intTypePromotion=1

Thông tư 151/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
5
download

Thông tư 151/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 151/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 151/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   è  151/1999/TT/BT C   g µy  30 th¸ng 12  m  1999 S ö a  B T S n n¨ ® æ i  ®i Ò u  kiÖn  v Ò  thêi  h¹n x Ðt h o µ n   (ho Æ c  kh« n g  thu) thu Õ  n h Ë p  kh È u  q u y  ® Þ n h  t¹i h « n g  t sè 172/1998/TT/BT C  n g µy  22/12/1998 c ña   T B é  T µi  h Ý n h c                            C¨n  LuËt thuÕ  cø    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  ngµy 26/12/1991  c¸c  vµ  LuËt söa ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp   khÈu ngµy 5/7/1993;  sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998;  NghÞ  ®Þnh  sè  54/CP ngµy 28/8/1993;NghÞ    ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh  LuËt thuÕ xuÊt khÈu,  thuÕ nhËp   khÈu  c¸c LuËt söa  æi, bæ   vµ      ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,    thuÕ nhËp khÈu;  C¨n  C«ng    1434/CP­ cø  v¨n sè  KTTH  ngµy 5/12/1998 cña  ChÝnh phñ vµ  c«ng v¨n  4600/VPCP­KTTH   sè  ngµy 8/10/1999 cña V¨n phßng ChÝnh phñ  vÒ viÖc hoµn thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu; Sau    khithèng  nhÊt  kiÕn  víiBé  ý      Th¬ng    m¹i,Tæng  côc    H¶i quan, Bé     TµichÝnh    híng dÉn    söa ®æi ®iÒu kiÖn  thêih¹n  lýhoµn  vÒ    xö    (hoÆc  kh«ng  thu) thuÕ    nhËp  khÈu quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  1.k  ®iÓm   ,môc     vµ  1.l  I,phÇn    E Th«ng   172/1998/TT/BTC  tsè  ngµy 22/12/1998 cña  TµichÝnh  sau:   Bé    nh    ­ Hµng  îcthùc nhËp        ®     trël¹ ViÖt Nam   i   trong thêih¹n    1      tèi®a  (Mét)n¨m    kÓ    tõngµy thùc tÕ    xuÊtkhÈu;   ­ Hµng  îc t¸    ®   i xuÊt ra      níc ngoµitrong thêih¹n      (mét)n¨m  tõ       tèi®a 1    kÓ    ngµy  thùc nhËp    khÈu; Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  vµ  îc¸p dông      kÓ    ký  ®     ®èi víic¶  c¸c l«hµng  i     t¸ nhËp    hoÆc   i t¸ xuÊt cã      tê khai®¨ng  víi quan      ký    c¬  H¶i quan    tõ ngµy  1/1/1999      trë®i.Nh÷ng quy ®Þnh      tr¸ víiquy  i ®Þnh  i t¹ Th«ng   t nµy ®Òu   b∙i  bá. Bé  Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, UBND       c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng híng dÉn    c¸c ®¬n  cã  ªnquan  vÞ  li   thùc hiÖn    thèng nhÊt.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  cã  víng  ¾c,    m ®Ò nghÞ  c¸c  ®¬n   ph¶n  vÞ  ¸nh kÞp      Tµi chÝnh    thêivÒ Bé    ®Ò nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2