intTypePromotion=1

Thông tư 10/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
124
lượt xem
9
download

Thông tư 10/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế theo quy chế ban hành tại Quyết định 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Tæng côc H¶i quan Sè 10/1998/TT- TCHQ ngµy 19 th¸ng 11n¨m 1998 Híng dÉn thñ tôc h¶i quan ®èi víi ho¹t ®éng cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ theo quy chÕ ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh 205/1998/Q§-TTg ngµy 19.10.1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ A/ Qui ®Þnh chung: 1. Hµng nhËp khÈu b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ miÔn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nhng ph¶i b¸n ®óng ®èi tîng, ®óng ®Þnh lîng qui ®Þnh. Hµng xuÊt khÈu ®a vµo b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ ph¶i tu©n thñ chÝnh s¸ch mÆt hµng vµ c¸c LuËt ThuÕ liªn quan ®ång thêi ph¶i phï hîp víi danh môc hµng ho¸ ®¨ng ký kinh doanh b¸n miÔn thuÕ quy ®Þnh trong giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh hµng miÔn thuÕ cña doanh nghiÖp. 2. Nh©n viªn cöa hµng miÔn thuÕ chØ ®îc b¸n trùc tiÕp cho c¸c ®èi tîng ®îc phÐp mua hµng miÔn thuÕ ngay t¹i vÞ trÝ cña quÇy hµng theo ®óng ®Þnh lîng qui ®Þnh. C¸c ®èi tîng lµ thuyÒn viªn ®îc mua hµng miÔn thuÕ chung theo ®¬n hµng cã x¸c nhËn cña ThuyÒn trëng hoÆc ngêi ®¹i diÖn tÇu. 3. Ho¹t ®éng cña cöa hµng miÔn thuÕ tõ khi xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ®Ó b¸n, ®Õn ho¹t ®éng cña kho hµng, b¸n hµng t¹i cöa hµng, hµng t¸i xuÊt tiªu thô néi ®Þa hoÆc hµng ph¶i xö lý do h háng ®Òu chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t qu¶n lý cña H¶i quan. 4. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®Þa ®iÓm cña cöa hµng miÔn thuÕ: §Þa ®iÓm cña cöa hµng miÔn thuÕ ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu c«ng t¸c gi¸m s¸t qu¶n lý cña c¬ quan H¶i quan . §Þa ®iÓm cöa hµng, kho hµng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¬ quan H¶i quan ph¶i ®îc Tæng côc H¶i quan chÊp thuËn trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè n¬i Doanh nghiÖp xin më cöa hµng miÔn thuÕ. 4.1 S©n bay quèc tÕ: - Cöa hµng miÔn thuÕ ®Æt t¹i khu vùc c¸ch ly (sau khu vùc lµm thñ tôc h¶i quan vµ thñ tôc xuÊt c¶nh) nhµ ga ®i cña c¸c s©n bay quèc tÕ ®Ó b¸n hµng cho kh¸ch xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh. - Cöa hµng miÔn thuÕ ®Æt t¹i nhµ ga ®Õn cña s©n bay quèc tÕ, sau khu vùc lµm thñ tôc nhËp c¶nh vµ tríc khu vùc lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó b¸n hµng cho kh¸ch nhËp c¶nh. 4.2 C¶ng biÓn quèc tÕ: Cöa hµng miÔn thuÕ ®Æt t¹i khu vùc c¶ng biÓn quèc tÕ ®Ó b¸n cho kh¸ch xuÊt c¶nh vµ thuyÒn viªn trªn c¸c tÇu biÓn ®i viÔn d¬ng (Trêng hîp ®Æt ngoµi khu vùc c¶ng biÓn ph¶i cã ý kiÕn cña UBND tØnh, thµnh phè n¬i cã cöa hµng miÔn thuÕ vµ ®îc Tæng côc H¶i quan chÊp thuËn).
  2. 2 4.3 Cöa khÈu ®êng bé quèc tÕ: Cöa hµng miÔn thuÕ ®Æt t¹i cöa khÈu quèc tÕ vµ trong khu vùc kh¸ch ®· lµm xong thñ tôc xuÊt c¶nh ®Ó b¸n cho kh¸ch xuÊt c¶nh cã hé chiÕu vµ giÊy th«ng hµnh XNC. Trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng cöa khÈu, UBND tØnh, thµnh phè qui ®Þnh vÞ trÝ ®Æt cöa hµng miÔn thuÕ t¹i cöa khÈu nh- ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu gi¸m s¸t qu¶n lý cña H¶i quan vµ ®îc Tæng côc H¶i quan chÊp thuËn. 4.4 Cöa hµng miÔn thuÕ trong néi ®Þa: - Cöa hµng miÔn thuÕ b¸n cho ®èi tîng u ®·i miÔn trõ theo NghÞ ®Þnh 73/CP ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 1994 vµ cöa hµng miÔn thuÕ néi thµnh (Dowtown Duty Free Shop) do UBND tØnh, thµnh phè n¬i më cöa hµng miÔn thuÕ qui ®Þnh ®Þa ®iÓm trªn c¬ së thèng nhÊt víi Tæng côc H¶i quan. - Cöa hµng miÔn thuÕ trong néi thµnh (Dowtown Duty Free Shop) lµ n¬i trng bµy, giíi thiÖu s¶n phÈm, giao dÞch viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng cho kh¸ch chê xuÊt c¶nh vµ ph¶i cã ®Þa ®iÓm giao hµng trùc tiÕp cho kh¸ch xuÊt c¶nh ®· lµm xong thñ tôc xuÊt c¶nh. §Þa ®iÓm giao hµng t¹i khu vùc c¸ch ly cña nhµ ga ®i s©n bay quèc tÕ vµ khu vùc c¶ng biÓn. §Þa ®iÓm giao hµng ph¶i ®îc Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè chÊp thuËn. 4.5 Cöa hµng miÔn thuÕ t¹i s©n bay quèc tÕ hoÆc c¶ng biÓn quèc tÕ cã thÓ ®îc më quÇy b¸n hµng phôc vô t¹i chç phôc vô cho kh¸ch chê xuÊt c¶nh, thuyÒn viªn trªn tÇu ®ang neo ®Ëu t¹i c¶ng. Quy chÕ cho phÐp vµ ho¹t ®éng cña lo¹i h×nh nµy do Tæng côc H¶i quan híng dÉn. b/ Mét sè qui ®Þnh cô thÓ vÒ thñ tôc h¶i quan: I. Thñ tôc kiÓm tra ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng cöa hµng miÔn thuÕ: - Hå s¬ Doanh nghiÖp cung cÊp cho H¶i quan tØnh, thµnh phè: + §¬n xin më cöa hµng miÔn thuÕ. + C¸c hå s¬ vÒ quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn sö dông cöa hµng, kho hµng, s¬ ®å vÞ trÝ vÒ toµn bé hÖ thèng cöa hµng, kho hµng. - Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè kiÓm tra cô thÓ vÒ c¸c ®iÒu kiÖn: + HÖ thèng kho, cöa hµng ®ñ ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. + §¶m b¶o viÖc gi¸m s¸t, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña H¶i quan. + VÞ trÝ cöa hµng ®óng theo qui ®Þnh. NÕu c¸c ®iÒu kiÖn trªn ®¶m b¶o th× Côc H¶i quan TØnh, Thµnh phè cã v¨n b¶n x¸c nhËn vµ b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan. II. Thñ tôc H¶i quan ®èi víi hµng ho¸ b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ:
  3. 3 1. Hµng xuÊt khÈu (hµng s¶n xuÊt t¹i ViÖt nam vµ hµng cã nguån gèc nhËp khÈu hîp ph¸p): - C¸c hµng ho¸ xuÊt khÈu cã ®iÒu kiÖn th× ph¶i cã giÊy phÐp cña Bé Th¬ng m¹i cho phÐp, c¸c hµng ho¸ thuéc sù qu¶n lý chuyªn ngµnh th× ph¶i ®- îc c¬ quan chøc n¨ng cho phÐp, cßn c¸c hµng ho¸ kh¸c Doanh nghiÖp trùc tiÕp lµm thñ tôc H¶i quan (kh«ng ph¶i giÊy phÐp cña Bé Th¬ng m¹i) vµ kh«ng bÞ h¹n chÕ vÒ sè lîng vµ trÞ gi¸. - H¶i quan lµm thñ tôc nh ®èi víi mét l« hµng xuÊt khÈu, c¨n cø vµo chÝnh s¸ch mÆt hµng vµ c¸c LuËt ThuÕ liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt. - T¹i mçi cöa hµng H¶i quan ph¶i më sæ theo dâi hµng xuÊt khÈu ®a vµo b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ. Thñ tôc cô thÓ : κ Doanh nghiÖp nép cho H¶i quan: - Tê khai hµng phi mËu dÞch xuÊt khÈu; - Ho¸ ®¬n mua hµng (Ho¸ ®¬n Bé Tµi chÝnh); - Tê khai nhËp khÈu, biªn lai thuÕ nhËp khÈu hoÆc c¸c chøng tõ chøng minh hµng nhËp khÈu hîp ph¸p (®èi víi hµng ®· nhËp khÈu lu th«ng hîp ph¸p trªn thÞ trêng néi ®Þa). κ H¶i quan: - KiÓm tra hå s¬; ®¨ng ký tê khai; - KiÓm ho¸, tÝnh thuÕ vµ th«ng b¸o thuÕ (nÕu cã); - X¸c nhËn kiÓm ho¸, ®ãng dÊu "§· lµm thñ tôc h¶i quan"; - Gi¸m s¸t hµng ®a vµo kho, niªm phong kho; - Vµo sæ theo dâi kho hµng miÔn thuÕ. 2. Hµng nhËp khÈu: 2.1 Hµng nhËp khÈu cña cöa hµng miÔn thuÕ do H¶i quan n¬i qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ lµm thñ tôc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tõ khi nhËp khÈu ®Õn khi thanh kho¶n hµng b¸n. κ Doanh nghiÖp ph¶i nép cho H¶i quan c¸c giÊy tê sau: - V¨n b¶n cho phÐp cña Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh (®èi víi hµng nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn); - Tê khai H¶i quan ( mçi lo¹i hµng cïng tªn hµng khai vµo mét tê khai vÝ dô: C¸c lo¹i ti vi, c¸c lo¹i cassette ®îc khai riªng vµo 02 tê khai kh¸c nhau; c¸c lo¹i rîu whisky, Cognac ®îc khai riªng vµo 02 tê khai kh¸c nhau , c¸c lo¹i hµng cã trÞ gi¸ nhá , mµ cïng nhãm hµng nh mü phÈm ®îc khai vµo 01 tê khai). - Hîp ®ång th¬ng m¹i (b¶n sao cã x¸c nhËn cña Gi¸m ®èc doanh nghiÖp) hoÆc ®¬n ®Æt hµng cña Doanh nghiÖp; - Ho¸ ®¬n mua hµng; - VËn ®¬n hµng;
  4. 4 - B¶n kª chi tiÕt hµng. κ H¶i quan: - KiÓm tra hå s¬ vµ ®¨ng ký tê khai; - KiÓm ho¸ chi tiÕt sè lîng, tªn hµng, ký m· hiÖu; - X¸c nhËn kÕt qu¶ kiÓm hãa, ®ãng dÊu "Hµng ®îc miÔn thuÕ "vµ dÊu " §· lµm thñ tôc h¶i quan" lªn tê khai h¶i quan; - Gi¸m s¸t hµng ®· hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan ®a vµo kho hµng miÔn thuÕ vµ niªm phong kho; - Vµo sæ theo dâi kho hµng miÔn thuÕ. H¶i quan cöa khÈu n¬i cã hµng nhËp khÈu cña cöa hµng miÔn thuÕ nhËp khÈu t¹o ®iÒu kiÖn, phèi hîp cïng H¶i quan n¬i qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ ®Ó lµm thñ tôc nhanh chãng thuËn tiÖn. 2.2 Hµng nhËp khÈu cña cöa hµng miÔn thuÕ kh«ng ph¶i kiÓm tra chÊt lîng (doanh nghiÖp tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ph¸p luËt), ngoµi nh÷ng giÊy tê ®· qui ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 nãi trªn Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i nép thªm giÊy tê kh¸c. Doanh nghiÖp kinh doanh cöa hµng miÔn thuÕ ®îc nhËp khÈu hµng ®Ó b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ phï hîp víi giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan theo quy ®Þnh. 2.3 Hµng b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ phôc vô ®èi tîng u ®·i miÔn trõ Ngo¹i giao ®îc phÐp nhËp khÈu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ®èi tîng u ®·i Ngo¹i giao. - Xe «t« tay l¸i thuËn, xe g¾n m¸y tõ 175cm3 trë xuèng, chØ ®îc phÐp nhËp khÈu xe míi theo ®¬n ®Æt hµng tríc cña ®èi tîng u ®·i miÔn trõ Ngo¹i giao, ®¬n hµng nµy ph¶i ®îc H¶i quan n¬i qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ duyÖt vÒ tiªu chuÈn ®Þnh lîng. 3. Hµng t¸i xuÊt: - Doanh nghiÖp cã v¨n b¶n göi H¶i quan tr×nh bµy vÒ néi dung hµng xin t¸i xuÊt: + Lý do xin t¸i xuÊt; + B¶n kª chi tiÕt: Sè lîng, tªn hµng, trÞ gi¸; + Hµng nhËp khÈu theo tê khai nµo, sè giÊy phÐp...; + Xin t¸i xuÊt t¹i cöa khÈu nµo. - H¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ xem xÐt vµ kiÓm tra thùc tÕ gi÷a hµng ho¸ vµ hå s¬ nhËp khÈu ®Ó x¸c ®Þnh ®óng lµ hµng ®· nhËp khÈu cña cöa hµng miÔn thuÕ. - Hµng ho¸ nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña Bé Th¬ng m¹i th× khi t¸i xuÊt ph¶i cã ý kiÕn ®ång ý cña Bé Th¬ng m¹i. - H¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ lµ ®¬n vÞ lµm thñ tôc vµ gi¸m s¸t t¸i xuÊt hµng, trong trêng hîp cöa khÈu xin t¸i xuÊt thuéc ®Þa ph¬ng kh¸c th× H¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ ph¶i gi¸m s¸t, ¸p t¶i tíi cöa khÈu xuÊt vµ bµn giao cho H¶i quan cöa khÈu xuÊt ®Ó hoµn thµnh thñ tôc t¸i xuÊt. Sau khi
  5. 5 hµng ®îc t¸i xuÊt, H¶i quan cöa khÈu xuÊt cuèi cïng ph¶i x¸c nhËn, ký, ®ãng dÊu vµo tê khai vµ göi tr¶ cho h¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ ®Ó thanh kho¶n. - C¨n cø bé hå s¬ t¸i xuÊt (cã x¸c nhËn thùc xuÊt), H¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ thanh kho¶n ®èi víi tê khai nhËp khÈu l« hµng. 4. Hµng chuyÓn vµo b¸n néi ®Þa: 4.1 §èi víi hµng nhËp khÈu kh«ng ph¶i xin phÐp Bé Th¬ng m¹i: - Doanh nghiÖp ph¶i cã v¨n b¶n göi H¶i quan, nªu râ: Lý do xin chuyÓn hµng vµo tiªu thô néi ®Þa. - B¶n kª chi tiÕt hµng ho¸ xin chuyÓn vµo b¸n néi ®Þa (tªn hµng, sè lîng, trÞ gi¸); - Tê khai hµng khi nhËp khÈu; 4.2 §èi víi hµng nhËp khÈu cã giÊy phÐp Bé Th¬ng m¹i, c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh: - GiÊy phÐp cña Bé Th¬ng m¹i cho phÐp hµng tiªu thô néi ®Þa ®èi víi hµng nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn. - V¨n b¶n cho phÐp ®èi víi hµng thuéc lo¹i qu¶n lý cña c¬ quan chuyªn ngµnh. - B¶n kª chi tiÕt hµng ho¸ xin chuyÓn vµo b¸n néi ®Þa (tªn hµng, sè lîng, trÞ gi¸); - Tê khai khi nhËp khÈu; 4.3 Thñ tôc h¶i quan: - H¶i quan híng dÉn Doanh nghiÖp khai b¸o trªn tê khai hµng phi mËu dÞch. - Lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó cho chuyÓn vµo néi ®Þa nh ®èi víi l« hµng nhËp khÈu. - TÝnh thuÕ vµ thu thuÕ ®èi víi hµng chuyÓn vµo néi ®Þa t¹i thêi ®iÓm Doanh nghiÖp ®îc phÐp më tê khai hµng nhËp khÈu ®Ó lµm thñ tôc chuyÓn vµo néi ®Þa. - Thanh kho¶n tê khai hµng nhËp khÈu ban ®Çu. 5. Hµng ho¸ cÇn xö lý, hµng tiªu huû t¹i cöa hµng miÔn thuÕ. 5.1 §èi víi hµng ®æ vì, h háng, kÐm phÈm chÊt. - Hµng ®æ vì trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, bèc xÕp, th× doanh nghiÖp ph¶i lËp biªn b¶n vµ cã x¸c nhËn cña doanh nghiÖp vµ cña H¶i quan kiÓm ho¸ hoÆc H¶i quan ¸p t¶i hµng. - Hµng lu kho, lu quÇy l©u ngµy bÞ mÊt phÈm chÊt, theo ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n cña Doanh nghiÖp trªn c¬ së kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸. Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè cïng Doanh nghiÖp tæ chøc Héi ®ång huû bá díi sù gi¸m s¸t cña H¶i quan vµ ®¹i diÖn doanh nghiÖp, lËp biªn b¶n huû bá cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn c¸c bªn.
  6. 6 5.2 Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc thùc hiÖn gi¸m s¸t kiÓm tra ®èi víi hµng xö lý vµ hµng tiªu huû cña cöa hµng miÔn thuÕ ®Ó ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. III. ChÕ ®é b¸n hµng: 1. Khi b¸n hµng nh©n viªn cöa hµng ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung c¬ b¶n trong ho¸ ®¬n b¸n hµng: - Tªn ngêi mua hµng; - Sè hé chiÕu ngêi mua, ngµy cÊp; - Tªn hµng, sè lîng, trÞ gi¸; - Ngµy, th¸ng, n¨m b¸n hµng; - Tªn ngêi b¸n hµng. 2. §èi tîng ®îc phÐp mua hµng, ®Þnh lîng hµng ®îc phÐp b¸n cho mçi ®èi tîng ph¶i thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, 8 cña QuyÕt ®Þnh 205/1998/Q§-TTg ngµy 19/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 3. Ho¸ ®¬n b¸n hµng miÔn thuÕ cho mçi ®èi tîng mua hµng, Doanh nghiÖp cöa hµng miÔn thuÕ ph¶i giao cho H¶i quan 01 liªn. Sau mçi ngµy b¸n hµng, Doanh nghiÖp ph¶i lµm b¸o c¸o b¸n hµng vµ giao cho H¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ mét b¶n (thêi gian cña mét ngµy b¸n hµng do H¶i quan vµ cöa hµng miÔn thuÕ thèng nhÊt qui ®Þnh). IV. ChÕ ®é thanh kho¶n hµng: 1. Hµng nhËp cña cöa hµng miÔn thuÕ (kÓ c¶ mét l« hµng cã nhiÒu mÆt hµng), mçi lo¹i hµng cïng tªn hµng ph¶i khai b¸o vµo riªng mét tê khai ®Ó tiÖn viÖc theo dâi thanh kho¶n hµng vµ quyÕt to¸n hµng sau khi b¸n hÕt hµng. T¹i mçi cöa hµng miÔn thuÕ, Doanh nghiÖp vµ H¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ ®Òu ph¶i cã sæ theo dâi hµng nhËp kho, xuÊt kho. Sæ cã cét môc ®Ó theo dâi vÒ hµng: Tê khai nhËp khÈu (sè, ngµy th¸ng n¨m), tªn hµng, sè lîng, trÞ gi¸... Mçi khi cã hµng nhËp khÈu nhËp kho, Doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lËp phiÕu nhËp kho vµ giao cho H¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ 01 liªn. - ViÖc vµo sæ hµng nhËp khÈu ph¶i theo tõng ch¬ng, nhãm, ph©n nhãm vµ m· hµng. NÕu hµng cïng lo¹i th× sau khi vµo cïng mét ch¬ng môc trong sæ vµ céng dån ®Ó biÕt hiÖn t¹i sè lîng lo¹i hµng nµy cã trong kho bao nhiªu. - ViÖc vµo sæ hµng xuÊt kho b¸n t¹i quÇy: Hµng xuÊt kho ®a lªn quÇy ®Òu ph¶i lËp phiÕu xuÊt kho vµ vµo sæ ghi râ néi dung hµng. Hµng xuÊt kho ®a lªn quÇy ph¶i phï hîp víi phiÕu xuÊt kho .
  7. 7 2. - T¹i mçi quÇy hµng miÔn thuÕ Doanh nghiÖp vµ H¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ ®Òu ph¶i cã sæ theo dâi hµng nhËp khÈu xuÊt lªn quÇy, sæ theo dâi b¸n hµng t¬ng tù nh sæ kho nªu trªn. - Sau mçi th¸ng, Doanh nghiÖp cïng nh©n viªn H¶i quan ®èi chiÕu x¸c nhËn lîng hµng ®· b¸n vµ lîng hµng tån quÇy. Sè liÖu c¸c chøng tõ bao gåm ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ sæ theo dâi b¸n hµng ph¶i phï hîp víi nhau. 3. Hµng xuÊt khÈu vµ hµng nhËp khÈu cã nguån gèc hîp ph¸p b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ cã sæ theo dâi riªng. ViÖc theo dâi t¬ng tù nh hµng nhËp khÈu nhËp kho vµ xuÊt lªn quÇy. 4. Thanh kho¶n hµng tån: - Hµng nhËp khÈu t¹i cöa hµng miÔn thuÕ ®îc thanh kho¶n hµng tån kho trªn c¬ së hµng nhËp khÈu theo tê khai. - Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, 3 trªn ®©y th× c¸c tê khai cã cïng mét lo¹i hµng nhËp khÈu ®îc vµo chung mét môc trong sæ, trªn c¬ së hµng b¸n, ®èi chiÕu sæ theo dâi quÇy vµ sæ theo dâi kho. Khi sè lîng hµng thùc b¸n ®óng víi sè lîng hµng cña mét tê khai th× thanh kho¶n tê khai nhËp khÈu (theo thø tù tê khai nhËp khÈu tríc thanh kho¶n tríc). - Hµng th¸ng, H¶i quan qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ cïng cöa hµng miÔn thuÕ ®èi chiÕu ®Ó ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a hµng xuÊt kho víi hµng tån quÇy, hµng ®· b¸n, hµng t¸i xuÊt, hµng ®îc phÐp tiªu thô néi ®Þa, hµng ®æ vì h háng, kÐm phÈm chÊt ph¶i tiªu huû. §èi chiÕu gi÷a hµng xuÊt kho ®Ó x¸c ®Þnh hµng cßn tån kho. Trªn c¬ së sè liÖu trªn Doanh nghiÖp hµng miÔn thuÕ lËp b¸o c¸o göi Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè cã x¸c nhËn cña H¶i quan qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ. - Thñ tôc thanh kho¶n: + §Þnh kú 3 th¸ng, khi b¸n hÕt cïng mét lo¹i hµng t¬ng øng sè lîng hµng trong mét tê khai, Doanh nghiÖp cöa hµng miÔn thuÕ cã v¨n b¶n göi Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ xin thanh kho¶n hµng, v¨n b¶n nµy cã x¸c nhËn cña H¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ (Tuú ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè qui ®Þnh ®¬n vÞ H¶i quan cã thÈm quyÒn thanh kho¶n). + Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè kiÓm tra vµ duyÖt cho phÐp thanh kho¶n. Sau khi thanh kho¶n xong, H¶i quan qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ ký ®ãng dÊu hµng '§· thanh kho¶n" lªn tê khai h¶i quan. 5. Thêi h¹n hµng nhËp khÈu b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ: §Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c theo dâi, thanh kho¶n hµng nhËp khÈu b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ, nÕu hµng qu¸ 2 n¨m (24 th¸ng kÓ tõ ngµy nhËp khÈu) kh«ng b¸n ®îc th× Doanh nghiÖp ph¶i lµm thñ tôc t¸i xuÊt hoÆc tiªu thô néi ®Þa. Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè cã thÓ xem xÐt gia h¹n nhng thêi gian gia h¹n kh«ng qu¸ 1 n¨m. V. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ kho hµng miÔn thuÕ:
  8. 8 1. Ho¹t ®éng kho hµng miÔn thuÕ ph¶i chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t qu¶n lý cña H¶i quan qu¶n lý hµng miÔn thuÕ. Hµng nhËp khÈu, hµng xuÊt khÈu nhËp kho ®Ó b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ ph¶i hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan tríc khi nhËp kho. 2. Mçi lÇn hµng nhËp kho hoÆc xuÊt kho, Doanh nghiÖp ph¶i lËp phiÕu nhËp kho hoÆc phiÕu xuÊt kho vµ giao cho H¶i quan qu¶n lý hµng miÔn thuÕ 01 liªn. H¶i quan qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ gi¸m s¸t viÖc ®a hµng vµo kho, gi¸m s¸t viÖc ®a hµng lªn quÇy vµ vµo sæ nhËp kho, hoÆc xuÊt kho, nhËp quÇy. Tríc khi hµng xuÊt lªn quÇy ®Ó b¸n, hµng ho¸ ph¶i ®îc d¸n tem theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 3. Kho hµng miÔn thuÕ ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é niªm phong h¶i quan theo qui ®Þnh. 4. Hµng th¸ng Doanh nghiÖp ph¶i lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng tån kho vµ ph¶i cã x¸c nhËn cña H¶i quan qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ. §Þnh kú hµng quý, n¨m, Doanh nghiÖp ph¶i kiÓm kª kho hµng cã sù gi¸m s¸t cña H¶i quan vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng tån göi Tæng côc H¶i quan cã x¸c nhËn cña Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè. Vi. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. S¸u th¸ng mét lÇn, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè tæ chøc kiÓm tra viÖc thanh kho¶n tê khai, kiÓm tra ®èi chiÕu sæ s¸ch, phiÕu xuÊt kho, nhËp kho, nhËp quÇy, ho¸ ®¬n b¸n hµng, b¸o c¸o ngµy, th¸ng, quÝ. Sau khi kiÓm tra, b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Tæng côc H¶i quan. 2. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ nÕu ph¸t hiÖn nh©n viªn cña cöa hµng vi ph¹m quy ®Þnh b¸n hµng, ®a hµng vµo néi ®Þa tiªu thô; nh©n viªn H¶i quan cã hµnh vi vi ph¹m trong viÖc mua hµng t¹i cöa hµng miÔn thuÕ hoÆc cã hµnh vi lîi dông chøc n¨ng, quyÒn h¹n ®Ó bao che, th«ng ®ång víi nh÷ng nh©n viªn tiªu cùc ®a hµng vµo néi ®Þa tiªu thô, b¸n hµng sai ®èi tîng quy ®Þnh... ®Òu ph¶i ®îc lËp biªn b¶n t¹i chç, nhanh chãng lµm râ tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m ®Ó xö lý. Doanh nghiÖp vi ph¹m quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 205/1998/Q§-TTg ngµy 19/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Th«ng t nµy th× tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Côc trëng Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè ph¶i b¸o c¸o Tæng côc H¶i quan ®Ó cã thÓ ra quyÕt ®Þnh t¹m thêi ®×nh chØ ho¹t ®éng cña cöa hµng miÔn thuÕ. VII. §iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu bÞ b·i bá. Côc trëng Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè cã cöa hµng miÔn thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o vµ thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 205/1998/Q§- TTg ngµy 19/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Th«ng t nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2