intTypePromotion=1

Thông tư 146/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
78
lượt xem
4
download

Thông tư 146/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 146/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 146/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng T Bé Tµi ChÝnh sè 146/1998/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1998 Híng dÉn tÝnh thuÕ vµ kª khai, nép thuÕ GTGT ®èi víi ngµnh ®iÖn C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) sè 02/1997/QH9 ngµy 10/5/1997; NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT; Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nãi trªn; §Ó viÖc tÝnh thuÕ, kª khai, nép thuÕ GTGT phï hîp víi tæ chøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam; Sau khi trao ®æi thèng nhÊt víi Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc tÝnh thuÕ, kª khai, nép thuÕ GTGT ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn cña Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam nh sau: I - ®èi tîng kª khai, nép thuÕ GTGT: §èi tîng ph¶i kª khai, nép thuÕ GTGT cña s¶n phÈm ®iÖn lµ: 1. Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam; kª khai, nép thuÕ GTCT ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn do Tæng c«ng ty b¸n cho c¸c C«ng ty §iÖn lùc trùc thuéc Tæng c«ng ty, c¸c ®èi tîng kh¸c vµ quyÕt to¸n thuÕ GTGT ph¶i nép víi Côc thuÕ Thµnh phè Hµ Néi. 2. C«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi, C«ng ty §iÖn lùc Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ §iÖn lùc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc c¸c C«ng ty §iÖn lùc I, II vµ III: kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ GTGT ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn do C«ng ty b¸n cho c¸c ®èi tîng tiªu dïng ®iÖn t¹i ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh phè) n¬i ®ãng trô së. II - x¸c ®Þnh thuÕ gtgt ph¶i nép ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn ThuÕ GTGT ph¶i nép ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh ë tõng ®¬n vÞ nh sau: 1. §èi víi Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam: Tæng c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm kª khai, nép thuÕ GTGT ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn do Tæng C«ng ty b¸n ra. a) ThuÕ GTGT ®Çu ra cña s¶n phÈm ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh: ThuÕ S¶n lîng Gi¸ b¸n ®iÖn néi GTGT = ®iÖn b¸n x bé (gi¸ cha cã x 10% ®Çu ra ra thuÕ GTGT)
  2. 2 b) ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ cña s¶n phÈm ®iÖn lµ tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT mua hµng ho¸, dÞch vô cña V¨n phßng Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty. Hµng th¸ng, c¸c Nhµ m¸y ph¸t ®iÖn, C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn, Trung t©m ®iÒu ®é hÖ thèng ®iÖn quèc gia, Ban qu¶n lý dù ¸n trùc thuéc Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ mua vµo, thùc hiÖn lËp B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®iÖn theo mÉu díi ®©y. B¶ng kª ®îc lËp thµnh 03: 01 b¶n göi Côc thuÕ n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së, 01 b¶n göi vÒ Tæng c«ng ty lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ t¹i Tæng c«ng ty, 01 b¶n lu t¹i ®¬n vÞ. C¸c mÉu biÓu kª khai kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. VÝ dô: Trong th¸ng 1/1999, Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn U«ng BÝ (lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam) tËp hîp ®îc tõ c¸c ho¸ ®¬n sè thuÕ GTGT ®Çu vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®iÖn cña Nhµ m¸y vµo B¶ng kª nh sau. B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo Th¸ng 1 n¨m 1999 Tªn c¬ së kinh doanh: Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn U«ng BÝ §Þa chØ:TØnh Qu¶ng Ninh §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång Chøng tõ mua hµng Doanh sè Ghi ho¸, dÞch vô Tªn ®¬n vÞ mua vµo ThuÕ chó GTGT Sè Ngµy Ngêi b¸n ®Çu vµo (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 01/01/1999 C«ng ty B 100.000 10.000 2 02/01/1999 C«ng ty C 200.000 20.000 .... Tæng céng 500.000 50.000 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 1999 Ngêi lËp b¶ng kª KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
  3. 3 Tæng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp c¸c b¶ng kª thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc vµ thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ ph¸t sinh t¹i V¨n phßng Tæng c«ng ty ®Ó lËp B¶ng kª (theo mÉu ban hµnh kÌm theo th«ng t nµy), tÝnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, kª khai, göi tê khai cho Côc thuÕ Thµnh phè Hµ néi vµ nép thuÕ GTGT theo quy ®Þnh. §èi víi hµng ho¸, dÞch vô mua vµo ë V¨n phßng Tæng c«ng ty còng nh ë c¸c ®¬n vÞ phô thuéc võa dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn vµ kh«ng dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn th× Tæng c«ng ty còng nh tõng ®¬n vÞ phô thuéc ph¶i ph¶i to¸n riªng sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ vµ kh«ng ®îc khÊu trõ. NÕu kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc ph¶i tÝnh ph©n bæ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 Môc III PhÇn B Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi ChÝnh ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. §èi víi c¸c Nhµ m¸y ph¸t ®iÖn, C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn, Trung t©m ®iÒu ®é hÖ thèng ®iÖn quèc gia vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn, nhng nÕu cã c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT kh¸c th× tõng ®¬n vÞ ph¶i kª khai, nép thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT- BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi ChÝnh. 2. §èi víi c¸c C«ng ty §iÖn lùc: 2.1. §èi víi C«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi, C«ng ty §iÖn lùc Thµnh phè Hå ChÝ Minh. C«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi, C«ng ty §iÖn lùc thµnh phè Hå ChÝ Minh chÞu tr¸ch nhiÖm kª khai, nép thuÕ GTGT ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn do C«ng ty b¸n ra. a) ThuÕ GTGT ®Çu ra cña s¶n phÈm ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: ThuÕ S¶n lîng Gi¸ b¸n ®iÖn 10% GTGT = b¸n ra x (gi¸ cha cã x thuÕ GTGT) Gi¸ thµnh thuÕ GTGT ®èi víi ®iÖn b¸n ra lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i ®èi tîng sö dông ®iÖn. Trêng hîp b¸n ®iÖn theo gi¸ luü tiÕn theo s¶n lîng ®iÖn tiªu dïng, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ tÝnh theo gi¸ b¸n luü tiÕn, kh«ng bao gåm c¸c kho¶n tiÒn ph¹t (nÕu cã), c¸c kho¶n phô thu theo chÕ ®é quy ®Þnh dïng ®Ó ®Çu t c¶i t¹o líi ®iÖn kh«ng tÝnh vµo doanh thu cña Ngµnh ®iÖn. C¸c kho¶n thu dÞch vô kh¸c nh: thu tiÒn l¾p ®Æt ®ång hå ®iÖn, b¸n ®ång hå ®iÖn... ph¶i lËp ho¸ ®¬n riªng; cuèi kú tæng hîp chung ®Ó kª khai, tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép. VÝ dô: Gi¸ b¸n ®iÖn tiªu dïng cho sinh ho¹t cña d©n lµ 500 ®ång/KWh (gi¸ cha cã thuÕ GTGT). UBND thµnh phè Hå ChÝ Minh quy ®Þnh møc phô thu lµ 30 ®ång/KWh. Sè tiÒn phô thu nµy ®îc dïng ®Ó c¶i t¹o líi ®iÖn cña thµnh phè. Trªn ho¸ ®¬n b¸n ®iÖn ph¶i ghi râ: * Gi¸ b¸n ®¬n vÞ:500 ®ång/KWh * ThuÕ GTGT 50 ®ång/KWh (tÝnh 10% trªn gi¸ 500 ®ång) * Phô thu:30 ®ång/KWh.
  4. 4 * Tæng gi¸ thanh to¸n:580 ®ång/KWh b- ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ cña s¶n phÈm ®iÖn ë c«ng ty bao gåm: * Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ghi trªn ho¸ ®¬n mua ®iÖn cña Tæng c«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh (nÕu cã). * Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ghi trªn ho¸ ®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng kinh doanh ®iÖn cña C«ng ty. 2.2. §èi víi c¸c C«ng ty §iÖn lùc I, II vµ III: ThuÕ GTGT ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn cña C«ng ty ®iÖn I, II, III, do c¸c §iÖn lùc tØnh, thµnh phè trùc thuéc C«ng ty b¸n ra, kª khai, nép thuÕ t¹i c¸c ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng trô së; C¸c C«ng ty ®iÖn lùc I, II vµ III chØ kª khai, nép thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô kh¸c do C«ng ty kinh doanh (nÕu cã). a) ThuÕ GTGT ®Çu ra cña s¶n phÈm ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh nh quy ®Þnh ®èi víi C«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi vµ C«ng ty §iÖn lùc Thµnh phè Hå chÝ Minh, b) ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®Ó tÝnh khÊu trõ ®èi víi §iÖn lùc c¸c tØnh, thµnh phè gåm: - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i §iÖn lùc tØnh, thµnh phè - ThuÕ GTGT ®Çu vµo do C«ng ty ph©n bæ Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña C«ng ty ph©n bæ cho c¸c §iÖn lùc trùc thuéc bao gåm: thuÕ GTGT ®Çu vµo cña s¶n phÈm ®iÖn mua cña Tæng c«ng ty, thuÕ GTGT ®Çu vµo cña vËt t, hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh t¹i V¨n phßng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ phô trî dïng vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®iÖn. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ do C«ng ty ph©n bæ cho c¸c §iÖn lùc tØnh, thµnh phè ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Møc ph©n Tæng sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¶i ph©n bæ bæ cho 01 triÖu KWh S¶n lîng ®iÖn kÕ ho¹ch C«ng ty giao cho c¸c ®iÖn §iÖn lùc tØnh, thµnh phè C¨n cø vµo møc ph©n bæ trªn ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cho tõng §iÖn lùc tØnh, thµnh phè theo c«ng thøc sau: ThuÕ GTGT = Møc ph©n bæ x S¶n lîng ®iÖn ®Çu vµo cho 01 triÖu kÕ ho¹ch giao ph©n bæ KWh (triÖu KWh) VÝ dô: Quý I n¨m 1999, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch mua, b¸n ®iÖn vµ gi¸ mua ®iÖn cña Tæng C«ng ty, C«ng ty §iÖn lùc I dù tÝnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trong quý lµ 100 tû ®ång, trong ®ã: + ThuÕ GTGT ®Çu vµo cña s¶n phÈm ®iÖn mua cña Tæng c«ng ty lµ 98 tû ®ång
  5. 5 + ThuÕ GTGT ®Çu vµo tËp hîp trªn c¸c ho¸ ®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh ®iÖn ph¸t sinh t¹i V¨n phßng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ phô trî lµ 02 tû ®ång. S¶n lîng ®iÖn kÕ ho¹ch C«ng ty giao cho c¸c §iÖn lùc tØnh, thµnh pjhè trùc thuéc trong quý I/1999 lµ 1 tû KWh. Trong ®ã giao cho ®iÖn lùc H¶i phßng lµ 100 triÖu KWh: Møc ph©n bæ thuÕ TGTG ®Çu vµo cña C«ng ty cho c¸c §iÖn lùc ®îc x¸c ®Þnh b»ng: 100 tû ®ång/ 1 tû KWh = 10 triÖu ®ång/triÖuKWh ThuÕ GTGT ®Çu vµo ph©n bæ cho ®iÖn lùc H¶i phßng lµ; 100 triÖu KWh x 10 triÖu ®ång/triÖu KWh = 1.000 triÖu ®ång. Hµng quý, c¸c C«ng ty ®iÖn lùc th«ng b¸o sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ph©n bæ cho c¸c §iÖn lùc tØnh, thµnh phè ®Ó c¸c §iÖn lùc tØnh, thµnh phè lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. Møc ph©n bæ nµy lµ sè t¹m tÝnh, khi tæng hîp sè thùc tÕ ph¸t sinh tõng th¸ng hoÆc quý), C«ng ty sÏ ®iÒu chØnh theo sè thùc tÕ b»ng c¸ch ®iÒu chØnh t¨ng (hoÆc gi¶m) vµo møc ph©n bæ cña th¸ng (quý) tiÕp sau. KÕt thóc n¨m, C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh sè ph©n bæ theo thùc tÕ lµm c¬ së x¸c ®Þnh quyÕt to¸n thuÕ cña C«ng ty vµ §iÖn lùc tØnh, thµnh phè. * §iÖn lùc c¸c tØnh, thµnh phè c¨n cø vµo møc ph©n bæ thuÕ GTGT ®Çu vµo do C«ng ty ph©n bæ vµ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i ®iÖn lùc tØnh, thµnh phè; s¶n lîng ®iÖn thùc tÕ b¸n ra ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép vµ lËp c¸c B¶ng kª theo mÉu quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. ThuÕ GTGT = ThuÕ GTGT - ThuÕ GTGT ®Çu ph¶i nép ®Çu ra vµo Trong ®ã: ThuÕ GTGT ThuÕ GTGT ThuÕ GTGT ph¸t sinh t¹i ®Çu vµo = ®Çu vµo do + §iÖn lùc tØnh, thµnh phè C«ng ty ph©n bæ VÝ dô: T¹i §iÖn lùc H¶i Phßng th¸ng 1/1999 b¸n 100 triÖu KWh ®iÖn - ThuÕ GTGT ®Çu ra lµ 1500 triÖu: - ThuÕ GTGT ®Çu vµo lµ 1150 triÖu Trong ®ã: + ThuÕ GTGT ®Çu vµo C«ng ty ph©n bæ lµ 1.000 triÖu ®ång; + ThuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i c¬ së lµ 150 triÖu ®ång . - ThuÕ GTGT ph¶i nép lµ 350 triÖu.
  6. 6 ViÖc kª khai, tÝnh thuÕ GTGT ®Çu ra ®èi víi C«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi, C«ng ty ®iÖn lùc Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ §iÖn lùc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc c¸c C«ng ty §iÖn lùc I, II vµ III thùc hiÖn theo mÉu B¶ng kª sè 02/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi ChÝnh. Do s¶n phÈm ®iÖn b¸n ra víi sè lîng kh¸c hµng lín nªn B¶ng kª chØ ghi mét dßng " §iÖn th¬ng phÈm". III - Tæ chøc thùc hiÖn 1. Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty thùc hiÖn kª khai, tÝnh thuÕ, nép thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh¸c thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT th× tõng ®¬n vÞ ph¶i kª khai, nép thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 2. VÒ gi¸ b¸n ®iÖn: - Gi¸ b¸n ®iÖn th¬ng phÈm (b¸n cho ®èi tîng tiªu dïng) c¨n cø vµo gi¸ Nhµ níc quy ®Þnh. Tæng c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ gi¸ cha cã thuÕ GTGT lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT ®Çu ra. - Gi¸ b¸n ®iÖn néi bé cña Tæng c«ng ty b¸n cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn do Tæng c«ng ty quy ®Þnh vµ th«ng b¸o víi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ). C¸c C«ng ty §iÖn lùc ph¶i göi b¶n th«ng b¸o møc ph©n bæ sè thuÕ GTGT hµng quý tÝnh cho s¶n phÈm ®iÖn cho Côc thuÕ n¬i C«ng ty ®ãng trô së vµ c¸c Côc thuÕ tØnh, thµnh phè n¬i §iÖn lùc tØnh, thµnh phè trùc thuéc C«ng ty ®ãng trô së. 3. VÒ ho¸ ®¬n, chøng tõ: Ho¸ ®¬n b¸n ®iÖn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ; trêng hîp Tæng c«ng ty vµ c¸c C«ng ty cÇn thùc hiÖn ho¸ ®¬n tù in ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ theo quy ®Þnh. §èi víi c¸c ho¸ ®¬n thu tiÒn ®iÖn cña th¸ng 12/1998 ®· tÝnh vµo doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh n¨m 1998 kh«ng ph¶i tÝnh, ghi thuÕ GTGT th× vÉn ®îc sö dông ho¸ ®¬n hiÖn hµnh. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999. C¸c vÊn ®Ò kh¸c kh«ng híng dÉn trong Th«ng t nµy th× thùc hiÖn theo Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o vÒ Bé Tµi ChÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  7. 7 b¶ng kª thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo Th¸ng..... n¨m........ Tªn c¬ së:............................................................................ §Þa chØ: ................................................................................ §¬n vÞ tÝnh ........................... Sè Tªn ®¬n vÞ Doanh sè ThuÕ GTGT ®Çu vµo Ghi TT mua vµo Tæng Trong ®ã chó sè tÝnh cho SP ®iÖn 1 2 3 4 5 6 1 V¨n phßng Tæng c«ng ty 2 Nhµ m¸y ®iÖn.... ... ........ ... C«ng ty .. Tæng céng (Göi kÌm theo B¶ng kª nµy gåm B¶ng kª chi tiÕt thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i V¨n phßng Tæng c«ng ty). Ngµy th¸ng n¨m Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Ghi chó: + V¨n phßng Tæng C«ng ty lËp b¶ng kª chi tiÕt thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh t¹i V¨n phßng Tæng c«ng ty theo mÉu sè 03/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. + C¨n cø vµo B¶ng kª thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i V¨n phßng Tæng c«ng ty vµ c¸c B¶ng kª do c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc göi lªn, Tæng c«ng ty lËp B¶ng kª tæng hîp chung thuÕ GTGT ®Çu vµo cña s¶n phÈm ®iÖn (phÇn h¹ch to¸n tËp trung). Mçi Nhµ m¸y ®iÖn vµ tõng ®¬n vÞ trùc thuéc ghi mét dßng trong B¶ng kª, tæng hîp chung cét "Tæng sè" cña V¨n phßng Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2