intTypePromotion=1

Thông tư 03/2006/TT-BKH

Chia sẻ: Đặng Công Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
138
lượt xem
10
download

Thông tư 03/2006/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Thông tư số 03/2006/TT-BKH về Hướng dẫn thi hành một số điều nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2006/TT-BKH

  1. Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− Céng hãa x· héi chñ nghÜa viÖt nam ------------ ð c l p - T do - H nh phúc S : 03/2006/TT-BKH ----------------------------------- Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2006 THÔNG TƯ H−íng dÉn mét sè néi dung vÒ hå s¬, tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 88/2006/N§-CP ngµy 29/8/2006 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh ---------- Th c hi n Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ñăng ký kinh doanh (sau ñây vi t t t là Ngh ñ nh s 88/2006/NðCP) nh m th c hi n vi c ñăng ký kinh doanh th ng nh t trên ph m vi toàn qu c, B K ho ch và ð u tư hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t , th t c ñăng ký kinh doanh ñ i v i doanh nghi p ho t ñ ng theo Lu t Doanh nghi p và h kinh doanh, ñăng ký ho t ñ ng chi nhánh, văn phòng ñ i di n quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP như sau: I. H SƠ ðĂNG KÝ KINH DOANH, ðĂNG KÝ HO T ð NG 1. ð i v i doanh nghi p, H kinh doanh a) H sơ ñăng ký kinh doanh ñ i v i t ng lo i hình doanh nghi p và h kinh doanh th c hi n theo quy ñ nh l i các ði u 14, 15, 16 và kho n 1, kho n 2 ði u 38 Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP. b) Gi y ð ngh ñăng ký kinh doanh th c hi n theo m u quy ñ nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này. c) Danh sách thành viên, c ñông sáng l p, ngư i ñ i di n theo y quy n th c hi n theo m u quy ñ nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Thông tư này. 2. ð i v i chi nhánh, văn phòng ñ i di n, ñ a ñi m kinh doanh a) H s ñăng ký ho t ñ ng chi nhánh, văn phòng ñ i di n, thông báo ñ a ñi m kinh doanh th c hi n theo quy ñ nh t i ði u 24 Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP.
  2. b) Thông báo v vi c l p chi nhánh, văn phòng ñ i di n, ñ a ñi m kinh doanh th c hi n theo m u quy ñ nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư này. II. GI Y CH NG NH N ðĂNG KÝ KINH DOANH, GI Y CH NG NH N ðĂNG KÝ HO T ð NG Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n ñăng ký ho t ñ ng th c hi n theo m u quy ñ nh t i Ph l c IV ban hành kèm theo Thông tư này. III. TRÌNH T , TH T C ðĂNG KÝ KINH DOANH, ðĂNG KÝ THAY ð I N I DUNG ðĂNG KÝ KINH DOANH 1. Trình t , th t c ñăng ký kinh doanh thành l p doanh nghi p th c hi n theo quy ñ nh t i các ði u 19, 20, 21; ñăng ký ho t ñ ng chi nhánh, văn phòng ñ i di n, thông báo ñ a ñi m kinh doanh th c hi n theo quy ñ nh t i ði u 24; ñăng ký kinh doanh ñ i v i trư ng h p b sung, thay ñ i n i dung ñăng ký kinh doanh th c hi n theo quy ñ nh t i các ði u 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; ñăng ký kinh doanh, ñăng ký thay ñ i n i dung ñăng ký kinh doanh h kinh doanh th c hi n theo quy ñ nh t i ði u 38 và 41 Ngh ñ nh s 88/2006/ Nð-CP. a) Trong trư ng h p ngư i thành l p doanh nghi p y quy n cho ngư i ñ i di n c a mình làm th t c ñăng ký kinh doanh, khi ti p nh n h sơ ñăng ký kinh doanh, Phòng ñăng ký kinh doanh c p t nh ñ ngh ngư i ñư c y quy n xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác quy ñ nh t i ði u 18 Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP và văn b n y quy n. b) Gi y biên nh n quy ñ nh t i kho n 3 ði u 19 Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP th c hi n theo m u t i Ph l c V ban hành kèm theo Thông tư này. c) Thông báo c a cơ quan ñăng ký kinh doanh v n i dung c n s a ñ i, b sung h sơ ñăng ký tính doanh quy ñ nh t i kho n 2 ði u 21 Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP th c hi n theo m u t i Ph l c V ban hành kèm theo Thông tư này. d) Thông báo c a doanh nghi p, h kinh doanh v thay ñ i n i dung ñăng ký kinh doanh quy ñ nh t i các ði u 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Ngh ñ nh s
  3. 88/2006/Nð-CP th c hi n theo m u quy ñ nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư này. ñ) Khi thay ñ i các n i dung ñã ñăng ký c a chi nhánh, văn phòng ñ i di n, ñ a ñi m kinh doanh, doanh nghi p g i thông báo theo m u quy ñ nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư này ñ n Phòng ñăng ký kinh doanh c p t nh nơi ñ t tr s chi nhánh, văn phòng ñ i di n ñ ñư c ñ i Gi y ch ng nh n ñăng ký ho t ñ ng cho chi nhánh, văn phòng ñ i di n theo m u quy ñ nh t i Ph l c IV. Trư ng h p thay ñ i tên chi nhánh, văn phòng ñ i ñi n có ñ a ch n m ngoài ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p ñ t tr s chính, kèm theo thông báo, ph i có b n sao h p l Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. Khi thay ñ i tên, ñ a ch chi nhánh, văn phòng ñ i di n, doanh nghi p g i thông báo ñ n Phòng ñăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ñ t tr s chính v vi c ñã thay ñ i tên, ñ a ch chi nhánh, văn phòng ñ i di n và kèm theo b n sao h p l Gi y ch ng nh n ñăng ký ho t ñ ng c a chi nhánh, văn phòng ñ i di n, ñ ñư c ñ i Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh. e) Khi ch m d t ho t ñ ng c a chi nhánh, văn phòng ñ i di n, doanh nghi p g i thông báo ñ n Phòng ñăng ký kinh doanh c p t nh nơi ñ t tr s chi nhánh, văn phòng ñ i di n ñ n p Gi y ch ng nh n ñăng ký ho t ñ ng c a chi nhánh, văn phòng ñ i di n d ñ nh ch m d t ho t ñ ng. ð i v i công ty, kèm theo thông báo ph i có thêm b n sao h p l quy t ñ nh và biên b n h p c a H i ñ ng thành viên ñ i v i công ty TNHH có hai thành viên tr lên, c a ch s h u công ty ñ i v i công ty TNHH m t thành viên, c a H i ñ ng qu n tr ñ i v i công ty c ph n, c a các thành viên h p danh ñ i v i công ty h p danh v vi c ch m d t ho t ñ ng c a chi nhánh, văn phòng ñ i di n; ñ ng th i g i thông báo ñ n Phòng ñăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p ñ t tr s chính, ñ ñư c ñ i Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh. 2. Ngư i thành l p doanh nghi p, h kinh doanh có th g i h sơ ñăng ký kinh doanh t i cơ quan ñăng ký kinh doanh qua m ng ñi n t . Trong trư ng h p này, sau khi xem xét h sơ, cơ quan ñăng ký kinh doanh thông báo cho ngư i thành l p doanh
  4. nghi p các n i dung c n s a ñ i, b sung h sơ (n u có) ho c th i ñi m ñ n nh n Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh. Th i h n thông báo v vi c s a ñ i, b sung h sơ ñăng ký kinh doanh th c hi n theo quy ñ nh t i kho n 2 ði u 21 Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP. Khi ñ n nh n Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh, ngư i thành l p doanh nghi p ph i n p m t b h sơ ñăng ký kinh doanh b ng gi y quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP ñ cơ quan ñăng ký kinh doanh ñ i chi u và lưu h sơ. Quy ñ nh này cũng áp d ng ñ i v i trư ng h p doanh nghi p ñăng ký l p chi nhánh. văn phòng ñ i di n, ñ a ñi m kinh doanh và ñăng ký thay ñ i, b sung n i dung ñăng ký kinh doanh. 3. Mã ngành, ngh ñăng ký kinh doanh trong Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh ch có ý nghĩa trong công tác th ng kê. IV. ðĂNG KÝ KINH DOANH ð I V I CÔNG TY ðƯ C THÀNH L P TRÊN CƠ S CHIA, TÁCH, H P NH T, CHUY N ð I VÀ ð I V I CÔNG TY NH N SÁP NH P 1. H sơ ñăng ký kinh doanh ñ i v i công ty ñư c thành l p trên cơ s chia, tách, h p nh t, chuy n ñ i và ñ i v i công ty nh n sáp nh p th c hi n 1theo quy ñ nh t i ði u 17 Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP. 2. Trư ng h p doanh nghi p có chi nhánh, văn phòng ñ i di n n m ngoài ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p ñ t tr s chính, công ty ñư c thành l p trên cơ s chia, tách, h p nh t, chuy n ñ i, sáp nh p thông báo cho Phòng ñăng ký kinh doanh nơi ñ t chi nhánh, văn phòng ñ i di n ñ thay ñ i n i dung ñăng ký ho t ñ ng c a chi nhánh, văn phòng ñ i di n. V. Mà S ðĂNG KÝ KINH DOANH 1. ð i v i doanh nghi p Phòng ñăng ký kinh doanh c p t nh ghi s Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh c a doanh nghi p theo quy ñ nh như sau: - Mã c p t nh: 2 ký t , theo Ph l c IX ban hành kèm theo Thông tư này.
  5. - Mã hình th c t ch c: 1 ký t , 0 là doanh nghi p, 1 là chi nhánh, 2 là văn phòng ñ i di n. - Mã lo i hình doanh nghi p: 1 ký t , 1 là doanh nghi p tư nhân, 2 là công ty TNHH có 2 thành viên tr lên, 3 là công ty c ph n, 4 là công ty TNHH m t thành viên, 5 là công ty h p danh. - Mã s th t c a doanh nghi p: 6 ký t , t 000001 ñ n 999999. 2. ð i v i h kinh doanh Cơ quan ñăng ký kinh doanh c p huy n ghi s Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh c a h kinh doanh theo quy ñ nh như sau: - Mã c p t nh: 2 ký t , theo Ph l c IX ban hành kèm theo Thông tư này - Mã c p huy n: 1 ký t , theo ph l c IX ban hành kèm theo Thông tư này. - Mã lo i hình: 1 ký t , 8 = h kinh doanh. - S th t h kinh doanh: 6 ký t , t 000001 ñ n 999999. VI. ðĂNG KÝ T M NG NG KINH DOANH, THU H I GI Y CH NG NH N ðĂNG KÝ KINH DOANH 1. Thông báo t m ng ng kinh doanh quy ñ nh t i kho n 2 ði u 41 và ði u 43 Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP th c hi n theo m u t i Ph l c V ban hành kèm theo thông tư này. 2. Thông báo v hành vi vi ph m c a doanh nghi p và Quy t ñ nh thu h i Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh quy ñ nh t i ði u 46 Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP th c hi n theo m u t i Ph l c VI ban hành kèm theo Thông tư này. VII. THÔNG BÁO VÀ LƯU GI N I DUNG ðĂNG KÝ KINH ðOANH 1. vi c Cung c p thông tin quy ñ nh t i kho n 2 ði u 22 và kho n 5 ði u 38 Ngh ñ nh s 88/2006/Nð-CP th c hi n theo m u t i Ph l c VII ban hành kèm theo Thông tư này.
  6. 2. Khi gi i quy t ñăng ký kinh doanh, cơ quan ñăng ký kinh doanh ghi thông tin n i dung ñăng ký kinh doanh vào s ñăng ký kinh doanh lưu gi t i cơ quan ñăng ký kinh doanh. S ñăng ký kinh doanh có th là nh ng t p tin ñi n t . 3. ð i v i Phòng ñăng ký kinh doanh các t nh ñã n i m ng v i C c Phát tri n doanh nghi p nh và v a, ngoài vi c th c hi n các quy ñ nh t i các ñi m 1, 2 M c này, khi gi i quy t ñăng ký kinh doanh, Phòng ñăng ký kinh doanh có trách nhi m truy n s li u v C c Phát tri n doanh nghi p nh và v a. 4. Các cá nhân, t ch c có th yêu c u Phòng ðăng ký kinh doanh cung c p thông tin v n i dung ñăng ký kinh doanh, b n sao Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh c a các doanh nghi p trong ph m vi ñ a phương và tr l phí theo qui ñ nh c a pháp lu t. VIII. ðI U KHO N THI HÀNH Thông tư này thay th Thông tư s 03/2004/TT-BKH ngày 29 tháng 6 năm 2004 c a B K ho ch và ð u tư hư ng d n trình t , th t c ñăng ký kinh doanh theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s l09/2004/Nð-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v ñăng ký kinh doanh và có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ñ ngh các t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh k p th i v B K ho ch và ð u tư ñ nghiên c u, s a ñ i, b sung. B TRƯ NG Võ H ng Phúc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2