intTypePromotion=1

Thông tư 03/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
268
lượt xem
33
download

Thông tư 03/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Ng©n hµng nhµ níc viÖt nam sè 03/2004/TT­NHNN  n g µ y   2 5   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 4   H í n g   d É n   v Ò   q u ¶ n   l ý   n g o ¹ i   h è i   ® è i  víi viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ ®Çu t  níc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam  Thùc   hiÖn   §iÒu   2   QuyÕt   ®Þnh   sè   36/2003/Q§­TTg   ngµy   11/3/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Qui chÕ   gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi trong c¸c   doanh nghiÖo ViÖt Nam, Ng©n hµng Nhµ  níc híng dÉn cô  thÓ   vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi viÖc nhµ ®Çu t níc ngoµi gãp   vèn, mua cæ phÇn trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh sau: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh: 1.1. Th«ng t  nµy  ®îc  ®iÒu chØnh c¸c giao dÞch ngo¹i  hèi liªn quan   ®Õn  ho¹t   ®éng gãp vèn, mua cæ phÇn trong  c¸c doanh  nghiÖp  ViÖt  Nam  cña  nhµ   ®Çu  t  níc ngoµi,  bao  gåm viÖc chuyÓn vèn vµo ViÖt Nam ®Ó gãp vèn, mua cæ phÇn,  chuyÓn  ®æi ngo¹i tÖ  ra  ®ång ViÖt Nam, më  vµ  sö  dông tµi  kho¶n   ®ång  ViÖt Nam  ®Ó  gãp vèn, mua cæ phÇn chuyÓn   ®æi  ®ång   ViÖt   Nam   ra   ngo¹i   tÖ   vµ   chuyÓn   ngo¹i   tÖ   ra   n íc  ngoµi. 1.2. C¸c giao dÞch ngo¹i hèi liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng  mua, b¸n chøng kho¸n t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n  t¹i ViÖt Nam  ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn riªng cña ng©n  hµng Nhµ níc. 1.3. C¸c giao dÞch ngo¹i hèi cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi  liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam theo  LuËt §Çu t  níc ngoµi kh«ng thuéc ph¹m vi  ®iÒu chØnh cña  Th«ng t nµy. 2. Gi¶i thÝch tõ ng÷ T¹i Th«ng t nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 2.1. Nhµ ®Çu t níc ngoµi bao gåm: ­ Ngêi kh«ng c  tró  lµ  tæ chøc kinh tÕ  tµi chÝnh níc  ngoµi ®îc thµnh lËp theo ph¸p luËt níc ngoµi: ­ Ngêi kh«ng c tró  lµ  ngêi níc ngoµi kh«ng thêng tró  ë ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi. ­ Ngêi c tró lµ ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam. 2.2.   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   lµ   c¸c   ng©n   hµng   ho¹t   ®éng  t¹i   ViÖt   Nam   ®îc   ng©n   hµng   Nhµ   níc   cho   phÐp   ho¹t   ®éng  kinh doanh ngo¹i hèi.
 2. 2 2.3. Doanh nghiÖp ViÖt Nam nhËn gãp vèn, b¸n cæ phÇn  cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi bao gåm: Doanh nghiÖp Nhµ níc  thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, c«ng ty cæ phÇn (kÓ c¶ c¸c c«ng ty   ®∙   liªm   yÕt   trªn   thÞ   trêng   chøng  kho¸n),  c«ng   ty  Tr¸ch   nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty Hîp doanh, Liªn hiÖp Hîp t¸c x∙,  Hîp t¸c x∙ ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc ngµnh nghÒ   do Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh hoÆc uû  quyÒn Bé  trëng  Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t c«ng bè tõng thêi kú. 3. §ång tiÒn tham gia gãp vèn, mua cæ phÇn trong c¸c  doanh nghiÖp ViÖt Nam: Trªn l∙nh thæ ViÖt Nam,viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña  nhµ   ®Çu t  níc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam  ®îc  thùc hiÖn b»ng ®ång ViÖt Nam. 4. Nguån vèn tham gia gãp vèn, mua cæ pbÇn trong c¸c  doanh nghiÖp ViÖt Nam: Nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc sö dông c¸c nguån ngo¹i tÖ vµ  ®ång ViÖt Nam sau ®©y ®Ó gãp vèn, mua cæ phÇn: 4.1. Ngo¹i tÖ  tõ  níc ngoµi chuyÓn vµo ViÖt Nam theo  quy ®Þnh qu¶n lý ngo¹i hèi hiÖn hµnh; 4.2. Ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt Nam trªn tµi kho¶n cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi thuéc  ®èi tîng nªu t¹i §iÓm 2.1 Ch¬ng I  Th«ng t nµy më t¹i Ng©n hµng Th¬ng m¹i;  4.3.   §ång   ViÖt   Nam   trªn   tµi   kho¶n   Giao   dÞch   chøng   kho¸n b»ng  ®ång ViÖt Nam cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi  ®ã  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi; 4.4. PhÇn lîi nhuËn  ®îc chia cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi  tõ ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam; 4.5.  C¸c  kho¶n  thu cña  nhµ   ®Çu  t  níc  ngoµi  tõ  viÖc  chuyÓn nhîng, thanh lý, gi¶i thÓ  tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t  trùc  tiÕp t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4.6. TiÒn l¬ng, thëng vµ  c¸c thu nhËp hîp ph¸p kh¸c  cña c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam phï  hîp víi quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; 4.7.   C¸c   nguån   kh¸c   nÕu   ®îc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chÊp  thuËn. 5. ChuyÓn vèn vµo, ra khái ViÖt nam: 5.1.  Nhµ   níc  ®Çu  t  níc ngoµi  më  tµi  kho¶n  ngo¹i  tÖ  t¹i Ng©n hµng ®îc phÐp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý  ngo¹i hèi. 5.2. Nhµ níc ®Çu t níc ngoµi cã ngo¹i tÖ ph¶i b¸n cho  Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   ®Ó   lÊy   ®ång   ViÖt     Nam   tham   gia   gãp  vèn, mua cæ phÇn. 5.3. Sau khi ®∙ hoµn thµnh c¸c nghÜa vô thuÕ theo quy   ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, nhµ ®Çu t  níc ngoµi ®îc mua  ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng ®îc phÐp ®Ó chuyÓn ra níc ngoµi.
 3. 3 CH¦¥NG II Qu¶n lý giao dÞch gãp vèn, mua cæ phÇn cña  nhµ ®Çu t níc ngoµi trong c¸c  doanh nghiÖp ViÖt Nam Môc I. Më vµ sö dông tµi kho¶n gãp vèn, mua cæ phÇn  trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 6. Më  tµi kho¶n “Gãp vèn, mua cæ phÇn b»ng  ®ång ViÖt  Nam”: §Ó   thùc   hiÖn   viÖc   gãp   vèn,   mua   cæ   phÇn   trong   c¸c   doanh  nghiÖp  ViÖt  Nam,  Nhµ   ®Çu t  níc ngoµi ph¶i  më  mét  tµi kho¶n “Gãp vèn, mua cæ phÇn b»ng ®ång ViÖt  Nam” (sau  ®©y gäi t¾t lµ  “Tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ phÇn”) t¹i mét  Ng©n hµng th¬ng m¹i ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Mäi giao dÞch   chuyÓn tiÒn  ®Ó  thùc hiÖn viÖc gãp vèn, mua, b¸n cæ phÇn,  chuyÓn nhîng vèn gãp, thu vµ  sö  dông cæ tøc, lîi tøc  ®îc  chia, mua ngo¹i tÖ  t¹i c¸c Ng©n  hµng  ®îc phÐp  ®Ó  chuyÓn  ra   níc   ngoµi   vµ   c¸c   giao   dÞch   kh¸c   liªn   quan   ®Õn   ho¹t  ®éng gãp vèn, mua cæ phÇn trong doanh nghiÖp ViÖt Nam cña   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   ®Òu   ph¶i   thùc   hiÖn   th«ng   qua   tµi  kho¶n nµy. 7. Sö dông tµi kho¶n “Gãp vèn, mua cæ phÇn”: Nhµ   ®Çu t  níc ngoµi  chØ  ®îc phÐp  sö  dông  tµi kho¶n  Gãp vèn, mua cæ phÇn ®Ó phôc vô viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn   trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam: PhÇn thu: a. Thu tõ b¸n ngo¹i tÖ cho Ng©n hµng ®îc phÐp; b.  Thu tõ  c¸c  nguån  tiÒn  ®ång ViÖt  Nam  nªu t¹i  c¸c  ®iÓm 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 vµ 4.6 Ch¬ng I Th«ng t nµy; c.   Thu   chuyÓn   kho¶n   tõ   tµi   kho¶n   giao   dÞch   chøng   kho¸n b»ng  ®ång ViÖt Nam cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi  ®ã   ®Ó  gãp vèn, mua cæ phÇn; d. Thu tõ viÖc chuyÓn nhîng vèn gãp, cæ phÇn; ®.   Thu   c¸c   kho¶n   cæ   tøc,   lîi   tøc   ®îc   chia,   vµ   c¸c  kho¶n thu liªn quan kh¸c ph¸t sinh tõ  viÖc gãp vèn, mua  cæ phÇn. PhÇn chi: a. Chi gãp vèn, mua cæ phÇn vµ thanh to¸n c¸c chi phÝ  liªn quan ®Õn giao dÞch gãp vèn, mua cæ phÇn. b.   Chi   chuyÓn   sang   tµi   kho¶n   Giao   dÞch   chøng   kho¸n   b»ng   ®ång   ViÖt   Nam   cña   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   ®ã   ®Ó   mua  chøng kho¸n t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n;
 4. 4 c. Chi mua ngo¹i tÖ  t¹i nh©n hµng  ® îc phÐp  ®Ó  chuyÓn  ra níc ngoµi. Môc II. Qu¶n lý c¸c tµi kho¶n gãp vèn, mua cæ phÇn 8. §¨ng ký tµi kho¶n gãp vèn, mua cæ phÇn: 8.1.   Trong   vßng   02   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   khi   më   tµi  kho¶n gãp vèn, mua cæ phÇn t¹i Ng©n hµng Th¬ng m¹i, nhµ  ®Çu t  níc ngoµi ph¶i  ®¨ng ký  tµi kho¶n gãp vèn, mua cæ  phÇn víi Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  Qu¶n lý  Ngo¹i hèi). Hå  s¬  gåm: a.  GiÊy xin   ®¨ng  ký  tµi kho¶n  gãp  vèn,  mua cæ phÇn  (MÉu sè 01); b. Chøng tõ  chøng minh  ®Þa vÞ  ph¸p lý  cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi; c. X¸c nhËn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i vÒ  viÖc nhµ   ®Çu  t  níc ngoµi më  tµi kho¶n gãp vèn, mua cæ phÇn t¹i ng©n  hµng m×nh. Néi dung x¸c nhËn bao gåm: Tªn,  ®Þa chØ, quèc  tÞch   cña   chñ   tµi   kho¶n;   sè   hiÖu   tµi   kho¶n;   sè   d   tµi  kho¶n. 8.2. Trong vßng 05 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Ng©n hµng Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn  viÖc ®¨ng ký tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ phÇn (mÉu sè 2) ®Ó   nhµ ®Çu t níc ngoµi thùc hiÖn viÖc c¸c giao dÞch gãp vèn,  mua   cæ   phÇn   trong   doanh   nghiÖp   ViÖt   Nam   th«ng   qua   tµi  kho¶n Gãp vèn, mua cæ phÇn ®∙ më t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i.  Trêng hîp kh«ng x¸c nhËn, Ng©n hµng Nhµ  níc ph¶i cã  v¨n  b¶n tr¶ lêi nªu râ lý do. 8.3. Nhµ   ®Çu t  níc ngoµi chØ  ®îc phÐp thùc hiÖn c¸c  giao dÞch  thu,  chi trªn tµi kho¶n  Gãp  vèn,  mua cæ phÇn  theo qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2 Môc I Ch¬ng II nªu trªn sau khi  cã  v¨n b¶n x¸c nhËn viÖc  ®¨ng ký  tµi kho¶n cña Ng©n hµng  Nhµ níc. 8.4.   Trong   nh÷ng   trêng   hîp   díi   ®©y,   nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi ph¶i ®¨ng ký l¹i tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ phÇn víi  Ng©n hµng Nhµ níc: a. Thay ®æi tªn, ®Þa chØ liªn l¹c; b. Thay ®æi ®Þa vÞ ph¸p lý; c.   Thay   ®æi   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   n¬i   nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi më tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ phÇn. Hå   s¬,   thñ   tôc   ®¨ng   ký   l¹i   ®îc   thùc   hiÖn   theo   qui  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm 8.1, 8.2 vµ  8.3 Môc II Ch¬ng II Th«ng  t nµy. 8.5.   Nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   lµ   tæ   chøc   göi   hå   s¬   xin  ®¨ng ký tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ phÇn trùc tiÕp cho Ng©n 
 5. 5 hµng   Nhµ   níc   (Vô   Qu¶n   lý   Ngo¹i   hèi).   V¨n   b¶n   x¸c   nhËn  viÖc  ®¨ng ký  tµi kho¶n sÏ   ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc göi trùc  tiÕp cho nhµ ®Çu t níc ngoµi. 8.6. §èi víi c¸ nh©n  ®Çu t  níc ngoµi, hå  s¬   ®îc göi  th«ng qua Ng©n hµng th¬ng m¹i n¬i më  tµi kho¶n Gãp vèn,  mua cæ phÇn. V¨n b¶n x¸c nhËn viÖc  ®¨ng ký  tµi kho¶n sÏ  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc göi cho nhµ   ®Çu t  níc ngoµi th«ng  qua Ng©n hµng th¬ng m¹i. 9. §ãng tµi kho¶n gãp vèn, mua cæ phÇn: Trong   nh÷ng   trêng   hîp   díi   ®©y,   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi  ph¶i  ®ãng tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ phÇn  ®∙ më  t¹i Ng©n  hµng th¬ng m¹i vµ  hoµn tr¶ l¹i giÊy x¸c nhËn  ®¨ng ký  tµi  kho¶n (b¶n chÝnh) cho Ng©n hµng Nhµ níc (Vô Qu¶n lý Ngo¹i  hèi): 9.1. ChuyÓn toµn bé  sè  d trªn tµi kho¶n ra níc ngoµi  hoÆc sang tµi kho¶n Giao dÞch chøng kho¸n; 9.2. Gi¶i thÓ, ph¸ s¶n vµ  chÊm døt t  c¸ch ph¸p nh©n  (®èi víi nhµ ®Çu t níc ngoµi lµ tæ chøc); 9.3. C¸c trêng hîp kh¸c theo qui  ®Þnh cña Ng©n hµng  Nhµ níc. Môc III. Qui ®Þnh vÒ kiÓm tra chøng tõ 10. KiÓm tra v¨n b¶n x¸c nhËn  ®¨ng ký  tµi kho¶n cña  Ng©n hµng Nhµ níc: Khi   thùc   hiÖn   c¸c   giao   dÞch   thu   chi   trªn   tµi   kho¶n  Gãp   vèn,   mua   cæ   phÇn   theo   yªu   cÇu   cña   nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi,   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cã   tr¸ch   nhiÖm   kiÓm   tra   v¨n  b¶n cña Ng©n hµng Nhµ níc x¸c nhËn viÖc ®¨ng ký tµi kho¶n  Gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi. Ng©n hµng  th¬ng  m¹i  chØ   ®îc thùc hiÖn c¸c giao  dÞch  thu chi trªn  tµi kho¶n cña nhµ ®Çu t níc ngoµi khi cã v¨n b¶n x¸c nhËn   viÖc ®¨ng ký tµi kho¶n gãp vèn, mua cæ phÇn cña Ng©n hµng  Nhµ níc theo qui ®Þnh t¹i Môc II Ch¬ng II Th«ng t nµy. 11. KiÓm tra chøng tõ giao dÞch: Ng©n hµng th¬ng m¹i khi thùc hiÖn c¸c giao dÞch thu,  chi trªn tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ phÇn cho nhµ ®Çu t  níc  ngoµi cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c¸c chøng tõ sau: 11.1. §èi víi nguån thu: C¸c   kho¶n   nép   tiÒn   mÆt   ®ång   ViÖt   Nam   vµo   tµi   kho¶n  Gãp vèn, mua cæ phÇn: Chøng tõ  chøng minh nguån thu ph¸t  sinh tõ  c¸c ho¹t  ®éng theo qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 7 Môc I Ch ­ ¬ng II Th«ng t nµy. 11.2.   §èi   víi   c¸c   kho¶n   chi   liªn   quan   ®Õn   viÖc   gãp  vèn, mua cæ phÇn trong c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam:
 6. 6 §èi víi tõng trêng hîp gãp vèn, mua cæ phÇn trong c¸c  lo¹i h×nh doanh nghiÖp ViÖt Nam, Ng©n hµng th¬ng m¹i cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c¸c chøng tõ sau: a.   §èi   víi   Doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   thùc   hiÖn   cæ   phÇn  ho¸: §èi víi trêng hîp ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn  ®Çu cho nhµ  ®Çu t níc ngoµi: V¨n b¶n cña cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt  ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vÒ viÖc b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t n­ íc ngoµi. b. §èi víi C«ng ty cæ phÇn ®ang ho¹t ®éng mµ cha niªm  yÕt trªn thÞ trêng chøng kho¸n: ­ Biªn b¶n cña §¹i héi cæ ®«ng hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ  (nÕu cã) vÒ viÖc b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t níc ngoµi. ­ Hîp ®ång hoÆc giÊy chuyÓn nhîng cæ phÇn. c. §èi víi C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty hîp  danh, Liªn hiÖp hîp t¸c x∙, hîp t¸c x∙: Biªn b¶n cña Héi  ®ång thµnh viªn, c¸c Thµnh viªn hîp  danh (C«ng ty hîp danh), §¹i héi x∙ viªn (Liªn hiÖp hîp  t¸c x∙, hîp t¸c x∙) quyÕt  ®Þnh ph¬ng ¸n huy  ®éng vèn gãp  cña nhµ ®Çu t níc ngoµi. 11.3.   §èi   víi   kho¶n   chi   chuyÓn   sang   tµi   kho¶n   Giao   dÞch chøng kho¸n: Ng©n hµng th¬ng m¹i cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sè  tiÒn  chuyÓn kho¶n ph¶i ®îc chuyÓn ®óng vµo tµi kho¶n Giao dÞch  chøng kho¸n cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi  ®ã  më  t¹i Thµnh viªn  lu   ký   ®îc   phÐp   theo   qui   ®Þnh   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi  ®èi víi viÖc mua, b¸n chøng kho¸n cña  nhµ ®Çu t níc ngoµi t¹i Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n. 11.4. §èi víi kho¶n chi VN§ ®Ó mua ngo¹i tÖ chuyÓn ra   níc ngoµi: V¨n  b¶n cña  c¬  quan  thuÕ   cã  thÈm  quyÒn  x¸c nhËn   ®∙  hoµn thµnh c¸c nghÜa vô thuÕ víi Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi  nh÷ng kho¶n lîi nhuËn thu  ®îc tõ  ho¹t  ®éng gãp vèn, mua  cæ phÇn trong Doanh nghiÖp ViÖt Nam. Ch¬ng IV. Th«ng tin b¸o c¸o vµ xö lý vi ph¹m 12. B¸o c¸o cña Ng©n hµng th¬ng m¹i: §Þnh   kú   hµng   th¸ng   (chËm   nhÊt   vµo   ngµy   mïng   5   cña  th¸ng sau), 6 th¸ng (chËm nhÊt vµo ngµy mïng 10 cña th¸ng   7 hµng n¨m) vµ  hµng n¨m (chËm nhÊt vµo ngµy mïng 10 cña  th¸ng 01 n¨m sau), Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i b¸o c¸o cho  Ng©n hµng Nhµ níc (Vô qu¶n lý ngo¹i hèi):
 7. 7 a. T×nh h×nh më,  ®ãng tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ phÇn  cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i (MÉu sè  03); b. T×nh h×nh ho¹t  ®éng cña tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ  phÇn cña nhµ ®Çu t níc ngoµi t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i (MÉu  sè 04); c. T×nh h×nh mua b¸n ngo¹i tÖ, mua ngo¹i tÖ ®Ó chuyÓn   ra níc ngoµi cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi t¹i Ng©n hµng th¬ng  m¹i ®îc phÐp ho¹t ®éng ngo¹i hèi (MÉu sè 05); d. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Ng©n hµng th¬ng m¹i cã  tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin, b¸o c¸o theo yªu cÇu cña  Ng©n hµng Nhµ níc. 13. B¸o c¸o cña nhµ ®Çu t níc ngoµi: §Þnh kú hµng quý (chËm nhÊt vµo ngµy mïng 5 cña th¸ng   ®Çu quý sau), vµ hµng n¨m (chËm nhÊt vµo ngµy mïng 10 cña  th¸ng  ®Çu n¨m sau) nhµ   ®Çu t  níc ngoµi ph¶i b¸o c¸o cho  Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  qu¶n lý  ngo¹i hèi) t×nh h×nh ho¹t  ®éng mua cæ phÇn, gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam  (MÉu sè 06). 14. Xö lý hµnh vi vi ph¹m: Nhµ ®Çu t níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m díi ®©y th× bÞ  thu håi GiÊy x¸c nhËn  ®¨ng ký  tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ  phÇn cña Ng©n hµng Nhµ níc: ­ Më h¬n mét tµi kho¶n Gãp vèn, mua cæ phÇn b»ng ®ång  ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn trong c¸c  doanh nghiÖp ViÖt Nam; ­   Thùc   hiÖn   c¸c   kho¶n   thu,   chi   trªn   tµi   kho¶n   Gãp  vèn, mua cæ phÇn ngoµi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7 Môc I Ch ¬ng II  Th«ng t nµy; ­ Kh«ng  göi  b¸o c¸o   ®Çy  ®ñ,   ®óng  thêi h¹n  cho Ng©n  hµng   Nhµ   níc   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   13   Môc   I   Ch¬ng   IV  Th«ng t nµy; ­   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   ngo¹i   hèi   hiÖn  hµnh. Ch¬ng V. §iÒu Kho¶n Thi Hµnh 15. §iÒu kho¶n thi hµnh: 15.1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 15.2.   Nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   tiÕn   hµnh   c¸c   ho¹t   ®éng  giao   dÞch   gãp   vèn,   mua   cæ   phÇn   trong   c¸c   doanh   nghiÖp  ViÖt Nam tríc khi ban hµnh Th«ng t nµy ph¶i chÊp hµnh c¸c 
 8. 8 quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký tµi kho¶n, quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o vµ c¸c   quy ®Þnh kh¸c nªu t¹i Th«ng t nµy. 16. Tæ chøc thùc hiÖn: Vô  trëng Vô  qu¶n lý  Ngo¹i hèi, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc   tØnh,   Thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c Ng©n hµng  th¬ng m¹i, nhµ ®Çu t níc ngoµi gãp vèn, mua cæ phÇn trong  c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn Th«ng   t nµy.
 9. 9 MÉu sè 01 céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc                     G i Ê y   ® Ò   n g h Þ   x ¸ c   n h Ë n   ® ¨ n g   k ý   t µ i   k h o ¶ n   g ã p   v è n ,  mua cæ phÇn b»ng ®ång viÖt nam më t¹i  ng©n hµng th¬ng m¹i                                                                                                ........ ........, ngµy........ th¸ng....... n¨m............ KÝnh göi: ng©n hµng nhµ níc viÖt nam vô qu¶n lý hèi ngo¹i Tªn nhµ ®Çu t níc ngoµi: Lo¹i h×nh: Tæ chøc C¸ nh©n §Þa chØ: Quèc tÞch: Sè ®iÖn tho¹i: Fax: §Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam x¸c nhËn vÒ  viÖc  ®¨ng ký tµi kho¶n gãp vèn, mua cæ phÇn b»ng ®ång ViÖt Nam  ®Ó phôc vô ho¹t ®éng gãp vèn, mua cæ phÇn trong c¸c doanh  nghiÖp ViÖt Nam nh sau: Tªn Ng©n hµng th¬ng m¹i n¬i më tµi kho¶n: §Þa chØ: Sè ®iÖn tho¹i: Fax: Ký hiÖu tµi kho¶n: Sè d tµi kho¶n: Xin  cam kÕt  thùc  hiÖn  ®óng  c¸c  quy  ®Þnh  vÒ  qu¶n  lý  ngo¹i hèi hiÖn hµnh cña ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña  ph¸p luËt liªn quan  ®Õn viÖc mua, b¸n chøng kho¸n vµ  gãp  vèn, mua cæ phÇn trong c¸c doang nghiÖp ViÖt Nam. Nhµ §Çu t níc ngoµi
 10. 10 MÉu sè 02 ng©n hµng nhµ níc viÖt  céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt  nam nam Sè:....../CV­QLNH §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc (V/v   X¸c   nhËn   §¨ng   ký  Hµ Néi, ngµy.... th¸ng...   Tµi kho¶n gãp vèn, mua  n¨m..... cæ phÇn b»ng  ®ång ViÖt  Nam   më   t¹i   Ng©n   hµng  th¬ng m¹i) KÝnh göi: Theo ®Ò nghÞ t¹i ®¬n kÌm theo hå s¬ ®¨ng ký tµi kho¶n  gãp vèn, mua cæ phÇn b»ng  ®ång ViÖt Nam  ®Ó  phôc vô  ho¹t  ®éng gãp vèn, mua cæ phÇn trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam   cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi............... Ng©n hµng Nhµ  níc  cã ý kiÕn nh sau: 1. C¨n cø c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi  ®èi víi viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ ®Çu t  níc ngoµi  trong   c¸c   doanh   ngiÖp   ViÖt   Nam,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   x¸c  nhËn   viÖc   ®¨ng   ký   tµi   kho¶n   Gãp   vèn,   mua   cæ   phÇn   b»ng  ®ång ViÖt Nam   cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi víi c¸c néi dung  sau: Tªn nhµ ®Çu t níc ngoµi: Lo¹i h×nh: Tæ chøc C¸ nh©n §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Fax: Quèc tÞch: Tªn Ng©n hµng ®îc phÐp n¬i më tµi kho¶n: §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Fax: Ký hiÖu tµi kho¶n: Sè d tµi kho¶n: 2.  Khi thùc  hiÖn  viÖc gãp  vèn,  mua cæ phÇn  cña  nhµ  ®Çu t níc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, nhµ   ®Çu   t níc ngoµi ph¶i chÊp hµnh  ®óng c¸c quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè...../TT­NHNN ngµy.... cña Ng©n hµng Nhµ  níc híng dÉn  vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi  ®èi víi viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn 
 11. 11 trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn   quan cña ph¸p luËt. N¬i nhËn:  TL/ Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Vô trëng vô qu¶n lý ngo¹i hèi ­ Nh trªn ­ NHTM n¬i më TK ­ Lu MÉu sè 03 Ng©n hµng th¬ng m¹i: §Þa chØ Fax: §iÖn tho¹i b¸o c¸o t×nh h×nh më, ®ãng tµi kho¶n gãp vèn mua cæ phÇn b»ng ®ång ViÖt Nam cña nhµ ®Çu t níc ngoµi (B¸o c¸o th¸ng....../20......, tõ ngµy....... ®Õn  ngµy.......) (B¸o c¸o tæng hîp 6 th¸ng n¨m....... vµ c¶ n¨m..........) KÝnh göi:  Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam (vô qu¶n lý ngo¹i hèi) Tªn chñ tµi  TK Gãp vèn, mua  Sè hiÖu Quèc  Sè d kho¶n CP tÞch tµi  kho¶n Ngµy më Ngµy  ®ãng I.   Tæ   chøc  ®Çu t 1. 2. 3. ... Tæng II.   C¸   nh©n  ®Çu t 1. 2.
 12. 12 3. ... Tæng III.   Tæng  céng ......,  ngµy....../....../200 ... LËp biÓu KiÓm so¸t Ng©n hµng th¬ng m¹i Gi¸m ®èc
 13. 13 MÉu sè 04 Ng©n hµng th¬ng m¹i: §Þa chØ: Fax: §iÖn tho¹i: b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña tµi  kho¶n gãp vèn, mua cæ phÇn b»ng ®ång viÖt nam cña nhµ ®Çu t níc ngoµi (B¸o c¸o th¸ng....../20........., tõ ngµy.......... ®Õn  ngµy.........) (B¸o c¸o tæng hîp 6 th¸ng n¨m........vµ c¶ n¨m........) KÝnh göi: Ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  (vô qu¶n lý ngo¹i hèi) ChØ tiªu Tæ  C¸ nh©n Tæng chøc I. D ®Çu kú II. Ph¸t sinh trong kú 1. PhÇn thu a. Thu tõ nguån níc ngoµi chuyÓn vµo b. Thu tõ chuyÓn kho¶n trong níc c. Thu tõ  giao dÞch gãp vèn, mua cæ  phÇn d. Thu kh¸c Céng 2. PhÇn chi a.   Chi   gãp   vèn,   mua   cæ   phÇn   trong  DNVN b.   Chi   chuyÓn   sang   tµi   kho¶n   Giao  dÞch   chøng   kho¸n   cña   nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi ®ã më t¹i Thµnh viªn lu ký ®îc  phÐp c. Chi mua ngo¹i tÖ ®Ó chuyÓn ra níc  ngoµi Céng III. D cuèi kú (III =  I + II) Ghi chó: ­ II.1.d: C¸c kho¶n thu tõ  giao dÞch gãp vèn, mua cæ  phÇn bao gåm lîi tøc ®îc chia, b¸n, chuyÓn nhîng vèn gãp,  cæ phÇn b»ng tiÒn mÆt
 14. 14 ­  II.2.b: C¸c kho¶n chi  ®Ó  gãp vèn, mua cæ phÇn bao  gåm tiÒn gãp vèn, mua cæ phÇn vµ  thanh to¸n c¸c chi phÝ  kh¸c liªn quan b»ng tiÒn mÆt ......,  ngµy....../......./200. .... LËp biÓu KiÓm so¸t Ng©n hµng th¬ng m¹i Gi¸m ®èc
 15. 15 MÉu sè 05 Ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc phÐp ho¹t ®éng ngo¹i hèi: §Þa chØ: Fax: §iÖn tho¹i: b¸o c¸o t×nh h×nh mua, b¸n ngo¹i tÖ cña nhµ ®Çu t  níc ngoµi t¹i ng©n hµng ®îc phÐp (B¸o c¸o th¸ng    /20........., tõ ngµy.......... ®Õn  ngµy.........) (B¸o c¸o tæng hîp 6 th¸ng n¨m........ vµ c¶ n¨m........) KÝnh göi: Ng©n hµng nhµ níc viÖt nam   (vô qu¶n lý ngo¹i hèi) ChØ tiªu Tæ chøc C¸ nh©n Tæng I. Mua ngo¹i tÖ 1. Tõ níc ngoµi chuyÓn vµo 2. C¸c nguån kh¸c Céng II. B¸n ngo¹i tÖ   ®Ó  chuyÓn ra  níc ngoµi ......,  ngµy....../......./200. .... LËp biÓu KiÓm so¸t Ng©n hµng ®îc phÐp Gi¸m ®èc
 16. 16 MÉu sè 06 b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng gãp vèn, mua cæ phÇn  trong c¸c doanh nghiÖp viÖt nam cña nhµ ®Çu t níc ngoµi (B¸o c¸o QuÝ............./200...........) (B¸o c¸o tæng hîp n¨m 200.........) KÝnh göi: Ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  (vô qu¶n lý ngo¹i hèi) Tªn nhµ ®Çu t níc ngoµi: Lo¹i h×nh:      Tæ chøc                        C¸ nh©n §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Fax: Quèc tÞch: Tªn Ng©n hµng th¬ng m¹i n¬i më tµi kho¶n Gãp vèn, mua   cæ phÇn b»ng ®ång ViÖt Nam: Ký hiÖu tµi kho¶n: V¨n  b¶n x¸c  nhËn  ®¨ng ký   tµi kho¶n  Gãp  vèn, mua  cæ  phÇn cña Ng©n hµng  Nhµ níc: C«ng v¨n sè................. 1. B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t  ®éng cña tµi kho¶n Gãp vèn,  mua cæ phÇn     (§¬n vÞ: VN§) ChØ tiªu Sè  tiÒn I. D ®Çu kú II. Ph¸t sinh trong kú 1. PhÇn thu a. Thu tõ nguån níc ngoµi chuyÓn vµo b. Thu tõ chuyÓn kho¶n trong níc c. Thu tõ giao dÞch gãp vèn, mua cæ phÇn d. Thu kh¸c Céng 2. PhÇn chi a. Chi gãp vèn, mua cæ phÇn trong DNVN
 17. 17 b.   Chi   chuyÓn   sang   tµi   kho¶n   Giao   dÞch   chøng  kho¸n   cña   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   ®ã   më   t¹i   Thµnh  viªn lu ký ®îc phÐp c. Chi mua ngo¹i tÖ ®Ó chuyÓn ra níc ngoµi Céng III. D cuèi kú (III =  I + II) Ghi chó: ­ II.1.c: C¸c kho¶n thu tõ  giao dÞch gãp vèn, mua cæ  phÇn bao gåm lîi tøc ®îc chia, b¸n, chuyÓn nhîng vèn gãp,  cæ phÇn b»ng tiÒn mÆt ­ II.2.b: C¸c kho¶n chi  ®Ó  gãp vèn, mua cæ phÇn bao  gåm tiÒn gãp vèn, mua cæ phÇn vµ  thanh to¸n c¸c chi phÝ  kh¸c liªn quan b»ng tiÒn mÆt 2. B¸o c¸o t×nh h×nh n¾m gi÷ cæ phÇn, vèn gãp: ChØ tiªu Gi¸ trÞ tÝnh b»ng VN§ 1­ Cæ phÇn 2­ Vèn gãp 3­ QuyÒn lîi kh¸c Céng Tæng céng (III =  I + II) Ghi chó: ­ Gi¸ trÞ  cæ phÇn, vèn gãp  ®îc tÝnh b»ng sè  lîng cæ  phÇn vèn gãp mµ  nhµ   ®Çu t níc ngoµi n¾m gi÷  nh©n víi gi¸  mua ban ®Çu hoÆc gi¸ thÞ trêng (nÕu cã) Nhµ ®Çu tõ níc ngoµi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2