intTypePromotion=1

Thông tư 06/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
88
lượt xem
2
download

Thông tư 06/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư

 1. T h«ng t   cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sè 06/2003/TT­BKH  n g µ y   0 9   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 3   h í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   C h ¬ n g   t r × n h  t Ý n   d ô n g   c h u y ª n   n g µ n h   t h u é c   n g u å n   v è n   v a y   N g © n   h µ n g   H î p  t¸c Quèc tÕ NhËt B¶n (JBIC) C¨n   cø  NghÞ   ®Þnh   sè   61/2003/N§­CP    ngµy  06   th¸ng   6   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; C¨n   cø    NghÞ   ®Þnh  sè   17/2001/N§­CP   ngµy  04   th¸ng   5   n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý   vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m   1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu   t vµ x©y dùng, NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§­CP ngµy 05 th¸ng 5   n¨m 2000 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng vµ  NghÞ   ®Þnh   sè  07/2003/N§­CP ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ   vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu   t vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­ CP   ngµy   08/7/1999   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   12/2000/N§­CP   ngµy   05/5/2000 cña ChÝnh phñ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§­CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m   1999   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ban   hµnh   Quy   chÕ   ®Êu   thÇu,   NghÞ   ®Þnh sè  14/2000/N§­CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2000 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy   chÕ   ®Êu thÇu vµ  NghÞ   ®Þnh sè  66/2003/N§­CP ngµy 12 th¸ng   6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ   ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè   88/1999/N§­CP ngµy   01 th¸ng  9 n¨m  1999   vµ  NghÞ   ®Þnh  sè   14/2000/N§­CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ; C¨n cø c¸c  ®iÒu kho¶n cña HiÖp  ®Þnh tÝn dông chuyªn   ngµnh ®îc ký  gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ JBIC; Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   dù   ¸n   thuéc Ch¬ng tr×nh tÝn dông chuyªn ngµnh nh sau: I. §ÆC §IÓM Vµ nguyªn t¾c sö dông VèN Cña  CH¦¥NG TR×NH tÝn dông chuyªn ngµnh A. §ÆC §IÓM 1. Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¬  së  h¹  tÇng  ë  vïng n«ng  th«n   (gäi  t¾t  lµ   Ch¬ng  tr×nh   tÝn   dông   chuyªn   ngµnh)   lµ 
 2. ch¬ng tr×nh sö  dông nguån vèn vay cña JBIC  ®Ó  tiÕn hµnh  x©y dùng c¸c dù  ¸n c¬  së  h¹  tÇng  ë  vïng n«ng th«n nghÌo  trong  ph¹m  vi c¶ níc thuéc c¸c lÜnh  vùc  quy   ®Þnh  trong  HiÖp ®Þnh tÝn dông ®∙ ký gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ JBIC. Nguån vèn tÝn dông cña JBIC cã  thÓ   chi tr¶ 100% trÞ  gi¸ x©y l¾p cña c«ng tr×nh. 2. ViÖc thanh to¸n cho c¸c dù  ¸n  ®îc tiÕn hµnh theo  tiÕn   ®é   thùc   hiÖn,   dùa   vµo   khèi   lîng   hoµn   thµnh,   ®îc  nghiÖm thu vµ  cã  x¸c nhËn khèi lîng vµ  trÞ  gi¸ cña Kho  b¹c nhµ  níc tØnh mµ  kh«ng phô  thuéc vµo sè  vèn ph©n bæ  theo kÕ ho¹ch n¨m. 3. Quy tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ph¶i tu©n thñ  c¸c  quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   cña   ChÝnh   phñ   ViÖt   Nam   vµ     c¸c   quy  ®Þnh cña JBIC. Thõa uû  quyÒn cña ChÝnh phñ, Bé  KÕ  ho¹ch  vµ   §Çu   t  th«ng   b¸o   ®Õn   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh/thµnh   phè  danh môc dù ¸n vµ møc vèn JBIC cho tõng dù ¸n.  b. Nguyªn t¾c sö dông vèn  1. Vèn vay JBIC ®îc dïng ®Ó: a)  Thanh  to¸n gi¸  trÞ  khèi  lîng x©y  l¾p vµ   mua s¾m  vËt t, thiÕt bÞ trong níc cña dù ¸n. b)   NhËp   khÈu   vËt   t,   thiÕt   bÞ   mµ   trong   níc   cha   s¶n  xuÊt ®îc cho c¸c dù ¸n. c) Chi phÝ thuª t vÊn cho Ch¬ng tr×nh. d)  PhÝ  ng©n  hµng  níc  ngoµi  vµ  phÝ  JBIC  thu  khi rót  vèn. Khi kÕt thóc Ch¬ng tr×nh, Ban qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh sÏ  th«ng b¸o c¸c kho¶n (c) vµ  (d)  ®Ó  Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù ¸n lËp quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 2. Vèn vay JBIC kh«ng ®îc dïng ®Ó chi c¸c kho¶n: a) C¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép. b) Chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng. c) Chi phÝ qu¶n lý. d) Chi phÝ mua ®Êt vµ tµi s¶n cè ®Þnh. e) C¸c kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp kh¸c. §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng ®îc sö dông vèn JBIC,  Uû  ban nh©n d©n tØnh/thµnh phè  cã  tr¸ch nhiÖm bè  trÝ  tõ  nguån vèn ®èi øng cña ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn.  
 3. II. NHIÖM Vô C¸C C¥ QUAN 1. Thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n c¸c cÊp §Ó   thùc   hiÖn   ch¬ng   tr×nh,   tõ   Ch¬ng   tr×nh   tÝn   dông  chuyªn ngµnh IV trë   ®i, JBIC yªu cÇu thµnh lËp Ban qu¶n  lý ch¬ng tr×nh tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng bao gåm: a) Ban chØ  ®¹o Ch¬ng tr×nh,  ®îc thµnh lËp theo QuyÕt  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t. Thµnh viªn cña  Ban   chØ   ®¹o   Ch¬ng   tr×nh   gåm   ®¹i   diÖn   cña   c¸c   Bé/ngµnh  liªn quan. b) Ban qu¶n lý Ch¬ng tr×nh (trùc thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ  §Çu t),  ®îc thµnh lËp theo QuyÕt  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t. Thµnh viªn cña Ban qu¶n lý Ch¬ng tr×nh do  Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chØ ®Þnh. c) Ban qu¶n lý dù ¸n JBIC tØnh/thµnh phè (Ban qu¶n lý   dù  ¸n tØnh) (trùc thuéc Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tØnh/thµnh  phè), ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn   cña tØnh/thµnh phè. Thµnh viªn cña Ban qu¶n lý dù ¸n tØnh   do cÊp cã thÈm quyÒn cña tØnh/thµnh phè chØ ®Þnh. d) Ban qu¶n lý  dù  ¸n cña tõng dù  ¸n (Ban qu¶n lý  dù   ¸n)  ®îc thµnh lËp theo quyÕt  ®Þnh cña cÊp cã  thÈm quyÒn  cña tØnh/thµnh phè. Thµnh viªn cña Ban qu¶n lý  dù  ¸n do  cÊp cã thÈm quyÒn cña tØnh/thµnh phè chØ ®Þnh. §èi víi c¸c tØnh cha thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n tØnh  th×  c¬  cÊu tæ chøc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh vÉn gi÷  nguyªn  nh hiÖn cã. 2. NhiÖm vô cña Ban qu¶n lý c¸c cÊp nh sau: NhiÖm vô cña Ban chØ ®¹o Ch¬ng tr×nh a)   C¸c   thµnh   viªn   cña   Ban   ChØ   ®¹o   chÞu   tr¸ch   nhiÖm  cung cÊp c¸c th«ng  tin nh  quy ho¹ch ngµnh,  c¸c v¨n b¶n  ph¸p quy do ngµnh m×nh phô  tr¸ch  ®Ó  Ch ¬ng tr×nh  ®îc thùc  hiÖn mét c¸ch ®ång bé. b) C¸c thµnh viªn, trong lÜnh vùc do m×nh phô  tr¸ch,  ®Ò  xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vÒ  tæ chøc thùc hiÖn, huy  ®éng c¸c  nguån vèn b¶o  ®¶m  ®Çu t  ®ång bé  cho tõng dù  ¸n  ®Ó   ®a vµo  sö dông ®¹t hiÖu qu¶ cao. c)   Theo   dâi   vµ   chØ   ®¹o   viÖc   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh  theo ®óng môc tiªu vµ kÕ ho¹ch ®∙ ®îc duyÖt. d)   §Þnh   kú,   hoÆc   khi   thÊy   cÇn   thiÕt,   Tr ëng   ban   ChØ  ®¹o Ch¬ng tr×nh triÖu tËp cuéc häp ®Ó kiÓm ®iÓm t×nh h×nh   thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i. NhiÖm vô cña Ban Qu¶n lý Ch¬ng tr×nh
 4. a)  Tæng hîp  vµ  b¸o  c¸o víi  Ban chØ  ®¹o Ch¬ng  tr×nh  c¸c vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn Ch ¬ng tr×nh  vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p xö lý. b) KiÓm tra,  ®«n  ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c dù  ¸n thuéc  Ch¬ng tr×nh  ®∙  ®îc ký  kÕt víi JBIC b¶o  ®¶m  ®óng tiÕn  ®é,  chÊt lîng vµ hiÖu qu¶. c) Lµm ®Çu mèi giao dÞch víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t/Ban  qu¶n lý  dù  ¸n tØnh, Ban qu¶n lý  dù  ¸n, C«ng ty t  vÊn vµ  JBIC vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn Ch¬ng tr×nh. d) Híng dÉn c¸c ®Þa ph¬ng triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù  ¸n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ  cña JBIC. e) Tæ chøc  ®Êu thÇu lùa chän t  vÊn vµ  nhËp khÈu vËt  t, thiÕt bÞ  cho c¶ Ch¬ng tr×nh theo kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu  ®∙  ®îc duyÖt. f) KiÓm tra hå s¬ vµ lµm thñ tôc gi¶i ng©n cho c¸c dù   ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh.  g)   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   tæng   hîp   b¸o   c¸o   tiÕn   ®é   thùc  hiÖn, b¸o c¸o kÕt thóc Ch¬ng tr×nh víi ChÝnh phñ ViÖt Nam  vµ JBIC. NhiÖm vô  cña Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t/Ban qu¶n lý  dù  ¸n  tØnh a) B¸o c¸o  ®Ó  Uû  ban nh©n d©n tØnh/thµnh phè  bè  trÝ  ®Çy  ®ñ  vèn  ®èi øng cho c¸c dù  ¸n trªn  ®Þa bµn tØnh/thµnh  phè.  b) Lµ  c¬  quan  ®Çu mèi trong viÖc  ®iÒu hµnh thùc hiÖn  c¸c dù ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh t¹i ®Þa ph¬ng.  c) Phèi hîp víi c¸c c¬  quan qu¶n lý  chuyªn ngµnh cña  ®Þa ph¬ng híng dÉn c¸c Chñ dù ¸n/Ban qu¶n lý dù ¸n  triÓn   khai thùc hiÖn dù ¸n.  d) ChØ  ®¹o vµ  phèi hîp víi c¸c së  chuyªn ngµnh theo  dâi, gi¸m s¸t viÖc  thùc hiÖn dù  ¸n cã  sö  dông nguån vèn   JBIC. e) Cung cÊp cho Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n c¸c híng  dÉn   vÒ   thñ   tôc   cÇn   thiÕt   liªn   quan   ®Õn   qu¸   tr×nh   thùc  hiÖn dù ¸n JBIC. f) Xem xÐt vµ  th«ng qua hîp  ®ång ký  gi÷a nhµ  thÇu vµ  Chñ dù ¸n/Ban qu¶n lý dù ¸n (nÕu cã yªu cÇu). g) KiÓm tra viÖc tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña  ChÝnh phñ ViÖt Nam vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng vµ vÒ quy  chÕ ®Êu thÇu. h) Híng dÉn, kiÓm tra vµ  gi¸m s¸t qu¸ tr×nh tæ chøc  ®Êu thÇu, ký  kÕt hîp  ®ång mua s¾m hµng hãa, vËt t, thiÕt 
 5. bÞ  (nÕu cã) vµ  x©y l¾p gi÷a Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n  víi c¸c nhµ thÇu.  i) §Þnh kú hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng tiÕp   theo cña quý   ®ã  Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t/Ban qu¶n lý  dù  ¸n  tØnh cã  tr¸ch nhiÖm tæng hîp, b¸o c¸o tiÕn  ®é  thùc hiÖn  c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn tØnh/thµnh phè cho Ban qu¶n lý Ch­ ¬ng tr×nh.  j) Lµm ®Çu mèi tæng hîp yªu cÇu rót vèn cho c¸c dù ¸n   sö   dông   vèn   JBIC   trªn   ®Þa   bµn   tØnh/thµnh   phè   vµ   chÞu   tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  nguån vèn nµy tríc Ban qu¶n lý  Ch¬ng  tr×nh. k) ChËm nhÊt 15 ngµy sau khi nhËn  ®îc b¸o c¸o quyÕt  to¸n cña Chñ dù ¸n/ Ban qu¶n lý dù ¸n, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu  t/Ban qu¶n lý  dù  ¸n tØnh tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n göi  Ban qu¶n lý Ch¬ng tr×nh. Trong b¸o c¸o quyÕt to¸n, ngoµi biÓu sè liÖu, ph¶i cã   b¶n thuyÕt minh vÒ: ­ T×nh h×nh thuËn lîi, khã  kh¨n, víng m¾c trong qu¸  tr×nh   thùc   hiÖn   dù   ¸n   (v¨n   b¶n   híng   dÉn,   thñ   tôc   gi¶i  ng©n, viÖc tiÕp nhËn vËt t, thiÕt bÞ (nÕu cã).v.v...) ­ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh tÕ  x∙ héi vµ  nh÷ng kiÕn nghÞ  (nÕu cã). ­ C«ng suÊt t¨ng thªm cña toµn bé c«ng tr×nh hay h¹ng   môc c«ng tr×nh do kÕt qu¶ ®Çu t mang l¹i. NhiÖm vô cña Chñ dù ¸n/Ban qu¶n lý dù ¸n  a) ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  vµ  sö  dông ®óng môc tiªu cña nguån vèn JBIC  ®îc ph©n bæ. b) Cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn dù  ¸n theo  ®óng  quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ  ViÖt Nam vÒ  qu¶n lý   ®Çu  t vµ x©y dùng, vÒ quy chÕ ®Êu thÇu. c) ChËm nhÊt 15 ngµy sau khi hîp  ®ång  ® îc phª duyÖt,  Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n göi mét lÇn c¸c v¨n b¶n tõ  a   ®Õn f nªu t¹i PhÇn IV­2 (Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  thanh to¸n vµ  yªu   cÇu  ®èi víi bé  hå  s¬)  cho Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t /Ban qu¶n  lý  dù  ¸n tØnh, cßn c¸c v¨n b¶n tõ  g  ®Õn j göi theo tõng  ®ît thanh to¸n. d) TiÕp nhËn vËt t, thiÕt bÞ  (nÕu cã) theo th«ng b¸o  cña Ban qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh vµ   ®a vµo l¾p  ®Æt theo  ®óng  kÕ  ho¹ch.  ChËm  nhÊt 15 ngµy sau khi hoµn thµnh  mçi  ®ît  tiÕp nhËn ph¶i cã  b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n vÒ  t×nh h×nh tiÕp  nhËn   vËt   t  cho   Së  KÕ   ho¹ch   vµ  §Çu  t/Ban   qu¶n   lý   dù  ¸n  tØnh, C¬ quan qu¶n lý vèn x©y dùng c¬ b¶n ë ®Þa ph¬ng.
 6. e) Thanh to¸n c¸c kho¶n phÝ  dÞch vô  cho  ®¬n vÞ  cung  øng vËt t, thiÕt bÞ  theo th«ng b¸o cña Ban qu¶n lý  Ch¬ng  tr×nh. f)   Cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   gi¸m   s¸t   chÊt   lîng   c«ng  tr×nh,   ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ  tiªu  chuÈn kinh  tÕ,  kü  thuËt  cña dù ¸n ®îc ®Çu t. g) Tæ chøc nghiÖm thu, x¸c ®Þnh khèi lîng x©y dùng c¬  b¶n   hoµn   thµnh   ®îc   phÐp   thanh   to¸n   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh vµ  göi cho Kho b¹c nhµ  níc  ®Þa ph¬ng vµ  Së  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t/Ban qu¶n lý  dù  ¸n tØnh nh   mÉu biÓu kÌm theo,  phôc vô cho c«ng t¸c rót vèn JBIC. h) Cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n cho  Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t/Ban qu¶n lý  dù  ¸n tØnh nh  mÉu b¸o  c¸o quý kÌm theo Th«ng t nµy.   i) ChËm nhÊt 3 th¸ng, sau khi nghiÖm thu vµ  bµn giao  c«ng tr×nh, Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n ph¶i göi b¸o c¸o  cho Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t/Ban qu¶n lý dù ¸n tØnh. j)   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   quyÕt   to¸n   dù   ¸n   theo   ®óng   quy  ®Þnh   hiÖn   hµnh   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ   x©y  dùng. iiI. Quy tr×nh TriÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 1. Ph©n bæ nguån vèn cña Ch¬ng tr×nh Nguån vèn thuéc Ch¬ng tr×nh tÝn dông chuyªn ngµnh ®îc  ph©n cho c¸c dù  ¸n  ë  c¸c  ®Þa ph¬ng. §îc sù  uû  quyÒn cña  Thñ  tíng ChÝnh phñ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t th«ng b¸o  ®Õn Uû  ban nh©n d©n tØnh/thµnh phè  danh môc vµ  møc vèn cho tõng  dù ¸n cô thÓ. Trong trêng hîp ph¶i thay ®æi dù ¸n ®∙ ®îc th«ng b¸o,  Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t/Ban qu¶n lý  dù  ¸n tØnh lùa chän mét   dù ¸n cã quy m« t¬ng ®¬ng ®Ó thay thÕ vµ tæng hîp mçi n¨m  mét lÇn, (tríc th¸ng 9 hµng n¨m, theo mÉu ®Ýnh kÌm) tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh/thµnh   phè   ®Ó   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh/thµnh phè  cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  xem xÐt gi¶i quyÕt. 2. Xem xÐt dù ¸n, ®Êu thÇu vµ tæ chøc thùc hiÖn Tríc khi triÓn khai thùc hiÖn dù  ¸n  ë  c¸c  ®Þa ph¬ng,  t vÊn cña Ch¬ng tr×nh sÏ tiÕn hµnh xem xÐt vµ ®i kiÓm tra   thùc ®Þa ®Ó x¸c ®Þnh t×nh h×nh chuÈn bÞ ®Çu t  cña tõng dù  ¸n.  ViÖc  ®Êu thÇu x©y l¾p, mua s¾m vËt t, thiÕt bÞ  trong  níc do  ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh trong 
 7. NghÞ   ®Þnh sè  88/1999/N§­CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999 cña  ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 14/2000/N§­CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m  2000 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ ®Êu   thÇu cña ChÝnh phñ  vµ  NghÞ   ®Þnh sè  66/2003/N§­CP ngµy 12  th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung  mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ   ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh   sè   88/1999/N§­CP  ngµy   01  th¸ng   9  n¨m  1999   vµ  NghÞ   ®Þnh sè  14/2000/N§­CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2000 cña ChÝnh  phñ.  Riªng   ®èi  víi c¸c  gãi thÇu  x©y  l¾p vµ  mua  s¾m hµng  hãa, vËt t, thiÕt bÞ  trong níc sö  dông vèn JBIC cã  gi¸  trÞ  0,3 tû  Yªn (t¬ng  ®¬ng 30 tû  §ång ViÖt Nam) trë  lªn,  ngoµi  viÖc  tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh t¹i c¸c NghÞ   ®Þnh  nãi  trªn cña ChÝnh  phñ  ViÖt Nam, cßn ph¶i  tu©n  thñ  c¸c quy  ®Þnh cña JBIC.  Quy ®Þnh cña JBIC vÒ c¸c gãi thÇu cã gi¸ trÞ trªn 0,3  tû Yªn (t¬ng ®¬ng 30 tû ®ång ViÖt Nam) nh sau: a)  NÕu kh«ng  ¸p dông  §Êu  thÇu Quèc  tÕ  réng  r∙i  th×  Chñ   dù   ¸n/Ban   qu¶n   lý   dù   ¸n   ph¶i   göi   cho   JBIC   yªu   cÇu  th«ng qua h×nh thøc ®Êu thÇu. b)   Tríc   khi   th«ng   b¸o/qu¶ng   c¸o   s¬   tuyÓn   Chñ   dù   ¸n/Ban   qu¶n   lý   dù   ¸n   ph¶i   göi   cho   JBIC   hå   s¬   mêi   s¬   tuyÓn, giÊy  ®Ò  nghÞ  th«ng qua hå  s¬  s¬  tuyÓn  ®Ó  JBIC xem  xÐt th«ng qua. Sau khi xem xÐt hå  s¬, JBIC sÏ  th«ng b¸o  cho Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n b»ng v¨n b¶n. Sau khi  ®∙   th«ng qua, nÕu cã g× thay ®æi trong tµi liÖu nãi trªn Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n ph¶i th«ng b¸o cho JBIC  ®Ó  JBIC  xem xÐt th«ng qua. c) Sau khi  ®∙ chän  ®îc c¸c c«ng ty  ®¹t s¬  tuyÓn, Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n ph¶i tr×nh cho JBIC kÕt qu¶ s¬  tuyÓn bao gåm: danh s¸ch c¸c c«ng ty  ®¹t s¬  tuyÓn, ph ¬ng  ph¸p   ®¸nh   gi¸   s¬   tuyÓn   ®Ó   JBIC   xem   xÐt   th«ng   qua.   Khi  cÇn, JBIC sÏ  yªu cÇu thªm c¸c tµi liÖu liªn quan  ®Õn qu¸  tr×nh  ®¸nh gi¸ s¬  tuyÓn. Sau khi xem xÐt c¸c hå  s¬  nãi  trªn, JBIC sÏ  th«ng b¸o cho Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n  vÒ kÕt qu¶ s¬ tuyÓn ý kiÕn cña JBIC b»ng v¨n b¶n. d)   Tríc   khi   mêi   thÇu,   Chñ   dù   ¸n/Ban   qu¶n   lý   dù   ¸n  ph¶i tr×nh cho JBIC   c¸c tµi liÖu thÇu nh: Híng dÉn cho  nhµ   thÇu,   biÓu   mÉu   chµo   thÇu,   dù   th¶o   hîp   ®ång,   tiªu   chuÈn   kü   thuËt   vµ   c¸c   tµi   liÖu   liªn   quan   ®Õn   viÖc   mêi  thÇu ®Ó JBIC xem xÐt th«ng qua. Sau khi xem xÐt hå s¬ mêi   thÇu, JBIC sÏ  th«ng b¸o cho Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n  b»ng v¨n b¶n. e) Tríc khi th«ng b¸o cho c«ng ty th¾ng thÇu, Chñ  dù   ¸n/Ban qu¶n lý dù ¸n ph¶i tr×nh cho JBIC kÕt qu¶ ®¸nh gi¸  thÇu bao gåm: kÕt qu¶  ®¸nh gi¸ thÇu, ph©n tÝch qu¸ tr×nh  ®Êu thÇu vµ  dù  kiÕn c«ng ty th¾ng thÇu cïng víi  ®¬n  ®Ò 
 8. nghÞ   th«ng   qua   kÕt   qu¶   ®¸nh   gi¸   thÇu   ®Ó   JBIC   xem   xÐt  th«ng qua. Sau khi xem xÐt c¸c tµi liÖu nãi trªn, JBIC sÏ  th«ng b¸o cho Chñ dù ¸n/Ban qu¶n lý dù ¸n ý kiÕn cña JBIC   b»ng v¨n b¶n. NÕu cÇn, JBIC sÏ yªu cÇu Chñ dù ¸n/Ban qu¶n  lý   dù   ¸n   cung   cÊp   thªm   c¸c   tµi   liÖu   liªn   quan   ®Õn   qu¸  tr×nh ®Êu thÇu. f)   Theo   kho¶n   5.10   cña   Híng   dÉn   ®Êu   thÇu   cña   JBIC,  nÕu Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n muèn tõ  chèi tÊt c¶ c¸c  nhµ  thÇu, hoÆc th¬ng th¶o hîp  ®ång víi mét hoÆc hai nhµ  thÇu cã  gi¸ thÊp nhÊt,  ®Ó   ®¹t  ®îc hîp  ®ång theo  ý  muèn,  th×  Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n ph¶i th«ng b¸o cho JBIC  ®Ó  JBIC xem xÐt th«ng qua tríc. Sau khi xem xÐt, JBIC sÏ  th«ng b¸o cho Chñ dù ¸n/Ban qu¶n lý dù ¸n ý kiÕn cña JBIC   b»ng v¨n b¶n. NÕu Chñ dù ¸n/Ban qu¶n lý dù ¸n tæ chøc ®Êu   thÇu l¹i tõ   ®Çu th×  mäi thñ  tôc ph¶i tu©n theo c¸c  ®iÓm  tõ (a) ®Õn (f ) nãi trªn. g)   Sau   khi   th¬ng   th¶o   xong   hîp   ®ång,   Chñ   dù   ¸n/Ban   qu¶n lý  dù  ¸n ph¶i tr×nh cho JBIC: b¶n sao hîp  ®ång, yªu  cÇu th«ng qua hîp ®ång ®Ó JBIC xem xÐt th«ng qua. Sau khi  xem xÐt c¸c tµi liÖu nãi trªn, JBIC sÏ  th«ng b¸o cho Chñ  dù ¸n/Ban qu¶n lý dù ¸n ý kiÕn cña JBIC b»ng v¨n b¶n.  h)  NÕu cã  sù   ®iÒu chØnh  hîp   ®ång  th×  Chñ   dù  ¸n/Ban  qu¶n lý  dù  ¸n ph¶i tr×nh JBIC th«ng qua. NÕu sù  thay  ®æi  kh«ng   lµm   thay   ®æi   néi   dung   hîp   ®ång   hoÆc   trÞ   gi¸   hîp  ®ång th× kh«ng cÇn ph¶i cã sù th«ng qua cña JBIC. Trong  trêng hîp  cã   ®Êu  thÇu mua  s¾m vËt  t  hµng hãa  tËp trung, Ban qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh sÏ  tiÕn hµnh viÖc  ®Êu  thÇu   theo   kÕ   ho¹ch   ®Êu   thÇu   ®∙   ®îc   duyÖt   vµ   thùc   hiÖn  theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu cña ChÝnh phñ ViÖt Nam  vµ  cña JBIC. Ban qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh sÏ  uû  quyÒn cho mét  c«ng   ty   ngµnh   hµng   cã   chøc   n¨ng   kinh   doanh,   cã   kinh  nghiÖm vÒ  kü  thuËt gióp Ban qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh  ®µm ph¸n  hîp ®ång, tiÕp nhËn vËt t hµng hãa.  ViÖc khëi c«ng vµ  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh thuéc  Ch¬ng tr×nh tÝn dông chuyªn ngµnh ph¶i thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng  ®èi  víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc. 3. Rót vèn thanh to¸n. ViÖc   rót   vèn   thanh   to¸n   cho   c¸c   dù   ¸n   thuéc   Ch¬ng  tr×nh tÝn dông chuyªn ngµnh  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i Th«ng t  nµy vµ  Th«ng t   híng dÉn c¬  chÕ  qu¶n lý  vèn  vay cho ch¬ng tr×nh TÝn dông chuyªn ngµnh cña Ng©n hµng  Hîp t¸c Quèc tÕ NhËt B¶n (JBIC) do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. 4. KiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   Ban   chØ   ®¹o,   Ban   qu¶n   lý  Ch¬ng tr×nh tæ chøc kiÓm tra  ®Þnh  kú  hoÆc  ®ét xuÊt t×nh 
 9. h×nh qu¶n lý vµ triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n. NÕu ph¸t hiÖn  trêng hîp sö  dông vèn kh«ng  ®óng víi quy  ®Þnh th×  sÏ  thu  håi vèn  ®∙ chuyÓn  hoÆc  t¹m ngõng chuyÓn  vèn  ®Ó  cã  biÖn  ph¸p xö lý thÝch hîp. 5. B¸o c¸o tiÕn  ®é  thùc hiÖn dù  ¸n vµ  b¸o c¸o quyÕt  to¸n. Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn  chÕ ®é b¸o c¸o vµ quyÕt to¸n dù ¸n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn   hµnh vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng vµ b¸o c¸o tiÕn ®é ®Þnh  kú   (hoÆc   ®ét   xuÊt   theo   yªu   cÇu   cña   Ban   qu¶n   lý   Ch¬ng  tr×nh) nh mÉu kÌm theo. iV. RóT VèN THANH TO¸N ViÖc   rót   vèn   thanh   to¸n   cho   chi   phÝ   t  vÊn   vµ   nhËp  khÈu vËt t, thiÕt bÞ  cho c¶ Ch¬ng tr×nh (nÕu cã) do Ban  qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  híng dÉn c¬  chÕ  qu¶n lý  vèn vay cho Ch¬ng tr×nh tÝn dông  chuyªn   ngµnh   cña   Ng©n   hµng   Hîp   t¸c   Quèc   tÕ   NhËt   B¶n  (JBIC) do Bé Tµi chÝnh ban hµnh.  ViÖc thanh to¸n b»ng §ång ViÖt Nam cho c¸c nhµ  thÇu   x©y dùng, cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô trong níc ®îc tiÕn  hµnh nh sau: 1. Nguyªn t¾c thanh to¸n: a)   ChØ   thanh   to¸n   cho   c¸c   dù   ¸n   sö   dông   nguån   vèn  JBIC theo danh môc mµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , thõa uû quyÒn  cña Thñ tíng ChÝnh phñ, th«ng b¸o cho tõng ®Þa ph¬ng.  b) ChØ thanh to¸n trong h¹n møc vèn JBIC ®∙ ® îc th«ng  b¸o cho tõng dù ¸n. c)   ChØ thanh to¸n cho gi¸ trÞ  khèi lîng hoµn thµnh  cã  x¸c nhËn cña Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n vµ  cña Kho  b¹c nhµ níc ®Þa ph¬ng. d)   ChØ   thanh   to¸n   cho   c¸c   nhµ   thÇu   cã   trong   quyÕt   ®Þnh tróng  thÇu hoÆc quyÕt   ®Þnh   chØ  ®Þnh  thÇu  phï  hîp  víi quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn hµnh. e) ChØ thanh to¸n cho nh÷ng hîp ®ång ®∙ ® îc th«ng b¸o  cho Ban qu¶n lý Ch¬ng tr×nh vµ Bé Tµi chÝnh. f) ChØ thanh to¸n cho nh÷ng dù  ¸n cã  b¸o c¸o tiÕn  ®é  thùc hiÖn dù  ¸n theo quy  ®Þnh t¹i PhÇn III­5 cña Th«ng t  híng dÉn nµy. 2. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  thanh to¸n vµ  yªu cÇu  ®èi víi bé  hå   s¬: 
 10.   Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  thanh to¸n vèn JBIC  ®îc lËp theo thñ  tôc thanh to¸n x©y dùng c¬  b¶n hiÖn hµnh cña ViÖt Nam vµ  c¸c quy ®Þnh cña JBIC, bao gåm:  a) QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t  cña cÊp cã  thÈm  quyÒn (b¶n chÝnh, hoÆc b¶n sao cã chøng thùc). b) QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ vµ tæng dù to¸n (b¶n   chÝnh hoÆc b¶n sao cã chøng thùc). c) QuyÕt  ®Þnh th«ng b¸o kÕ  ho¹ch cña Uû  ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè (b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao cã chøng thùc). d)   QuyÕt   ®Þnh   ®¬n   vÞ   tróng   thÇu/chØ   ®Þnh   thÇu   (b¶n   chÝnh). e) Hîp  ®ång ký  gi÷a Chñ  dù  ¸n/Ban qu¶n lý  dù  ¸n vµ  nhµ thÇu cã ghi râ phÇn vèn JBIC (b¶n chÝnh). f) QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt hîp  ®ång (®èi víi nh÷ng hîp   ®ång yªu cÇu phª duyÖt theo quy ®Þnh cña quy chÕ ®Êu thÇu  hiÖn hµnh cña ViÖt Nam vµ  quy  ®Þnh cña JBIC) (b¶n chÝnh  hoÆc b¶n sao cã chøng thùc). g) Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh, cã  b¶n  tÝnh   gi¸   trÞ   theo   khèi   lîng   nghiÖm   thu   kÌm   theo   (b¶n  chÝnh hoÆc b¶n sao cã chøng thùc). h)   PhiÕu   gi¸   thanh   to¸n   khèi   lîng   x©y   dùng   c¬   b¶n  hoµn thµnh (2 b¶n chÝnh). i) B¶n  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n cña nhµ  thÇu, cã  x¸c nhËn  cña Chñ dù ¸n/Ban qu¶n lý dù ¸n (2 b¶n chÝnh). j)   C«ng   v¨n   ®Ò   nghÞ   rót   vèn   thanh   to¸n   cña   Së   KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t/Ban qu¶n lý  dù  ¸n tØnh, kÌm theo phô  lôc  nh mÉu kÌm theo Th«ng t híng dÉn nµy (2 b¶n chÝnh). C¸c v¨n b¶n (a), (b), (c), (d), (e), (f) vµ  (g) theo  mÉu biÓu quy ®Þnh hiÖn hµnh.  C¸c v¨n b¶n  (h), (i), (j)  ®îc lËp theo mÉu biÓu t¹i  Th«ng t  híng dÉn nµy nµy. §èi víi viÖc rót vèn t¹m øng, ngoµi c¸c v¨n b¶n nãi  trªn cÇn cã  thªm giÊy b¶o l∙nh t¹m øng cña ng©n hµng th­ ¬ng m¹i cña Nhµ  níc hoÆc ng©n hµng liªn doanh cã  uy tÝn  (nh mÉu kÌm theo). 3. Thñ tôc vµ thêi gian thanh to¸n a) §èi víi phÇn vèn t¹m øng theo hîp ®ång: Nhµ  thÇu  ®îc t¹m øng theo møc quy  ®Þnh trong c¸c quy  ®Þnh   hiÖn   hµnh   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ   x©y  dùng, víi c¸c ®iÒu kiÖn: Kho¶n t¹m øng ph¶i ®îc quy ®Þnh trong tõng hîp ®ång. Kho b¹c nhµ níc ®Þa ph¬ng x¸c nhËn cho t¹m øng
 11. b)   §èi víi phÇn thanh to¸n khèi lîng x©y dùng hoµn  thµnh: ­   Sau   khi   nghiÖm   thu   khèi   lîng   hoµn   thµnh,   cã   x¸c  nhËn cña Kho b¹c Nhµ níc ®Þa ph¬ng, Chñ dù ¸n/Ban qu¶n lý  dù ¸n lËp hå s¬ ®Ò nghÞ thanh to¸n göi cho Së KÕ ho¹ch vµ  §Çu t/Ban qu¶n lý dù ¸n tØnh. ­ Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t/Ban qu¶n lý  dù  ¸n tØnh tæng  hîp, lµm c«ng v¨n  yªu cÇu rót vèn thanh to¸n göi cho Ban   qu¶n lý Ch¬ng tr×nh.  ­ Ban qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh sÏ  kiÓm tra, so¸t xÐt tÝnh  hîp thøc cña bé hå s¬. Nh÷ng tµi liÖu kh«ng ®óng theo quy  ®Þnh sÏ  göi tr¶ l¹i Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t/Ban qu¶n lý  dù  ¸n tØnh ®Ó söa ®æi, bæ sung. ­ Hai tuÇn mét lÇn, Ban qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh cã  c«ng  v¨n  ®Ò  nghÞ  Bé  Tµi chÝnh lµm thñ  tôc rót vèn thanh to¸n  cho c¸c dù ¸n cã hå s¬ hîp lÖ. ­   ViÖc   hoµn   tr¶   sè   vèn   t¹m   øng   ®îc   tiÕn   hµnh   b»ng  c¸ch trõ  dÇn vµo c¸c lÇn thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh  ®óng b»ng tû lÖ ®∙ t¹m øng, nÕu nhµ thÇu ®Ò nghÞ hoµn tr¶   hÕt vèn  ®∙ t¹m øng, hoÆc víi tû  lÖ  cao h¬n tû  lÖ   ®∙ t¹m  øng th× sÏ khÊu trõ theo ®Ò nghÞ cña nhµ thÇu. V. §IÒU KHO¶N THI HµNH 1. Th«ng t nµy thay thÕ cho Th«ng t sè 01/2001/TT­BKH  ban hµnh ngµy 30/03/2001 vµ  cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò  nghÞ   c¸c   ®¬n   vÞ   b¸o   c¸o   Ban   qu¶n   lý   Ch¬ng   tr×nh   trùc  thuéc Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ó  kÞp thêi nghiªn cøu, gi¶i  quyÕt.
 12. MÉu kÌm theo Th«ng t sè 06/2003/TT­BKH ngµy 09 th¸ng 9 n¨m   2003 (Th«ng b¸o hîp ®ång) uû   BAN   NH¢N   D¢N  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam TØNH ..... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Së KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T¦/ .........., ngµy.... th¸ng....  Ban qu¶n lý dù ¸n TØnh  n¨m...... Sè:........... Th«ng b¸o hîp ®ång KÝnh göi: ­ Ban qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh Trung  ¬ng ­   Bé   Tµi   chÝnh   (Vô   Tµi   chÝnh   §èi  ngo¹i) tãm t¾t néi dung hîp ®ång (Ch¬ng tr×nh tÝn dông chuyªn ngµnh.................) Tªn  Tæng  Bªn  Tªn  Ngµy/s Néi  Thêi  TrÞ gi¸ hîp  H×nh  dù  gi¸  mua nhµ  è hîp  dung  gian  ®ång thøc  ¸n trÞ  (A) thÇu ®ång hîp  thùc  ®Êu  c«ng  (B) ®ång hiÖn  thÇu tr×nh hîp  ®ång Tæn Trong  g  ®ã vèn  sè JBIC (ký tªn, ®ãng dÊu)
 13. MÉu kÌm theo Th«ng t sè 06/2003/TT­BKH ngµy 09 th¸ng 9   n¨m 2003 (B¸o c¸o quý) Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .......   (c¬   quan  b¸o c¸o).......  .........., ngµy.... th¸ng....  n¨m...... B¸o c¸o quý (Tõ  ngµy.... th¸ng...... ®Õn  ngµy..... th¸ng.....  n¨m......) KÝnh göi:......................................... .......... (c¬  quan b¸o c¸o).......   b¸o c¸o tiÕn  ®é  thùc   hiÖn  dù   ¸n...   (tªn   dù   ¸n).....     thuéc   Ch ¬ng   tr×nh  tÝn dông chuyªn ngµnh......... víi néi dung nh sau: I. tãm t¾t dù ¸n a) KÕ ho¹ch hoµn thµnh dù ¸n Dù   kiÕn   ban  ®Çu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . Dù   kiÕn   theo   b¸o   c¸o   quý   tr­ íc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dù   kiÕn  míi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . b) Dù to¸n  . . . . . . . . . .  ®ång   . . . . . . . .  ®ång  (vèn ngoµi níc)   (vèn  trong níc)        *   Dù   kiÕn   ban  ®Çu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . *   Dù   kiÕn   theo   b¸o   c¸o   quý   tr­ íc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 14. * Dù kiÕn ®iÒu chØnh  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . c)  Nªu c¸c yÕu tè g©y ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn  dù ¸n d) C¸c kiÕn nghÞ/®Ò xuÊt ®Ó xö lý tån t¹i II. tiÕn ®é mua s¾m  hµng hãa,thiÕt  bÞ vµ x©y l¾p Tªn  Gãi  Néi  Giai  TiÕn ®é T/h×nh  Dù kiÕn hoµn thµnh dù  thÇu  dung  ®o¹n  (%  hiÖn  ¸n sè ... c«ng  ... h/thµnh nay viÖc ) Dù  B¸o  Dù  kiÕn  c¸o  kiÕn  ban  quý  míi ®Çu tríc (ký tªn, ®ãng dÊu) (§Ò nghÞ thay ®æi dù ¸n kÌm theo c«ng v¨n cña Uû ban nh©n   d©n tØnh) a) C¸c dù ¸n ®Ò nghÞ míi Tªn dù  LÜnh  HuyÖ % ®ãi  Dù to¸n Tr.®ã x©y  ¸n vùc n nghÌo l¾p §ång  Yªn §ång  Yªn ViÖt  ViÖt  Nam Nam 1 2 3 ... Tæng  sè Lý do ®Ò nghÞ chän:  ­   Gi¶i   thÝch   tiªu   chÝ   lùa   chän   cho   c¸c   dù   ¸n   thay  thÕ. ­   Lµm   râ   t×nh   h×nh   chuÈn   bÞ   dù   ¸n:   ®iÒu   kiÖn   hîp  ®ång, trÞ gi¸ hîp ®ång, t×nh h×nh gi¶i ng©n.
 15. b) Dù ¸n ®Ò nghÞ xãa Tªn dù  LÜnh  HuyÖ % ®ãi  Dù to¸n Tr.®ã x©y  ¸n vùc n nghÌo l¾p §ång  Yªn §ång  Yªn ViÖt  ViÖt  Nam Nam 1 2 3 ... Tæng  sè Lý do xãa: ­ . . . . . . ­ . . . . . .  KÌm theo danh s¸ch dù ¸n míi
 16. MÉu kÌm theo Th«ng t sè 06/2003/TT­BKH ngµy 09 th¸ng 9   n¨m 2003 (C«ng v¨n ®Ò nghÞ thanh to¸n cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t/Ban   qu¶n lý dù ¸n tØnh) uû     BAN   NH¢N   D¢N  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam TØNH ..... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Së KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T¦/                     ..........,   Ban qu¶n lý dù ¸n TØnh ngµy.... th¸ng.... n¨m...... Sè:........... V/v:   §Ò   nghÞ   thanh  to¸n   cho   c¸c   dù   ¸n   sö  dông   vèn   JBIC   thuéc  Ch¬ng   tr×nh   tÝn   dông  chuyªn  ngµnh...........    KÝnh göi: Ban qu¶n lý Ch¬ng tr×nh ­ C¨n   cø   th«ng   b¸o   sè.....   ngµy....   th¸ng......  n¨m..... cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vÒ  viÖc th«ng b¸o chØ  tiªu kÕ  ho¹ch vèn JBIC thuéc Ch¬ng tr×nh tÝn dông chuyªn  ngµnh.......... ­ C¨n   cø   quyÕt   ®Þnh   sè.......   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh............ vÒ  viÖc giao h¹n møc vèn cho c¸c dù  ¸n  sö  dông nguån vèn JBIC thuéc Ch¬ng tr×nh tÝn dông chuyªn  ngµnh................ ­ C¨n   cø   khèi   lîng   x©y   dùng   hoµn   thµnh   nghiÖm   thu  gi÷a....... vµ.......,  ®îc Kho b¹c Nhµ  níc tØnh x¸c nhËn  cho thanh to¸n.  ­   Theo   ®Ò   nghÞ   cña   nhµ   thÇu   t¹i   c«ng   v¨n   sè....  ngµy.... th¸ng.... n¨m.... Sau   khi   xem   xÐt   tÝnh   hîp   thøc   cña   bé   hå   s¬,   Së   KÕ  ho¹ch  vµ   §Çu   t/Ban   qu¶n   lý   dù  ¸n   tØnh.........   ®Ò  nghÞ   Ban qu¶n lý Ch¬ng tr×nh lµm thñ tôc thanh to¸n cho c¸c dù  ¸n sö dông nguån vèn JBIC nh phô lôc kÌm theo. KÝnh   ®Ò   nghÞ   Ban   qu¶n   lý   Ch¬ng   tr×nh   xem   xÐt   gi¶i  quyÕt.
 17. N¬i nhËn: Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t/ ­.......... ban qu¶n lý dù ¸n tØnh ­.......... (ký tªn, ®ãng dÊu)                
 18. Phô lôc kÌm theo C«ng v¨n sè:        ngµy       th¸ng     n¨m        cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t/Ban  qu¶n lý dù ¸n  TØnh Tªn c«ng  Chñ c«ng  Tªn nhµ  Ngµy/  §¬n vÞ  Sè tµi  T¹i  Gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh  H×nh thøc  tr×nh tr×nh thÇu sè hîp thô hëng kho¶n ng©n  to¸n  vèn JBIC (§ång) ®Êu thÇu (A) (B) ®ång hµng Tæng sè C.tr×nh A C.tr×nh B C.tr×nh C Ghi chó: Phô lôc kÌm theo c«ng v¨n ph¶i ®îc ®ãng dÊu.
 19. (GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n cña nhµ  thÇu) (Tªn nhµ thÇu) Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam Sè:................ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .                      .........., ngµy....   th¸ng.... n¨m...... GIÊY §Ò nghÞ thanh to¸n LÇn thø: Tªn dù ¸n:  KÝnh göi:   ­ ............ (nªu râ  tªn bªn A trong hîp  ®ång  ®∙ ký)............ ­ Kho b¹c nhµ níc TØnh.............. C«ng ty (nªu râ tªn nhµ thÇu trong hîp ®ång) ®Ö tr×nh b¶n ®Ò   nghÞ thanh to¸n víi néi dung nh sau: 1­   §¬n   vÞ   chóng   t«i   ®∙   thùc   hiÖn   hîp   ®ång   sè.........  ngµy..... th¸ng..... n¨m.... Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . ®ång Trong ®ã: Vèn JBIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . ®ång 2­ V¨n b¶n phª duyÖt hîp  ®ång sè... ngµy... cña... (nÕu cã   yªu cÇu) 3­ C«ng viÖc ®∙ hoµn thµnh: (nªu râ ¸n, khèi lîng, h¹ng môc,  c«ng viÖc ®∙ hoµn thµnh) 4­ Thuéc nguån vèn Ch¬ng tr×nh tÝn dông chuyªn ngµnh . . . .  . . 5­ Sè  tiÒn lòy kÕ   ®∙ thanh to¸n tõ  nguån vèn JBIC cho hîp  ®ång:  (nÕu cã) 6­ Sè  tiÒn  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n tõ  nguån vèn JBIC cho  ®ît nµy   lµ:.... ®ång (b»ng ch÷):......  7­ §Ò nghÞ chuyÓn sè tiÒn trªn vµo: Tµi kho¶n sè . . . . . . . . . . . . . . . . T¹i Ng©n hµng . . . . . . . . . . . . . . .  §Þa chØ . . . . . . (®Þa chØ ®Çy ®ñ cña ng©n hµng) §¬n vÞ thô hëng . . . . . . . . . . . . . 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2