Thông tư 03/BKH-QLKT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
1
download

Thông tư 03/BKH-QLKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/BKH-QLKT về việc hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/BKH-QLKT

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/BKH-QLKT Hà N i, ngày 27 tháng 2 năm 1996 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 03/BKH-QLKT NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 1996 HƯ NG D N TIÊU TH C XÁC NNH DOANH NGHI P NHÀ NƯ C C L P QUY MÔ L N CÓ THÀNH L P H I NG QU N TRN Th c hi n i u 28 Lu t doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; ư c s u nhi m c a Th tư ng Chính ph (Công văn s 47/ MDN ngày 3 tháng 1 năm 1996 c a Văn phòng Chính ph ); B K ho ch và u tư hư ng d n xác nh tiêu th c và danh m c doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n có H i ng qu n tr như sau: I. PH M VI NG D NG. Các doanh nghi p nhà nư c c l p không là thành viên c a các t ng công ty, do B trư ng b qu n lý ngành, th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c do Th tư ng Chính ph tr c ti p ra quy t nh thành l p, là i tư ng áp d ng các quy nh theo Thông tư hư ng d n này. II. CÁC TIÊU TH C CƠ B N XÁC NNH QUI MÔ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: 1. V n: Là s v n Nhà nư c giao cho doanh nghi p qu n lý và s d ng bao g m v n ngân sách c p, v n có ngu n g c ngân sách và v n doanh nghi p t tích lu tính n th i i m ngày 31 tháng 12 c a năm trư c khi xét quy t nh thành l p H i ng qu n tr . 2. Lao ng: Là s lao ng thư ng xuyên trong danh sách tr lương c a doanh nghi p (không bao g m lao ng h p ng theo v , vi c) c a năm trư c khi xem xét, quy t nh thành l p H i ng qu n tr . 3. Doanh thu: bao g m doanh thu th c hi n v tiêu th s n phNm, kinh doanh d ch v quy nh t i Lu t thu doanh thu và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t thu doanh thu, tính cho năm trư c khi xem xét quy t nh thành l p H i ng qu n tr .
  2. 4. N p ngân sách nhà nư c: Bao g m các lo i thu và các kho n n p khác vào ngân sách theo quy nh c a Nhà nư c, tính cho năm trư c khi xem xét quy t nh thành l p H i ng qu n tr . III. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH QUI MÔ DOANH NGHI P VÀ DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C C L P QUI MÔ L N CÓ THÀNH L P H I NG QU N TRN. 1. xác nh qui mô doanh nghi p, s d ng phương pháp tính i m theo 4 tiêu th c trên ây. T ng s i m c a doanh nghi p ư c xác nh căn c vào tr s c th v v n, lao ng, doanh thu, n p ngân sách Nhà nư c c a doanh nghi p và căn c vào thang i m ban hành kèm theo Thông tư hư ng d n này tính s i m theo t ng tiêu th c và tính t ng s i m c a doanh nghi p theo t t c các tiêu th c c ng l i. 2. Các doanh nghi p có t ng s i m tính cho t t c các tiêu th c c ng l i t giá tr 100 i m ư c coi là doanh nghi p nhà nư c c l p có quy mô l n ph i t ch c H i ng qu n tr . 3. i v i các doanh nghi p t giá tr t 75 i m n dư i 100 i m và các doanh nghi p tuy chưa t qui mô trên ây nhưng ã ư c phê duy t d án u tư m r ng ho c u tư chi u sâu và có kh năng t qui mô ó thì B trư ng B qu n lý ngành, th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào v trí c a t ng doanh nghi p, tính ch t s n phNm và yêu c u c n thi t ph i t ch c H i ng qu n tr t ng doanh nghi p quy t nh l a ch n nh ng doanh nghi p d ki n t ch c H i ng qu n tr báo cáo Th tư ng Chính ph phê duy t. Sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và u quy n, B trư ng B qu n lý ngành, th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương ra quy t nh thành l p H i ng qu n tr nh ng doanh nghi p này. Danh sách các doanh nghi p có quy t nh thành l p H i ng qu n tr ư c g i n Văn phòng Chính ph và ng g i B K ho ch và u tư. 4. i v i nh ng doanh nghi p nhà nư c c l p thu c di n do Th tư ng quy t nh thành l p, căn c vào các yêu c u trên ây n u t tiêu chuNn xem xét ngh thành l p H i ng qu n tr , thì B trư ng b qu n lý ngành, th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo Th tư ng ra quy t nh thành l p H i ng qu n tr nh ng doanh nghi p ó. IV. I U CH NH TRN S CÁC TIÊU TH C VÀ DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C C L P QUY MÔ L N CÓ THÀNH L P H I NG QU N TRN. 1. Tr s các tiêu th c v v n, doanh thu và n p ngân sách trong thang i m tính quy mô doanh nghi p nhà nư c ban hành kèm theo Thông tư hư ng d n này hàng năm ư c i u ch nh tương ng theo h s b o toàn v n và ch s trư t giá do B Tài chính và T ng c c Th ng kê công b .
  3. 2. Căn c vào s bi n ng v quy mô doanh nghi p, nh kỳ hàng năm, B trư ng B qu n lý ngành, th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Th tư ng u quy n ra quy t nh ho c Th tu ng tr c ti p ra quy t nh b sung vi c thành l p H i ng qu n tr nh ng doanh nghi p nhà nư c c l p có quy mô t tiêu chuNn qui nh c a Thông tư hư ng d n này. 3. i v i các doanh nghi p nhà nư c c l p ã t ch c H i ng qu n tr sau ây thì B trư ng B qu n lý ngành, th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương theo thNm quy n c a mình (quy nh t i i m 4, ph n III trên ây) ra quy t nh ho c ngh Th tư ng ra quy t nh chuy n nh ng doanh nghi p này sang áp d ng mô hình doanh nghi p không có H i ng qu n tr . a. Trong th i gian dài (t i thi u là 5 năm li n) doanh nghi p không b o m các tiêu chuNn như quy nh trong Thông tư hư ng d n này; b. Doanh nghi p tr thành thành viên c a T ng công ty; c. Doanh nghi p chia tách thành nhi u doanh nghi p nhà nư c có qui mô không b o m tiêu chuNn qui nh trong Thông tư hư ng d n này. 4. i v i các doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n hàng năm có quy t nh b sung thành l p H i ng qu n tr ho c chuy n sang áp d ng mô hình không có H QT thì các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương u ph i g i danh sách các doanh nghi p này n Văn phòng Chính ph và ng g i B K ho ch và u tư t ng h p. V. T CH C TH C HI N. Căn c vào Thông tư này, các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành rà soát l i t t c các DNNN c l p tr c thu c xác nh doanh nghi p có quy mô l n d ki n thành l p H QT trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. Vi c rà soát l i các doanh nghi p ph i hoàn thành ch m nh t trư c tháng 6/1996. Qu c Sam ( ã ký) PH L C THANG I M TÍNH QUY MÔ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/BKH-QLKT ngày 27 tháng 2 năm 1996 v hư ng d n tiêu th c xác nh doanh nghi p Nhà nư c c l p quy mô l n có thành l p H i ng qu n tr )
  4. TT Tiêu th c Tr s i m T 50 t ng tr lên 40 1 V n T 40 t ng n dư i 50 t ng 35 T 30 t ng n dư i 40 t ng 30 T 15 t ng n dư i 30 t ng 25 T 1.500 ngư i tr lên 30 2 Lao ng T 1.000 ngư i n dư i 1.500 ngư i 25 T 500 ngư i n dư i 1.000 ngư i 20 T 80 t ng tr lên 15 3 Doanh thu T 60 t ng n dư i 80 t ng 12 T 40 t ng n dư i 60 t ng 10 T 20 t ng n dư i 40 t ng 8 T 10 t ng tr lên 15 4 N p ngân sách T 7t ng n dư i 10 t ng 12 Nhà nư c T 5t ng n dư i 7 t ng 9 Dư i 5 t ng 7
Đồng bộ tài khoản