intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo 46/TB-STTTT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

74
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 46/TB-STTTT về việc hướng dẫn nội dung lập dự án ứng dụng đầu tư, thiết kế cơ sở của các dự án công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông; nội dung hoạt động, hạng mục công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 46/TB-STTTT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S THÔNG TIN VÀ TRUY N c l p – T do – H nh phúc THÔNG --------------- ------------- S : 46/TB-STTTT TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C HƯ NG D N N I DUNG L P D ÁN NG D NG U TƯ, THI T K CƠ S C A CÁC D ÁN CÔNG NGH THÔNG TIN, BƯU CHÍNH, VI N THÔNG; N I DUNG HO T NG, H NG M C CÔNG NGH THÔNG TIN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Công ngh thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 v s a ch a, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v : l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006; Căn c Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng v hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m tài s n b ng v n Nhà nư c nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan nhà nư c và Thông tư s 131/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2007 c a B Tài chính v s a i, b sung Thông tư s 63/2007/TT- BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 126/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 49/2008/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c thành l p S Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 61/2008/Q -UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 c a y ban
  2. nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành quy nh công tác qu n lý các d án, h ng m c, ho t ng ng d ng và phát tri n công ngh thông tin s d ng v n ngân sách nhà nư c thành ph H Chí Minh, S Thông tin và Truy n thông hư ng d n th t c th c hi n, n i dung l p d án ng d ng u tư, thi t k cơ s c a các d án công ngh thông tin, bưu chính, vi n thông; n i dung ho t ng, h ng m c công ngh thông tin s d ng v n ngân sách nhà nư c thành ph H Chí Minh như sau: I. B PH N TI P NH N H SƠ VÀ TR K T QU : Văn phòng S Thông tin và Truy n thông thành ph H Chí Minh. a ch : 59 Lý T Tr ng, P. B n Nghé, Q.1, TP. H Chí Minh i n tho i: (08) 8 223 651 Fax: (08) 8 223 653 Email: stttt@tphcm.gov.vn Lưu ý: Văn phòng s ch ti p nh n h sơ ch khi h sơ trình n p y các n i dung theo yêu c u ph n dư i. Sau khi h sơ d án, ho t ng, h ng m c có k t qu thNm nh, i di n ch u tư d án mang theo phi u biên nh n, n p l phí thNm nh và ký nh n k t qu t i Văn phòng S Thông tin và Truy n thông. II. H SƠ D ÁN: A. i v i d án công ngh thông tin, bưu chính, vi n thông (s d ng ngu n v n t p trung và ngu n v n s nghi p): 1. S b h sơ: 04 b ( i v i các d án c n h i ý ki n c a các cơ quan liên quan, S s yêu c u ch u tư cung c p thêm). 2. H sơ g m: a) T trình phê duy t d án. b) T trình thNm nh thi t k cơ s . c) Thuy t minh d án u tư có óng d u c a ch u tư, ơn v tư v n th c hi n (Ph l c 1). d) Thi t k cơ s (áp d ng cho các d án u tư xây d ng công trình) có óng d u c a ch u tư và c a ơn v tư v n, kèm văn b n thNm nh c a các cơ quan liên quan (Ph l c 2). e) Thông báo giao k ho ch v n c a S Thông tin và Truy n thông ho c văn b n ch p thu n chuNn b d án c a y ban nhân dân thành ph (n u có).
  3. f) B n sao i n t c a h sơ d án (n u có). H sơ các d án u tư tài s n c nh không kèm theo chi phí xây l p thì không c n các tài li u quy nh t i i m b và i m d. B. i v i các ho t ng, h ng m c công ngh thông tin (ngu n v n s nghi p): 1. S b h sơ: 04 b 2. H sơ g m: a) T trình phê duy t d toán chi ti t ho t ng, h ng m c công ngh thông tin. b) Ý ki n b ng văn b n c a cơ quan ch qu n (n u có). c) Thông báo giao k ho ch v n c a S Thông tin và Truy n thông ho c văn b n pháp lý liên quan n ch trương u tư (văn b n c a y ban nhân dân thành ph ch p thu n). d) Thuy t minh ho t ng, h ng m c công ngh thông tin và d toán chi ti t (Ph l c 3). III. HI U L C THI HÀNH: Thông báo này có hi u l c k t ngày ký, thay th Thông báo s 06/TB-SBCVT ngày 24/6/2005 v hư ng d n t m th i quy trình ti p nh n, thNm nh và phê duy t các d án ng d ng công ngh thông tin; công trình u tư chuyên ngành công ngh thông tin, công trình bưu chính, vi n thông s d ng v n ngân sách thành ph ; Thông báo s 07/TB-SBCVT ngày 05/7/2005 v vi c hư ng d n t m th i quy trình ti p nh n, xét duy t D toán chi ti t các công vi c và h ng m c công ngh thông tin s d ng ngu n v n ngân sách s nghi p. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v S Thông tin và Truy n thông t ng h p và nghiên c u gi i quy t. GIÁM C Nơi nh n: - UBND TP ( b/c); - Các S -ngành, qu n-huy n; - Các Ch u tư; - Ban G ; - PCNTT, PBCVT, Ttra, VP; Lê M nh Hà - Lưu: VT, PKHTH ( C.100) PH L C 1 N I DUNG THUY T MINH D ÁN U TƯ
  4. 1. Gi i thi u d án: a) Tên d án. b) M c tiêu u tư d án (tóm t t). c) Các căn c pháp lý liên quan tr c ti p n d án. d) T ng m c u tư. e) Th i gian th c hi n d án. f) Ch u tư d án. g) Cơ quan ch qu n u tư. h) ơn v tư v n. 2. S c n thi t ph i u tư: a) M c tiêu u tư d án (nêu c th ). b) Kh o sát và phân tích hi n tr ng (ki n trúc, h t ng k thu t…): - Cơ c u t ch c: Li t kê các phòng ban ơn v , các cơ quan bên ngoài liên quan v i h th ng (d ng sơ ), mô t sơ lư c các ch c năng nhi m v liên quan n n i dung s u tư…; - Quy trình t ch c qu n lý và x lý nghi p v : Mô t sơ b quy trình t ch c qu n lý và x lý nghi p v liên quan n n i dung s u tư trong h th ng. - H t ng k thu t c a các phòng ban thu c h th ng s u tư: Các thông s k thu t c a thi t b có s n và ánh giá kh năng t n d ng cho h th ng s u tư. - H sơ, d li u liên quan n n i dung u tư, yêu c u và cơ ch trao i, chia s thông tin gi a các phòng ban và v i các cơ quan liên quan bên ngoài. - Các cơ s d li u, kh năng tích h p v i h th ng s xây d ng. - Các ng d ng: Li t kê các ng d ng, các v n ư c các ng d ng gi i quy t; công ngh , môi trư ng tri n khai. ánh giá kh năng tích h p v i h th ng s xây d ng. - Nhân l c ( i tư ng tham gia h th ng): ánh giá kh năng thích ng v i h th ng. c) S c n thi t u tư. d) Các i u ki n khó khăn và thu n l i. 3. Quy mô u tư:
  5. a) Các h ng m c u tư: trình bày v các h ng m c c n u tư: - H t ng k thu t: nêu qui cách k thu t ch y u c a các h ng m c h t ng k thu t (máy ch , máy tr m, h t ng và thi t b m ng, các thi t b ngo i vi, thi t b ch ng sét và thi t b m b o an ninh…); các d án ã có l p thi t k cơ s ch c n trình bày tóm t t n i dung này; - Các ph n m m s d ng: nêu các ph n m m h th ng (gi i pháp n n); các ph n m m ng d ng, xác nh i tư ng và nghi p v s d ng, sơ tri n khai; - Cơ s d li u: mô t các h ng m c d li u, ki u d li u, i tư ng và m c ích s d ng, phương án k th a các d li u ã có và tích h p các d li u c a các chuyên ngành liên quan; - ào t o nhân l c h th ng: Xác nh i tư ng ào t o, n i dung và th i gian c n ào t o. b) Quy mô: trình bày quy mô và kh i lư ng u tư c a t ng h ng m c (có th d a trên thi t k cơ s ). 4. Phân tích và nh hư ng l a ch n công ngh : a) Phân tích và l a ch n các công ngh mang tính ph bi n ho c m i, phù h p v i m c tiêu u tư, trong ó: - Các công ngh h t ng k thu t ư c l a ch n. ánh giá ưu, khuy t i m c a t ng công ngh có th phù h p v i d án và l a ch n công ngh thích h p. - Ph n thu th p và xây d ng d li u c n xác nh sơ b phương án thi t k k thu t. - Gi i pháp n n và ph n m m ng d ng c n có thi t k sơ b , ch y u trình bày m c ích và các ch c năng chính c a h th ng. b) Phân tích th i gian khai thác hi u qu (kh u hao) c a h th ng ư c u tư. 5. T ng m c u tư d án: a) Các căn c xác nh t ng m c u tư: Ph n này c n nêu các văn b n pháp lý, các quy nh v nh m c chi phí ph c v cho d toán kinh phí; Các báo giá thi t b c a nhà cung c p trên th trư ng t i th i i m l p d án; trư ng h p không có các i u ki n trên thì s d ng các ơn giá c a các d án tương t ã ư c phê duy t. b) Xác nh t ng m c u tư (mang tính khái toán): - Chi phí u tư; - Chi phí l p t, chi phí máy móc, thi t b ; - Chi phí mua s m ph n m m, t o sơ s d li u;
  6. - Chi phí ào t o. - Các chi phí khác liên quan (phù h p v i quy nh hi n hành). c) Các chi phí khác: chi phí chuNn b u tư (g m kh o sát, l p quy ho ch, l p d án, thi t k cơ s , chi phí thNm nh, chi phí l p h sơ m i th u và phân tích ánh giá h sơ d th u, chi phí tư v n giám sát, chi phí các hình th c qu n lý d án, chi phí b o hi m, chi phí quy t toán công trình,…). d) Ngu n v n u tư. e) Nhu c u v n theo ti n (ph n này trình bày các m c th i gian và v n c n thi t tri n khai). 6. T ch c th c hi n, cơ ch qu n lý và khai thác d án u tư: a) Ti n th i gian th c hi n d án: - Các m c th i gian chính th c hi n u tư. - Th i gian kh i công ch m nh t. - Th i gian hoàn thành ch m nh t. b) Ki n ngh hình th c qu n lý th c hi n d án. c) Xác nh m i quan h và trách nhi m c a các cơ quan liên quan (Ch u tư, cơ quan ch qu n, tư v n, nhà th u, tư v n giám sát…). d) Phân tích r i ro và bi n pháp phòng ng a: nêu y nh ng r i ro có th xNy ra và các bi n pháp phòng ng a. e) Cơ ch qu n lý và khai thác d án sau khi hoàn thành: t ch c b máy qu n lý, nguyên t c t ch c và i u hành, các chi phí v n hành, b o trì và nâng c p (n u có). 7. K ho ch u th u: Nêu rõ các ph n sau: - Ph n ã th c hi n bao g m công vi c liên quan t i chuNn b d án v i giá tr tương ng và căn c pháp lý th c hi n. - Ph n công vi c không áp d ng ư c m t trong các hình th c l a ch n nhà th u. - Ph n k ho ch u th u bao g m nh ng công vi c hình thành các gói th u ư c th c hi n theo m t trong các hình th c l a ch n nhà th u (nêu s lư ng gói th u. i v i t ng gói th u, nêu các n i dung v giá tr , phương th c, hình th c, hình th c h p ng và th i gian th c hi n c a các gói th u). (Xây d ng k ho ch u th u theo úng quy nh Lu t u th u và Ngh nh s 58/2008/N -CP).
  7. 8. K t lu n và ki n ngh : a) Hi u qu u tư: Phân tích hi u qu v kinh t - xã h i c a d án; b) Ki n ngh . PH L C 2 N I DUNG THI T K CƠ S D ÁN U TƯ CÔNG NGH THÔNG TIN, BƯU CHÍNH, VI N THÔNG 1. Gi i thi u khái quát v d án u tư: a) Tên d án. b) Các căn c pháp lý. c) Ch u tư. d) Cơ quan ch qu n u tư. e) ơn v tư v n thi t k . 2. Tóm t t nhi m v thi t k : a) Tóm t t m i liên h c a công trình v i hi n tr ng và quy ho ch t ng th : - S li u hi n tr ng (Li t kê c th s li u hi n tr ng liên quan n các h ng m c u tư). - Gi i thi u các quy ho ch ho c các d án trư c ây có liên quan. - M i liên h c a công trình v i hi n tr ng. - M i quan h c a công trình v i các d án liên quan khác và quy ho ch t ng th . - Kh năng k th a: Xác nh kh năng k th a các s li u hi n tr ng trong công trình u tư. b) Nhu c u xây d ng công trình. 3. Danh m c các chu n, tiêu chu n áp d ng Li t kê và mô t các chuNn cho t ng h ng m c u tư, g m chuNn công ngh , các tiêu chuNn k thu t, các tiêu chuNn v nh m c ơn giá. i v i các chuNn, tiêu chuNn k thu t áp d ng, c n phân tích lý do áp d ng các chuNn và tiêu chuNn; trong m t s trư ng h p n u không có tiêu chuNn thì có th li t kê các d án tương t áp d ng ho c các tiêu chuNn tương ương và có thuy t minh làm rõ căn c áp d ng.
  8. 4. Công ngh và l a ch n gi i pháp: a) Thuy t minh công ngh : Phân tích vi c l a ch n công ngh d a trên các công ngh ã ư c nh hư ng ph n thuy t minh c a d án u tư, phân tích s phù h p ch c năng c a công ngh v i yêu c u d án, tính m , kh năng k th a, kh năng tích h p, kh năng tri n khai, tính kinh t ch n công ngh phù h p cho các h ng m c u tư. b) Thuy t minh gi i pháp và các sơ , b n v gi i pháp; thuy t minh vi c l a ch n các gi i pháp n n, gi i pháp thi t k . 5. Thuy t minh và các sơ , b n v thi t k cơ s : a) Sơ ,b nv : - Sơ h th ng: trình bày các kh i ch c năng. - Thuy t minh sơ h th ng: thuy t minh ch c năng c a t ng kh i, m i quan h gi a các kh i. - Phương án k th a và tích h p h th ng, phương án b o m t: trình bày phương án k th a h th ng hi n t i và tích h p v i các h th ng liên quan, phương án b o m t c a h th ng. b) Thành ph n h th ng: Thuy t minh thành ph n h th ng và các sơ ,b nv ; thành ph n h th ng có th bao g m m t ho c nhi u n i dung sau: - H t ng k thu t (máy ch , máy tr m, m ng và thi t b m ng, các thi t b ngo i vi…), b n v và thuy t minh. - Ph n m m h th ng trình bày i tư ng và m c ích s d ng. - Ph n m m ng d ng: phân tích ch c năng, i tư ng và m c ích s d ng, sơ dòng d li u. - Cơ s d li u: thuy t minh d li u tương ng v i các ph n m m ng d ng. 6. Danh m c các thi t b , h ng m c u tư: a) H t ng k thu t: danh m c thi t b , thông s k thu t, ơn giá trang thi t b . b) D li u: kh i lư ng và ơn giá. c) Ph n m m: danh m c các ph n m m và ơn giá. d) ào t o: danh m c ào t o bao g m i tư ng, n i dung, phương án ào t o, d ki n kinh phí và yêu c u k t qu . e) Xác nh t ng m c chi phí. 7. Ti n u tư: Xác nh ti n u tư cho t ng h ng m c.
  9. 8. R i ro và bi n pháp phòng ng a: a) Mô t các r i ro, s c k thu t có th x y ra c a h th ng. b) Xác nh các phương án, bi n pháp phòng ng a, x lý, kh c ph c các r i ro này. PH L C 3 N I DUNG HO T NG, H NG M C CNTT 1. Gi i thi u: a) Tóm t t m c tiêu u tư: m c tiêu t ng quát các ho t ng, h ng m c công ngh thông tin s d ng ngu n v n ngân sách s nghi p (sau ây g i t t là ho t ng, h ng m c). b) Các căn c pháp lý: Các căn c liên quan tr c ti p n các ho t ng, h ng m c. c) T ng m c kinh phí. d) Th i gian th c hi n. e) Cơ quan, ơn v th c hi n. f) Cơ quan ch qu n u tư. g) ơn v tư v n (n u có). 2. Danh m c các ho t ng, h ng m c (l p danh sách các ho t ng, h ng m c kèm theo thuy t minh): a) H t ng k thu t: Danh m c thi t b , h th ng ch ng sét,… gi i trình s c n thi t c a t ng thi t b , các thông s k thu t, s lư ng, ơn giá thi t b . b) Ph n m m: - Ph n m m h th ng (H i u hành, DBMS, GIS, Portal,…): c n trình bày m c ích, các ch c năng chính c a ph n m m h th ng và i tư ng s d ng. - Ph n m m ng d ng ã ư c S Thông tin và Truy n thông ng ý tri n khai di n r ng: l p danh sách các ph n m m. - Ph n m m m i: xác nh i tư ng và nghi p v s d ng; mô t quy trình t ch c qu n lý và x lý nghi p v liên quan; phân tích các gi i pháp công ngh ; l a ch n công ngh (nêu s phù h p ch c năng c a công ngh v i yêu c u mua s m, tính m , kh năng k th a, kh năng tích h p, kh năng tri n khai và tính kinh t c a ph n m m m i).
  10. c) Cơ s d li u ( i kèm v i các ph n m m ng d ng): - Xác nh phương án thu th p và xây d ng d li u; - Phân tích gi i pháp công ngh trong xây d ng, trao i d li u; - Các chuNn áp d ng, quy trình th c hi n; - Phương án k th a và tích h p các cơ s d li u ã u tư, các d li u c a các chuyên ngành liên quan. d) ào t o nhân l c: t ng h p danh m c ào t o bao g m i tư ng, n i dung, phương án ào t o, d ki n kinh phí và yêu c u k t qu . e) B o m t m ng và an toàn thông tin. f) Tri n khai, hi u ch nh và chuy n giao công ngh . g) Duy trì và nâng c p h th ng. 3. T ng m c kinh phí: t ng m c kinh phí và kinh phí th c hi n theo t ng quý. 4. T ch c th c hi n. 5. K ho ch chi ti t tri n khai các công vi c và h ng m c. 6. K ho ch u th u: Nêu s lư ng, giá tr , phương th c, hình th c và th i gian th c hi n c a các gói th u. 7. Phân tích r i ro và bi n pháp phòng ng a (n u có): nêu y nh ng r i ro có th x y ra và các bi n pháp phòng ng a.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2