intTypePromotion=1

Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
4
download

Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 16/2003/TT-BL TBXH NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N CH TH I GI LÀM VI C, TH I GI NGH NGƠI I V I NGƯ I LAO NG LÀM CÁC CÔNG VI C CÓ TÍNH TH I V VÀ GIA CÔNG HÀNG XU T KH U THEO ƠN T HÀNG Thi hành Ngh nh s 109/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 195/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi;sau khi có ý ki n tham gia c a B Y T , B Tài Chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các cơ quan có liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi i v i ngư i lao ng làm các công vi c s n xu t có tính th i v và gia công hàng xu t khNu theo ơn t hàng như sau: I. PH M VI VÀ I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi áp d ng c a Thông tư này bao g m các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh (g i chung là doanh nghi p) sau: - Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, bao g m: doanh nghi p ho t ng s n xu t, kinh doanh; doanh nghi p ho t ng công ích; doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang; - Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, bao g m: công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân; - Doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, bao g m: doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài; - Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; - H p tác xã ho t ng theo Lu t H p tác xã có s d ng lao ng theo ch h p ng lao ng; - H s n xu t, kinh doanh cá th , t h p tác.
  2. 2. i tư ng áp d ng là ngư i lao ng có h p ng lao ng xác nh th i h n t 1 năm n 3 năm và h p ng lao ng không xác nh th i h n, thu c các doanh nghi p nêu t i Kho n 1 trên, bao g m: - Làm các công vi c có tính th i v trong s n xu t nông - lâm - ngư nghi p, òi h i ph i thu ho ch ngay ho c sau khi thu ho ch ph i ch bi n ngay không lâu dài ư c; - Các công vi c gia công hàng xu t khNu theo ơn t hàng thư ng ph thu c vào th i i m các ch hàng yêu c u. II. TH I GI LÀM VI C, TH I GI NGH NGƠI 1. Th i gi làm vi c c a các i tư ng trên ư c quy nh như sau: 1.1 Qu th i gi tiêu chu n làm vi c trong năm: TQ = [TN- ( Tt+ TP + TL )] x tn (gi ) + TQ: Qu th i gi tiêu chuNn làm vi c trong năm c a ngư i lao ng; + TN: S ngày trong năm tính theo năm dương l ch là 365 ngày; ho c là 366 ngày n u là năm nhu n; + Tt: T ng s ngày ngh hàng tu n trong năm ư c xác nh theo quy nh t i i u 72 c a B lu t Lao ng; + TP: S ngày ngh hàng năm là 12, 14 ho c 16 ngày và ư c tăng theo thâm niên làm vi c theo quy nh t i i u 74, i u 75 c a B Lu t Lao ng và Kho n 2, m c II c a Thông tư s 07/L TBXH-TT ngày 11/4/1995; + TL: S ngày ngh l trong năm là 8 ngày; + tn: S gi làm vi c bình thư ng trong m t ngày là 8 gi ; riêng i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m theo Danh m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành là 6 gi . Ví d 1: Công nhân A làm vi c 15 năm trong i u ki n lao ng bình thư ng cho Công ty X. Qu th i gi tiêu chuNn làm vi c năm 2003 c a công nhân A tính như sau: - S ngày ngh hàng năm c a công nhân A là: = 15 ngày. Trong ó: + 12 ngày ư c xác nh theo quy nh t i i u 74 c a B lu t Lao ng; + 15/5 là s ngày ngh tăng theo thâm niên ư c xác nh theo quy nh t i i u 75 c a B lu t Lao ng. - L p b ng tính sau:
  3. 1. S ngày trong năm (theo dương l ch) : TN = 365 2. T ng s ngày ngh hàng tu n trong năm 2003 : Tt = 52 3. S ngày ngh hàng năm : Tp = 15 4. S ngày ngh l : TL = 8 5. S gi làm vi c bình thư ng trong m t ngày : tn = 8 TQ =[365- (52+15+8)]x8 = 2320 gi V y Qu th i gi tiêu chuNn làm vi c c a công nhân A năm 2003 là 2320 gi . Ví d 2: Công nhân B làm ngh c bi t n ng nh c cho Công ty Y ã 15 năm. Qu th i gi tiêu chuNn làm vi c năm 2003 c a công nhân B tính như sau: - S ngày ngh hàng năm c a công nhân B là: = 19 ngày. Trong ó: - 16 ngày ư c xác nh theo quy nh t i i u 74 c a B lu t Lao ng; - 15/5 là s ngày ngh tăng theo thâm niên ư c xác nh theo quy nh t i i u 75 c a B lu t Lao ng. - L p b ng tính sau: 1. S ngày tính theo năm dương l ch : TN = 365 2. T ng s ngày ngh hàng tu n trong năm 2003 : Tt = 52 3. S ngày ngh hàng năm : Tp = 19 4. S ngày ngh l : TL = 8 5. S gi làm vi c bình thư ng trong m t ngày : tn = 6 TQ =[365- (52+19+8)]x6 = 1716 gi V y Qu th i gi tiêu chuNn làm vi c c a công nhân B năm 2003 là 1716 gi 1.2. S gi tiêu chu n làm vi c hàng ngày: Hàng năm, căn c vào Qu th i gi tiêu chuNn làm vi c trong năm (TQ) ã tính trên, doanh nghi p l p k ho ch xác nh s gi tiêu chuNn làm vi c hàng ngày c a ngư i lao ng theo các trư ng h p sau: a. Ngày làm vi c bình thư ng là 8 gi ; ho c là 6 gi i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m;
  4. b. Ngày làm vi c nhi u hơn 8 gi nhưng không quá 12 gi ; ho c nhi u hơn 6 gi nhưng không quá 9 gi i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m; c. Ngày làm vi c trên 4 gi nhưng ít hơn 8 gi ; ho c trên 3 gi nhưng ít hơn 6 gi i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m; d. Cho ngh tr n ngày. Ví d 3: Công nhân A theo ví d 1 có Qu th i gi tiêu chuNn trong năm 2003 là 2320 gi . Công ty X phân b s gi tiêu chuNn làm vi c hàng ngày c a công nhân A năm 2003 như sau: Các Tháng S gi tiêu chuNn làm S ngày T ng s Ghi chú theo dương vi c làm vi c gi l ch hàng ngày trong làm vi c tháng trong tháng Tháng 1 8 25 200 Ngh 1 ngày t t dương l ch Tháng 2 7 10 70 Ngh 4 ngày t t âm l ch Ngh tr n 11 ngày làm vi c Tháng 3 7 26 182 Tháng 4 9 25 225 Ngh ngày Chi n th ng Tháng 5 11 gi t th hai n th 26 287 Ngh ngày năm Qu c t lao ng 10 gi vào th sáu, th b y hàng tu n Tháng 6 10 gi t th hai n th 25 245 sáu 9 gi vào th b y Tháng 7 7 23 161 4 ngày ngh hàng năm Tháng 8 8 15 120 11 ngày ngh hàng năm Tháng 9 6 20 120 Ngh tr n 5 ngày làm vi c
  5. Ngh ngày Qu c khánh Tháng10 11 gi t th hai n th 27 282 sáu 8 gi vào th b y Tháng 11 9 gi t th hai n th 25 212 b y c a 2 tu n u tháng 8 gi vào các ngày làm vi c khác trong tháng Tháng 12 8 27 216 T ng 2320 1.3. Các nguyên t c s d ng Qu th i gi tiêu chu n làm vi c: a. Trong năm, t ng s gi tiêu chuNn làm vi c ư c l p k ho ch xác nh theo hư ng d n t i Kho n 1.2 trên (g m c th i gi ngh ngơi trong ngày ư c tính là th i gi làm vi c) không ư c vư t quá Qu th i gi tiêu chuNn làm vi c trong năm (TQ) ã xác nh t i Kho n 1.1 trên; b. S gi tiêu chuNn làm vi c hàng ngày ít hơn 8 gi ; ho c ít hơn 6 gi i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m, n u ã ư c l p k ho ch xác nh theo hư ng d n nêu t i i m c và i m d kho n 1.2 trên, thì không ph i tr lương ng ng vi c; Ví d 4: Trong tháng 2, Công ty X b trí cho công nhân A làm vi c 7 gi /ngày trong 10 ngày làm vi c, sau ó cho ngh tr n 11 ngày làm vi c. Công ty ã b trí theo úng k ho ch ã l p nêu t i Ví d 3 trên, như v y: - S gi làm vi c ít hơn so v i 8 gi c a ngày làm vi c bình thư ng là: 8 gi - 7 gi = 1 gi ; 1 gi này không ph i tr lương ng ng vi c; - S ngày ngh vi c là 11 ngày cũng không ph i tr lương ng ng vi c. c. S gi tiêu chuNn làm vi c hàng ngày ã ư c l p k ho ch mà th c t không b trí cho ngư i lao ng làm vi c thì ph i tr lương ng ng vi c; Ví d 5: Tháng 3, do tình hình s n xu t kinh doanh Công ty X b trí cho công nhân A làm vi c 5 gi /ngày trong 13 ngày làm vi c, sau ó cho ngh tr n 10 ngày làm vi c. Như v y, so v i k ho ch ã ư c Công ty l p ra cho công nhân A vào tháng 3 nêu t i Ví d 3 trên, thì : - S gi làm vi c th c t ít hơn so v i s gi tiêu chuNn làm vi c hàng ngày là: 7 gi - 5 gi = 2 gi ; 2 gi này ph i tr lương ng ng vi c;
  6. - S ngày ng ng vi c so v i k ho ch là 10 ngày; 10 ngày này ph i tr lương ng ng vi c. d. S gi tiêu chuNn làm vi c hàng ngày nhi u hơn 8 gi , ho c nhi u hơn 6 gi i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m, ã ư c xác nh t i i m b kho n 1.2 trên, thì s gi chênh l ch ó không tính vào t ng s gi làm thêm trong năm, nhưng ph i tr ti n lương và th c hi n các ch khác liên quan n làm thêm gi theo úng quy nh t i Thông tư s 15 /2003/TT- BL TBXH ngày 03/6/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n th c hi n làm thêm gi theo qui nh c a Ngh nh s 109/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph ; Ví d 6: Trong tháng 4, Công ty X b trí cho Công nhân A làm vi c 9 gi /ngày t th hai n th b y theo úng k ho ch c a Công ty nêu t i Ví d 3 trên. Như v y, s gi làm vi c nhi u hơn so v i 8 gi làm vi c bình thư ng là: 9 gi - 8 gi = 1 gi . M t gi này không tính vào t ng s gi làm thêm trong năm, nhưng ph i tr ti n lương và th c hi n các ch khác liên quan n làm thêm gi theo úng quy nh t i Thông tư s 15 /2003/TT-BL TBXH ngày 03/6/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n th c hi n làm thêm gi theo qui nh c a Ngh nh s 109/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph . e. S gi làm vi c th c t hàng ngày vư t quá s gi tiêu chuNn ã ư c l p k ho ch theo hư ng d n t i Kho n 1.2 trên thì s gi ó ư c tính là gi làm thêm c ng vào t ng s gi làm thêm trong năm, ng th i tr ti n lương và th c hi n các ch khác liên quan n làm thêm gi theo úng quy nh t i Thông tư s 15 /2003/TT- BL TBXH ngày 03/6/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n th c hi n làm thêm gi theo qui nh c a Ngh nh s 109/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph . Ví d 7. Trong tháng 7, Công ty X b trí cho công nhân A làm vi c 8 gi / ngày. Như v y, so v i k ho ch ã ư c Công ty l p ra cho Công nhân A vào tháng 7 t i Ví d 3 nêu trên thì s làm vi c nhi u hơn so v i s gi tiêu chuNn làm vi c là: 8 gi - 7 gi = 1 gi . M t gi này ư c tính vào t ng s gi làm thêm trong năm, ng th i ph i tr ti n lương và th c hi n các ch khác liên quan n làm thêm gi theo úng quy nh t i Thông tư s 15 /2003/TT-BL TBXH ngày 03/6/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n th c hi n làm thêm gi theo qui nh c a Ngh nh s 109/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph . f. T ng s gi tiêu chuNn làm vi c và s gi làm thêm trong m t ngày không quá 12 gi ; riêng i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m không quá 9 gi ; g. T ng s gi tiêu chuNn làm vi c và gi làm thêm trong m t tu n không ư c vư t quá 64 gi ; riêng i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m không quá 48 gi ; Ví d 8: Do yêu c u t xu t, trong tháng 5 và tháng 6, Công ty X có nhu c u ph i làm thêm gi . Công ty ư c phép b trí như sau:
  7. - Tháng 5, ch ư c t ch c làm vi c theo úng k ho h ã nêu t i ví d 3, không ư c t ch c làm thêm gi vì t ng s gi làm vi c trong tu n là: (11gi /ngày x 4ngày) + (10 gi /ngày x 2 ngày) = 64 gi ; - Tháng 6 có th b trí làm thêm m i ngày 1 gi t th hai n th sáu. h. T ng s gi làm thêm trong m t năm i v i m i ngư i lao ng th c hi n úng theo quy nh t i Thông tư s 15 /2003/TT-BL TBXH ngày 03/6/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n th c hi n làm thêm gi theo qui nh c a Ngh nh s 109/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph . 2. Th i gi ngh ngơi c a các i tư ng trên ư c quy nh như sau: 2.1. Hàng tu n, ngư i lao ng ư c ngh ít nh t 1 ngày (24 gi liên t c). Trong nh ng tháng th i v ho c ph i g p rút gia công hàng xu t khNu theo ơn t hàng, n u không th c hi n ư c ngh hàng tu n thì ph i b o m hàng tháng có ít nh t 4 ngày ngh cho ngư i lao ng; 2.2. Ch ngh trong ca, ngh gi a ca, ngh chuy n ti p gi a hai ca i v i t ng ngư i lao ng th c hi n theo úng qui nh c a B Lu t lao ng ã s a i, b sung. Trong trư ng h p ngư i lao ng làm vi c trong ngày trên 10 gi , thì trư c gi làm vi c th 9, ph i b trí cho h ngh thêm ít nh t 30 phút tính vào gi làm vi c; 2.3. Doanh nghi p ph i b trí ngư i lao ng ư c ngh ho c ngh bù các ngày l , t t, ngh hàng năm và các ngày ngh có hư ng lương khác úng theo qui nh c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung. III. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a doanh nghi p; - Hàng năm, căn c vào k ho ch s n xu t kinh doanh, ch ng l p k ho ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi trong năm. Khi l p k ho ch ph i l y ý ki n c a Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i t i doanh nghi p; - Thông báo k ho ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi trong ph m vi doanh nghi p ngư i lao ng bi t trư c khi th c hi n. Tho thu n v i ngư i lao ng khi làm thêm gi theo quy nh t i Thông tư s 15/2003/TT-BL TBXH ngày 03/6/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n th c hi n làm thêm gi theo qui nh c a Ngh nh s 109/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph ; - Hàng năm, n u doanh nghi p th c hi n ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi theo quy nh t i Thông tư này thì ph i ăng ký v i S Lao ng -Thương binh và Xã h i a phương theo m u kèm theo Thông tư này. Trư ng h p xác nh s gi làm vi c bình thư ng hàng ngày là 8 gi ; ho c là 6 gi i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m thì không ph i ăng ký. 2. Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương:
  8. - Ph i h p v i Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ph bi n Thông tư này n các doanh nghi p óng trên a bàn; thư ng xuyên ôn c, ki m tra, giám sát vi c th c hi n; ng th i ph i tăng cư ng công tác thanh tra vi c th c hi n, n u phát hi n vi ph m thì ph i x lý nghiêm minh; - Ti p nh n b n ăng ký k ho ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi theo hư ng d n c a Thông tư này. T o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p t ch c s n xu t, kinh doanh; - T ng h p và báo cáo nh kỳ 6 tháng, m t năm v B Lao ng - Thương binh và Xã h i vi c th c hi n Thông tư này c a các doanh nghi p óng trên a bàn. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư s 14/1999/TT-BL TBXH ngày 18/5/1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi i v i ngư i lao ng làm các công vi c s n xu t có tính th i v và gia công hàng xu t khNu theo ơn t hàng Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2