intTypePromotion=1

Thông báo số 226/TB-BNN-PC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
101
lượt xem
2
download

Thông báo số 226/TB-BNN-PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUÝ I Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-BNN-PC ngày 28 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2011; kết quả rà soát danh mục văn bản cần trình và ban hành trong tháng 12/2010 nhưng chưa trình và ban hành; Thừa lệnh Bộ trưởng đề nghị các đơn vị được phân công chủ trì xây dựng văn bản trong Quý I chủ động tổ chức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 226/TB-BNN-PC

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011 Số: 226/TB-BNN-PC THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUÝ I Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-BNN-PC ngày 28 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2011; kết quả rà soát danh mục văn bản cần trình và ban hành trong tháng 12/2010 nhưng chưa trình và ban hành; Thừa lệnh Bộ trưởng đề nghị các đơn vị được phân công chủ trì xây dựng văn bản trong Quý I chủ động tổ chức thực hiện soạn thảo, cụ thể thời gian như sau: I. VĂN BẢN QPPL TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (01 VĂN BẢN) Cấp trình và thời gian trình (trước ngày) Đơn Tên văn bản Th ứ Bộ Bộ Thủ TT Ghi chú vị chủ QPPL trưởng Tư trưởng tướng trì phụ duyệt pháp Chính thẩm phủ trách
  2. định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích liên kết phát Cục Theo triển sản xuất với KTHT QĐ3485/QĐ- 01 1/3 5/3 25/3 30/3 và tiêu thụ nông sản BNN-PC giữa nông dân và PTNT phần các thành kinh tế khác giai đoạn 2011 - 2020 II. VĂN BẢN QPPL TRÌNH BỘ TRƯỞNG (18 văn bản) TT Vụ Lãnh Ghi chú Tên văn bản Đơn vị chủ trì Pháp đạo bộ chế duyệt, thẩm ký ban hành định hoặc HĐTĐ Thông tư sửa đổi, bổ sung Vụ TCCB Đ/c từ năm 01 15/3 30/3 Thông tư số 75/2008/TT- 2010 BNN ngày 23/6/2008 hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua và xét khen
  3. thưởng hàng năm trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thông tư hướng dẫn thi Cục Trồng Đ/c từ năm 02 15/3 30/3 hành một số điều của Nghị trọt 2010 định 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật SHTT về quyền đối với giống cây trồng Thông tư sửa đổi, bổ sung Cục Trồng Đ/c từ năm 03 15/3 30/3 Quyết định số 95/2007/QĐ- trọt 2010 BNN ngày 27/11/2007 Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới. Thông tư ban hành Danh Cục Trồng 04 15/3 30/3 Theo mục bổ sung phân bón được trọt QĐ3485/QĐ- phép sản xuất, kinh doanh BNN-PC và sử dụng ở Việt Nam Thông tư ban hành Danh Cục Trồng 05 15/3 30/3 Theo mục bổ sung giống cây trọt QĐ3485/QĐ- trồng được phép sản xuất,
  4. kinh doanh ở Việt Nam BNN-PC Thông tư quy định chi tiết Cục Quản Đ/c từ năm 06 15/3 30/3 một số nội dung về quản lý lý XDCT 2010 đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Thông tư hướng dẫn tiêu Cục Đ/c từ năm 07 15/3 30/3 chí trang trại KTHT và 2010 PTNT Thông tư hướng dẫn Quyết Cục 08 15/3 30/3 Theo định số 34/2010/QĐ-TTg QĐ3485/QĐ- KTHT và ngày 8/4/2010 của Thủ PTNT BNN-PC tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện Thông tư ban hành Danh Cục Thú y 09 15/3 30/3 Theo mục vắcxin, chế phẩm sinh QĐ3485/QĐ- học, vi sinh vật, hóa chất BNN-PC dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam và
  5. Danh mục bổ sung Thông tư ban hành Danh Cục Thú y 10 15/3 30/3 Theo mục thuốc thú y, nguyên QĐ3485/QĐ- liệu làm thuốc thú y được BNN-PC phép lưu hành tại Việt Nam và Danh mục bổ sung Thông tư hướng dẫn Nghị Cục Chế 11 15/3 30/3 Theo định số 109/2010/NĐ-CP biến QĐ3485/QĐ- ngày 04/11/2010 của Chính thương BNN-PC phủ về kinh doanh lúa gạo mại nông lâm thủy sản và nghề muối Thông tư quy định về yêu Vụ 12 15/3 30/3 Theo cầu đối với phòng kiểm KHCNMT QĐ3485/QĐ- chứng quốc gia về chất BNN-PC lượng nông lâm thủy sản Thông tư quy định về chỉ Vụ 13 15/3 30/3 Theo định và quản lý hoạt động KHCNMT QĐ3485/QĐ- người lấy mẫu, người kiểm BNN-PC định Thông tư hướng dẫn thực Vụ 14 15/3 30/3 Theo hiện Nghị định số KHCNMT QĐ3485/QĐ- 65/2010/NĐ-CP ngày
  6. 11/6/2010 Quy định chi tiết BNN-PC và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học Thông tư hướng dẫn biện Vụ 15 15/3 30/3 Theo pháp sử dụng năng lượng KHCNMT QĐ3485/QĐ- tiết kiệm và hiệu quả trong BNN-PC sản xuất nông nghiệp Thông tư hướng dẫn Quyết Vụ 16 15/3 30/2 Theo định số 69/2010/QĐ-TTg KHCNMT QĐ3485/QĐ- ngày 03/11/2010 về việc BNN-PC quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thông tư sửa đổi, bổ sung Vụ Tài 17 15/3 30/3 Theo Thông tư số 27/2010/TT- QĐ3485/QĐ- chính BNNPTNT Hướng dẫn về BNN-PC quy trình thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản
  7. lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý Thông tư quy định năng lực Tổng cục Đ/c từ năm 18 15/3 30/3 của các tổ chức, cá nhân Thủy lợi 2010 tham gia quản lý khai thác công trình thủy lợi Đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản chủ động soạn thảo, đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành văn bản đúng thời gian quy định. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ Nơi nhận: PHÓ VỤ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để b/c); - Các Vụ, Tổng Cục, Cục liên quan; - Lãnh đạo Vụ PC; - Lưu: VT, PC. Nguyễn Thị Kim Anh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2