<br /> 73% tröôøng hôïp giaûm tieåu caàu trong TMTHMD ôû treû<br /> em(4).<br /> Tieåu huyeát saéc toá (HST):<br /> <br /> Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi chæ ghi nhaän coù<br /> 4% tröôøng hôïp TMTHMD keøm tieåu HST. Keát quaû<br /> naøy thaáp hôn so vôùi ghi nhaän cuûa nhöõng taùc giaû<br /> khaùc. Ñieàu naøy coù theå do trong nghieân cöùu cuûa<br /> chuùng toâi khoâng coù tröôøng hôïp naøo thuoäc theå beänh<br /> ngöng keát laïnh hoaëc tieåu HST kòch phaùt do laïnh.<br /> Ñaëc ñieåm huyeát thanh hoïc vaø caùc theå beänh<br /> Thieáu maùu taùn huyeát mieãn dòch coù Coombs’ test<br /> döông tính vaø aâm tính:<br /> <br /> 88% tröôøng hôïp TMTHMD trong nhoùm nghieân<br /> cöùu cuûa chuùng toâi coù Coombs’ test tröïc tieáp döông<br /> tính. 12% tröôøng hôïp coøn laïi coù Coombs’ test tröïc<br /> tieáp aâm tính.<br /> Theo Jandl, khoaûng 5% ñeán 10% tröôøng hôïp<br /> TMTHMD coù Coombs’ test tröïc tieáp aâm tính(10).<br /> Theo caùc taùc giaû Sokol(13), Rubin(8) thì tyû leä<br /> TMTHMD coù Coombs’ test tröïc tieáp aâm tính laø 2%<br /> ñeán 4%.<br /> <br /> Hoàng caàu löôùi<br /> <br /> Ñaëc ñieåm cuûa khaùng theå trong tröôøng hôïp<br /> TMTHMD coù Coombs’ test döông tính:<br /> <br /> Tyû leä hoàng caàu löôùi trong thieáu maùu taùn huyeát<br /> mieãn dòch ôû treû em theo moät soá taùc giaû.<br /> <br /> Ñaëc ñieåm cuûa khaùng theå trong thieáu maùu taùn<br /> huyeát mieãn dòch ôû treû em cuûa moät soá taùc giaû:<br /> <br /> Chuùng toâi<br /> Heisel(11)<br /> Sokol(13)<br /> Carapella de Luca(6)<br /> <br /> Tyû leä hoàng caàu Tyû leä hoàng caàu löôùi<br /> löôùi < 5% (%)<br /> ≥ 5% (%)<br /> 36<br /> 64<br /> 36<br /> 64<br /> 24<br /> 76<br /> 24<br /> 76<br /> <br /> Keát quaû nghieân cöùu cuûa chuùng toâi ghi nhaän coù<br /> 64% tröôøng hôïp hoàng caàu löôùi coù tyû leä töø 5% trôû leân,<br /> 34% tröôøng hôïp hoàng caàu löôùi coù tyû leä döôùi 5%. Ñieàu<br /> <br /> Chuyeân ñeà Nhi<br /> <br /> Chuùng toâi Carapella de Heisel(11) Buchanan(37)<br /> (%)<br /> (%)<br /> Luca(6) (%)<br /> (%)<br /> IgG<br /> 41<br /> 79<br /> 21<br /> 12<br /> IgG + C<br /> 45,4<br /> 5<br /> 47<br /> 44<br /> IgG+IgM+C<br /> 13,6<br /> 11<br /> 0<br /> 0<br /> IgM+C<br /> 0<br /> 5<br /> 32<br /> 44<br /> C<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 47<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> Nhö vaäy, keát quaû cuûa chuùng toâi cuõng töông töï<br /> caùc taùc giaû khaùc khi nghieân cöùu TMTHMD treân treû<br /> em. Rieâng tyû leä TMTHMD maø xeùt nghieäm phaùt hieän<br /> coù IgM vaø boå theå cuøng tham gia, hoaëc chæ coù boå theå<br /> tham gia theo taùc giaû Heisel(11) vaø Buchanan(37) laàn<br /> löôït laø 32% vaø 44% coøn chuùng toâi thì laïi khoâng ghi<br /> nhaän tröôøng hôïp naøo. Khaùc bieät naøy coù theå do trong<br /> nghieân cöùu cuûa chuùng toâi soá löôïng beänh nhi coøn ít<br /> vaø khoâng coù tröôøng hôïp naøo laø theå beänh ngöng keát<br /> laïnh.<br /> Caùc theå beänh thieáu maùu taùn huyeát mieãn dòch<br /> <br /> Caùc theå beänh thieáu maùu taùn huyeát mieãn dòch ôû<br /> treû em theo moät soá taùc giaû:<br /> Khaùng theå laïnh<br /> Khaùng<br /> Khaùng theå<br /> theå<br /> Beänh<br /> Tieåu HST kòch<br /> noùng vaø<br /> noùng<br /> ngöng keát phaùt do laïnh<br /> laïnh (%)<br /> (%)<br /> laïnh (%)<br /> (%)<br /> Chuùng toâi<br /> <br /> 88<br /> <br /> 12<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> Sokol<br /> (Anh) (13)<br /> <br /> 38<br /> <br /> 10<br /> <br /> 12<br /> <br /> 40<br /> <br /> Zupanska<br /> (Ba lan) (2)<br /> <br /> 70<br /> <br /> 0<br /> <br /> 30<br /> <br /> 0<br /> <br /> Habibi<br /> (Phaùp) (1)<br /> <br /> 90<br /> <br /> 0<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> Heisel<br /> (Myõ) (11)<br /> <br /> 74<br /> <br /> 0<br /> <br /> 26<br /> <br /> Nguyeân nhaân<br /> Nguyeân nhaân cuûa beänh thieáu maùu taùn huyeát<br /> mieãn dòch ôû treû em theo moät soá taùc giaû:<br /> Chuùng Heisel(11) Pui(4) Habibi(1) Luca(6)<br /> toâi (%)<br /> (%)<br /> (%)<br /> (%)<br /> (%)<br /> <br /> 48<br /> <br /> 16<br /> <br /> 68a<br /> <br /> -<br /> <br /> 33<br /> <br /> Chuùng Heisel(11) Pui(4) Habibi(1) Luca(6)<br /> toâi (%)<br /> (%)<br /> (%)<br /> (%)<br /> (%)<br /> Lupus ñoû<br /> 16<br /> 20<br /> 20<br /> 5<br /> 7<br /> Ung thö haïch<br /> 4<br /> 1<br /> 3<br /> Baïch huyeát caáp<br /> 7<br /> Suy giaûm mieãn<br /> 6<br /> 14<br /> dòch<br /> b<br /> Khaùc<br /> 7<br /> 5<br /> Tieân phaùt<br /> 68<br /> 76<br /> 73<br /> 50<br /> 21<br /> a<br /> <br /> : Khoâng ñöôïc taùc giaû xem laø nguyeân nhaân.<br /> <br /> b<br /> <br /> : Goàm suy tuûy, vieâm khôùp maõn thieáu nieân, chaäm taêng<br /> tröôûng, ñaàu nhoû, beänh lyù naõo<br /> <br /> Nhö vaäy caùc taùc giaû ñeàu ghi nhaän lupus ñoû laø<br /> moät nguyeân nhaân quan troïng gaây ra TMTHMD ôû treû<br /> em(1,4,6,11). Ñieàu naøy cuõng töông töï nhö keát quaû<br /> nghieân cöùu cuûa chuùng toâi. Tyû leä TMTHMD khoâng roõ<br /> nguyeân nhaân cuûa chuùng toâi nhìn chung cuõng cao<br /> (68%) trong khi ñoù soá tröôøng hôïp xaûy ra coù trieäu<br /> chöùng nhieãm sieâu vi hay nhieãm truøng keøm theo<br /> (16%) laïi thaáp hôn caùc taùc giaû khaùc(1,6,11). Chuùng toâi<br /> khoâng ghi nhaän coù tröôøng hôïp naøo thuoäc beänh lyù aùc<br /> tính cuûa heä taïo maùu hoaëc suy giaûm mieãn dòch. Khaùc<br /> bieät naøy cuûa chuùng toâi so vôùi caùc taùc giaû khaùc coù theå<br /> do:<br /> - Söï khaùc nhau veà quan ñieåm cuûa caùc taùc giaû veà<br /> vai troø cuûa nhieãm truøng hay nhieãm sieâu vi trong vieäc<br /> khôûi phaùt beänh TMTHMD ôû treû em.<br /> <br /> Nhö vaäy, keát quaû nghieân cöùu cuûa chuùng toâi khaùc<br /> bieät vôùi caùc taùc giaû khaùc ôû choã khoâng ghi nhaän coù<br /> tröôøng hôïp naøo thuoäc theå beänh ngöng keát laïnh hoaëc<br /> tieåu huyeát saéc toá kòch phaùt do laïnh. Khaùc bieät naøy coù<br /> theå do yeáu toá ñòa lyù vì nghieân cöùu cuûa chuùng toâi thöïc<br /> hieän ôû caùc beänh nhi soáng töø Khaùnh Hoøa ñeán Kieân<br /> Giang vôùi khí haäu nhieät ñôùi noùng quanh naêm. Coøn<br /> beänh nhi trong nghieân cöùu cuûa caùc taùc giaû noùi treân<br /> soáng chuû yeáu ôû vuøng khí haäu oân ñôùi nhieàu nguy cô<br /> tieáp xuùc vôùi laïnh.<br /> <br /> Nhieãm sieâu vi,<br /> nhieãm truøng<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> 48<br /> <br /> - Chuùng toâi khoâng thöïc hieän ñöôïc ñieän di mieãn<br /> dòch maø chæ laøm ñieän di ñaïm maùu khaûo saùt giaùn tieáp<br /> caùc thaønh phaàn globulin mieãn dòch.<br /> Ñieàu trò<br /> Steroids<br /> <br /> Trong nhoùm nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, taát caû<br /> caùc tröôøng hôïp TMTHMD ñeàu ñöôïc ñieàu trò baèng<br /> steroids. Keát quaû thu ñöôïc coù 64% tröôøng hôïp ñaùp<br /> öùng toát, ñaït ñöôïc lui beänh hoaøn toaøn hoaëc chæ phuï<br /> thuoäc steroids lieàu thaáp. 28% ñaït ñöôïc lui beänh moät<br /> phaàn vôùi leä thuoäc steroids lieàu cao vaø 8% laø hoaøn<br /> toaøn khoâng ñaùp öùng. Tyû leä ñaùp öùng keùm laø 36%<br /> tröôøng hôïp.<br /> Truyeàn maùu<br /> <br /> Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, 16/25 (64%)<br /> tröôøng hôïp TMTHMD caàn phaûi ñieàu trò truyeàn maùu<br /> <br /> Chuyeân ñeà Nhi<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản