intTypePromotion=1

Thông tư 05/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
95
lượt xem
3
download

Thông tư 05/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn xử lý nợ tồn đọng của doanh nghiệp nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhà nước theo Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t n a m   è  05/2003/TT­N H N N   n n s n g µ y 24 th¸ng 02 n¨ m   2003 H ¦í N G  D É N  X ö  L ý   î T å N   ä N G   N § C ñ A  D O A N H  N G H I Ö P  N H µ  N ¦í C T ¹I C¸ C  N G ¢ N  H µ N G  T H ¦¬ N G  M ¹I N H µ   N ¦í C T H E O  N G H Þ   Þ N H  S è  69/2002/N§­C P   § N g µ Y  12/7/2002 C ñ A  C H Ý N H  P H ñ § Ó   iÓn khaithùc hiÖn  Òu    tr       §i 12, NghÞ   nh  è  ®Þ s 69/2002/N§­   µy  CP ng 12/07/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò  c Ch ph “v qu¶n  ývµ  ö  ýnî tån  ng  i  íidoanh   l  x l    ®ä ®è v   nghiÖp  µ   íc"; ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn  ùc hiÖn  ö  ýnî  Nh n   Ng h Nh n     h  th   x l  tån ®äng  ña    c doanh  nghiÖp  µ   íct¹ c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícnh  Nh n   i     h th m  n  sau:  I. h ¹ m  vi, ® è i tî ng  P   1.§èit ng ¸p dông:    î     Doanh nghiÖp  µ   íccã  î tån ®äng  ¹ c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   Nh n   n     ti     h th m  níc®ang  ¹t®éng    ho   theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët Doanh  ®Þ ti  1  Lu   nghiÖp  µ   ­ Nh n íc(gäit¾tlµdoanh         nghiÖp  ang  ¹t®éng). ® ho   Doanh  nghiÖp  µ   íccã  îtån ®äng  ¹ c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   Nh n   n     t    i h Th m  níc®ang  ùc hiÖn    ñ tôc chuyÓn  æi  ®îc® a  µo    th   c¸c th     ® (   v danh  ôc    Çn  m cæ ph ho¸,giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho             thuªhoÆc     chuyÓn  µnh  th C«ng    tytr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh  h h m th viªn)theo    quyÕt  nh  cña  ¬ quan  µ   íc cã  ®Þ c Nh n   thÈm  Òn  äit¾tlµdoanh  quy (g       nghiÖp  chuyÓn  æi). ®   2.Ph¹m    ö  ý   vix l ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ   íc®ang  ¹t®éng: Ph¹m    ö  ýlµc¸c Nh n   ho     vix l       kho¶n  î  ∙   íithanh  n ® lªn l   to¸n giai®o¹n      o¹n       I,giai® IIcßn  ån  ng  ¹    t ®ä t ic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc ®Õ n   h th m  n  31/12/2000  µ  n   v ®Õ nay  cßn  ån  ng  t ®ä cha  îcxö  ý. ® l ­§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc®ang  ùc hiÖn  nh n   th   chuyÓn  æi:Ph¹m    ®   vi xö  ýlµc¸c kho¶n  î tån ®äng  ¹ c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc®Õ n   êi l      n    t    i h Th m  n  th   ®iÓ m   chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp. 3.Nî  ån ®äng:  t    ­ Nî  ån ®äng  ña     t  c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc®ang  ¹t®éng  îchiÓu  Nh n   ho   ®  lµc¸ckho¶n  îph¶itr¶c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc®∙   íi    n      h Th m  n   lªnl   thanh    to¸n nî giai®o¹n      o¹n I®∙    êih¹n     I,giai® I  qu¸ th   thanh    n   to¸n®Õ 31/12/2000,doanh    nghiÖp  ∙  dông    Ön  ® ¸p  c¸c bi ph¸p  ö  ýnî,nh  i  Õu    Ën  ng  a  x l     ®è chi x¸c nh nh ch thanh  to¸n ® îc vµ  n       ®Õ nay  Én  v cßn  ån  ng.  t ®ä C¸c kho¶n  î tån  ng    n  ®ä ph¸t sinhsau  µy    ng 31/12/2000,c¸cdoanh     nghiÖp  µ   ícph¶itùthanh  Nh n      to¸n.  ­ Nî  ån  ng  ña      t ®ä c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc ®ang  ùc  Ön  Nh n   th hi chuyÓn  ® æi  îc hiÓu  µ c¸c kho¶n  î ph¶itr¶c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc ®∙  ®  l    n      h Th m  n  qu¸ thêih¹n      thanh    ng  n   êi®iÓ m   to¸nnh ®Õ th   chuyÓn  æi  Én  a  ® v ch thanh   to¸n ® îcvµ  n     ®Õ nay  Én  v cßn  ån ®äng. C¸c  t    kho¶n  î tån ®äng    n    ph¸tsinh sau  êi   th   ®iÓ m   chuyÓn  æi,c¸cdoanh  ®    nghiÖp  µ   ícph¶itùthanh  Nh n      to¸n.  
  2. 2 II. g u yªn t ¾ c x ö  l ý   N 1. §èivíic¸c doanh         nghiÖp  µ   íc ®ang  ¹t®éng  ã  î tån  ng  ¹ Nh n   ho   c n   ®ä ti  Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc ®∙   íithanh  h th m  n   lªnl   to¸n nî,cã    Ën  ña      x¸c nh c Ban  Thanh    îtØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,nhng  to¸nn     ph tr     ¬  kinh doanh    thua  ç l  ® îcph©n  ¹ vµ  ö  ýnh    lo i x l   sau:   1.1.§èivíi      doanh  nghiÖp thua  çli   ôc kh«ng  Ó  ¾c  ôc  îcph¶i l   ªnt   th kh ph ®     gi¶ithÓ, ph¸      s¶n theo  quyÕt  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn:  ViÖc  ö  ýnîtån ®äng  îcthùc hiÖn  x l      ®    theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËtvÒ         gi¶i thÓ,ph¸ s¶n;N Õ u          c¸c kho¶n  î tån ®äng  n    kh«ng  ã  µis¶n  ¶m   c t  ® b¶o,viÖc  ö    x lý nî ® îc thùc  Ön       hi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 149/2001/Q§­ TTg  µy  ng 5/10/2001   cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi phª  Öt  Ò   xö  ýnî tån ®äng  ña    duy § ¸n  l       c c¸c Ng ©n  hµng  th ng  m¹i vµ  v¨n b¶n  híng dÉn  sè  174/NHNN­TD  ngµy  ¬ 21/02/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n 1.2.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  thua lç®∙  chøc  ¹s¶n  Êt,cã      tæ  l  i xu   kh¶ n¨ng  ph¸ttr Ónxö  ýnh    i   l   sau: a. Doanh  nghiÖp cã nî vay Ng ©n  hµng Th¬ng  ¹i Nhµ  níc  ∙  îc m ®®  khoanh  î th×  îc xo¸ nî l∙ vay  a    ©n   µng  µ  n  ®         i ch tr¶Ng h v xem   Ðt  Ðo  µi thêi xk d    h¹n khoanh  î.   n b. Doanh  nghiÖp  ã  î  c n vay  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc ®∙   íi Ng h Th m  n   lªn l   thanh    î,n Õu  nguyªn  ©n  to¸n n   do  nh kh¸ch quan  ng  a  îc khoanh  î th×   nh ch ®   n    ® îcxo¸nîl∙vay  a    ©n  µng  µ        i ch tr¶Ng h v khoanh  îgèc. n  c.V Ò   êih¹n  Ðo  µikhoanh  îvµ    th   k d   n   khoanh  ît¹ tiÕta,b  trªndo    n         nªu    c¸c i Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc xem   Ðt,quyÕt  nh  µ  Þu  h Th m  n  x  ®Þ v ch tr¸chnhiÖ m,    t¹o ®iÒu  Ön    ki cho  doanh nghiÖp  ¾c  ôc  ã  kh ph kh kh¨n  µn    îc nî    ho tr¶ ®   vay Ng ©n  µng  ng  èi a  h nh t   kh«ng    n¨m. ® qu¸ 5  2. §èivíic¸c doanh         nghiÖp  µ   íc®ang  ùc hiÖn    ñ tôc chuyÓn  Nh n   th   c¸c th     ® æi: 2.1.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ   íccã  Õt  nh  ùc hiÖn  Nh n   quy ®Þ th   chuyÓn  ® æi  ng  nh gÆp   ã kh kh¨n kh«ng  ©n  i ® îcnguån      c ®è     ®Ó thanh      to¸nc¸c kho¶n  nî qu¸  ¹n  ×  h th Tæng   Gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i  µ   íc xem   Ðt, ®è Ng h Th m Nh n   x  quyÕt  nh  ®Þ cho doanh  nghiÖp  îcgi∙n, ®    khoanh    c¸ckho¶n  îqu¸ h¹n cã  n   n       ®Õ thêi®iÓ m   Õt  nh  ùc hiÖn    quy ®Þ th   chuyÓn  æi  ® trong thêih¹n  õ 03  n        t   ®Õ 05 n¨m. Trêng  îp c¸cdoanh    h   nghiÖp  µy  Þ  ç, n b l  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng thanh    ×  to¸nth ® îcxo¸nîl∙vay  a    ©n  µng  íi       i ch tr¶Ng h v møc kh«ng  ît   è  çcßn  ¹ . v   s l  qu¸ li 2.2.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ang  ùc hiÖn  ñ tôccæ   Çn    ® th   th     ph ho¸,giao,   b¸n  ×  µi biÖn  th ngo   ph¸p khoanh  î,xo¸ nî  i n     l∙ nªu  ¹  iÓ m   .  nãi trªn,c¸c   t i® 21      Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícchñ  ng  èihîp víi h Th m  n  ®é ph       doanh nghiÖp  µ      v c¸ctæ chøc  ã  c chøc  n¨ng mua  nî vµ  µis¶n  ån ®äng    ö  ýphÇn  î gèc    b¸n    t   t  ®Ó x l   n  qu¸ h¹n cßn  ¹theo híng:   l i   a. B¸n  î theo    n  quy  nh  ¹  Õt2.2.4,®iÓ m     ®Þ ti   ti   2, kho¶n    ôc    1, M B Th«ng   t sè 85/2002/TT­ BTC   µy  ng 26/09/2002  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  c BT  h d th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 69/2002/N§­   µy  CP ng 12/07/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý l  vµ  ö  ýnîtån ®äng  i víi x l      ®è    doanh nghiÖp  µ   íc;hoÆc Nh n   b. Chuy Ón  î thµnh  èn  ãp  µo    n  v g v doanh  nghiÖp  µ  îc chuyÓn  îng v®  nh   phÇn  èn  ãp  µy. Trong  êng  îp  µy  ©n  µng  ¬ng  ¹i ph¶idïng  èn  vgn  tr h n ng h th m    v
  3. 3 ®iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷t ng  l v qu d tr  ¬ øng  íiphÇn  î ®∙  v  n   chuyÓn  µnh  èn  ãp  µo  th vgv doanh  nghiÖp  µ  v ph¶ib¶o  ¶m   ûlÖ  èn  ãp    ® t   v g theo  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh   ®Þ t  i ®Þ sè 492/2000/Q§­ NHNN5   µy  ng 28/11/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ­   Th ®è Ng h Nh n íc ban  µnh    h quy  nh   Ò   Öc  ãp  èn, mua     Çn  ña  chøc  Ýn  ®Þ v vi g v  cæ ph c tæ  t dông. 3. Kho¶n      l∙vay  ©n  µng  i Ng h kh«ng    îctrong c¸c tr ng  îp quy  nh   thu ®      ê h   ®Þ t¹  ikho¶n  , ®iÓ m     Õta  µ  1  1.2,ti   v kho¶n  nªu  2  trªn,c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i    h Th m  Nhµ   ícxö  ýnh  n   l   sau: ­ Trêng  îp Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc®∙  ¹ch to¸nkho¶n      h  h th m  n  h     l∙cho    i vay ®èi  íikho¶n  î  ån  ng  µy  µo  v  n t ®ä n v thu  Ëp  ña    nh c c¸c n¨m  íc th×  ö  ông  tr   sd nguån  ù  d phßng  ñiro ®Ó   ï ®¾ p,  Õu  Õu  ×  ¹ch    µo    Ý    r   b  n thi th h to¸nv chiph n¨m xö  ý. l ­ Trêng  îp kho¶n      h  l∙cho  i vay  i víikho¶n  î tån ®äng  µy  ©n   µng  ®è     n    n Ng h th ng  ¹i Nhµ   íc kh«ng  ¹ch  ¬ m  n  h to¸n vµo    thu  Ëp  µng  nh h n¨m  µ   ù  m d thu  theo  dâingoµib¶ng  × xö  ýxo¸sè  ù        µi     th   l     d thu ®ã ë t   s¶n  µib¶ng. ngo     Kho¶n  chªnh  Öch  Öth¹ido  l thi     b¸n  î tån  ng,    ©n   µng  ¬ng  n  ®ä c¸c Ng h Th m¹i Nhµ   íc sö  ông  ù    n  d d phßng  ñiro    ï ®¾ p.  êng  îp  ù  r   ®Ó b   Tr h d phßng  ñiro r   kh«ng      ï ®¾ p   × Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc® îch¹ch    Çn  ®ñ ®Ó b   th   h Th m  n    to¸nph cßn  Õu vµo    Ý. thi   chiph III.H å  s ¬  p h¸p l ý x ö  l ý n î:   1. §èivíic¸c doanh         nghiÖp  µ   íc ®ang  ¹t®éng  ã  î tån  ng  ¹ Nh n   ho   c n   ®ä ti  Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc®∙   íi h Th m  n   lªnl  thanh    î: to¸nn 1.1   èivíi .§     doanh nghiÖp thua  çli   ôc kh«ng  Ó  ¾c  ôc  îcph¶i l   ªnt   th kh ph ®     gi¶ithÓ, ph¸      s¶n: ViÖc  ö  ýnî thùc  Ön    x l    hi theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ   lu   gi¶i Ó,ph¸ s¶n.  th     1.2.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  thua lç®∙  chøc  ¹s¶n  Êt:     tæ  l  i xu ­C«ng      Þ  ö  ýnîcña    v¨n ®Ò ngh x l     doanh  nghiÖp  vay  èn v ­ C¸c  c¸o tµichÝnh,biªnb¶n  Óm    c¸o tµichÝnh  ña  ¬    b¸o         ki trab¸o      c c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  Õu  ã  n   th quy n c (b¶n sao). ­ Ph¬ng      ¸n s¶n  Êt kinh doanh,ph¬ng      î Ng ©n   µng  îccÊp  ã  xu       ¸n tr¶n   h ®  c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy ­ Biªn b¶n  i  Õu  î (gèc  µ  i cã  ÷  ý  µ  ng  Êu  ña  ©n       ®è chi n   v l∙   ch k v ®ã ) d c Ng hµng cho vay, doanh    nghiÖp vay; Trêng  îp  ¬    h c quan  Êp    ña  c trªn c doanh  nghiÖp b¶o    l∙nhcho  doanh nghiÖp vay  ×  Çn  ã  ÷  ý,®ãng  Êu  ña  ¬  th c c ch k   dcc quan qu¶n  ýcÊp    ña  l  trªnc doanh  nghiÖp. ­ B¶n    sao  Õ   cvay  èn  kh í   v hoÆc   Êy  ê chøng  gi t   minh doanh nghiÖp    cßn nîNg ©n  µng  ng©n  µng  ùctiÕp cho    h do  h tr     vay,b¶o      l∙nhhay thanh    to¸nsao    y, ký    µ  ng  Êu,rótsè    n   êi®iÓ m   ö  ý. tªnv ®ã d     d ®Õ th   xl 2.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ   íc®ang  Nh n   chuyÓn  æi: ® ­C«ng      Þ  ö  ýnîcña    v¨n ®Ò ngh x l     doanh  nghiÖp  vay  èn v
  4. 4 ­ Quy Õt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ò   Öc  Nh n   th quy v vi chuyÒn  ® æi  doanh  nghiÖp  µ   íc(b¶n  Nh n   sao) ­ Biªn b¶n    nh    Þ doanh      x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  íc khichuyÓn  æi  ña  éi tr     ® c H  ®ång    nh    Þdoanh  x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  (b¶n  sao). ­ C¸c  c¸o tµichÝnh,biªnb¶n  Óm    c¸o tµichÝnh  ña  ¬    b¸o         ki trab¸o      c c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  Õu  ã  n   th quy n c (b¶n sao). ­ Hå   ¬, tµiliÖu chøng    s     minh  Öc  vi kh«ng  ©n  i  îc nguån    c ®è ®   ®Ó thanh  to¸nc¸ckho¶n  îqu¸ h¹n (b¶n     n      sao). ­ Biªn b¶n    nh      x¸c ®Þ nguyªn nh©n    kh«ng    îcnî vµ    Þ  ö  ýnî tr¶®     ®Ò ngh x l     (ghirâ h×nh     thøc    Þ  ö  ýnî vµ  ®Ò ngh x l     tr¸chnhiÖ m   ña      c c¸c bªn)cã    Ën    x¸c nh cña  ©n  µng  Ng h cho  vay  µ  ¬  v c quan  qu¶n  ýcÊp    ña  l  trªnc doanh  nghiÖp. ­ B¶n    sao  Õ   cvay  èn  kh í   v hoÆc   Êy  ê chøng  gi t   minh doanh nghiÖp    cßn nîNg ©n  µng  ng©n  µng  ùctiÕp cho    h do  h tr     vay,b¶o      l∙nhhay thanh    to¸nsao    y, ký    µ  ng  Êu,rótsè    n   êi®iÓ m   ö  ý. tªnv ®ã d     d ®Õ th   xl IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. Trªn c¬  ë  ¹m    i îng  ña      s ph vi,®è t c Th«ng   µy, c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  tn     h th m¹iNhµ   íccã    n   tr¸chnhiÖm     chØ  o    n  Þ  ®¹ c¸c®¬ v trong h Ö   èng  Ëp  å  ¬,h­   th l hs  íng  Én  d c¸c kh¸ch  µng  Ëp  å   ¬    h l h s ®Ò nghÞ   ö  ý nî  ¶m   x l  ® b¶o  ng    ®ó quy ®Þnh. 2. Tæng     Gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc tæ  ®è Ng h Th m  n   chøc  Óm     ki tra, chÞu  tr¸chnhiÖ m  Ýnh  îp ph¸p,hîp lýhå  ¬  ña      t h        s c c¸ckho¶n  î®Ò   Þ  ö  ý, n   ngh x l   chñ  ng  ®é xem   Ðt,xö  ýc¸c kho¶n  î tån  ng  x   l    n   ®ä theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy; §ång  êi, tn   th   tæng  îp,b¸o    Õt  h  c¸o k qu¶  ö  ývÒ   ©n   µng  µ   x l   Ng h Nh nícViÖtNam .     3. Nh÷ng  kho¶n  nî tån ®äng  ph¶i xö  lý theo Quy Õt ®Þnh  sè  149/2001/Q§­ TTg  ngµy 5/10/2001 cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  viÖc phª í   duyÖt  Ò     ö  ýnî tån ®äng  ña    ©n   µng  ¬ng  ¹ivµ    § ¸n x l       c c¸c Ng h th m   v¨n b¶n  íng h  dÉn  è  s 174/NHNN­TD   µy  ng 21/02/2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc, c Th ®è Ng h Nh n   c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i tæng  îp b¸o    ©n   µng  µ   ícvµ    h th m  h  c¸o Ng h Nh n   chØ  ùc th   hiÖn  ö  ý nî khi cã    Õn  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  x l       ý ki c Th t Ch ph v th«ng  b¸o  ña  c Ban  chØ  o  ¬  Êu  ¹tµichÝnh  ©n  µng  ¬ng  ¹i. ®¹ c c l     i Ng h Th m 4. C¨n  t×nh  ×nh  ùc tÕ,Ng ©n   µng  µ   ícthµnh  Ëp  oµn    cø  h th     h Nh n   l® c«ng  t¸ckiÓm     Öc  ö  ýnî tån  ng  ña    travi x l     ®ä c doanh  nghiÖp  µ   íc t¹    ©n   Nh n   i Ngc¸c hµng  ¬ng  ¹iNhµ   íc. Th m  n Th«ng   tnay  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.Qu¸  ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng c hi l   t   k  tr     n cv   m ¾ c       Ò   ©n  µng  µ   ícTrung  ng    îcxem   Ðt,gi¶i b¸o c¸o v Ng h Nh n   ¬ ®Ó ®   x     Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2