intTypePromotion=1

Thông tư 09/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
72
lượt xem
4
download

Thông tư 09/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  S è  09/2001/TT­N H N N   N h n g µ y 08 th¸ng 10 n¨ m   2001 H í ng d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h   hi s è 48/2001/N§­C P  n g µ y   13/8/2001 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  t æ   h øc   µ  h o ¹t c v   ® é n g  c ñ a Q u ü   Ý n  ô n g  n h © n  d © n t d Ngµy 13 th¸ng 8 n¨m  2001, ChÝnh  phñ  ban hµnh NghÞ  ®Þnh  sè  48/2001/ N§   CP   Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n,   ­ v tæ  v ho   c Qu t d nh d Ng ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  iÓ m   ô  Ó  h Nh n     th   m s® c th sau  y. ®© I ­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g   1.Ph¹m    iÒu    vi® chØnh. 1.1 .  Th«ng   µy  íng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  iÓ m   a  îcquy  nh  ô  tn h   th   m s® ch ®   ®Þ c thÓ  trong  NghÞ   nh   è  ®Þ s 48/2001/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 13  8  2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. ph v tæ  v ho   c Qu t d nh d   1.2.Nh÷ng  éi dung    n  sau  y   ã  íng  Én  ®© c h d riªng:C Êp   µ    v thu  åi giÊy h    phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng; cho  th l v ho     vay  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  i  íi c Qu t d nh d ®è v   kh¸ch  µng; vÒ   h   b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay; c¸c  û  Ö    t l b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  ¹t ho   ®éng;  Õ     ¹ch  ch ®é h to¸n kÕ     to¸n;chÕ     µichÝnh; ph©n  ¹  µis¶n  ã”,   ®é t     lo i   t “C   trÝch lËp  µ  ö  ông  ù    vsd d phßng    ö  ýrñiro;tiªuchuÈn  ña  µnh    éi ®Ó x l         c th viªnH   ®ång  qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªn Ban  Óm   ki so¸t,ngêi §iÒu  µnh; kiÓm     Æc       h   so¸t® biÖt;chÕ       ®é cho vay trong h Ö   èng;kiÓm     th   to¸n;lËp  µ  ö  ông  ån  ù    vsd ngu d phßng  kh¶  n¨ng      Ëp  µ  ö  ông  ü  toµn  Ö   èng;chÊ m   iÓ m   chitr¶;l v s d qu an  h th   ® vµ  Õp  ¹   Õ     x lo ich ®é th«ng        ; tin, c¸o.  b¸o 2.§èit ng ¸p dông.    î     Th«ng   µy  dông  i  íiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë, Quü   Ýn  t n ¸p  ®è v   td nh d cs  t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  ¬ (sau ®©y  äichung  µQuü   Ýn  ông  ©n  ©n).   g  l  td nh d 3.Tªn  µ  Óu îng.   v bi t 3.1.Tªn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Héi  Þ   µnh  Ëp  ®èi víi   c Qu t d nh d do  ngh th l (    Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  µnh  Ëp  íi)hoÆc   ¹ihéithµnh    ®èivíiQuü   td nh d th lm  §    viªn(     tÝn  ông  ©n  ©n  ang  ¹t®éng)  Õt  nh, nhng  d nh d ® ho   quy ®Þ   ph¶icã  ô m   õ“Quü   c t  tÝn  ông  ©n  ©n”. d nh d 3.2.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  èng  Êt sö  ông  ét  Óu îng chung    td nh d th nh   d m bi t   thÓ  Ön  hi søc  ¹nh  ña  Ö   èng:BiÓu îng  ã  ch÷  m c h th   t c 3  QTD   ång    l lªnnhau  µ  v h×nh îng b«ng  óa. t  l II. u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  c ¬  s ë   Q 1.§Þa  µn  ¹t®éng.   b ho  
  2. 2 1.1.C¸c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ñ  Õu  ¹t®éng    Qu t d nh d c s ch y ho   trong ®Þa     bµn  ét    ét  êng,m ét  Þ  Ên (sau ®©y  äichung  µx∙). m x∙, m ph   th tr     g  l    1.2.§èi víiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  chøc       td nh d c s tæ  theo  ªnx∙ ph¶ilµ li        c¸c x∙ liÒn  Ò   íix∙ n¬i Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Æt   ô së  Ýnh     k v     td nh d cs® tr   ch trong cïng  ét  Ön,  Ën, thÞ    µ    m huy qu   x∙ v ph¶i® îc sù  Êp  Ën  ña  û         ch thu c U ban nh©n  ©n    ë  ¹ vµ      ã  ªnquan;nhng  d x∙s t i c¸c x∙c li       ph¶iphï hîp víi ×nh ®é          tr   qu¶n  lý cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ¬  ë  µ    Qu t d nh d c s v kh¶  n¨ng  Óm     ki tra,gi¸m    ña  s¸tc Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 1.3.Trêng  îp ® Æc   Öt:   h  bi a. §èivíic¸c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ªnx∙,Quü   Ýn  ông  ©n          td nh d c s li     td nh d©n  «  Þ  îcthµnh  Ëp  ® th ®   l trong thêigian thÝ  iÓ m,  Õu  a  µn  ¹t®éng       ® n ®Þ b ho   kh«ng  ng  ®ó theo quy  nh  ¹ §iÓ m       y,  ®Þ ti  1.2 trªn®© Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è    ®iÒu  Ön  ô  Ó  ¹ ®Þa  ¬ng    µ Nh n     ph c¨n cø  ki c th t   i ph ®Ó r   so¸t,®iÒu    chØnh,  quy  nh   a   µn  ¹t®éng  ®Þ ®Þ b ho   cho  ï hîp  íitr×nh    ph   v  ®é qu¶n  ýcña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ  l  Qu t d nh d c s v kh¶  n¨ng  Óm    ki tra,gi¸m    ña  s¸tc Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n b.§èivíi   ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ¹t®éng        Qu t d c¸c nh d c s ho   theo ngµnh  Ò     ngh hoÆc   theo  õng  t doanh nghiÖp    a   µn  trªn®Þ b tØnh, thµnh  è  îc thµnh  Ëp   ph ®   l  trong  êigian  Ý  iÓ m,  th   th ® Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  µ so¸t, iÒu  ph r     ® chØnh, quy  nh  a  µn  ¹t®éng    ®Þ ®Þ b ho   cho  ïhîp víi ph       ® Æc   iÓ m   ® kinh tÕ      éi t¹  a   ¬ng, phï hîp  íitr×nh      ­ x∙ h   i ®Þ ph    v  ®é qu¶n  ýcña  l  Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ  td nh d c s v kh¶  n¨ng  Óm    ki tra,gi¸m    ña  ©n  µng  s¸tc Ng h Nhµ   íc. n 2.Thµnh    viªn.   2.1.Thµnh    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  å m:   viªnQu t d nh d csg a.C¸  ©n  µc«ng  ©n  Öt Nam   õ 18    nh l  d Vi   t   tuæi trëlªncã        n¨ng  ùchµnh    l  vi d©n  ù  y   ,  ã  é  Èu  êng  ótrªn®Þa   µn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  s ®Ç ®ñ c h kh th tr     b ho   c Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë.§èivíi ÷ng    ©n  ã  µis¶n,cã  chøc  nh d cs     nh c¸ nh c t    tæ  s¶n  Êt xu   ­ kinh doanh  µ  ¨ng  ý  ¹m  ócã  êih¹n    a   µn  ¹t®éng  ña  ü       v® k t tr   th   trªn®Þ b ho   c Qu tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  òng  ã  Ó  îcxem  Ðt cho  d nh d csc c th ®   x  tham    µnh  giath viªn; b.Hé     nh  ö  êi®¹idiÖn  ã    iÒu  Ön  µ    Èn  µthµnh    gia®× c ng     c ®ñ ® ki v tiªuchu l   viªnQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë;   td nh d cs c. C¸c  îp      hîp    ã  ô së  Ýnh  ng    a   µn  ¹t   h t¸c x∙,tæ  t¸c c tr   ch ®ã trªn ®Þ b ho   ®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ¬  ë, cö  i diÖn  îp  c Qu t d nh d c s   ®¹   h ph¸p  tham    gia thµnh    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë; viªnQu t d nh d cs C¸c  i t ng quy  nh  ¹ ®iÓ m       trªn®©y  ùnguyÖn    Ëp, t¸n ®è  î   ®Þ ti   a,b,c    t  gianh     thµnh  Òu  Ö, gãp    èn  u   ã  Ó  ë thµnh  µnh    ña  ü   Ýn  §i l   ®ñ v ®Ò c th tr   th viªn c Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë. nh d cs d. C¸c  chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ,x∙ héilµ thµnh    ü   Ýn  ông    tæ  ® th ch tr         viªnQu t d nh©n  ©n  ¬  ë  d c s trong thêigian  Ý  iÓ m   îc tiÕp  ôc duy  × t c¸ch  µnh     th ® ®  t  tr    th viªn. ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  a  îctiÕp tôcph¸ttr Ón thµnh    íi  Qu t d nh d c s ch ®        i   viªnm   thuéc ®èi t ng nµy.    î   2.2.Thµnh    îcgãp  èn    viªn®   v theo quy  nh  ña  Òu  Ö;møc  èn  ãp  ®Þ c §i l   vg cña  çi  µnh    Ó  vèn  Ën  m th viªn(k c¶  nh chuyÓn  îng)tèithiÓu  µ50.000  ng  nh    l  ®å (N¨m  ¬ingh×n  ng),nhng  èi a  m  ®å   t   kh«ng  îtqu¸ 30%   m ¬iphÇn  ® v    (ba    tr¨m)so   
  3. 3 víi  tæng  è  èn  iÒu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ¹ thêi®iÓ m   ãp  sV ® l c Qu t d nh d c s t    i g vèn  µ  Ën  v nh chuyÓn  îng. nh 2.3.Khi ra Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,thµnh    îcchuyÓn  îng      td nh d cs  viªn®   nh   vèn  ãp, quyÒn  î vµ  g  l   nghÜa  ô  ña  ×nh   i vc m cho  êi kh¸c.Trêng  îp  µnh  ng     h th viªnra Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    Þ  Êt     td nh d c s khib m n¨ng  ùchµnh    ©n  ù,di l  vid s    chuyÓn  ¬ic  óra khái®Þa  µn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  n   tr       b ho   c Qu t d nh d c së, thµnh    Þ     viªn b khai trõ,n Õu      kh«ng  chuyÓn  îng  îc vèn  ãp  nh ®  g cho  êi ng   kh¸c th×  îctr¶l¹ vèn  ãp;viÖc    ¹ vèn  ãp, l∙vèn  ãp  Õu  ã) ph¶ic¨n   ®      i g  tr¶l   i g    i g (n c      cø  µo  ùc tr¹ngtµichÝnh  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    Õt to¸n v th      c Qu t d nh d c s khiquy     cuèin¨m.   a.  µnh    îc tr¶ l¹  èn  ãp  Th viªn ®     i vg sau    ∙    khi ® gi¶iquyÕt  døt  iÓ m     ® c¸c nghÜa  ô  µichÝnh  ña  × nh  Õu  ã) ®èi  íiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  v t  cm (n c   v  td nh d c së,bao  å m:   g ­Hoµn        tr¶c¸ckho¶n  îvay    èc  µ  i ; n  (c¶ g v l∙ ) ­ C¸c    kho¶n tæn  Êtph¶ibåihoµn  ph¶ichÞu  th      do    tr¸chnhiÖ m     hoÆc   ªn li   ®íichÞu    tr¸chnhiÖ m;   ­ C¸c    kho¶n  çtrong kinh doanh, c¸c kho¶n  ñiro  l         r   trong ho¹t®éng  ¬ng      t øng  íi û lÖ  èn  ãp  µ   µnh    ïng chÞu  v     v g m th t viªnc   tr¸chnhiÖ m     theo  Õt  nh   quy ®Þ cña  ¹ihéithµnh  §    viªn.   b. Khira Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,thµnh    îchëng    Òn       td nh d cs  viªn®   c¸cquy lîthuéc quü    i   khen  ëng,quü  óc  îtheo  û lÖ  èn  ãp  §¹ihéithµnh    th   ph l  i t   v g do      viªn quyÕt ®Þnh.     3.Tæ     chøc,Qu¶n  Þ,KiÓ m     tr   so¸t, Òu  µnh.  §i h 3.1.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  õ 100  µnh    ëlªncã  Ó    td nh d c s c t  th viªntr     th tæ chøc  ¹ihéi®¹ibiÓu  µnh  §      th viªn. Öc  Çu  ibiÓu,sè îng ®¹ibiÓu  i  ù   Vi b ®¹    l   ®d §¹ihéi®¹ibiÓu  µnh    Héi ®ång      th viªndo    qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  tr   td nh d c së  Õt ®Þnh. quy   3.2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  îc quyÒn   tr ®   quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi t¨ng,gi¶m  èn    v ®iÒu  Ö  n   l ®Õ møc  èi®a  t   10%   víi so   tæng  è  èn  iÒu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  sv ® l c Qu t d nh©n   ©n   ¬  ë, nhng  d cs  kh«ng  qu¸  tr Öu  ng  µ  50  i ®å v tæng  îp  h b¸o  c¸o    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  µ  Ng h Nh n     ph v b¸o  tr c §¹ihéithµnh    c¸o  í       viªn gÇn  Êt.Trêng  îp t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö  îtmøc   nh   h    v® l v  quy  nh    ®Þ trªnph¶i® îc    §¹ihéi thµnh       viªn th«ng qua  µ    v chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  Êp  Ën  ch thu b»ng    v¨n b¶n. 3.3.Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  ÞQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  Ó  tr   td nh d c s c th kiªm Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë.ViÖc  ®è Qu t d nh d cs  kiªm  Öm   §iÒu  Ö  nhi do  l Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  td nh d c s quy  nh  µ  ®Þ v chØ   ùc  Ön  i  íinh÷ng  th hi ®è v   Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  ån  èn  ¹t®éng  íi2.000.000.000 td nh d c s c ngu v ho   d    ®ång    û®ång). (hait   3.4.KiÓ m     so¸t:   a. §èivíinh÷ng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  íi      Qu t d nh d c s c d  500  µnh    µ  th viªnv nguån  èn  ¹t®éng  íi2.000.000.000 ®ång    û ®ång)  ã  Ó  v ho   d    (2 t   c th chØ  Çu    b 1 kiÓm      so¸tviªnchuyªn tr¸ch.   b­  ëng  Tr ban  µ  v c¸c  µnh  th viªn Ban  Óm     ki so¸t® îc hëng  ïlao     th   theo   Quy Õt  nh  ña  ¹ihéi thµnh  ®Þ c §    viªn.Riªng  Óm         ki so¸tviªnchuyªn tr¸ch® îc h­    ëng ¬ng    i víi ©n    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. l nh ®è     nh viªnQu t d nh d cs
  4. 4 3.5.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îc m ë   iÓ m     td nh d cs®  ® giao  Þch    a   d trªn®Þ bµn  ¹t®éng. ViÖc  ë   iÓ m   ho     m® giao dÞch    ph¶i® îcUû       ban  ©n  ©n    ë  ¹ nh d x∙s t i   chÊp  Ën  µ    thu v chinh¸nh  ©n  µng  µ  íctØnh,thµnh  è  Ng h nh n     ph cho  Ðp  ph b»ng  v¨n b¶n.     4.Néi dung  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë.    ho   c Qu t d nh d cs 4.1.Huy  ng  èn.   ®é v a. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îchuy  ng  èn  ña    chøc,c¸   td nh d cs®  ®é v c c¸ctæ     nh©n  trong  a   µn  ¹t®éng  íih×nh  ®Þ b ho   d  thøc  Ën  Òn  öi kh«ng  ú  ¹n, nh ti g   kh   tiÒn göicã  ú  ¹n.     kh   Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îc nhËn  Òn  öi cña    chøc, c¸ td nh d cs®  ti g   c¸c tæ     nh©n  µi®Þa  µn  ¹t®éng  èi®a  ngo   b ho   t   kh«ng    qu¸ 30%  tæng  è    Òn göi.Tû  s d ti     lÖ  Ën  Òn göitèi®a  µi®Þa  µn  Ï® îc®iÒu  nh ti       ngo   b s    chØnh  ú theo  Êt l ng tu   ch  î   ho¹t®éng  ña    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë.Møc  èi®a  Ën  Òn göi   c c¸c Qu t d nh d cs  t   nh ti     cña  tæ  1  chøc, 1    ©n  µi ®Þa   µn    c¸ nh ngo   b b»ng  møc   îc b¶o  Ó m   Òn  öi ®  hi ti g   ViÖt Nam       èivíiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ¹t®éng  Õu  Ð m     chitr¶.§     td nh d c s ho   y k (xÕp  ¹    lo i hoÆc   ã  î qu¸ h¹n      víi D c n     trªn5% so    tæng    î), dn   Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã  Ó  h Nh n     ph c th xem   Ðt,quyÕt ®Þnh  x    gi¶m  Êp  th tûlÖ  Ën  Òn göingoµi®Þa  µn    nh ti       b hoÆc   Ê m     Öc  Ën  Òn göingoµi ch døt vi nh ti       ®Þa  µn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  .  b c Qu t d nh d c s ®ã b. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îcvay  èn  ña  ü   Ýn  ông  ©n     td nh d cs®  v c Qu t d nh d©n  Trung  ng, vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  ¬  v c c¸c tæ  td kh¸c (kh«ng    ph¶ilµ Quü      tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë) ®Ó   ¸p  d nh d cs  ® øng  nhu  Çu  èn  ña    µnh    µ  c v c c¸c th viªnv b¶o  ¶m   ® kh¶  n¨ng      Òn göicho  chitr¶ti     kh¸ch hµng.     4.2.Sö  ông  èn.  d v a   ¹t®éng  Ýn  ông: ­Ho   td   ­Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îccho    td nh d cs®  vay    c¸ckh¸ch hµng:   +  Cho  vay  i víi µnh  ®è     th viªn. + Cho  vay    é  Ìo kh«ng  c¸c h ngh   ph¶ilµthµnh      ótrªn®Þa  µn  ¹t    viªnc tr     b ho   ®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë.ViÖc  c Qu t d nh d cs  cho vay  é  Ìo ph¶ic¨n cø  h ngh      vµo quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  ¹t®éng  µ  ®Þ t i l ho   v kh¶  n¨ng  ©n  i nguån  èn  Ön  ã, c ®è   v hi c   n¨ng  ùc tµichÝnh  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. Hé   Ìo  l   c Qu t d nh d c s   ngh ph¶i ® îc   ®¸nh    gi¸theo    Ý  ña  é   tiªuch c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,n»m   v X∙    trong  danh s¸ch hé  Ìo cña  û     ngh   U ban  ©n  ©n    êng. Quy  ×nh,thñ tôc,hå  nh d x∙,ph   tr     s¬ cho vay  é  Ìo thùc hiÖn  h ngh     theo  Õ     Ýn  ông  Ön  µnh. Tû  Ö    î ch ®é t d hi h   l dn  cho vay    é  Ìo kh«ng  c¸c h ngh   ph¶ilµ thµnh       viªnkh«ng  îtqu¸ 10%   v    tæng    î d n  cho vay  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. c Qu t d nh d cs + Cho  vay kh¸ch  µng  h kh«ng ph¶i lµ thµnh    íih×nh     viªn d   thøc  Ç m   è  c c sæ   Òn göido  Ýnh  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë      µnh,møc    ti     ch Qu t d nh d c s ®ã ph¸th   cho vay  èi®a  éng  Òn l∙khi®Õ n   ¹n    î kh«ng    è    t  c ti       i h tr¶n   qu¸ s d cßn  ¹ cña    Òn l  i sæ ti   göit¹ thêi®iÓ m   Õt  nh       i quy ®Þ cho  vay.Quy  ×nh,thñ tôc,hå  ¬    tr       s cho  vay  ùc th   hiÖn theo chÕ     Ýn  ông  Ön  µnh.   ®é t d hi h ­ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îcthùc hiÖn    ¹t®éng  Ýn  ông    td nh d cs®    c¸c ho   td kh¸ckhi® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.       h Nh n   ph   ­ Giíi ¹n      cho  h vay:Tæng    î cho    dn  vay  i víi ét  ®è    m kh¸ch hµng    kh«ng  îc ®  vîtqu¸ 15%   èn  ù cã  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,gií h¹n  µy     v t   c Qu t d nh d c s     n kh«ng  i ¸p dông  i víi ÷ng    ®è     nh kho¶n cho vay  õnguån  èn  û    ña    chøc,c¸ t  v u th¸cc c¸ctæ    
  5. 5 nh©n kh¸c vµ      c¸c kho¶n cho vay  Ç m   è  õ sæ   Òn  öi do  Ýnh  ü   Ýn  c c t   ti g   ch Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë      µnh. nh d c s ®ã ph¸th b.C¸c  ¹t®éng    ho   kh¸c: ­ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îcsö  ông  èn  ù cã      td nh d cs®  d v t   ®Ó mua,  u    ®Ç t vµo  µis¶n  è  nh  ôc  ô  t  c ®Þ ph v cho  ¹t®éng  ho   theo nguyªn  ¾c    Þ cßn  ¹ t gi¸tr   l i cña  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ kh«ng  îtqu¸ 50%   èn  ùcã  ña  ü   Ýn  ông. v    v t   c Qu t d ­G ãp  èn:Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îcdïng Vèn  iÒu  Ö  µ  ü     v  td nh d cs®    ® l v Qu dù  ÷bæ   tr   sung  èn  iÒu  Ö    ãp  èn  µo  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  v® l ®Ó g v v Qu t d nh d Trung  ¬ng. Møc   èn  ãp  §¹ihéithµnh    ü   Ýn  ông  ©n  ©n    v g do      viªnQu t d nh d Trung  ng  ¬ quy  nh, nhng  èi a  µ10.000.000®  êitr Öu®ång). ®Þ   t   l  ® (M   i   ­ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îcthùc hiÖn    Þch  ô    td nh d cs®    c¸c d v thanh to¸n,   nhËn  û    µ  µm  i lý trong  Ünh  ùc  ¹t®éng  Òn  Ö    îc Ng ©n   u th¸cv l ®¹     l v ho   ti t khi ®   hµng  µ  íccho  Ðp  nh n   ph b»ng    v¨n b¶n.   4.3.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    td nh d c s ph¶ib¸o      c¸o theo quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  56  ña  c NghÞ   nh  ®Þ 48/N§­   µy  CP ng 13/8/2001  öichinh¸nh  ©n   µng  µ   g    Ng h Nh níctØnh,thµnh  è;chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è      ph     Ng h Nh n     ph tæng  îp h  b¸o    ©n  µng  µ   ícViÖtnam   ô  c¸o Ng h Nh n     (V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c)theo tæ  td h      quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   III  ­ Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  trung ¬ n g 1.Thµnh    ü   Ýn  ông  ©n  ©n    viªnQu t d nh d Trung  ng  ¬ bao  å m. g a.   C¸c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë; Qu t d nh d cs b.C¸c  chøc  Ýn  ông;   tæ  td c.C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ  ¹t®éng    a  µn    ho   trªn®Þ b tØnh,thµnh  è  ¬iQuü     ph n   tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d Trung  ng  ng  ôsë  Ýnh. ¬ ®ã tr   ch C¸c  i  îng    ù nguyÖn  ®è t trªnt   gia  Ëp,    µnh  Òu  Ö, gãp    èn  nh t¸n th §i l   ®ñ v ®Ò u   ã  Ó  ëthµnh  µnh    ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c th tr   th viªnc Qu t d nh d Trung  ng. ¬ 2­ Néi dung  ¹t®éng.    ho   2.1.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¬ cho  vay  èn  ñ  Õu  i  íi v ch y ®è v   thµnh viªn, Öc    vi cho  vay    i t ng kh«ng  c¸c®è  î   ph¶ilµthµnh    §iÒu  Ö  ü      viªndo  l Qu tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d Trung  ng  ¬ quy  nh.  ®Þ Tæng     î cho  dn  vay    i  îng c¸c ®è t   kh«ng  ph¶i lµ thµnh    ¹ trõ d  î cho     viªn (lo i   n     vay  õ nguån  èn  û  t  v u th¸c)tèi®a      kh«ng  îc vîtqu¸  ®   30%  tæng  ån  èn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n   ngu v ho   c Qu t d nh d©n Trung  ng. ¬ 2.2.Giíi ¹n     h cho  vay:Tæng     î cho    dn  vay  i víim ét  ®è     kh¸ch hµng    kh«ng  ® îc vîtqu¸     15%   èn  ù cã  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  v t   c Qu t d nh d Trung  ng, gií h¹n ¬  i    nµy  kh«ng    ông  i víi ÷ng  ¸p d ®è     nh kho¶n cho vay  õ nguån  èn  û    ña    t  v u th¸cc c¸c tæ chøc,c¸ nh©n     kh¸cvµ      c¸ckho¶n  cho vay  Ç m   è  õ sæ   Òn göido  Ýnh  c c t   ti     ch Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng    µnh. ¬ ph¸th 2.3.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcsö  ông  èn  ù cã    u   ¬ ® d v t   ®Ó ®Ç t mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  ôc  ô    s t  c ®Þ ph v cho  ¹t®éng  ho   theo nguyªn  ¾c    Þ t gi¸tr   cßn  ¹cña  µi l i t  s¶n  è  nh  c ®Þ kh«ng  ît   v   50%   èn  ùcã. qu¸ v t 
  6. 6 3. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¹t®éng  ¬ ho   nh»m   ôc  ch  ñ  m ®Ý ch yÕu  ç  î µ  ©ng  h tr  n v cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña    ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ho   c c¸cQu t d nh d c¬  ë  µnh  s th viªn.Trong    a  µnh  Ëp  chøc  ªnkÕt    khi ch th l tæ  li   ph¸t tr Ón  Ö    i h thèng,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îc thùc hiÖn  ét  è  Öm   ô  ¬ ®    m s nhi v sau: 3.1.§Çu  èi  Ò   iÒu  µ  èn,thanh    m v® ho v   to¸n,cung    øng    Þch  ô  c¸c d v theo  yªu cÇu  ¹t®éng  ña    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µnh    ho   c c¸cQu t d nh d c s th viªn. 3.2.Trao  æi    ® th«ng    tin,kinh nghiÖ m,   Ên    tv cho    ü   Ýn  ông  ©n   c¸cQu t d nh d©n  ¬  ë  µnh    Ò   chøc,qu¶n  Þvµ  iÒu  µnh; c s th viªnv tæ    tr   ® h 3.3. Qu¶n  ý c¸c  ü    l  qu b¶o  ¶m   toµn  ña  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ® an  c h th Qu t d nh©n  ©n  d theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n   3.4. §¹idiÖn     cho  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   h th Qu t d nh d trong  Öc  Õp vi ti   nhËn  èn  ña    chøc  v c c¸ctæ  trongnícvµ  èc  Õ.     qu t 3.5.§µo  ¹o, íng dÉn  ét  è    t  h  m s nghiÖp  ô  v cho    é  ü   Ýn  ông  ©n  c¸n b Qu t d nh d©n  ¬  ë. cs 4. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¬ ph¶i b¸o    c¸o theo quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  cña  56  NghÞ   nh  ®Þ 48/N§­   µy  CP ng 13/8/2001  öiNg ©n   µng  µ   íc g  h Nh n   ViÖtNam   ô    (V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c) tæ  td h    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   Iv­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  t 1. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c    t  c hi l   15  k t  k  quy  nh   ®Þ tr c®©y    íi í  tr¸v   i Th«ng  nµy  u   Þ    á. t  ®Ò b b∙i b 2.ChË m   Êt ®Õ n   µy    nh   ng 30/6/2002 c¸cQuü   Ýn  ông  ©n  ©n     td nh d ph¶i: a. Hoµn  µnh  Öc  ©y  ùng  µ    th vi x d v th«ng qua  ¹ihéi thµnh    Òu  Ö  §    viªn §i l phïhîp víi      NghÞ   nh  è  ®Þ s 48/2001/N§­   ña  Ýnh  ñ  µ      CP c Ch ph v c¸cv¨n b¶n  íng h  dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc; c Ng h Nh n b.§îcNg ©n  µng  µ   ícchuÈn  §iÒu  Ö;    h Nh n   y  l  c. § Ò   Þ  µ  îc Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  ¹ hoÆc   iÒu    ngh v ®   h Nh n   l i ® chØnh  Êy gi   phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  Õu  ã  th l v ho   n c thay ® æi    éi dung  ña  Êy  Ðp     c¸c n   c gi ph thµnh  Ëp vµ  ¹t®éng. l   ho   3. Ch Ë m   Êt ®Õ n   µy    nh   ng 31/12/2002,c¸c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n     td nh d ph¶i   ®iÒu  chØnh  ¹ ®Þa   µn  ¹t®éng, c¬  Êu  chøc  µ  éi dung  ¹t®éng  li  b ho     c tæ  vn  ho   cho  ïhîp víi ph       NghÞ   nh  è  ®Þ s 48/2001/N§­   ña  Ýnh  ñ,c¸c quy  nh   CP c Ch ph     ®Þ t¹ Th«ng   µy  µ        i tn v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  ña  èng  c  ©n  µng  h  th   c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n 4. Ch¸nh      v¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c,Thñ  ­ tæ  td h    tr ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   trung  ng,  ñ   Þch  éi ¬ Ch t H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã  ®è Qu t d nh d c tr¸ch  nhiÖ m  ùc hiÖn  th   Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,  Çn  qu¸ tr     n cv   c ph¶n  ¶nh  Þp  êivÒ   k th   Ng ©n  µng  µ   íc®Ó   íng dÉn, gi¶i h Nh n   h       Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2