intTypePromotion=1

Thông tư 19/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
105
lượt xem
5
download

Thông tư 19/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  19/2003/TT­B T C  n g µ y  20 th¸ng 3 n¨ m  2003 H í ng  B t  c d É n  ® i Ò u  c h Ø n h  t¨ng,  gi¶ m  v è n ® i Ò u   Ö v µ   l q u ¶ n  lý c æ  p hi Õ u  q u ü  trong c«n g  ty c æ  p h Ç n    C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ      v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ët; h  thih Lu C¨n  c¸cv¨n b¶n  cø      ph¸p quicña  µ   ícquy  nh  Ò      Nh n   ®Þ v giao dÞch    chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n; Bé   µi chÝnh  íng  Én  ét  è  Ên    Ò   µichÝnh  T  h d m s v ®Ò v t   trong viÖc  iÒu     ® chØnh  t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö  µ    v® l v qu¶n  ý(mua, b¸n,sö  ông) cæ   Õu  ü  l     d   phi qu trongc«ng      Çn      tycæ ph nh sau: I­ h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g  n 1.§èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µc¸cc«ng      Çn  µnh  Ëp vµ  ¹t tn l     tycæ ph th l   ho   ®éng theo LuËt Doanh      nghiÖp.   §èi víic¸c tæ        chøc  µichÝnh, tÝn  ông, b¶o  Ó m,  t    d   hi chøng  kho¸n  ¹t ho   ®éng  theo  ×nh  h thøc c«ng      Çn  ×  Öc  iÒu  ty cæ ph th vi ® chØnh t¨ng,gi¶m  èn    v ®iÒu  Ö  µ  l v mua,    ö  ông    Õu  ü  ùc hiÖn  b¸n s d cæ phi qu th   theo quy  nh        ®Þ c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtchuyªn ngµnh.        2.Trong    Th«ng   µy    Ëtng÷  íi y  îchiÓu    tn c¸cthu   d  ®© ®   nh sau: a. Vèn  ña      «ng  ¹  ét  êi®iÓ m:  îc x¸c ®Þnh    c c¸c cæ ® ti m th   §    b»ng  ån  ngu vèn  ñ  ë  ÷u  õsè    ü  ch s h tr   d qu khen  ëng,quü  óc  îvµ  èn  Ën  ªndoanh  th   ph l   v nh li   i t¹ thêi®iÓ m   ;    i ®ã b. Cæ   Õu  ü: Lµ    Õu  ña  Ýnh    phi qu   cæ phi c ch c«ng    ∙    µnh  µ  îc ty® ph¸th v®  c«ng    tymua  ¹b»ng  ån  èn  îp ph¸p theo quy  nh  ña  l  i ngu v h       ®Þ c Th«ng   µy. tn   c. Ng êi qu¶n  ý doanh      l  nghiÖp: µ   ÷ng  i  îng  îc quy  nh   ¹  L nh ®è t ®  ®Þ ti  kho¶n  §iÒu    Ët Doanh  12  3 Lu   nghiÖp. d. Tr¸i Õu     phi chuyÓn  æi  µnh    Çn: Lµ    Õu  c«ng      ® th cæ ph   tr¸phi do  i typh¸t hµnh  îc chuyÓn  µnh  èn  ãp    Çn  ®  th v g cæ ph trong c«ng      ty theo    iÒu  Ön  c¸c ® ki vµ  êigian quy  nh  th     ®Þ trong ph¬ng      µnh    Õu    ¸n ph¸th tr¸phi chuyÓn  æi ®∙  ­ i ®  ® îc§¹ihéi®ång    «ng      cæ ® th«ng qua.  ®.  cæ     Tr¶  tøc b»ng    Õu:Lµ  Öc  cæ phi   vi c«ng      Çn  ö  ông  ån  tycæ ph sd ngu lî nhuËn    i sau  Õ  îc tÝch  ü (bao  µ m   nguån  ®∙imiÔn,  thu ®   lu   h c¶  u    gi¶m  Õ  thu cña  µ  íc)®Ó     nh n   bæ sung  t¨ng vèn  iÒu  Ö, ®ång  êit¨ng thªm    Çn     ® l  th     cæ ph cho      «ng  c¸c cæ ® theo  û lÖ  ë  ÷u    Çn  ña  õng    «ng  t   s h cæ ph ct cæ ® trong doanh    nghiÖp. 3. C¸c  ¹t®éng    ho   mua, b¸n    Õu  ü, ph¸thµnh    Õu  íi ®Ó   cæ phi qu     cæ phi m   huy  ng  èn  u   ®é v ®Ò kh«ng  ph¶ilµ ho¹t®éng       kinh doanh  µichÝnh  ña    t  c c«ng  ty cæ   Çn.    ph C¸c kho¶n chªnh  Öch  l t¨ng do    mua,  b¸n    Õu  ü, chªnh  cæ phi qu   lÖch  gi¸ph¸thµnh  do      thªm    Õu  íilính¬n  víi Ö nh     cæ phi m     so    m gi¸ph¶i® îch¹ch      to¸nvµo  µikho¶n    t  thÆng    èn,kh«ng  ¹ch    µo    Ëp  µichÝnh  ña  dv   h to¸nv thu nh t   c
  2. 2 doanh nghiÖp. Kh«ng  Ýnh  Õ     t thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp, thuÕ     Þ gia   gi¸tr     t¨ng®èi víi         kho¶n  c¸c thÆng    µy. dn Trêng  îp gi¸b¸n    Õu  ü  á  ¬n    h     cæ phi qu nh h gi¸mua   µo,gi¸b¸n    Õu  v     cæ phi míiph¸thµnh     thªm  Êp  ¬n  Ö nh     ×  Çn  th h m gi¸th ph chªnh  Öch  l gi¶m  µy  n kh«ng  ® îch¹ch    µo    Ý, kh«ng  îcdïng  înhuËn  ícthuÕ    ï ®¾ p   µ     to¸nv chiph   ®  l  i tr   ®Ó b   m ph¶idïng  èn    v thÆng      ï ®¾ p,  êng  îp nguån  èn  d ®Ó b   tr h  v thÆng    d kh«ng    ®ñ th× ph¶idïng nguån  înhuËn        l i sau  Õ  µ    ü  ña  thu v c¸cqu c c«ng      ﮾ p.  ty®Ó b     II­ Ò u c h Ø n h  t¨ng,  §i  gi¶ m  v è n ® i Ò u  l Ö T¨ng, gi¶m  èn  iÒu  Ö    v® l ph¶i tu©n    theo c¸c quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh. Tríckhithùc hiÖn  iÒu  h        ® chØnh t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö,c¸c c«ng    v® l    ty cæ   Çn    ph ph¶ithùc hiÖn  Õt      quy to¸n thuÕ  µ  Óm     v ki to¸n b¸o  tµichÝnh    c¸o    theo qui®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc.Héi ®ång     hi h c Nh n     qu¶n  Þx©y  ùng  ¬ng    tr   d ph ¸n ®iÒu  chØnh  t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö    ×nh  ¹ihéi ®ång    «ng      v® l ®Ó tr §    cæ ® phª duyÖt theo c¸cquy  nh  íi y:      ®Þ d  ®© A.  Ò u  ch Ø n h  t¨ng v è n ® i Ò u  l Ö: §i 1. Vèn  iÒu  Ö  ña    ® l c c«ng      Çn  îc®iÒu  tycæ ph ®  chØnh    t¨ng trong c¸c tr    ­ êng  îp sau: h  a. Ph¸thµnh    Õu  íi ®Ó       cæ phi m   huy  ng  ®é thªm  èn  v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,kÓ   tr ng  îp  ¬  Êu  ¹  î  ña  lu   c¶  ê h c c l i c doanh  n nghiÖp theo  ×nh  h thøc  chuyÓn  î thµnh  èn  ãp    Çn  n  v g cæ ph theo  tho¶  Ën  ÷a  thu gi doanh  nghiÖp  µ  v c¸cchñ  î.   n b. Chuy Ón  æi    Õu  ∙    ® tr¸ phi ® ph¸thµnh  µnh    Çn:  Öc  i   th cæ ph Vi t¨ng vèn    ®iÒu  Ö  l chØ  îcthùc hiÖn    ∙  ¶m   ®    khi® ® b¶o      iÒu  Ön      Õu  ®ñ c¸c ® ki ®Ó tr¸ phi i chuyÓn  æi  µnh    Çn  ® th cæ ph theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ¬ng  ph¸t lu   ph ¸n    hµnh    Õu  tr¸phi chuyÓn  æi. i ® c.Thùc  Ön          hi tr¶cæ tøc b»ng    Õu.  cæ phi   d. Ph¸thµnh    Õu  íi®Ó   ùc hiÖn    Ëp  ét  é  Ën      cæ phi m   th   s¸p nh m b ph hoÆc   toµn  é  b doanh  nghiÖp  kh¸cvµo    c«ng  ty. ®.  Õt  K chuyÓn  ån  ngu thÆng    èn      d v ®Ó bæ sung    èn  iÒu  Ö. t¨ngv ® l  2. ViÖc  Õt    k chuyÓn  thÆng    èn      d v ®Ó bæ sung  èn  iÒu  Ö  ña  v® l c c«ng   ty cæ   Çn  ph (theo qui®Þnh  ¹  Õt®   iÓ m   m ôc  phÇn       ti   ® ti 1  A  II)ph¶itu©n  ñ c¸c   th     ®iÒu  Ön  ki sau: a. §èivíi      kho¶n  chªnh  Öch    ÷a gi¸b¸n  µ    èn  l t¨nggi     v gi¸v mua   µo  ña    v c cæ phiÕu  ü,c«ng    îcsö  ông  µn  é  qu   ty®   d to b chªnh  Öch      èn  iÒu  Ö.Tr­ l ®Ó t¨ngv ® l  êng  îp cha  h Õt    Õu  ü  ×  h  b¸n  cæ phi qu th c«ng    tychØ  îcsö  ông  Çn  ® d ph chªnh  lÖch    ÷a nguån  t¨nggi   thÆng    èn  víi d v so    tæng    èn    Õu  ü  a    gi¸v cæ phi qu ch b¸n ®Ó     bæ sung  t¨ng vèn  iÒu  Ö. N Õ u     ® l  tæng    èn    Õu  ü  a    gi¸v cæ phi qu ch b¸n b»ng  hoÆc   ính¬n  ån  l  ngu thÆng    èn  × c«ng    a  îc®iÒu  d v th   tych ®   chØnh    t¨ng vèn  iÒu  Ö  ® l b»ng  ån  èn  µy. ngu v n
  3. 3 b. §èivíikho¶n       chªnh  Öch  ÷a gi¸b¸n  íim Ö nh       Õu  îcph¸t l gi     v  gi¸cæ phi ®     hµnh    ùc hiÖn    ù  ®Ç u    ×  ®Ó th   c¸c d ¸n  t th c«ng      Çn  ty cæ ph chØ  îc sö  ông  ® d ®Ó     bæ sung  èn  iÒu  Ö  v® l sau  n¨m  Ó   õ khidù    u    ∙  µn  µnh  a  3  k t     ¸n ®Ç t® ho th ® vµo khaith¸c, ö  ông.    d s §èi víikho¶n     chªnh  Öch  ÷a    l gi gi¸b¸n  íim Ö nh       Õu  îc ph¸t v  gi¸cæ phi ®     hµnh    ¬  Êu  ¹ nî,bæ   ®Ó c c l     sung  èn  i v kinh doanh  × c«ng      Çn    th   tycæ ph chØ  ­ ® îcsö  ông       d ®Ó bæ sung    èn  iÒu  Ö  t¨ngv ® l sau  n¨m  Ó   õthêi®iÓ m   Õt  óc 1  k t    k th   ®îtph¸thµnh.      c. Nh÷ng  ån    ngu thÆng    d nªu  ¹  Õta, b  iÓ m   ® îc chia cho      ti     ® ti 2      c¸c cæ ®«ng  íi ×nh  d  h thøc cæ   Õu    phi theo tûlÖ  ë  ÷u    Çn  ña  õng cæ   «ng.     s h cæ ph ct ® 3. Sè  îng cæ   Çn  ù  Õn    µnh    l   ph d ki ph¸th thªm  trong tr ng  îp qui®Þnh  ¹  ê h     ti  tiÕtc  µ  Õt®   iÓ m   m ôc    Çn    ña    v ti   ® 1  A ph IIc Th«ng   µy  îc x¸c ®Þnh  tn ®     theo  c«ng thøc: Sè îng cæ   Çn l   ph Nguån  èn  ù  Õn  ïng ®Ó     èn  v d ki d   t¨ngv dù  Õn    µnh ki ph¸th = ®iÒu  Ö l M Ö nh     cæ   Çn gi¸1  ph 4. C«ng      tykh«ng  îcsö  ông    ® d c¸c kho¶n chªnh  Öch    õ viÖc  ù ®¸nh  l gi¸t   t  gi¸l¹tµis¶n         i (khikh«ng  ã  ñ  ¬ng  ña  µ  íc)®Ó     èn  iÒu  Ö. c ch tr c nh n   t¨ngv ® l B. §i Ò u  c h Ø n h  gi¶ m  v è n ® i Ò u  l Ö: Vèn  iÒu  Ö  ña  ® l c c«ng      Çn  îc®iÒu  tycæ ph ®   chØnh  gi¶m  trong c¸ctr ng     ê hîp sau:   1. Gi¶m  èn  iÒu  Ö      v® l khinhu  Çu  Ò   èn  ña  c v v c c«ng    ty gi¶m  c«ng    do  ty thay ® æi  µnh  Ò     ng ngh kinh doanh, tæ      chøc  ¹ víiquy    á  ¬n  íc hoÆc   l    i m« nh h tr   bÞ  éc  bu ph¶ihuû  á    Õu  ü.    b cæ phi qu   ViÖc  iÒu  ® chØnh gi¶m  èn  iÒu  Ö  µ   v® l v thanh to¸n tiÒn    cho c¸c    cæ ®«ng  ùc hiÖn  th   theo c¸ch×nh     thøc sau:   a. C«ng      tymua   µ  û  á  ét  è îng cæ   Õu  ü  ã  Ö nh    ¬ng  v hu b m s l   phi qu c m gi¸t øng  íi è  èn  ù  Õn  îc®iÒu  v   v d ki ®   s chØnh gi¶m theo  ¬ng    îc§¹ihéi®ång  ph ¸n ®       cæ   «ng  Óu  Õt  ® bi quy th«ng  qua hoÆc   û  á  è îng    Õu  ü  éc  hu b s l cæ phi qu bu ph¶ihuû. Theo  ×nh      h thøc  µy  ×  n th c«ng   tykh«ng ph¶itr¶l¹ tiÒn       i cho      c¸c cæ ®«ng.   b.C«ng      åivµ  û  á  ét  è    Õu  ña      «ng  íi   tythu h   hu b m s cæ phi c c¸ccæ ® v  tæng  m Ö nh    ¬ng  gi¸t øng  íi è  èn  iÒu  Ö  v  v ® s l gi¶m.Theo  ×nh    h thøc nµy  ×:   th ­  çi cæ   «ng   M   ® trong c«ng    Þ    åim ét  è îng cæ   Çn theo tûlÖ    tyb thu h   s l   ph      gi÷a  è  èn  ù  Õn  îc ®iÒu  s v d ki ®   chØnh gi¶m  íitæng  v  møc   èn  iÒu  Ö  ña  v® lc c«ng    ¹ thêi®iÓ m   íckhi®iÒu  tyt     i tr     chØnh.  Sè îng cæ   Çn  l   ph Sè îng cæ   Çn  l   ph Sè  èn  ù  Õn  v d ki gi¶m thu  = cæ   x
  4. 4 håicña  õng cæ     t  ®«ng    ang  ë  ®ã ® s Vèn  iÒu  Ö  ña  ® lc ®«ng h÷u c«ng  ty  ­ C«ng       ty ph¶i tr¶ cho      «ng  ét     c¸c cæ ® m kho¶n  Òn  Ýnh  ti t theo c«ng  thøc sau:   Sè   Òn  ti ph¶i tr¶cho  õng    «ng  (=)   è  îng    Çn     t cæ ®     S l cæ ph thu  åi cña  h  tõng cæ   «ng    Ö nh       Çn.  ® (X)M gi¸cæ ph c.§iÒu    chØnh gi¶m  Ö nh       Çn  µ   m gi¸cæ ph m kh«ng  µm  l thay ® æi  è îng   sl   cæ   Çn. Theo  ×nh  ph   h thøc nµy,c«ng      åicæ   Õu  ña      «ng  µ      tythu h   phi c c¸ccæ ® v ph¸tl¹ cæ   Õu  íivíim Ö nh     ∙  îc®iÒu      phi m     i gi¸® ®   chØnh  gi¶m. C«ng      typh¶itr¶    cho      «ng  ét  c¸ccæ ® m kho¶n  Òn theo c«ng  ti     thøc sau:   Sè   Òn  ti ph¶i tr¶ cho  õng    «ng    è  îng    Çn  ña  õng       t cæ ® (=) S l cæ ph ct cæ ®«ng    (X)Chªnh  Öch  ÷a m Ö nh     ò  µ  Ö nh     íi. l gi   gi¸c v m gi¸m d.H×nh    thøc kÕt  îp:   h  C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ô  Ó, c«ng      Çn  ã  Ó  Õt  îp ¸p dông  cø  t h c th   tycæ ph c th k h     c¸ch×nh    thøc nªu      ùc hiÖn  iÒu    trªn®Ó th   ® chØnh  gi¶m  èn  iÒu  Ö. v® l 2.Gi¶m  èn  iÒu  Ö      v® l khic«ng    tykinh doanh    thua lç3      n¨m  ªntiÕp vµ  ã  li    c sè  çluü kÕ   l     b»ng  50%   èn  ña      «ng  ëlªnnhng  a  Êt  v c c¸c cæ ® tr     ch m kh¶ n¨ng  thanh      to¸nc¸ckho¶n  î®Õ n   ¹n. n  h H×nh  thøc  gi¶m  èn  iÒu  Ö  ùc hiÖn  v® l th   theo quy  nh  ¹  Õtb  ®Þ t i   hoÆc   ti tiÕtc  iÓ m   m ôc  phÇn     ® 1  B  IITh«ng   µy,c«ng      Çn  tn   tycæ ph kh«ng  thanh    to¸n l¹tiÒn cho cæ   «ng.   i   ® III­c æ  p hi Õ u  Q u ü   1. C«ng      Çn  îcmua   ¹ kh«ng      tycæ ph ®  l  i qu¸ 30%  tæng  è    Çn  s cæ ph phæ   th«ng  ∙    ét  Çn  ® b¸n,m ph hoÆc   µn  é    Çn  ¹ kh¸c®∙  nh  to b cæ ph lo i     b¸n  quy  nh   ®Þ t¹  Òu  LuËt  i§i 65  Doanh nghiÖp. C«ng      Çn    ty cæ ph chØ   îc sö  ông  ån  ® d ngu vèn  ña      «ng    c c¸ccæ ® ®Ó mua    Õu  ü  cæ phi qu trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h     a. Mua   ¹ cæ   Çn    l   ph i theo  cÇu  ña    «ng, theo  yªu  c cæ ®   quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 64  Ët Doanh  Lu   nghiÖp. b. Mua   ¹ cæ   Çn    ¹m  êigi¶m  è îng    Õu  ang u  µnh,   l i ph   ®Ó t th   s l cæ phi ® lh   t¨ng tû suÊt lî nhuËn        i sau  Õ    ét    Çn  µ  thu trªnm cæ ph v t¨ng tÝch  ü vèn  ña    lu   c doanh  nghiÖp. c.Mua  ¹cæ   Çn    cho  êilao®éng  Ó  ban    l   ph i ®Ó b¸n  ng     (k c¶  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp) theo    ®∙ihoÆc   ëng    gi¸u    th cho  êi lao ®éng  ng     b»ng    Õu  cæ phi theo   nghÞ  Õt cña  ihéicæ   «ng. quy   ®¹     ® ViÖc  ïng    Õu  ü  µm    Õu  ëng  d cæ phi qu l cæ phi th ph¶i®¶m     b¶o  ã  ån  c ngu thanh    õquü  óc  î  to¸nt   ph l ikhen  ëng. , th Gi¸ b¸n    Õu  ü    cæ phi qu cho  êi lao ®éng  îc thùc hiÖn  ng     ®    theo møc   Êp  th h¬n    Þ  êng  ¹  êi®iÓ m     ng  gi¸th tr ti   th b¸n,nh ph¶i®¶m     b¶o kh«ng  Êp  ¬n  gi¸ th h     mua  µo  ña    Õu  ü. v c cæ phi qu
  5. 5 d.Mua  ¹ cæ   Çn    iÒu    l   ph i ®Ó ® chØnh  gi¶m  èn  iÒu  Ö  v® l theo  Þ  Õt  ngh quy cña  ¹ihéi®ång    «ng. §    cæ ® ®. Mua   ¹ cæ   Çn    ö  ông  l   ph i ®Ó s d cho    ôc  ch  c¸c m ®Ý kh¸c nhng  Öc  ö    vi s dông ph¶iphï hîp víi        quy  nh  ña  Ët Doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp,§iÒu  Ö  chøc  µ    l tæ  v ho¹t®éng  ña    c c«ng    µ  tyv NghÞ   Õt cña  ¹ihéi®ång    «ng. quy   §    cæ ® 2.§iÒu  Ön    ùc hiÖn  ¬ng      ki ®Ó th   ph ¸n mua    Õu  ü: cæ phi qu a. C«ng    ã  ¬ng  ® îc §¹ihéi®ång    «ng    ty c ph ¸n        cæ ® th«ng qua  i  íitr ®è v   ­ êng  îp mua  ¹ trªn10%   h  l    i tæng  è    Çn  ∙    µnh;hoÆc   îcHéi ®ång  s cæ ph ® ph¸th   ®   qu¶n  Þ phª  Öt  i  íitr ng  îp  tr   duy ®è v   ê h mua   íi10%   d  tæng  è    Çn  ∙    s cæ ph ® ph¸t hµnh. b. C«ng    ã    tyc kh¶ n¨ng  µichÝnh  ¶m   t  ® b¶o  thanh          to¸n®ñ c¸c kho¶n  î n  vµ    Üa  ô  Ò   µi Ýnh  ña  c¸cngh v v t   ch c doanh  nghiÖp. 3. C«ng      Çn    tycæ ph kh«ng  îcphÐp  ®  mua    Õu  ü  cæ phi qu trong c¸ctr ng     ê hîp sau:   a.C«ng    ang    ty® kinh doanh    thua lç.   b.C«ng    ang  µm  ñ tôc ph¸thµnh  ty ® l th       chøng kho¸n ®Ó     huy  ng  ®é thªm  vèn.   c.C«ng    ã  îph¶itr¶qu¸ h¹n.   tyc n        d.     Tæng   è  î ph¶i thu  s n    qu¸  ¹n  ính¬n  h l  10%  tæng  è  èn  ña      s v c c¸c cæ ®«ng. ®. C«ng      Çn  a  éi®ñ     Çu  Ò     èn  iÒu  Ö,vèn  tycæ ph ch h   yªu c v t¨ngv ® l  ph¸p  ®Þnh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h e.Dïng  ån  èn    ngu v vay  µ  èn  Õm  ông  õc¸ctæ  v v chi d t     chøc  µichÝnh,tÝn  t    dông,ph¸p nh©n  µ    ©n        v c¸nh ®Ó mua    Õu  ü. cæ phi qu 4. C«ng      ty kh«ng  îc mua     Çn  ña    i  îng  ®  cæ ph c c¸c ®è t sau    µm    ®Ó l cæ phiÕu  ü: qu a. Ng êiqu¶n  ýdoanh      l  nghiÖp  µ    i t ng lµ vî,chång,bè, bè  v c¸c ®è  î           nu«i,   m Ñ,  Ñ   m nu«i,  con,con    nu«i,  anh  Þ    étcña  êiqu¶n  ýdoanh  ch em ru   ng   l  nghiÖp  (trõ c¸c  êng  îp  îc mua   ¹    tr h®  l itheo    nh   ¹  Òu  cña  Ët  qui ®Þ t i§i 64  Lu Doanh  nghiÖp). b. Ng êi së  ÷u    Çn      h cæ ph chuyÓn  îng  ã  iÒu  Ön  nh c® ki theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvµ  iÒu  Ö     ® l c«ng  ty. c.Cæ   «ng  ã    Çn    èi,trõtr ng  îp doanh    ® c cæ ph chiph     ê h   nghiÖp  îcphÐp  ®  mua  ¹cæ   Çn  ña  µ  íc. l   ph i c nh n 5. C«ng      Çn  ù  Õt  nh   Öc  ty cæ ph t quy ®Þ vi b¸n    Õu  ü  cæ phi qu theo    qui ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h Trêng  îp cæ   Õu  ü  ∙  h   phi qu ® mua  µo,nhng  v  sau  n¨m c«ng    3    tykh«ng  ö  s dông  µ  èn  ña      «ng    ×nh  ¹ngnhá  ¬n  èn  iÒu  Ö  ×  v v c c¸c cæ ® ët tr   hv® l th c«ng    ty cæ   Çn  ph ph¶ihuû  á    Õu  ü, ®ång  êigi¶m  èn  iÒu  Ö  ña    b cæ phi qu   th   v® l c c«ng  ty.   6. ViÖc    mua,  cæ   Õu  ü  i víi   b¸n  phi qu ®è     c«ng      Çn  ∙  ¨ng  ý  c¸c tycæ ph ®® k niªm  Õt  ¹ Trung  ©m  y ti   t Giao  Þch  d Chøng  kho¸n cßn    ph¶itu©n  ñ c¸c thñ tôc   th         ® îcquy  nh  ¹ c¸cv¨n b¶n    ®Þ t      i ph¸p luËtvÒ       giao dÞch    chøng kho¸n.
  6. 6 7.Qu¶n  ývµ  ¹ch to¸ncæ   Õu  ü:   l   h     phi qu a. Cæ   Õu  ü  éc së  ÷u    phi qu thu   h chung  ña  c c«ng    µ  îclo¹  õkh«ng  tyv ®   i  tr chia cæ       tøc cho    Õu  ü  cæ phi qu (cæ    tøc b»ng  Òn  Æt   µ      ti m v cæ tøc b»ng    cæ phiÕu). b. TrÞ      Õu  ü      gi¸cæ phi qu trªnB¶ng  ©n  i  Õ     îc thÓ  Ön  µ sù  c ®è k to¸n®   hi l   gi¶m  ítvèn  ñ  ë  ÷u  ña  b  ch s h c doanh  nghiÖp trong kinhdoanh.       c.Chi phÝ     cho  Öc  vi mua,      Õu  ü  îch¹ch to¸nnh  b¸n cæ phi qu ®       sau: ­Chi phÝ     mua:  ¹ch    µo    èn    Õu  ü. H to¸nv gi¸v cæ phi qu ­ Chi phÝ     ¹ch       b¸n:H to¸ngi¶m  õvµo  è  Òn  ® îc do  tr   s ti thu    b¸n    Õu  cæ phi quü. d. §¹ihéi®ång    «ng  Õt  nh  Öc      cæ ® quy ®Þ vi duy  ×,sö  ông  tr   d hoÆc   û  hu bá    Õu  ü, ®ång  êithùc hiÖn  iÒu  cæ phi qu   th     ® chØnh gi¶m  èn  iÒu  Ö ¬ng  v® lt øng  íi è îng cæ   Õu  ü  Þ  û  á. v   l   phi qu b hu b s VI­ ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® c«ng  b¸o. Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c     Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu  öa  æi,bæ     s®   sung.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2