Thông tư 03/2000/TT-BKH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư 03/2000/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2000/TT-BKH về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2000/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/TT-BKH Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2000 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 03/2000/TT-BKH NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2000 HƯ NG D N TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY NNH T I NGHN NNH S 02/2000/N -CP NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 2000 C A CHÍNH PH V ĂNG KÝ KINH DOANH Th c hi n i u 24, Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh, B K ho ch và u tư hư ng d n c th m t s i u v trình t , th t c ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p, ăng ký kinh doanh i v i h kinh doanh cá th quy nh t i Ngh nh này và các m u gi y dùng trong ăng ký kinh doanh, như sau: I. ĂNG KÝ KINH DOANH I V I DOANH NGHI P HO T NG THEO LU T DOANH NGHI P 1. H sơ ăng ký kinh doanh a. i v i doanh nghi p tư nhân: ơn ăng ký kinh doanh, theo m u M -1. b. i v i công ty trách nhi m h u h n (TNHH) có hai thành viên tr lên: - ơn ăng ký kinh doanh, theo m u M -2. - i u l công ty, có n i dung theo quy nh t i kho n 2 i u 10 Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 c a Chính ph v hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p. - Danh sách thành viên, theo m u MDS-1. c. i v i công ty c ph n: - ơn ăng ký kinh doanh, theo m u M -3. - i u l công ty, có n i dung theo quy nh t i kho n 3 i u 10 Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 c a Chính ph v hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p.
 2. - Danh sách c ông sáng l p, theo m u MDS-2. d. i v i công ty TNHH m t thành viên: - ơn ăng ký kinh doanh, theo m u M -4. - i u l công ty, có n i dung theo quy nh t i kho n 2 i u 10 Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 c a Chính ph v hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p. . i v i công ty h p danh: - ơn ăng ký kinh doanh, theo m u M -5. - i u l công ty, có n i dung theo quy nh t i kho n 4 i u 10 Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 c a Chính ph v hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p. - Danh sách thành viên, theo m u MDS-3. 2. H sơ ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p kinh doanh nh ng ngành, ngh ph i có v n pháp nh, ph i có ch ng ch hành ngh a. i v i doanh nghi p kinh doanh các ngành, ngh ph i có v n pháp nh, thì kèm theo h sơ ăng ký kinh doanh quy nh t i kho n 1 M c này ph i có thêm xác nh n c a cơ quan có thNm quy n xác nh n v n pháp nh ư c xác nh theo quy nh c a lu t, pháp l nh và ngh nh quy nh v v n pháp nh ho c ch ng ch h p pháp ch ng minh v s v n c a doanh nghi p. b. i v i doanh nghi p kinh doanh các ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh s 03/2000/N -CP thì kèm theo h sơ ăng ký kinh doanh quy nh t i kho n 1 M c này ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a: - Ch doanh nghi p tư nhân ho c giám c qu n lý doanh nghi p, i v i doanh nghi p tư nhân. - M t trong s nh ng thành viên H i ng thành viên, ho c m t trong s nh ng thành viên H i ng qu n tr , ho c Ch t ch công ty, ho c Giám c (T ng giám c), ho c m t trong nh ng ch c danh qu n lý quan tr ng khác do i u l công ty quy nh, i v i công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên. - M t trong s nh ng thành viên H i ng qu n tr , ho c Giám c (T ng giám c), ho c m t trong nh ng ch c danh qu n lý quan tr ng khác do i u l công ty quy nh, i v i công ty c ph n. - M t trong s nh ng thành viên H i ng qu n tr , ho c Ch t ch công ty, ho c Giám c (T ng giám c), ho c m t trong nh ng ch c danh qu n lý quan tr ng khác do i u l công ty quy nh, i v i công ty TNHH m t thành viên.
 3. - T t c các thành viên h p danh, i v i công ty h p danh. 3. Ngành, ngh kinh doanh ghi trong ăng ký kinh doanh Ngoài danh m c ngành, ngh c m kinh doanh quy nh t i i u 3 Ngh nh s 03/2000/N -CP, ngành, ngh kinh doanh ghi trong ăng ký kinh doanh như sau: a. i v i ngành, ngh mà theo các lu t, pháp l nh, ngh nh quy nh kinh doanh ph i có i u ki n, ho c có v n pháp nh, ho c có ch ng ch hành ngh , thì ngành, ngh kinh doanh ư c ghi theo ngành, ngh quy nh t i các lu t, pháp l nh, ngh nh ó. b. i v i các ngành, ngh kinh doanh khác, thì ghi theo danh m c ngành kinh t qu c dân ban hành kèm theo Quy t nh 143TCTK/PPC ngày 22 tháng 12 năm 1993 c a T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê. c. i v i nh ng ngành, ngh doanh nghi p ăng ký kinh doanh nhưng chưa ư c quy nh trong các danh m c nói trên, thì Phòng ăng ký kinh doanh trao i v i cơ quan qu n lý chuyên ngành có liên quan ghi ngành, ngh kinh doanh trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. Phòng ăng ký kinh doanh thông báo tên nh ng ngành, ngh kinh doanh này cho B K ho ch và u tư, T ng c c Th ng kê. 4. Trình t , th t c ăng ký kinh doanh a. Ngư i thành l p doanh nghi p l p và n p m t b h sơ ăng ký kinh doanh quy nh cho t ng lo i hình doanh nghi p nêu t i kho n 1, kho n 2 M c này t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p t tr s chính. Ngư i thành l p doanh nghi p có th giao cho ngư i i di n c a mình n p h sơ ăng ký kinh doanh t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh. b. Khi ti p nh n h sơ ăng ký kinh doanh, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho ngư i n p h sơ. c. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n h sơ, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho ngư i thành l p doanh nghi p, theo m u Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a t ng lo i hình doanh nghi p MG- 1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, n u có các i u ki n quy nh t i kho n 3 i u 8 Ngh nh s 02/2000/N -CP. Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ghi s Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p g m mư i ch s , theo quy nh như sau: - Hai ch s u là mã t nh, nơi c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, theo mã t nh, thành ph tr c thu c trung ương ban hành kèm theo Thông tư này.
 4. - Hai ch s ti p theo là mã lo i hình doanh nghi p. Doanh nghi p tư nhân, mã 01; Công ty trách nhi m h u h n 2 thành viên tr lên, mã 02; Công ty c ph n, mã 03; Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, mã 04; Công ty h p danh, mã 05. - Sáu ch s còn l i là s th t c a doanh nghi p ăng ký kinh doanh t i t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p cho m i lo i hình doanh nghi p. d. Trư ng h p h sơ không có gi y t theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 M c này, ho c có n i dung khai không , không th ng nh t gi a các gi y t trong h sơ; ho c tên doanh nghi p trùng ho c gây nh m l n v i tên doanh nghi p khác cùng lo i hình doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh trên cùng a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương; ho c tên c a doanh nghi p không b o m các quy nh t i i m b, c, d kho n 1 i u 24 Lu t Doanh nghi p, thì trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n h sơ, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i thông báo rõ n i dung yêu c u s a i, b sung và cách th c s a i, b sung h sơ ăng ký kinh doanh cho ngư i thành l p doanh nghi p, theo m u MTB-7. 5. ăng ký l p chi nhánh, văn phòng i di n a. ăng ký l p chi nhánh, văn phòng i di n có tr s t i t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính: - Doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-1 ăng ký l p chi nhánh, m u MTB-2 ăng ký l p văn phòng i di n. - Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho doanh nghi p. - Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng cho chi nhánh, theo m u MG- 7; c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng cho văn phòng i di n, theo m u MG-8, n u có các i u ki n quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 9 Ngh nh s 02/2000/N -CP. b. ăng ký l p chi nhánh, văn phòng i di n t i t nh, thành ph tr c thu c trung ương khác nơi doanh nghi p t tr s chính: - Doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi t tr s c a chi nhánh, văn phòng i di n, theo m u MTB-1 ăng ký l p chi nhánh, m u MTB-2 ăng ký l p văn phòng i di n; cùng v i thông báo ph i có thêm b n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p và b n sao h p l i u l công ty i v i công ty TNHH, công ty c ph n, công ty h p danh. - Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi t tr s c a chi nhánh, văn phòng i di n ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho doanh nghi p. - Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi t tr s chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p c p
 5. Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng cho chi nhánh, theo m u MG-7; c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng cho văn phòng i di n, theo m u MG-8, n u có các i u ki n quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u 9 Ngh nh s 02/2000/N -CP. - Trong th i h n b y ngày, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-3, b sung h sơ ăng ký kinh doanh và ghi vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. c. Khi thay i a ch tr s chi nhánh, văn phòng i di n, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-3 ư c ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p; ng th i doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi t tr s chi nhánh, văn phòng i di n ư c c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng cho chi nhánh, văn phòng i di n ho c ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n. d. Khi ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi t tr s chi nhánh, văn phòng i di n, thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n này; ng th i g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p t tr s chính, ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. . Trư ng h p doanh nghi p l p chi nhánh, văn phòng i di n nư c ngoài, thì trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày chính th c m chi nhánh, văn phòng i di n, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, b sung h sơ ăng ký kinh doanh và ghi vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. Khi thay i a ch ho c ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n nư c ngoài, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. 6. ăng ký b sung, thay i ngành, ngh kinh doanh. a. Khi b sung, thay i ngành, ngh kinh doanh, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-3. - N u ngành, ngh ăng ký b sung là ngành, ngh ph i có v n pháp nh, thì ph i có thêm xác nh n c a cơ quan có thNm quy n xác nh n v n pháp nh ư c xác nh theo quy nh c a lu t, pháp l nh và ngh nh quy nh v v n pháp nh ho c ch ng ch h p pháp ch ng minh v s v n c a doanh nghi p.
 6. - N u ngành, ngh ăng ký b sung là ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh , thì ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh quy nh i v i t ng lo i hình doanh nghi p nêu t i i m b kho n 2 M c này. b. Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho doanh nghi p. c. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ã c p cho doanh nghi p, n u có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh s 02/2000/N -CP. 7. ăng ký thay i a ch tr s chính c a doanh nghi p. a. ăng ký thay i a ch tr s chính c a doanh nghi p trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh: - Doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-3. - Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho doanh nghi p. - Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ghi thay i a ch vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, n u có các i u ki n quy nh t i kho n 1, i u 11 Ngh nh s 02/2000/N -CP. b. ăng ký chuy n a ch tr s chính c a doanh nghi p sang t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh: - Doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-3. ng th i, g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p d nh t tr s m i, kèm theo i u l công ty và danh sách thành viên i v i công ty TNHH có t hai thành viên tr lên, danh sách c ông sáng l p i v i công ty c ph n, danh sách thành viên h p danh i v i công ty h p danh. - Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh và Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p d nh t tr s m i ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho doanh nghi p. - Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p d nh t tr s m i c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p, n u tên doanh nghi p không trùng ho c gây nh m l n v i tên doanh nghi p khác cùng lo i hình doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi doanh nghi p chuy n n. - Trư ng h p tên doanh nghi p trùng ho c gây nh m l n v i tên doanh nghi p khác cùng lo i hình doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh trong ph m vi t nh, thành ph
 7. tr c thu c trung ương nơi doanh nghi p chuy n n, thì trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p d nh t tr s m i ph i thông báo cho doanh nghi p bi t và hư ng d n doanh nghi p ch n tên khác, theo m u MTB-7. - Trong th i h n b y ngày, k t ngày ư c c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, doanh nghi p ph i g i b n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh này và n p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ã ư c c p trư c ây cho Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi trư c ây doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh. 8. ăng ký i tên doanh nghi p a. Khi i tên, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-3. b. Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho doanh nghi p. c. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, n u tên d ki n thay i c a doanh nghi p không trùng ho c không gây nh m l n v i tên doanh nghi p khác cùng lo i hình doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh trong cùng a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương, và b o m các quy nh t i i m b, c, d kho n 1 i u 24 Lu t Doanh nghi p. d. Trư ng h p tên d ki n thay i c a doanh nghi p trùng ho c gây nh m l n v i tên doanh nghi p khác cùng lo i hình doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c trung ương, ho c tên d ki n c a doanh nghi p không b o m các quy nh t i i m b, c, d kho n 1 i u 24 Lu t Doanh nghi p, thì trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i thông báo cho doanh nghi p bi t và hư ng d n doanh nghi p ch n tên khác, theo m u MTB-7. 9. ăng ký thay i ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p. a. ăng ký thay i ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty TNHH, công ty c ph n: - Công ty g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-3. Trư ng h p công ty kinh doanh các ngành, ngh òi h i ph i có ch ng ch hành ngh mà ngư i i di n theo pháp lu t d ki n thay i là ngư i duy nh t có ch ng ch hành ngh này, thì kèm theo thông báo ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a ngư i i di n theo pháp lu t d ki n thay th . - Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho công ty.
 8. - Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a công ty. b. ăng ký thay i thành viên h p danh c a công ty h p danh: - Khi công ty h p danh ti p nh n thành viên h p danh, khai tr thành viên h p danh, có thành viên h p danh rút kh i công ty, thì công ty g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-3. Trư ng h p công ty h p danh kinh doanh ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh , khi ti p nh n thành viên h p danh, kèm theo thông báo ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a thành viên ư c ti p nh n. - Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho công ty. - Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a công ty. 10. ăng ký thay iv n u tư c a ch doanh nghi p tư nhân và v n i u l c a công ty a. Khi thay i v n u tư c a ch doanh nghi p tư nhân và v n i u l c a công ty, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-3. Trư ng h p doanh nghi p kinh doanh ngành, ngh ph i có v n pháp nh, khi ăng ký gi m v n u tư i v i doanh nghi p tư nhân ho c gi m v n i u l i v i công ty, thì m c v n ăng ký sau khi gi m không ư c th p hơn m c v n pháp nh áp d ng i v i ngành ngh ó. b. Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho doanh nghi p. c. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. 11. ăng ký thay i thành viên công ty TNHH có hai thành viên tr lên, thành viên góp v n công ty h p danh - Khi công ty TNHH có hai thành viên tr lên thay i thành viên mà không làm thay i lo i hình công ty, công ty h p danh thay i thành viên góp v n, thì công ty g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-3. - Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho công ty.
 9. - Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. 12. Thông báo doanh nghi p t m ng ng ho t ng - Trư c khi t m ng ng ho t ng ít nh t mư i lăm ngày, doanh nghi p g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh và cơ quan thu , theo m u MTB-4. - Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho doanh nghi p. 13. Thông báo và lưu gi n i dung ăng ký kinh doanh Trong th i h n b y ngày, k t ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ch ng nh n thay i ăng ký kinh doanh, thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ph i g i b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ch ng nh n thay i ăng ký kinh doanh, thông báo thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho B K ho ch và u tư, cơ quan thu , cơ quan th ng kê, cơ quan qu n lý ngành kinh t - k thu t cùng c p, Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n nơi doanh nghi p t tr s chính. Sau khi c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ch ng nh n thay i ăng ký kinh doanh, thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, nh n ư c thông báo t m ng ng ho t ng c a doanh nghi p..., Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh ghi nh ng n i dung ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p vào S ăng ký kinh doanh lưu gi t i Phòng ăng ký kinh doanh. II. ĂNG KÝ KINH DOANH IV IH KINH DOANH CÁ TH 1. Trình t , th t c ăng ký kinh doanh a. Cá nhân ho c ngư i i di n h gia ình n p ơn ăng ký kinh doanh h kinh doanh cá th n Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n nơi t a i m kinh doanh, theo m u M -6. Trư ng h p kinh doanh các ngành, ngh òi h i ph i có ch ng ch hành ngh , thì kèm theo ơn ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a cá nhân ho c ngư i i di n h gia ình. b. Khi ti p nh n ơn ăng ký kinh doanh, Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho ngư i n p ơn. c. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ơn, Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n nơi t a i m kinh doanh c a h kinh doanh cá th c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h kinh doanh cá th theo m u MG-6, n u có các i u ki n quy nh t i kho n 3 i u 19 Ngh nh s 02/2000/N -CP.
 10. d. Trư ng h p không gi y t theo quy nh t i i m a kho n này, ho c có n i dung khai không , ho c tên riêng c a h kinh doanh cá th trùng v i tên riêng c a h kinh doanh cá th ã ăng ký kinh doanh trong cùng a bàn huy n, qu n, thì trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n h sơ, Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n ph i thông báo rõ n i dung yêu c u s a i, b sung và cách th c s a i, b sung cho ngư i ăng ký kinh doanh, theo m u MTB-7. 2. Ngành, ngh kinh doanh ghi trong ăng ký kinh doanh Ngành, ngh kinh doanh ghi trong ăng ký kinh doanh c a h kinh doanh cá th th c hi n theo quy nh t i kho n 3 M c I Thông tư này. 3. ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh a. Khi thay i n i dung ã ăng ký kinh doanh, h kinh doanh cá th g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n nơi h kinh doanh cá th ã ăng ký, theo m u MTB-5. Trư ng h p chuy n sang kinh doanh các ngành, ngh òi h i ph i có ch ng ch hành ngh , thì kèm theo thông báo ph i có thêm b n sao h p l ch ng ch hành ngh c a cá nhân ho c ngư i i di n h gia ình. b. Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho h kinh doanh cá th . c. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n nơi h kinh doanh cá th ã ăng ký ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký thay i trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a h kinh doanh cá th . d. Trư ng h p chuy n a i m kinh doanh sang qu n, huy n khác, h kinh doanh cá th n p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n nơi h kinh doanh cá th ã ăng ký. H kinh doanh cá th ti n hành ăng ký kinh doanh t i Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n nơi t a i m kinh doanh m i. . Trư ng h p t m ng ng kinh doanh t ba mươi ngày tr lên, h kinh doanh cá th g i thông báo n Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n nơi h kinh doanh cá th ã ăng ký và cơ quan thu tr c ti p qu n lý, theo m u MTB-6. Khi ti p nh n thông báo, Phòng ăng ký kinh doanh ph i ghi Gi y biên nh n theo m u MTB-8 và trao cho h kinh doanh cá th . e. Khi ch m d t ho t ng kinh doanh, h kinh doanh cá th ph i n p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n nơi h kinh doanh cá th ã ăng ký. 4. Thông báo và lưu gi n i dung ăng ký kinh doanh
 11. Trong th i h n b y ngày, k t ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ch ng nh n thay i ăng ký kinh doanh, thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a h kinh doanh cá th , Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n ph i g i b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ch ng nh n thay i ăng ký kinh doanh, thông báo vi c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho cơ quan thu cùng c p. Sau khi c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ch ng nh n thay i ăng ký kinh doanh, thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, nh n ư c thông báo t m ng ng kinh doanh..., Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n ghi nh ng n i dung ăng ký kinh doanh c a h kinh doanh cá th vào S ăng ký kinh doanh lưu gi t i Phòng ăng ký kinh doanh. III. I U KHO N THI HÀNH. Thông tư này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ký, nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B K ho ch và u tư nghiên c u, s a i, b sung. Tr n Xuân Giá ( ã ký) DANH M C CÁC M U GI Y DÙNG TRONG ĂNG KÝ KINH DOANH (ban hành kèm theo Thông tư s 03/2000/TT-BKH ngày 2/3/2000 c a B K ho ch và u tư) STT Danh m c m u gi y Ký hi u 1 ơn ăng ký kinh doanh M 2 - Dùng cho doanh nghi p tư nhân M -1 3 - Dùng cho công ty TNHH có hai thành viên tr lên. M -2 4 - Dùng cho công ty c ph n M -3 5 - Dùng cho công ty TNHH m t thành viên M -4 6 - Dùng cho công ty h p danh M -5 7 - Dùng cho h kinh doanh cá th M -6 8 Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh MG 9 - C p cho doanh nghi p tư nhân MG-1 10 - C p cho công ty TNHH có hai thành viên tr lên. MG-2 11 - C p cho công ty c ph n MG-3 12 - C p cho công ty TNHH m t thành viên MG-4 13 - C p cho công ty h p danh MG-5 14 - C p cho h kinh doanh cá th MG-6 15 Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng MG-7 16 - C p cho chi nhánh MG-8 17 - C p cho văn phòng i di n MDS
 12. 18 Danh sách thành viên, danh sách c ông sáng l p MDS-1 19 - C a công ty TNHH có hai thành viên tr lên. MDS-2 20 - C a công ty c ph n. MDS-3 21 - C a công ty h p danh. MTB 22 Thông báo c a doanh nghi p MTB-1 23 - L p chi nhánh MTB-2 24 - L p văn phòng i di n MTB-3 25 - Thay i n i dung ăng ký kinh doanh MTB-4 - T m ng ng ho t ng MTB-5 Thông báo c a h kinh doanh cá th MTB-6 - Thay i n i dung ăng ký kinh doanh MTB-7 - T m ng ng kinh doanh MTB-8 Thông báo c a Phòng ăng ký kinh doanh Gi y biên nh n c a Phòng ăng ký kinh doanh M u M -1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc ƠN ĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHI P TƯ NHÂN Kính g i: Phòng ăng ký kinh doanh ... Tôi là: (ghi rõ h tên b ng ch in hoa)............................................. Nam/N Sinh ngày: ........./........../........... Dân t c:............................. Qu c t ch: ...... Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : ..................................................... Ngày c p:.........../......./. .............. Nơi c p ....................................................... Nơi ăng ký h khNu thư ng trú ...................................................................... .......................................................................................................................... Ch hi n t i................................................................................................... ......................................................................................................................... i n tho i:...................................................... Fax.......................................... ăng ký kinh doanh doanh nghi p tư nhân do tôi làm ch v i n i dung sau: 1. Tên doanh nghi p: (ghi b ng ch in hoa).................................................... ......................................................................................................................... Tên giao d ch: .................................................................................................
 13. Tên vi t t t: ..................................................................................................... 2. a ch tr s chính: ................................................................................... i n tho i: ........................................ Fax:..................................................... Email: ............................................................................................................. 3. Ngành, ngh kinh doanh ............................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 4. V n u tư ban u..................................................................................... T ng s :.......................................................................................................... Trong ó: - Ti n Vi t nam: ........................................................................................... - Ngo i t t do chuy n i:.......................................................................... - Vàng: .......................................................................................................... - Tài s n khác (ghi rõ lo i tài s n, s lư ng và giá tr còn l i c a m i lo i tài s n; có th l p thành danh m c riêng kèm theo ơn):............................................. 5. Tên, a ch chi nhánh: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 6. Tên, a ch văn phòng i di n: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Tôi cam k t b n thân không thu c di n quy nh t i i u 9 c a Lu t Doanh nghi p và hoàn toàn ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a n i dung ăng ký kinh doanh.
 14. ......, ngày .......tháng.......năm ..... Ch doanh nghi p (Ký và ghi rõ h tên) Kèm theo ơn: - .................................... - .................................... - .................................... M u MG-1 S K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH... c L p - T Do - H nh Phúc Phòng ăng ký kinh doanh GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHI P TƯ NHÂN S ................................................. 1. Tên doanh nghi p: (ghi b ng ch in hoa)................................................ Tên giao d ch: .............................................................................................. Tên vi t t t.................................................................................................... 2. a ch tr s chính................................................................................... ....................................................................................................................... i n tho i:.............. Fax:............................................ Email: ..................... 3. Ngành, ngh kinh doanh ........................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 4. V n u tư ban u: ................................................................................... 5. Ch doanh nghi p. H và tên: (ghi b ng ch in hoa)...................................................... Nam/N Sinh ngày........./........../......... Dân t c: .................... Qu c t ch:......................
 15. Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s :...................................................... Ngày c p:........./......../........ Nơi c p: ............................................................. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: .... ................................................................ .......................................................................................................................... Ch hi n t i:.................................................................................................. .......................................................................................................................... Ch ký c a ch doanh nghi p........................................................................... 6. Tên, a ch chi nhánh: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 7. Tên, a ch văn phòng i di n: .......................................................................................................................... ........,ngày..... tháng..... năm....... Trư ng phòng ăng ký kinh doanh (Ký, óng d u và ghi rõ h tên) CH NG NH N ĂNG KÝ THAY I (t s :...) Tên doanh nghi p: Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : S S ; Ngày, tháng, năm Ngày, tháng, năm N i dung Phòng KKD TT thông báo thay i ch ng nh n ăng ký ăng ký (ký, óng d u và c a doanh nghi p thay i thay i ghi rõ h tên) M u M -2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc ƠN ĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N CÓ HAI THÀNH VIÊN TR LÊN Kính g i: Phòng ăng ký kinh doanh...
 16. Tôi là: (ghi rõ h tên b ng ch in hoa).......................................... Nam/N Ch c danh: ................................................................................................... Sinh ngày:...../...../........... Dân t c:................. Qu c t ch: ......................... Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s :................................................... Ngày c p:.........../......../........ Nơi c p:........................................................... Nơi ăng ký h khNu thư ng trú ................................................................... ....................................................................................................................... Ch hi n t i................................................................................................. i n tho i:............................ Fax................................................................... i di n theo pháp lu t c a công ty ăng ký kinh doanh công ty TNHH v i n i dung sau: 1. Tên công ty: (ghi b ng ch in hoa)............................................................. ......................................................................................................................... Tên giao d ch: .................................................................................................. Tên vi t t t: ...................................................................................................... 2. a ch tr s chính: .................................................................................... .......................................................................................................................... i n tho i:........................................ Fax: ...................................................... Email:............................................................................................................... 3. Ngành, ngh kinh doanh ............................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 4. V n i u l :............................................................................................ - T ng s : ...................................................................................................
 17. - Ph n v n góp c a m i thành viên ư c li t kê t i Danh sách thành viên. 5. Tên, a ch chi nhánh: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 6. Tên, a ch văn phòng i di n: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Tôi cam k t b n thân và các thành viên không thu c di n quy nh t i i u 9 và i u 10 c a Lu t Doanh nghi p và liên i hoàn toàn ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a n i dung h sơ ăng ký kinh doanh. ....., ngày.... tháng..... năm..... i di n theo pháp lu t c a công ty (Ký và ghi rõ h tên) Kèm theo ơn: - .................................... - .................................... - ....................................
Đồng bộ tài khoản