intTypePromotion=1

Thông tư 112/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
111
lượt xem
5
download

Thông tư 112/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 112/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 112/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi ChÝnh Sè 112/2000/TT-BTC ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2000 Híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch C¨n cø NghÞ ®Þnh 87/CP ngµy 19/12/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1998/ N§-CP ngµy 18/7/1998 cña chÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp, qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 57/2000/Q§-BTC ngµy 20/04/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh biÓu møc lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch. Sau khi cã ý kiÕn cña Bé T ph¸p (C«ng v¨n sè 1265 TP/HT ngµy 25/7/2000; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch nh sau: I- Quy ®Þnh chung 1. LÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch kho¶n thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc nh»m môc ®Ých bï ®¾p mét phÇn chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®¨ng ký hé tÞch. 2. C¬ quan, ®¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch ®îc trÝch 30% trªn tæng sè lÖ phÝ thu ®îc ®Ó chi cho c¸c ho¹t ®éng phôc vô cho viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch. Sè thu cßn l¹i ( 70%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo Ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc vµ tiÓu môc cña môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. 3. C¬ quan, ®¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ ph¶i lËp dù to¸n thu - chi lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch hµng n¨m tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. C¬ quan, ®¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ ph¶i më sæ s¸ch theo dâi vµ quyÕt to¸n sè lÖ phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. II - Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: 1. Néi dung chi: 1.1. Chi phÝ tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo tiÒn c«ng tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi (kÓ c¶ thuª chuyªn gia, t vÊn) thùc hiÖn viÖc thu lÖ phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã). 1.2. Chi tr¶ phô cÊp lµm ®ªm, lµm thªm giê cho c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c ®¨ng ký hé tÞch theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã)
  2. 2 1.3. Chi phÝ in Ên (mua) c¸c biÓu mÉu hé tÞch (kÓ c¶ biÓu mÉu cho nh÷ng viÖc ®¨ng ký hé tÞch kh«ng quy ®Þnh thu lÖ phÝ nh ®¨ng ký khai tö ®óng h¹n, ®¨ng ký gi¸m hé). 1.4. Chi hç trî viÖc x¸c minh (khi ph¶i phèi hîp víi c¸c c¬ quan kh¸c) chi niªm yÕt, th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 1.5. TrÝch quü khen thëng cho c¸n bé Hé tÞch - T ph¸p cã thµnh tÝch trong qu¶n lý ®¨ng ký hé tÞch. Møc trÝch quü khen thëng b×nh qu©n mét n¨m cho mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn (®èi víi c¸n bé cÊp tØnh) vµ kh«ng qu¸ 3 th¸ng sinh ho¹t phÝ (®èi víi c¸n bé ë cÊp x·). Riªng ®èi víi viÖc sö dông sè tiÒn 30 % ë c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù ViÖt nam ë níc ngoµi, thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.a Môc III Th«ng t sè 64/2000/TT-BTC ngµy 03/7/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép lÖ phÝ ¸p dông t¹i c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, C¬ quan l·nh sù ViÖt nam ë níc ngoµi vµ Th«ng t sè 90/2000/TT-BTC ngµy 1/9/2000 bæ sung, ®iÒu chØnh mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 64/2000/TT- BTC ngµy 3/7/2000. C¸c néi dung chi trªn ®©y thùc hiÖn theo ®óng tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é hiÖn hµnh. 2. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu, chi lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch: 2.1. Hµng n¨m, c¨n cø vµo møc thu theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch vµ néi dung chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan tæ chøc thu lÖ phÝ lËp dù to¸n thu, chi lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh göi c¬ quan chñ qu¶n xÐt duyÖt, tæng hîp göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2.2. C¨n cø vµo dù to¸n thu, chi ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¬ quan tæ chøc thu lÖ phÝ lËp dù to¸n thu, chi hµng quý chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh göi c¬ quan chñ qu¶n, Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch, c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t thu, chi. 2.3.§¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch ph¶i më tµi kho¶n thu lÖ phÝ t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. §Þnh kú tõ 7 ®Õn 10 ngµy sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc ph¶i nép vµo tµi kho¶n thu cña ®¬n vÞ më t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. 2.4. C¨n cø vµo sè thu lÖ phÝ; dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; lÖnh chuÈn chi cña thñ trëng ®¬n vÞ vµ c¸c chøng tõ hå s¬ hîp ph¸p, hîp lÖ, Kho b¹c Nhµ níc cÊp t¹m øng hoÆc thanh to¸n cho ®¬n vÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch Nhµ níc qua Kho b¹c Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. C¸c kho¶n chi sai chÕ ®é, chi vît chÕ ®é quy ®Þnh ngoµi dù to¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Òu ph¶i xuÊt to¸n, thu håi nép ng©n s¸ch Nhµ níc. Ngêi ra lÖnh chi sai ph¶i båi hoµn c«ng quü vµ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.5. C¬ quan tæ chøc thu lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm kª khai, thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn phÝ, lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. QuyÕt to¸n thu, chi lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch:
  3. 3 - C¸c c¬ quan,®¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch cã tr¸ch nhiÖm më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n sè thu lÖ phÝ vµ sè chi lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i theo theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 999/TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. - C¬ quan chñ qu¶n cã tr¸ch nhiÖm duyÖt quyÕt to¸n thu, chi lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ m×nh göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp thÈm ®Þnh vµ ra th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n cïng víi quyÕt to¸n n¨m cña c¬ quan chñ qu¶n. - Trêng hîp sè tiÒn lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ sö dông, cuèi n¨m nÕu cha sö dông hÕt th× ph¶i nép sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. - C¬ quan chñ qu¶n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú (hoÆc ®ét xuÊt) c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu ®Ó ®¶m b¶o thu, chi ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. III- Tæ chøc thùc hiÖn C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc ¸p dông kÓ tõ ngµy 5/5/2000. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2