intTypePromotion=1

Thông tư 105/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
139
lượt xem
12
download

Thông tư 105/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 105/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi phí thu hồi nợ cho công tác thanh lý các Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đang phải tiến hành thanh lý giải thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 105/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   1 0 5 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   9   t h ¸ n g 1 1   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n   c h Õ   ® é   c h i   p h Ý   t h u   h å i   n î   c h o   c « n g   t ¸ c   t h a n h  l ý   c ¸ c   Q u ü   t Ý n   d ô n g   n h © n   d © n   b Þ   t h u   h å i   g i Ê y   p h Ð p   h o ¹ t  ®éng hoÆc ®ang ph¶i tiÕn hµnh thanh lý gi¶i thÓ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  qui  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   166/1999/N§­CP   ngµy   19/11/1999   cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é Tµi chÝnh ®èi víi c¸c Tæ chøc tÝn   dông; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  48/2001/N§­CP ngµy 13/8/2001 cña   ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn dông nh©n   d©n;  §Ó tËn thu c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n khã   ®ßi cña c¸c  Quü   tÝn   dông   nh©n  d©n  bÞ   thu   håi   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   hoÆc   ®ang   ph¶i   tiÕn   hµnh   thanh   lý   gi¶i   thÓ   nh»m   gi¶m   thiÓu   tæn thÊt cho Nhµ  níc, Bé  Tµi chÝnh híng dÉn chÕ   ®é  chi   phÝ  thu håi nî  cho c«ng t¸c thanh lý  Quü  tÝn dông nh©n   d©n nh sau: I. §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy lµ c¸c Quü tÝn dông nh©n  d©n bÞ  thu håi giÊy phÐp ho¹t   ®éng  hoÆc  ®ang tiÕn  hµnh  thanh lý  gi¶i thÓ. Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông trong trêng  hîp c¸c Quü tÝn dông nh©n d©n bÞ thu håi giÊy phÐp do s¸p   nhËp, chia t¸ch vµ hîp nhÊt. II. Ph¹m vi ®iÒu chØnh: C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n khã ®ßi do Héi ®ång thanh lý Quü  tÝn dông nh©n d©n thu håi ®îc sau thêi ®iÓm Ng©n hµng Nhµ  níc   ra   quyÕt   ®Þnh   thu   håi   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   hoÆc   sau   thêi ®iÓm Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng ra th«ng b¸o tiÕn hµnh thanh lý gi¶i thÓ Quü tÝn dông   nh©n d©n.
  2. 2 III. Nguyªn t¾c vµ chÕ ®é chi cho thu håi nî: §èi víi kho¶n nî qu¸ h¹n khã ®ßi thu håi ®îc Héi ®ång  thanh lý   ®îc  ®Ó  l¹i 10%, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 10 triÖu  ®ång,  ®Ó  chi cho c¸c tæ chøc cã  t  c¸ch ph¸p nh©n vµ  c¸c  thµnh viªn Héi  ®ång thanh lý  cã   ®ãng gãp tÝch cùc trong  viÖc thu håi nî theo nguyªn t¾c: ­   Chi   70%   sè   tiÒn   ®îc   ®Ó   l¹i   cho   c¸c   tæ   chøc   cã   t  c¸ch ph¸p nh©n cã   ®ãng gãp trong viÖc thu håi c¸c kho¶n  nî  qu¸ h¹n khã   ®ßi. Héi  ®ång thanh lý  quyÕt  ®Þnh vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ møc chi cho tõng tæ chøc trªn c¬ së møc ®é   ®ãng gãp cña tæ chøc  ®ã  trong viÖc thu håi c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n khã ®ßi. ­ §èi víi 30% sè  tiÒn cßn l¹i Héi  ®ång thanh lý  c¨n  cø vµo møc ®é ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn héi ®ång ®Ó chi   cho phï hîp.   C¸c kho¶n chi nªu trªn ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ. IV. §iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  c«ng b¸o.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  g×  v íng m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
  3. 3 Vô Tµi chÝnh ng©n hµng Tr×nh bé VÒ viÖc híng dÉn chi phÝ cho c«ng t¸c thanh lý  c¸c quü tÝn dông nh©n d©n Trªn c¬  së  qui  ®Þnh vÒ  chi phÝ  cho c«ng t¸c thu håi  nî  khã   ®ßi  ®èi víi c¸c Qòy tÝn dông nh©n d©n  ®ang ho¹t  ®éng t¹i Th«ng t  sè  17/2004/TT­BTC ngµy 12/3/2004 cña Bé  Tµi chÝnh: møc chi cho c¸c tæ chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n cã  ®ãng gãp tÝch cùc trong viÖc thu håi nî kh«ng ®îc vît qu¸  2% sè  nî  thu håi vµ  tèi  ®a  ®èi víi mét mãn nî  kh«ng vît  qu¸ 10 triÖu ®ång vµ do ®Æc thï thµnh phÇn Héi ®ång thanh  lý   cña   c¸c   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   bÞ   thu   håi   giÊy   phÐp  ho¹t   ®éng   hoÆc   ®ang   ph¶i   tiÕn   hµnh   thanh   lý,   gi¶i   thÓ  ngoµi   ®¹i  diÖn   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng,   cßn   l¹i   lµ  nh÷ng  thµnh viªn cña c¸c tæ chøc cã  tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp  ®èi  víi c¸c kho¶n  nî  (thµnh  viªn cña Héi  ®ång  qu¶n  lý, Ban  ®iÒu hµnh,  ®¹i diÖn s¸ng lËp viªn vµ  thµnh viªn cña c¸c  tæ chøc cã  nî  ph¶i thu håi) tuy cã   ®ãng gãp trong viÖc  thu håi nî  nhng nh©n tè  chñ  yÕu  ®ãng vai trß quan träng  trong viÖc thu håi  ®îc nî  vay lµ  c¸c c¬  quan chÝnh quyÒn  ®Þa   ph¬ng   nh  Uû   ban   nh©n   d©n   vµ   c«ng   an   x∙...,   ngµy   30/8/2004 Vô  TCNH  ®∙ tr×nh Bé  vµ  sau khi phª duyÖt Bé   ®∙  ký  c«ng  v¨n sè  9705/TC­TCNH göi lÊy  ý  kiÕn NHNNVN vµo dù   th¶o Th«ng t  híng dÉn chÕ   ®é  chi phÝ  cho c«ng t¸c thanh  lý  c¸c Quü  tÝn dông nh©n d©n bÞ  thu håi giÊy phÐp ho¹t  ®éng hoÆc  ®ang ph¶i tiÕn hµnh thanh lý  gi¶i thÓ  víi néi  dung chÝnh nh sau: ­ §èi víi kho¶n nî  qu¸ h¹n khã   ®ßi thu håi  ®îc Héi  ®ång   thanh   lý   ®îc   ®Ó   l¹i   2%   nhng   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   10  triÖu  ®ång  ®Ó  chi cho c¸c tæ chøc cã  t  c¸ch ph¸p nh©n vµ  c¸c   thµnh   viªn   Héi   ®ång   thanh   lý   cã   ®ãng   gãp   tÝch   cùc  trong   viÖc   thu   håi   c¸c   kho¶n   nî   qu¸   h¹n   khã   ®ßi   theo  nguyªn t¾c: +   Chi   70%   sè   tiÒn   ®îc   ®Ó   l¹i   cho   c¸c   tæ   chøc   cã   t  c¸ch ph¸p nh©n cã   ®ãng gãp trong viÖc thu håi c¸c kho¶n  nî  qu¸ h¹n khã   ®ßi. Héi  ®ång thanh lý  quyÕt  ®Þnh vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ møc chi cho tõng tæ chøc trªn c¬ së møc ®é   ®ãng gãp cña tæ chøc  ®ã  trong viÖc thu håi c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n khã ®ßi. + §èi víi 30% sè  tiÒn cßn l¹i Héi  ®ång thanh lý  c¨n  cø vµo møc ®é ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn héi ®ång ®Ó chi   cho phï hîp.   * ý kiÕn Ng©n hµng Nhµ níc: VÒ  c¬  b¶n Ng©n hµng Nhµ  níc nhÊt trÝ  víi néi dung dù  th¶o. Tuy nhiªn, Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ò  nghÞ  n©ng møc chi 
  4. 4 phÝ cho c«ng t¸c thanh lý Quü tÝn dông nh©n d©n lªn ë møc   15% trªn c¬ së lý gi¶i: ­ Trong tæng sè  nî  cha thu håi  ®îc 32,98 tû   ®ång  ®èi  víi 53 Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së   ®ang trong qu¸ tr×nh  thanh lý  c¸c kho¶n nî  cã  gi¸ trÞ  d íi 01 triÖu  ®ång vµ  tõ  01 triÖu  ®Õn 05 triÖu  ®ång chiÕm tû  lÖ  t ¬ng  ®èi lín:  nh  ë   3   QTDND   ®iÓn   h×nh   (QTDND   B¾c   H¶i   ­   Th¸i   B×nh;   QTDND  §ång Ých ­ VÜnh Phóc vµ QTDND VÜnh Hoµ HiÖp ­ Kiªn Giang)  cã: * Tæng sè  mãn nî  khã   ®ßi cha thu håi  ®îc lµ  736 mãn,  bao gåm: + 104 mãn nî  khã   ®ßi cã  sè  tiÒn trªn 5 triÖu  ®ång,  chiÕm tû lÖ 14%. + 176 mãn nî  khã   ®ßi cã  sè  tiÒn tõ  1 ­ 5 triÖu  ®ång,   chiÕm tû lÖ 24%. +   456   mãn   nî   khã   ®ßi   cã   sè   tiÒn   díi   1   triÖu   ®ång,  chiÕm tû lÖ 62%. ­ §èi víi nh÷ng mãn nî khã ®ßi nhá sè tiÒn ®îc ®Ó l¹i  chi cho c«ng t¸c thanh lý  theo tû  lÖ  2% sÏ  rÊt thÊp (mãn   nî  khã   ®ßi 3 triÖu  ®ång  ®îc chi 60.000  ®ång, mãn nî  khã  ®ßi díi 1 triÖu ®ång chØ ®îc chi díi 20.000 ®ång).  * ý kiÕn Vô TCNH:  Vô TCNH thÊy r»ng ®Ó tËn thu c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n khã  ®ßi gãp phÇn thóc  ®Èy nhanh qóa tr×nh thanh lý  c¸c QTDND  th× viÖc qui ®Þnh linh ho¹t c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Ó c¸c tæ  chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n nç lùc h¬n trong viÖc thu håi nî   lµ  rÊt cÇn thiÕt. Do vËy, Vô  TCNH tr×nh Bé  qui  ®Þnh cho  phÐp Héi  ®ång thanh lý   ®îc  ®Ó  l¹i 10% nhng tèi  ®a kh«ng  qu¸ 10 triÖu  ®ång  ®Ó  chi cho c¸c tæ chøc cã  t  c¸ch ph¸p  nh©n vµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång thanh lý cã ®ãng gãp tÝch  cùc trong viÖc thu håi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n khã ®ßi. Vô  TCNH  ®∙ hoµn thiÖn dù  th¶o th«ng t  theo tinh thÇn  trªn. Tr×nh Bé xem xÐt, phª duyÖt. Hµ Néi, ngµy....../10/2004 Vô TCNH NguyÔn V¨n S¸u
  5. 5 Vô Tµi chÝnh ng©n hµng TR×NH Bé  VÒ viÖc híng dÉn chi phÝ cho c«ng t¸c thanh lý  c¸c Quü tÝn dông nh©n d©n  Sau khi Ng©n hµng Nhµ níc cã c«ng v¨n ®Ò nghÞ sè 344/ NHNN­TDHT ngµy 7/4/2004, Bé   ®∙ phª duyÖt tê  tr×nh cña Vô  TCNH vµ  ký  c«ng v¨n sè  5651/TC­TCNH ngµy 26/5/2004 thèng  nhÊt   víi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   cÇn   thiÕt   ph¶i   cã   c¬   chÕ  khuyÕn khÝch Héi  ®ång thanh lý  tÝch cùc phèi hîp víi c¸c  c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Ó tËn thu c¸c kho¶n nî khã  ®ßi cña Quü  tÝn dông nh©n d©n, t¹m thêi viÖc chi phÝ  cho  c«ng t¸c thanh lý  Quü  tÝn dông  ®îc thùc hiÖn nh qui  ®Þnh  vÒ  thu håi nî  khã   ®ßi cña c¸c Qòy tÝn dông nh©n d©n  ®ang   ho¹t  ®éng t¹i Th«ng t sè  17/2004/TT­BTC cña Bé  Tµi chÝnh   vµ  trong thêi gian tíi Bé  Tµi chÝnh sÏ  ban hµnh Th«ng t  híng dÉn cô  thÓ  chÕ   ®é  chi phÝ  cho c«ng t¸c thanh lý  c¸c   Quü tÝn dông nh©n d©n bÞ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng hoÆc  ®ang ph¶i tiÕn hµnh thanh lý gi¶i thÓ. §Õn nay, qua nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n cña Ng©n hµng Nhµ   níc   qui   ®Þnh   ®èi   víi   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   bÞ   thu   håi  giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   hoÆc   ®ang   ph¶i   tiÕn   hµnh   thanh   lý  gi¶i thÓ,  thùc  tr¹ng c«ng  t¸c  thu  håi  nî  thanh  lý  gi¶i  thÓ   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n,   Vô   TCNH   cho   r»ng   Héi   ®ång  thanh lý ngoµi ®¹i diÖn chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, cßn l¹i lµ  nh÷ng thµnh viªn cña c¸c tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp   ®èi víi c¸c kho¶n  nî  (thµnh  viªn cña Héi  ®ång  qu¶n  lý,  Ban  ®iÒu hµnh,  ®¹i diÖn s¸ng lËp viªn vµ  thµnh viªn cña  c¸c   tæ   chøc   cã   nî   ph¶i   thu   håi)   tuy   cã   ®ãng   gãp   trong  viÖc thu håi nî  nhng nh©n tè  chñ  yÕu  ®ãng vai trß quan  träng trong viÖc thu håi  ®îc nî  vay lµ  c¸c c¬  quan chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng nh Uû ban nh©n d©n vµ c«ng an x∙. V× vËy,   (sau   khi   tiÕp   thu   ý   kiÕn   tham   gia   cña   Vô   Ph¸p   chÕ,   Vô  ChÝnh s¸ch thuÕ, Côc TCDN cha cã ý kiÕn) Vô TCNH tr×nh Bé  dù  th¶o Th«ng t  híng dÉn chi phÝ  cho c«ng t¸c thanh lý  Quü tÝn dông nh©n d©n theo híng: 1. §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy lµ c¸c Quü tÝn dông nh©n  d©n bÞ  thu håi giÊy phÐp ho¹t   ®éng  hoÆc  ®ang tiÕn  hµnh  thanh lý gi¶i thÓ. 2. Ph¹m vi ¸p dông: C¸c   kho¶n   nî   qu¸   h¹n   khã   ®ßi   Ban   thanh   lý   Quü   tÝn  dông nh©n d©n thu håi ®îc sau thêi ®iÓm Ng©n hµng Nhµ níc  ra quyÕt  ®Þnh thu håi giÊy phÐp ho¹t  ®éng hoÆc sau thêi  ®iÓm Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng 
  6. 6 ra   th«ng   b¸o   tiÕn   hµnh   thanh   lý   gi¶i   thÓ   Quü   tÝn   dông  nh©n d©n. 3. §èi víi kho¶n nî  qu¸ h¹n khã   ®ßi thu håi  ®îc Héi  ®ång   thanh   lý   ®îc   ®Ó   l¹i   2%   nhng   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   10  triÖu  ®ång  ®Ó  chi cho c¸c tæ chøc cã  t  c¸ch ph¸p nh©n vµ  c¸c   thµnh   viªn   Héi   ®ång   thanh   lý   cã   ®ãng   gãp   tÝch   cùc  trong   viÖc   thu   håi   c¸c   kho¶n   nî   qu¸   h¹n   khã   ®ßi   theo  nguyªn t¾c: ­   Chi   70%   sè   tiÒn   ®îc   ®Ó   l¹i   cho   c¸c   tæ   chøc   cã   t  c¸ch ph¸p nh©n cã   ®ãng gãp trong viÖc thu håi c¸c kho¶n  nî  qu¸ h¹n khã   ®ßi. Héi  ®ång thanh lý  quyÕt  ®Þnh vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ møc chi cho tõng tæ chøc trªn c¬ së møc ®é   ®ãng gãp cña tæ chøc  ®ã  trong viÖc thu håi c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n khã ®ßi. ­ §èi víi 30% sè  tiÒn cßn l¹i Héi  ®ång thanh lý  c¨n  cø vµo møc ®é ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn héi ®ång ®Ó chi   cho phï hîp.   C¸c kho¶n chi nªu trªn ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ. 4. Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông trong trêng hîp c¸c Quü  tÝn dông nh©n d©n bÞ  thu  håi giÊy phÐp do s¸p nhËp, chia  t¸ch vµ hîp nhÊt. Vô  TCNH  ®∙ dù  th¶o c«ng v¨n göi lÊy  ý  kiÕn Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam vµo dù th¶o Th«ng t theo tinh thÇn trªn.  Tr×nh Bé xem xÐt, phª duyÖt./. Hµ Néi, ngµy       /8/2004 Vô TCNH NguyÔn V¨n S¸u
  7. 7 Bé Tµi chÝnh Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt  Nam Sè:...../TC­TCNH §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc V/v   Xin   ý   kiÕn   vÒ   dù  th¶o   Th«ng   t  híng   dÉn  Hµ   Néi,   ngµy...   chÕ   ®é   chi   phÝ   cho  th¸ng.... n¨m 2004 c«ng   t¸c   thanh   lý  QTDND KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam §Ó  tËn thu c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n khã   ®ßi cña c¸c Quü  tÝn   dông   nh©n   d©n   bÞ   thu   håi   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   hoÆc  ®ang ph¶i tiÕn hµnh thanh lý gi¶i thÓ nh»m gi¶m thiÓu tæn   thÊt cho Nhµ  níc, Bé  Tµi chÝnh  ®∙ dù  th¶o Th«ng t  híng  dÉn chÕ   ®é  chi phÝ  thu håi nî  cho c«ng t¸c thanh lý  Quü  tÝn dông nh©n  d©n.  §Ó  thèng  nhÊt tríc khi ban hµnh,  Bé  Tµi chÝnh  ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc cã   ý  kiÕn tham gia  vµo dù th¶o Th«ng t. ý kiÕn tham gia b»ng v¨n b¶n xin göi l¹i Bé Tµi chÝnh  vµo ngµy 15/9/2004 ®Ó hoµn thiÖn, ban hµnh. RÊt mong nhËn  ®îc sù  quan t©m, phèi hîp kÞp thêi cña   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. KT/bé trëng bé tµi chÝnh Thø trëng N¬i nhËn:  ­ Nh trªn ­ Lu: VP, TCNH  
  8. 8 Vô Tµi chÝnh ng©n hµng KÝnh göi: ­ Vô Ph¸p chÕ ­ Vô ChÝnh s¸ch thuÕ ­ Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp Thùc hiÖn chØ  ®¹o cña Bé, nh»m tËn thu c¸c kho¶n nî  khã   ®ßi cña Quü  tÝn dông nh©n d©n bÞ  thu håi giÊy phÐp  ho¹t  ®éng hoÆc  ®ang ph¶i tiÕn hµnh thanh lý  gi¶i thÓ   ®Ó  gi¶m thiÓu tæn thÊt cho Nhµ níc, Vô TCNH ®∙ dù th¶o Th«ng  t  híng dÉn chÕ   ®é  chi phÝ  cho c«ng t¸c thanh lý  Quü  tÝn  dông nh©n d©n. §Ò nghÞ  Vô Ph¸p chÕ, Vô ChÝnh s¸ch thuÕ vµ  Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp cã ý kiÕn. ý  kiÕn   tham   gia   xin   göi   l¹i   Vô   TCNH   vµo   ngµy   23/8/2004. Xin ch©n thµnh c¶m  ¬n sù  quan t©m, phèi hîp cña Quý  Vô, Côc TCDN. Hµ Néi, ngµy       /8/2004 Vô TCNH NguyÔn V¨n S¸u
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2