intTypePromotion=1

Thông tư 112/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
97
lượt xem
2
download

Thông tư 112/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 112/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 112/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. t H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 1 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 4   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m  2004 vÒ viÖc Híng dÉn qu¶n lý vµ sö dông Quü B¶o  trî trΠem ViÖt Nam C¨n   cø   LuËt   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   sè   01/2002/QH11   ngµy   16/12/2002   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   hiÖn   hµnh   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   135/2003/Q§­TTg   ngµy   09/7/2003   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc cñng cè  vµ  ph¸t triÓn Quü   B¶o trî trΠem ViÖt Nam;  §Ó  n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý  vµ  sö  dông Quü  B¶o trî   trΠem ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh h íng dÉn viÖc qu¶n lý vµ sö   dông Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG  1. Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam ®îc thµnh lËp nh»m môc  ®Ých vËn ®éng sù ®ãng gãp tù nguyÖn cña c¬ quan, tæ chøc,  c¸ nh©n  ë  trong níc vµ  níc ngoµi, viÖn trî  quèc tÕ  vµ  hç  trî  cña ng©n s¸ch nhµ  níc cho sù  nghiÖp b¶o vÖ, ch¨m sãc  vµ gi¸o dôc trΠem.  2. §èi tîng ®îc Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam hç trî lµ  trÎ   em   cã   hoµn   c¶nh   ®Æc   biÖt,   bao   gåm:   TrÎ   em   må   c«i   kh«ng n¬i n¬ng tùa, trÎ  em bÞ  bá  r¬i; trÎ  em khuyÕt tËt,  tµn tËt; trÎ  em lµ  n¹n nh©n cña chÊt  ®éc ho¸ häc; trÎ  em   nhiÔm   HIV/AIDS;   trÎ   em   ph¶i   lµm   viÖc   nÆng   nhäc,   nguy  hiÓm, tiÕp xóc víi chÊt  ®éc h¹i; trÎ  em ph¶i lµm viÖc xa  gia  ®×nh; trÎ  em lang thang; trÎ  em bÞ  x©m h¹i t×nh dôc;  trÎ  em nghiÖn ma tuý; trÎ  em vi ph¹m ph¸p luËt; trÎ  em  miÒn   nói,   vïng   s©u,   vïng   xa,   vïng   c¨n   cø   c¸ch   m¹ng   vµ  vïng bÞ  thiªn tai, dÞch bÖnh; hç  trî  cho c¸c trÎ  em cã  ®Þa chØ cô thÓ theo yªu cÇu cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n   tµi trî; hç  trî  kh¸c phï  hîp víi t«n chØ vµ  môc  ®Ých cña   Quü. 3. Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam ®îc më tµi kho¶n riªng  t¹i Ng©n hµng vµ  Kho b¹c Nhµ  níc  ®Ó  giao dÞch; sè  d  quü  cuèi n¨m tríc, kÓ  c¶ kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp (nÕu  cã) ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc sö dông.
  2. 2 4. Nguån tiÒn nhµn rçi cña Quü ®îc göi tiÕt kiÖm, mua  tr¸i   phiÕu,   tÝn   phiÕu   Kho   b¹c   Nhµ   níc,   c«ng   tr¸i   Quèc  gia,…nh»m b¶o tån t¨ng trëng quü, phôc vô  cho sù  nghiÖp  b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trΠem. 5. ViÖc huy  ®éng, qu¶n lý  vµ  sö  dông nguån tµi chÝnh  cña   Quü   B¶o   trî   trÎ   em   ViÖt   Nam   ph¶i   ®¶m   b¶o   ®óng   môc  ®Ých, cã hiÖu qu¶ theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn  hµnh cña Nhµ  níc vµ  nh÷ng quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy. Møc  chi cho c¸c néi dung ho¹t  ®éng  ®Æc thï  cña Quü  do Bé  tr ­ ëng, Chñ  nhiÖm Uû  ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em quyÕt  ®Þnh. 6. Quü B¶o trî trΠem ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh tõ Trung  ­ ¬ng  ®Õn  ®Þa ph¬ng còng thùc hiÖn viÖc qu¶n lý  tµi chÝnh  theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II. QUY §ÞNH Cô THÓ 1. Nguån thu cña Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam:  ­ C¸c  kho¶n  thu tõ   sù   ®ãng  gãp tù  nguyÖn   b»ng tiÒn  hoÆc hiÖn vËt cña c¸c c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n  ë  trong  níc vµ níc ngoµi, viÖn trî quèc tÕ. ­ TiÕp nhËn tµi trî cã môc ®Ých, cã ®Þa chØ cô thÓ ®Ó   thùc hiÖn theo uû quyÒn cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n tµi  trî. ­ Hç trî cña ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó thùc hiÖn c¸c ch¬ng  tr×nh, dù ¸n cô thÓ. ­ L∙i  thu  ®îc tõ  tµi  kho¶n  tiÒn  göi, c¸c  biÖn  ph¸p  b¶o tån vµ t¨ng trëng cña Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam ® îc  ph¸p luËt cho phÐp. ­ C¸c kho¶n thu hîp ph¸p kh¸c (nÕu cã).       2. Néi dung chi cña Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam:  2.1. Chi trùc tiÕp cho trÎ  em cã  hoµn c¶nh  ®Æc biÖt,  bao gåm: (1) Chi hç  trî  trÎ  em khuyÕt tËt, tµn tËt, trÎ  em lµ  n¹n nh©n cña chÊt  ®éc mµu da cam  ®Ó  phôc håi chøc n¨ng  nh: phÉu thuËt  m¾t, phÉu thuËt  v¸ m«i  hë  hµm  Õch,  phÉu  thuËt dÞ tËt vËn ®éng, phÉu thuËt tim,… (2) Chi hç  trî  trÎ  em nghÌo bÞ  suy dinh dìng; trÎ  em  må  c«i kh«ng n¬i n¬ng tùa; trÎ  em bÞ  bá  r¬i; trÎ  em bÞ  nhiÔm   HIV/AIDS;   trÎ   em   ph¶i   lµm   viÖc   nÆng   nhäc,   nguy  hiÓm, tiÕp xóc víi chÊt  ®éc h¹i; trÎ  em ph¶i lµm viÖc xa  gia  ®×nh; trÎ  em lang thang; trÎ  em bÞ  x©m h¹i t×nh dôc;  trΠem nghiÖn ma tuý; trΠem vi ph¹m ph¸p luËt. 
  3. 3 (3) Chi hç trî v× môc tiªu trΠem cho c¸c x∙ ®Æc biÖt   khã kh¨n miÒn nói, vïng s©u, vïng xa, vïng d©n téc Ýt ng­ êi, vïng c¨n cø c¸ch m¹ng: cÊp häc bæng, x©y dùng líp mÉu  gi¸o, ®iÓm vui ch¬i, gi¶i trÝ,… (4) Chi hç trî ®ét xuÊt cho trΠem vïng bÞ thiªn tai,  dÞch bÖnh. (5)   Chi   hç   trî   trÎ   em   nghÌo,   trÎ   em   lµ   con   th¬ng  binh, con liÖt sü, con gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng vît  khã häc giái. (6) Chi hç  trî  trÎ  em nghÌo kh«ng  ®îc  ®Õn trêng häc  th«ng qua c¸c líp häc t×nh th¬ng. (7) Chi hç  trî  trÎ  em nghÌo gÆp c¸c tai n¹n rñi ro  kh¸c. (8) Chi hç  trî  trÎ  em cã   ®Þa chØ cô  thÓ  theo yªu cÇu   cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n tµi trî.  (9) Chi hç trî kh¸c phï hîp víi t«n chØ môc ®Ých cña   Quü. Møc chi cô thÓ cho c¸c néi dung nªu trªn do Bé trëng,  Chñ  nhiÖm Uû  ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em quyÕt  ®Þnh  theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Quü  B¶o trî  trÎ  em ViÖt Nam,  ®¶m   b¶o   phï   hîp   víi   t×nh   h×nh   thùc   tÕ   vµ   kh¶   n¨ng   cña  quü. §èi víi c¸c dù  ¸n  ®îc tµi trî, néi dung vµ  møc chi  thùc hiÖn  theo  tho¶ thuËn  hoÆc  v¨n b¶n ký  kÕt  gi÷a  Quü  B¶o trî trΠem ViÖt Nam víi nhµ tµi trî.  2.2. Chi cho c«ng t¸c qu¶n lý  nghiÖp vô, hµnh chÝnh   cña Quü: Dµnh 10%  (mêi phÇn tr¨m)  trªn tæng sè  thu  ®îc trong  n¨m (trõ c¸c kho¶n thu viÖn trî, tµi trî cã môc ®Ých, ®Þa  chØ cô  thÓ  vµ  hç  trî  cña ng©n s¸ch nhµ  níc)  ®Ó  chi cho  c«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô, hµnh chÝnh cña Quü, bao gåm: (1)   Chi   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô   cÊp  (nÕu cã) cho c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý  vµ  lao  ®éng hîp  ®ång   phôc   vô   cho   c¸c   ho¹t   ®éng   cña   Quü   B¶o   trî   trÎ   em  ViÖt Nam. (2) Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp (b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm   y tÕ, kinh phÝ  c«ng  ®oµn) cho c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý  Quü theo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. (3) Chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng. (4) Chi v¨n phßng phÈm. (5)   Chi   th«ng   tin,   tuyªn   truyÒn   liªn   l¹c   (cíc   ®iÖn  tho¹i, bu ®iÖn,…). (6) Chi héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt. (7) Chi c«ng t¸c phÝ.
  4. 4 (8) Chi phÝ thuª mín. (9) Chi cho c¸c ho¹t  ®éng  ®oµn ra,  ®oµn vµo phôc vô  c«ng t¸c vËn ®éng x©y dùng Quü. (10)  Chi  söa ch÷a,  mua  s¾m tµi  s¶n cè   ®Þnh  phôc  vô  cho ho¹t ®éng cña Quü. (11)  Chi  c«ng t¸c   ®µo t¹o,  båi  dìng  c¸n bé   qu¶n lý  Quü. (12) Chi cho c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô ®Æc thï cña Quü: ­   Chi   c«ng   t¸c   tuyªn   truyÒn,   vËn   ®éng   ®Ó   huy   ®éng  nguån lùc cho Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam.  ­ Chi cho viÖc kh¶o s¸t, lËp dù  ¸n vµ  kiÓm tra, gi¸m  s¸t, ®¸nh gi¸ ch¬ng tr×nh dù ¸n hç trî cho trΠem. ­ Chi thëng vËn ®éng vµ khen thëng cho c¸c ®¬n vÞ, tæ  chøc, c¸ nh©n cã  c«ng  ®ãng gãp cho ho¹t  ®éng cña Quü  B¶o  trî trΠem ViÖt Nam.   ­ C¸c kho¶n chi nghiÖp vô ®Æc thï kh¸c. (13) Chi kh¸c.  Møc chi cho c¸c néi dung nªu trªn theo  ®Þnh møc, chÕ  ®é  chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc  ®èi víi c¬  quan hµnh chÝnh, sù  nghiÖp. Riªng  ®èi víi c¸c kho¶n chi  cho c¸c ho¹t  ®éng nghiÖp vô   ®Æc thï  cña Quü  (kho¶n (12)  ®iÓm 2.2 phÇn II), møc chi cô thÓ cho tõng néi dung do Bé   trëng, Chñ  nhiÖm Uû  ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em quyÕt  ®Þnh theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Quü  B¶o trî  trÎ  em ViÖt  Nam.  Trêng   hîp   ®Õn   cuèi   n¨m   nguån   kinh   phÝ   trÝch   10%   ®Ó  chi cho c«ng t¸c qu¶n lý  nghiÖp vô, hµnh chÝnh kh«ng sö  dông hÕt th× nhËp l¹i Quü. 3. C«ng t¸c lËp dù to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n thu, chi   vµ qu¶n lý quü  3.1. LËp dù to¸n thu, chi:  ­ §èi víi nguån kinh phÝ do ng©n s¸ch nhµ níc hç trî:  viÖc   lËp   dù   to¸n   thu,   chi   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Th«ng t sè 59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh  híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh   sè   60/2003/N§­CP   ngµy   06/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi  hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n kh¸c cã  liªn  quan.    ­ §èi  víi nguån  tù   thu cña  Quü: Hµng  n¨m  cïng thêi  gian quy  ®Þnh lËp dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc, Quü  B¶o trî  trΠem ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n thu, chi tr×nh  Bé   trëng,   Chñ   nhiÖm   Uû   ban   D©n   sè,   Gia   ®×nh   vµ   TrÎ   em 
  5. 5 th«ng qua  ®Ó  tæng hîp chung vµo dù  to¸n ng©n s¸ch cña Uû  Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrΠem.  3.2. H¹ch to¸n kÕ to¸n, quyÕt to¸n: Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam ph¶i tæ chøc vµ thùc hiÖn  c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  kÕ  to¸n, thèng kª; më  sæ s¸ch ghi chÐp  ®Çy  ®ñ  danh s¸ch  c¸c c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n  ®ãng gãp, tµi trî  vµ  danh  s¸ch,  ®Þa chØ c¸c  ®èi tîng  ®îc Quü  B¶o trî  trÎ  em ViÖt  Nam gióp ®ì:  ­ ViÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n, quyÕt to¸n kinh phÝ cña Quü   B¶o   trî   trÎ   em   ViÖt   Nam   thùc   hiÖn   theo   chÕ   ®é   kÕ   to¸n  hµnh chÝnh sù  nghiÖp hiÖn hµnh. Nghiªm cÊm viÖc  ®Ó  ngoµi  sæ s¸ch kÕ  to¸n bÊt kú  kho¶n thu, chi, mét lo¹i tµi s¶n,  tiÒn quü, c«ng nî  hay kho¶n  ®ãng gãp nµo cña c¸c  ®¬n vÞ,  tæ chøc, c¸ nh©n. ­   §èi   víi   c¸c   nguån   viÖn   trî,   thùc   hiÖn   theo   dâi,  h¹ch to¸n vµ  quyÕt to¸n theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ níc vÒ viÖc tiÕp nhËn, qu¶n lý, sö dông c¸c nguån  viÖn trî. ­ Hµng quý, n¨m, Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam cã tr¸ch  nhiÖm lËp b¸o c¸o  tµi chÝnh vµ  quyÕt to¸n thu, chi quü   ®Ó  b¸o c¸o Héi  ®ång B¶o trî Quü B¶o trî trΠem ViÖt Nam vµ Bé tr ëng, Chñ  nhiÖm Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrΠem. 3.3. C«ng t¸c qu¶n lý quü: ­   Quü   B¶o   trî   trÎ   em   ViÖt   Nam   ph¶i   thùc   hiÖn   c«ng  khai   mäi   kho¶n   thu,   chi   vµ   chÊp   hµnh   ®óng   chÕ   ®é   tµi  chÝnh, kÕ  to¸n cña Nhµ  níc nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin  cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh  thu, chi cña Quü. ­ §Þnh kú vµ ®ét xuÊt, Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ   em vµ  c¬  quan Tµi chÝnh cïng cÊp cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra  viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguån tµi chÝnh cña Quü. Gi¸m ®èc  Quü  B¶o trî  trÎ  em ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé  tr­ ëng, Chñ  nhiÖm Uû  Ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em vµ  Héi  ®ång B¶o trî  Quü  B¶o trî  trÎ  em ViÖt Nam vÒ  toµn bé  ho¹t   ®éng thu, chi cña Quü. ­ Uû  ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em chÞu tr¸ch nhiÖm  xÐt duyÖt quyÕt to¸n toµn bé c¸c nguån kinh phÝ ho¹t ®éng   cña Quü  B¶o trî  trÎ  em ViÖt Nam theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ  níc vµ  tæng hîp chung vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n cña  Uû  ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em  ®Ó  quyÕt to¸n víi Bé  Tµi chÝnh. 
  6. 6 III. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   kÓ   tõ   ngµy  01/01/2005   vµ   thay   thÕ   Th«ng   t  sè   15/1998/TT­BTC   ngµy  06/02/1996 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn qu¶n lý  vµ  sö  dông  Quü B¶o trî trΠem.  Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, söa ®æi, bæ   sung cho phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2