intTypePromotion=1

Thông tư 122/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
270
lượt xem
20
download

Thông tư 122/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 122/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 122/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 2 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C n g µ y   2 2   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2004 H¦íNG DÉN THùC HIÖN CHÕ §é KÕ TO¸N Vµ KIÓM TO¸N  §èI VíI DOANH NGHIÖP, Tæ CHøC Cã VèN N¦íC NGOµI  HO¹T §éNG T¹I VIÖT NAM ­ C¨n cø LuËt KÕ to¸n ngµy 17 th¸ng 06 n¨m 2003, NghÞ   ®Þnh sè  129/2004/N§­CP ngµy 31/05/2004 cña ChÝnh phñ  quy   ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt   KÕ   to¸n   trong   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t   vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n. ­   C¨n   cø   LuËt   §Çu   t  níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   ngµy   17/06/1996, LuËt söa  ®æi mét sè   ®iÒu cña LuËt §Çu t  níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   ngµy   27/06/2000   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   24/2000/N§­CP ngµy 31/07/2000, NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§­CP   ngµy 18/03/2003 cña ChÝnh phñ  híng dÉn thi hµnh LuËt §Çu   t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  48/2000/N§­ CP ngµy 12/09/2000   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt DÇu khÝ; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  42/CP ngµy 8/7/1995 cña ChÝnh   phñ vÒ quy chÕ hµnh nghÒ t vÊn ph¸p luËt cña Tæ chøc luËt   s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   kÕ   to¸n   vµ   kiÓm to¸n  ®èi víi doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn n íc ngoµi   ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy lµ  c¸c doanh nghiÖp,   tæ chøc cã vèn níc ngoµi gåm: 1.1.   Doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   cã   vèn   ®Çu   t   níc   ngoµi;  bªn   níc   ngoµi   hîp   doanh   theo   LuËt   §Çu   t  níc   ngoµi   t¹i  ViÖt Nam; 1.2. Chi nh¸nh, Tæ chøc luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  ho¹t  ®éng theo quy chÕ  hµnh nghÒ  t  vÊn ph¸p luËt cña Tæ  chøc luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; Chi nh¸nh th¬ng m¹i;  Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t  ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ  khai th¸c dÇu khÝ theo LuËt DÇu khÝ. 1.3. C¸c doanh nghiÖp, tæ chøc cã vèn níc ngoµi lµ c¬  së  thêng tró  cña C«ng ty níc ngoµi  ®Æt t¹i ViÖt Nam vµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kh¸c ho¹t  ®éng kinh doanh 
  2. 2 t¹i ViÖt Nam kh«ng  thuéc c¸c h×nh  thøc   ®Çu t  theo  LuËt  §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2. TÊt c¶ doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn níc ngoµi  ®îc  thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam ph¶i tu©n thñ LuËt KÕ  to¸n vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt KÕ  to¸n ViÖt Nam; viÖc  tæ chøc c«ng t¸c kÕ  to¸n ph¶i  tu©n  thñ  c¸c nguyªn  t¾c,  néi dung, ph¬ng ph¸p kÕ to¸n, ph¬ng ph¸p lËp vµ tr×nh bµy  b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy  ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ  to¸n vµ  ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ViÖt Nam. 3. Trêng hîp  ®iÒu  íc quèc tÕ  mµ  Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa   ViÖt   Nam   ký   kÕt   hoÆc   gia   nhËp   cã   quy   ®Þnh   vÒ   kÕ  to¸n   kh¸c   víi   quy   ®Þnh   cña   LuËt   KÕ   to¸n,   chuÈn   mùc   kÕ  to¸n vµ  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n doanh nghiÖp ViÖt Nam th×   ®îc ¸p  dông theo quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. 4.   §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   cã   vèn   níc  ngoµi, khi ¸p dông ChÕ   ®é  kÕ  to¸n doanh nghiÖp ViÖt Nam  nÕu kh«ng cã nhu cÇu bæ sung, söa ®æi th× kh«ng ph¶i ®¨ng  ký chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông víi Bé Tµi chÝnh.  Trêng hîp doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn níc ngoµi khi  ¸p dông ChÕ   ®é  kÕ  to¸n doanh nghiÖp ViÖt Nam cã  nhu cÇu  bæ sung, söa  ®æi nh quy  ®Þnh t¹i Môc 1.1 PhÇn II Th«ng t   nµy ph¶i  ®îc Bé  Tµi chÝnh  ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n tríc khi  thùc hiÖn.  5.   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   hµng   n¨m   cña   doanh   nghiÖp,   tæ  chøc   cã   vèn   níc   ngoµi   ph¶i   ®îc   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n  ho¹t  ®éng  hîp  ph¸p  t¹i ViÖt Nam kiÓm to¸n  tríc khi nép  cho c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn. Nhµ  níc khuyÕn khÝch  doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   cã   vèn   níc   ngoµi   thùc   hiÖn   kiÓm  to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh v× môc ®Ých thuÕ. 6.   Doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   cã   vèn   níc   ngoµi   ph¶i   nép  b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m  ®∙  ®îc kiÓm to¸n cho Côc ThuÕ  ®Þa   ph¬ng,   C¬   quan   cÊp   giÊy   phÐp   ®Çu   t  hoÆc   giÊy   phÐp  ho¹t  ®éng, Côc Thèng kª, Bé  Tµi chÝnh vµ  cho bªn gãp vèn  phÝa ViÖt Nam (nÕu cã). C¸c doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn  níc   ngoµi   cã   trô   së   n»m   trong   Khu   ChÕ   xuÊt,   Khu   C«ng  nghiÖp, Khu C«ng nghÖ  cao ph¶i nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho  Ban qu¶n lý  Khu ChÕ  xuÊt, Khu C«ng nghiÖp, Khu C«ng nghÖ  cao nÕu ®îc yªu cÇu.  7. Doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn níc ngoµi ph¶i chÞu  sù  kiÓm tra kÕ  to¸n cña c¬  quan tµi chÝnh vµ  c¸c c¬  quan   qu¶n lý  chøc n¨ng trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ  to¸n  theo quy  ®Þnh cña LuËt KÕ  to¸n vµ  kh«ng qu¸ mét lÇn kiÓm  tra cïng mét néi dung trong mét n¨m tµi chÝnh. 8.   Doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   cã   vèn   níc   ngoµi   ph¶i   tæ  chøc bé  m¸y kÕ  to¸n, bè  trÝ  hoÆc thuª ngêi lµm kÕ  to¸n,  bè trÝ hoÆc thuª ngêi lµm kÕ to¸n trëng. Trêng hîp cha bè 
  3. 3 trÝ hoÆc thuª ®îc ngêi lµm kÕ to¸n trëng th× ph¶i cö ngêi  phô tr¸ch kÕ to¸n. ViÖc cö ngêi phô tr¸ch kÕ to¸n chØ ®îc  thùc hiÖn trong thêi gian tèi  ®a lµ  1 n¨m tµi chÝnh, sau  ®ã ph¶i bè trÝ, hoÆc thuª ngêi lµm kÕ to¸n trëng. KÕ to¸n  trëng   hoÆc   ngêi   phô   tr¸ch   kÕ   to¸n   ph¶i   cã   ®ñ   c¸c   tiªu  chuÈn vµ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i LuËt KÕ to¸n vµ NghÞ  ®Þnh híng dÉn thi hµnh LuËt KÕ to¸n. 9. §¬n vÞ  tiÒn tÖ  sö  dông trong kÕ  to¸n lµ  §ång ViÖt  Nam   (ký   hiÖu   t¹i   ViÖt   Nam   lµ   “®”   hoÆc   VND).   Trêng   hîp  nghiÖp vô  kinh tÕ  tµi chÝnh ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ  ph¶i  ghi theo nguyªn tÖ  vµ  §ång ViÖt Nam theo tû  gi¸ hèi  ®o¸i  thùc tÕ (®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tû gi¸ hèi ®o¸i niªm yÕt   t¹i   c¸c   doanh  nghiÖp,  tæ   chøc  kinh   doanh   ngo¹i   tÖ  theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam)   hoÆc   theo   tû   gi¸   hèi  ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c«ng bè  (tû  gi¸ giao  dÞch b×nh qu©n liªn Ng©n hµng) trõ trêng hîp ph¸p luËt cã  quy ®Þnh kh¸c. Trêng hîp ph¸t sinh lo¹i ngo¹i tÖ kh«ng cã tû gi¸ hèi   ®o¸i trùc tiÕp víi §ång ViÖt Nam th×  ph¶i quy  ®æi th«ng  qua mét lo¹i ngo¹i tÖ  cã  tû  gi¸ hèi  ®o¸i víi §ång ViÖt  Nam. §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   cã   vèn   níc   ngoµi  ho¹t   ®éng   thu,   chi   chñ   yÕu   b»ng   ngo¹i   tÖ   ®îc   chän   mét  lo¹i ngo¹i tÖ  lµm  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  kÕ  to¸n vµ  ph¶i  ®îc Bé  Tµi chÝnh  ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n tríc khi thùc hiÖn. Doanh  nghiÖp,  tæ chøc cã  vèn níc ngoµi  thùc hiÖn ghi chÐp  kÕ  to¸n vµ  lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo lo¹i ngo¹i tÖ   ®∙  ®îc  Bé   Tµi   chÝnh   ®ång   ý   lµm   ®¬n   vÞ   tiÒn   tÖ   trong   kÕ   to¸n,  riªng b¸o c¸o tµi chÝnh nép cho c¸c c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn ph¶i quy  ®æi ra §ång ViÖt Nam theo tû  gi¸ hèi ®o¸i quy ®Þnh. 10. Ch÷ viÕt sö dông trong kÕ to¸n lµ TiÕng ViÖt. Tr ­ êng   hîp   ph¶i   sö   dông   tiÕng   níc   ngoµi   trªn   chøng   tõ   kÕ  to¸n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh ë ViÖt Nam th× ph¶i   sö dông ®ång thêi tiÕng ViÖt vµ tiÕng níc ngoµi. 11.  Ch÷ sè sö dông trong kÕ to¸n lµ ch÷ sè ¶ rËp: 0,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau sè  hµng ngh×n, triÖu, tû,   ngh×n tû, triÖu tû, tû  tû  ph¶i  ®Æt dÊu chÊm (.); sau ch÷  sè hµng ®¬n vÞ ph¶i ®Æt dÊu phÈy (,). 12. Kú  kÕ  to¸n cña doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn níc  ngoµi ®îc quy ®Þnh nh sau: 12.1.   Kú   kÕ   to¸n   n¨m   lµ   mêi   hai   th¸ng   tÝnh   tõ   ®Çu  ngµy 01 th¸ng 01 ®Õn hÕt ngµy 31 th¸ng 12 n¨m d¬ng lÞch.  Trêng   hîp   cã   ®Æc   thï   riªng   vÒ   tæ   chøc   ho¹t   ®éng,   doanh nghiÖp, tæ chøc  ®îc chän kú  kÕ  to¸n n¨m lµ  mêi hai  th¸ng trßn theo n¨m d¬ng lÞch, b¾t ®Çu tõ ®Çu ngµy 01 cña 
  4. 4 th¸ng  ®Çu quÝ  nµy  ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña th¸ng cuèi  quÝ  tríc n¨m sau vµ  ph¶i th«ng b¸o  ®Õn Côc ThuÕ   ®Þa ph­ ¬ng. Sau  ngµy  Th«ng  t  nµy cã  hiÖu  lùc,  c¸c trêng  hîp  ®∙  ®¨ng ký  kú  kÕ  to¸n n¨m kh¸c víi quy  ®Þnh trªn ph¶i thay  ®æi l¹i kú kÕ to¸n n¨m phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy. 12.2.   Trêng   hîp   míi   thµnh   lËp,   kú   kÕ   to¸n   n¨m   ®Çu  tiªn tÝnh tõ  ngµy  ®îc cÊp GiÊy phÐp  ®Çu t  ®Õn hÕt ngµy  cuèi cïng cña kú  kÕ  to¸n n¨m theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 12.1  nªu trªn. 12.3.   Trêng   hîp   chia,   t¸ch,   hîp   nhÊt,   s¸p   nhËp,  chuyÓn ®æi, gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng hoÆc ph¸ s¶n, kú   kÕ to¸n n¨m cuèi cïng tÝnh tõ ®Çu ngµy kú kÕ to¸n n¨m ®Õn   hÕt   ngµy   tríc   ngµy  ghi  trªn   quyÕt   ®Þnh  chia,   t¸ch,  hîp   nhÊt,  s¸p  nhËp,   chuyÓn   ®æi   h×nh   thøc   së   h÷u,   gi¶i  thÓ,   chÊm døt ho¹t  ®éng hoÆc ph¸ s¶n  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n cã  hiÖu  lùc. 12.4.  Trêng hîp  kú  kÕ  to¸n  n¨m  ®Çu tiªn  hoÆc  kú  kÕ  to¸n n¨m cuèi  cïng  cã  thêi  gian ng¾n h¬n chÝn  m¬i ngµy  th×   ®îc phÐp céng (+) víi kú  kÕ  to¸n n¨m tiÕp theo, hoÆc  céng (+) víi kú  kÕ  to¸n n¨m tríc  ®ã   ®Ó  tÝnh thµnh mét kú  kÕ  to¸n n¨m. Kú  kÕ  to¸n n¨m  ®Çu tiªn hoÆc kú  kÕ  to¸n n¨m   cuèi cïng tèi ®a lµ b»ng mêi l¨m th¸ng. 13.   Doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   cã   vèn   níc   ngoµi   ®îc   lùa  chän ch¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ  to¸n phï  hîp ChÕ   ®é  kÕ  to¸n  ViÖt Nam vµ kh«ng ph¶i ®¨ng ký víi Bé Tµi chÝnh nhng ph¶i  ®¶m b¶o cã   ®ñ  c¸c tiªu chuÈn vµ   ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh  cña Bé Tµi chÝnh. 14. Doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn níc ngoµi ph¶i thùc  hiÖn lu tr÷  tµi liÖu kÕ  to¸n theo quy  ®Þnh cña LuËt KÕ  to¸n vµ NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hµnh LuËt KÕ  to¸n. 15. Doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn níc ngoµi ph¶i chÞu  sù  kiÓm tra kÕ  to¸n cña c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn.  Trêng hîp cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n   th×   bÞ   xö   ph¹t   theo   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n. II. MéT Sè QUY §ÞNH Cô THÓ 1. C¸c trêng hîp bæ sung, söa  ®æi chÕ  ®é kÕ to¸n ph¶i  ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn 1.1. Bæ sung, söa ®æi chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông:
  5. 5 ­  Söa  ®æi néi dung vµ  kÕt cÊu mÉu chøng tõ  kÕ  to¸n  b¾t buéc; ­ Bæ sung hoÆc söa ®æi tµi kho¶n cÊp I hoÆc tµi kho¶n  cÊp II vÒ  tªn, ký  hiÖu vµ  néi dung, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n  c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Æc thï; ­ Söa  ®æi sæ kÕ  to¸n vÒ  néi dung, tr×nh tù  vµ  ph¬ng  ph¸p ghi chÐp sæ kÕ to¸n; ­ Söa   ®æi chØ  tiªu  b¸o c¸o  tµi chÝnh  hoÆc  thay  ®æi  kÕt cÊu, ph¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; 1.2. Sö  dông  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  trong kÕ  to¸n kh«ng ph¶i  lµ §ång ViÖt Nam; 1.3. §ang thùc hiÖn chÕ   ®é  kÕ  to¸n ViÖt Nam nay cÇn  bæ sung, söa ®æi nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 môc nµy.  1.4.   §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   ®∙   ® îc   chÊp  thuËn thùc hiÖn chÕ   ®é  kÕ  to¸n kh¸c víi chÕ   ®é  kÕ  to¸n  doanh nghiÖp ViÖt Nam nay chuyÓn  ®æi sang ¸p dông chÕ   ®é  kÕ  to¸n ViÖt Nam cã  bæ sung, söa  ®æi theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.1 môc nµy.  2. Tµi liÖu ®Ò nghÞ söa ®æi, bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n Trong c¸c trêng hîp  ®Ò  nghÞ  bæ sung, söa  ®æi ChÕ   ®é  kÕ  to¸n ¸p dông, doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn níc ngoµi  ph¶i chuÈn bÞ ba (3) bé tµi liÖu, mçi bé gåm: ­ C«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  bæ sung, söa  ®æi chÕ   ®é  kÕ  to¸n  (quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc sè  01); C«ng v¨n chÊp thuËn chÕ   ®é  kÕ to¸n ¸p dông c¸c lÇn tríc cña Bé Tµi chÝnh (nÕu cã). ­ B¶n sao GiÊy phÐp ®Çu t hoÆc GiÊy phÐp ho¹t ®éng; ­ Tµi liÖu gi¶i tr×nh c¸c néi dung bæ sung, söa  ®æi  chÕ   ®é  kÕ  to¸n  ¸p dông.  Doanh  nghiÖp,  tæ chøc  ph¶i  göi  kÌm   c¸c   tµi   liÖu   cô   thÓ   ®Ò   nghÞ   bæ   sung,   söa   ®æi   nh:  Chøng tõ kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, hÖ thèng sæ  kÕ  to¸n, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ  to¸n, hÖ  thèng b¸o c¸o  tµi chÝnh, cã kÌm theo mÉu biÓu vµ gi¶i thÝch c¸c ®iÓm bæ  sung, söa ®æi. C¸c tµi liÖu bæ sung, söa  ®æi ChÕ   ®é  kÕ  to¸n ¸p dông  ®óng yªu cÇu sÏ   ®îc  ®ãng dÊu x¸c nhËn cña Bé  Tµi chÝnh  tríc khi lu hµnh: ­ 01 bé: Lu t¹i Bé  Tµi chÝnh (Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n); ­ 01 bé: Lu t¹i Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng; ­ 01 bé: Lu t¹i doanh nghiÖp, tæ chøc. 3. Thêi h¹n tr¶ lêi
  6. 6 ­  Trong thêi h¹n 20 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ®Çy  ®ñ  c«ng v¨n, tµi liÖu bæ sung, söa  ®æi ChÕ   ®é  kÕ  to¸n cña  doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn níc ngoµi, Bé  Tµi chÝnh sÏ  cã ý kiÕn tr¶ lêi chÝnh thøc b»ng v¨n b¶n; ­ Trêng hîp tµi liÖu cña doanh nghiÖp, tæ chøc kh«ng  ®Çy  ®ñ, râ  rµng theo quy  ®Þnh t¹i Môc 2 PhÇn II Th«ng t nµy, Bé  Tµi chÝnh sÏ  yªu cÇu doanh nghiÖp, tæ chøc gi¶i  thÝch vµ bæ sung tµi liÖu. Thêi gian chê doanh nghiÖp, tæ   chøc gi¶i thÝch vµ  bæ sung tµi liÖu kh«ng tÝnh vµo thêi  h¹n tr¶ lêi nh ®∙ nªu ë môc nµy.
  7. 7 III. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o, thay thÕ cho Th«ng t 60 TC/C§KT, ngµy  01/09/1997 vÒ  Híng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ  to¸n, kiÓm  to¸n  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn  ®Çu t  níc  ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   vµ   Th«ng   t  155/1998/TT­BTC   ngµy  08/12/1998 vÒ  Bæ sung, söa  ®æi Th«ng t 60 TC/C§KT cña Bé  Tµi chÝnh. C¸c quy  ®Þnh kh¸c tr¸i víi quy  ®Þnh cña Th«ng t  nµy  ®Òu b∙i bá.        Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c,  ®Ò   nghÞ   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   nghiªn   cøu   gi¶i   quyÕt.
  8. 8 P h ô  l ô c 01 Tªn   ®¬n  C é NG HO µ  X∙ H é I CH ñ  NGH Ü A VI Ö T NAM vÞ:...........  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §Þa  ....., ngµy... th¸ng... n¨m... chØ:.............. .. Sè   c«ng  v¨n:........ Sè   §T:.....   ;   Sè  Fax:...... V/v:   Bæ   sung,   söa   ®æi chÕ   ®é  kÕ  to¸n   ¸p dông KÝnh göi:  Bé Tµi chÝnh (Vô ChÕ ®é kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n) ­ C¨n cø Th«ng t  sè  122/2004/TT­BTC, ngµy 22/12/2004  cña Bé  Tµi chÝnh "Híng dÉn thùc hiÖn chÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n  ®èi víi doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn níc ngoµi  ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam". Tªn   C«ng  ty:   ..................................................... ................................................ Ngµnh   ho¹t  ®éng:   ................................................... .......................................... Theo   GiÊy   phÐp   ®Çu   t  (GiÊy   phÐp   ho¹t   ®éng)   sè:...,  ngµy... th¸ng... n¨m... cña... Xin   ®îc  chÊp thuËn  chÕ   ®é  kÕ  to¸n  ¸p dông  theo  c¸c  néi dung sau: 1.   ChÕ   ®é   kÕ   to¸n   ¸p   dông:   HÖ   thèng   kÕ   to¸n   doanh  nghiÖp ViÖt Nam. Cña   ngµnh   ho¹t   ®éng:   .....   (c«ng   nghiÖp,   x©y   dùng,  b¶o hiÓm, dÞch vô,...) 2. C¸c néi dung ®Ò nghÞ söa ®æi, bæ sung: 2.1. Néi dung cña chÕ ®é kÕ to¸n: ­ HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu: (Cã tµi liÖu söa ®æi, bæ  sung kÌm theo) 
  9. 9 ­  HÖ  thèng tµi kho¶n: (Cã  tµi liÖu söa  ®æi, bæ sung  kÌm theo) ­ HÖ  thèng sæ kÕ  to¸n: (Lùa chän mét trong bèn h×nh  thøc kÕ  to¸n: NhËt ký  Chung, Chøng tõ  Ghi sæ, NhËt ký  ­  Chøng tõ, NhËt ký  ­ Sæ C¸i vµ  cã  tµi liÖu   bæ sung, söa  ®æi kÌm theo). ­ HÖ  thèng b¸o c¸o tµi chÝnh: B¶ng c©n  ®èi kÕ  to¸n,  B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng kinh doanh, B¸o c¸o lu chuyÓn  tiÒn tÖ, ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (cã  tµi liÖu söa  ®æi, bæ sung kÌm theo). 2.2. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n:... 2.3. Kú kÕ to¸n n¨m (nÕu cã thay ®æi) ­ Kú kÕ to¸n n¨m ®Çu tiªn: Tõ... ®Õn... ­ Kú kÕ to¸n n¨m tiÕp theo: Tõ... ®Õn... hµng n¨m. 3. C¸c quy  ®Þnh kh¸c vÒ  kÕ  to¸n thùc hiÖn theo LuËt  KÕ   to¸n,   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn   LuËt   KÕ   to¸n   vµ   c¸c   quy  ®Þnh hiÖn hµnh. (Lu ý:  ­ C¸c néi dung cña môc 2, ®¬n vÞ chØ ghi c¸c néi dung   cã ®Ò nghÞ söa ®æi, bæ sung). ­ Doanh  nghiÖp,   tæ chøc göi kÌm theo b¶n sao GiÊy   phÐp  ®Çu t hoÆc GiÊy phÐp ho¹t  ®éng, C«ng v¨n chÊp thuËn   chÕ ®é kÕ to¸n tríc kia (nÕu cã) cña Bé Tµi chÝnh) §Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh xem xÐt chÊp thuËn. N¬i nhËn: Gi¸m ®èc ­ Nh trªn (Ký tªn, Hä vµ tªn, ®ãng  dÊu) ­ Lu t¹i ®¬n vÞ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2