intTypePromotion=1

Thông tư 106/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Thông tư 106/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 106/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 106/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 106/1998/TT­B T C  n g µy  23 th¸ng 7 n¨ m  1998 h íng d É n  thêi gian t¹m c h a né p  thu Õ  n h Ë p  k h È u  ® èi víi n g u yªn liÖu, v Ët  h Ë p  kh È u  ® Ó  s¶n xu Êt h µ n g  xu Êt kh È u t n C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  8  ®Þnh   10/1998/N§­   sè  CP ngµy  23/01/1998 cña  ChÝnh  phñ  mét  biÖn  vÒ  sè  ph¸p  khuyÕn khÝch  b¶o  vµ  ®¶m     ho¹t®éng ®Çu   ttrùctiÕp nícngoµit¹ ViÖtNam;            i    C¨n  môc    cø  I,NghÞ quyÕt  02/1998/NQ­ sè  CP  ngµy 26/01/1998 cña  ChÝnh  phñ    vÒ chÝnh  s¸ch, biÖn    ph¸p khuyÕn  khÝch xuÊtkhÈu;   C¨n  ý  cø  kiÕn cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  i t¹ C«ng v¨n  775/CP­ sè  KTTH   ngµy  10/7/1998; §Ó         phï hîp víit×nh h×nh thùc tÕ    cña    ho¹t®éng  xuÊt nhËp    khÈu, nh»m     khuyÕn  khÝch  t¹omäi  vµ    ®iÒu kiÖn thuËn      lî®Ó n©ng  i cao hiÖu qu¶  t¨ng  vµ  nhanh xuÊt khÈu, sau        khithèng nhÊt ý    kiÕn        víi Bé, ngµnh,Bé    c¸c   TµichÝnh  híng dÉn    thêigian  t¹m cha nép  thuÕ nhËp  khÈu ®èi    víinguyªn liÖu,vËt      t nhËp khÈu    ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu    cña    c¸cdoanh nghiÖp  sau: nh  C¸c  doanh  nghiÖp (doanh  nghiÖp ViÖtNam,    doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu   t níc ngoµi)nhËp        khÈu  nguyªn  liÖu,vËt t ®Ó        s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  îc   ®   t¹m cha  nép thuÕ  nhËp  khÈu  trong thêigian 9        (chÝn) th¸ng kÓ        tõ ngµy  nhËn  ® îcth«ng    b¸o thuÕ  chÝnh thøc  cña  quan    c¬  H¶i quan  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép.     Trong   thêigian  t¹m cha nép  thuÕ  nªu trªn,nÕu    doanh  nghiÖp  thùc  ®∙  xuÊt  khÈu  s¶n  phÈm   th× doanh nghiÖp  kh«ng  ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu  cho  sè  nguyªn  liÖu,vËt t t      ¬ng  øng    s¶n  víisè  phÈm   thùc  ®∙  xuÊt khÈu. NÕu       ngoµi   thêigian    t¹m cha  nép thuÕ  th¸ng)mµ   (9    doanh  nghiÖp  cha thùc xuÊt khÈu      s¶n  phÈm   th× doanh  nghiÖp  ph¶i nép    thuÕ  nhËp  khÈu,    s¶n  khi cã  phÈm   thùc xuÊtkhÈu      îchoµn      th× sÏ®   thuÕ  nhËp  khÈu  nép. ®∙  Thñ    thÈm   tôc vµ  quyÒn    gi¶iquyÕt kh«ng  thu thuÕ nhËp  khÈu, hoµn    thuÕ nhËp  khÈu, thùc    hiÖn theo    c¸c quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    72A  t sè  TC/TCT  ngµy 30/8/1993; sè  TC/TCT     53  ngµy  13/7/1995; sè    84/1997/TT­ BTC  ngµy  13/11/1997 cña  TµichÝnh.   Bé    Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh          ®èi víi tê khaihµng    c¸c   ho¸ nhËp  khÈu  ®¨ng  víi quan    ký   c¬  h¶iquan  tõngµy  kÓ    01/7/1998. Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn Côc    H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng thùc hiÖn    thèng nhÊt Th«ng     tnµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2