intTypePromotion=1

Thông tư 25/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
65
lượt xem
2
download

Thông tư 25/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 25/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  25/2003/TT­B T C  n g µ y  28 th¸ng 3 n¨ m  2003 H í ng  B t  c d É n  vi Ö c thu, n é p,  u ¶ n  lý, ö  d ô n g  ti Ò n  q  s thu  õ  x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong  t p l Ü nh v ù c tr Ët ù an  to µ n giao   t th«ng ­ C¨n  cø  Ph¸p lÖnh xö  lý vi ph¹m  hµnh  chÝnh  sè  44/2002/PL­ UBTVQH10  µy  ng 16/7/2002 cña  û     U ban  êng  ô  èc  éi; Th v Qu h ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ph©n  Êp  c qu¶n  ý,lËp  Êp  µnh  µ  Õt    ©n  l   ch h v quy to¸nng s¸ch nhµ  ícvµ  Þ     n   ngh ®Þnh  è  s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ph©n  Êp  c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  l    l h v quy     s¸ch nhµ  íc;   n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/2003/N§­   µy  CP ng 19/02/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ®Þ x ph     h ch v giao th«ng  êng  é; NghÞ   ® b  ®Þnh  è  s 39/CP  µy  ng 5/7/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¶m   c Ch ph v ® b¶o  Ëttù ATGT   ­ tr     ® êng  ¾t;NghÞ   nh  è  s  ®Þ s 40/CP  µy  ng 5/7/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¶m     c Ch ph v ® b¶o trËttùan  µn      to giao th«ng  êng  ñy néi®Þa;   ® th     ­ C¨n  NghÞ   Õt  è    cø  quy s 13/2002/NQ­   µy  CP ng 19/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò       v c¸cgi¶i ph¸p kiÒm  Õ       µ  Õn tígi¶m  Çn    ¹n    ch giat¨ngv ti    i d tain giao th«ng    vµ  nt¾c  ï  giao th«ng;   ­ C¨n  ý  Õn    cø  ki chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹ c«ng  iÖn  è  ®¹ c Th t   ph t i  ® s 474/ VPCP­NC   µy  ng 28/01/2003  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ: "Bé  µi chÝnh  íng  Ch ph   T  h dÉn  Öc  ö  ông  ån  µichÝnh  vi s d ngu t   thu  îc qua  ö  ¹tvi ph¹m  Ët  ®  x ph     Lu Giao  th«ng theo  íng giao cho  a   ¬ng  ö  ông  µn  é  è  Òn nµy  h    ®Þ ph sd to b s ti   cho c«ng  t¸cb¶o  ¶m     ® ATGT   µ  èng  n t¾c  v ch ï  giao th«ng, trong   u      ï hîp,   ®ã l ý chi ph     thiÕtthùc cho  ùcl ng c¶nh        l  î   s¸tgiao th«ng";   Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc    ép, qu¶n  ý,sö  ông  Òn  T  h d vi thu,n   l  d ti thu  õ xö  t  ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  Ëttù an  µn    v tr     to giao th«ng  äit¾tlµ    (g     TTATGT)   nh sau: I. h u, n é p  ti Ò n p h ¹t  T  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   trong l Ü n h v ù c T T A T G T 1.Trêng  îp thu tiÒn ph¹tt¹ chç  × quy  ×nh,thñ tôcthu,nép  Òn ph¹t   h         i th   tr       ti     viph¹m  µnh  Ýnh    h ch tronglÜnh  ùc    v TTATGT     nh sau: a) Theo  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  ×    êng  îp   §i 54  l X l    h ch th c¸c tr h  ph¹ttiÒn  õ 5.000  ­100.000  ,  êi cã  Èm  Òn  ö  ¹tra quyÕt  nh     t  ® ® ng   th quy x ph     ®Þ xö  ¹tt¹  ç, giao  Õt  nh  ö  ¹tcho    ©n,  chøc  Þ   ö  ¹t, ph   i ch   quy ®Þ x ph   c¸ nh tæ  b x ph   ®ång  êithu tiÒn ph¹tt¹ chç; th          i Khi thu tiÒn ph¹tt¹ chç,ngêithu tiÒn ph¶igiao biªnlai   Òn ph¹tcho        i                  ti     thu ngêi nép  Òn.Trêng  îp  ¹ttiÒn    ti   h ph   theo  ñ  ôc ®¬n  th t   gi¶n  ãi t¹  iÓ m   µy, n  i ® n  kh«ng ph¶ilËp biªnb¶n  ö  ¹t.     x ph
  2. 2 b) Theo  quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  ×  ®Þ ti§i 58  l X l    h ch th t¹ nh÷ng  ïng xa    Îo l¸nh,trªns«ng    Ón  µ   Öc  i  ¹ gÆp   ã    i v   x«ih      trªnbi m vi ® l   i kh kh¨n  hoÆc   µigiêhµnh  Ýnh  µ  íi ngo     ch v v  møc  ¹ttiÒn tõtrªn100.000    ëlªn, ­ ph        ® tr    ng êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶ilËp      th quy x ph     biªn b¶n  ö  ¹ttheo  ng  x ph   ®ó quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  55  l X l    h ch v chuyÓn    biªnb¶n  cho  êicã  ng   thÈm  Òn    Õt  nh  ö  ¹t. nh©n, tæ  quy ra quy ®Þ x ph   C¸    chøc  Þ  ö  ¹tcã  Ó  ép  b x ph   th n tiÒn ph¹tt¹ chç       i cho  êicã  Èm  Òn  ö  ¹t. ng   th quy x ph Khi thu tiÒn ph¹tt¹ chç,ngêithu tiÒn ph¶igiao biªnlai   Òn ph¹tcho        i                  ti     thu ngêinép  Òn.   ti   Nép  Òn ph¹t: ti   ­ Ng êithu tiÒn ph¹tnãië  iÓ m   µy  ã            ® n c tr¸chnhiÖ m   ép  è  Òn thu ® îc   n s ti       vµo  Kho  ¹c nhµ  íctrªn®Þa  µn  b  n    b theo quy  nh    ®Þ sau: +  ¹inh÷ng  ïng  x«ihÎo    T  v xa    l¸nh hoÆc   ÷ng  ïng  µ   Öc  i  ¹ gÆp   nh v m vi ® l i   khã kh¨n th×  êih¹n  ép  Òn  µo    th   n ti v Kho  ¹c nhµ  íc kh«ng    ngµy  Ó   õ b  n  qu¸ 7  k t  ngµy    Òn. thu ti +  êng  îp thu tiÒn ph¹ttrªns«ng,trªnbiÓn,ngêithu tiÒn ph¹tph¶inép  Tr h                     tiÒn vµo    Kho  ¹c Nhµ   íctrong thêih¹n 2  µy  Ó   õngµy  µo  n   ê; b  n        ng k t   v ®Õ b +  èivíi   êng  îp kh¸cth× thêih¹n nép  Òn ph¹tvµo  §     tr c¸c h       ti     Kho  ¹c nhµ  íc b  n  kh«ng    ngµy  Ó   õngµy    Òn; qu¸ 2  k t  thu ti 2. Trêng  îp c¸ nh©n, tæ    h      chøc  Þ   ö  ¹tnép  Òn  ¹tt¹  b x ph   ti ph   i Kho  ¹c nhµ  b  nícth× quy  ×nh thñ tôcnh     tr       sau: C¨n  vµo  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh, ®èi víinh÷ng  cø  §i 58  l x l    h ch      tr ng  îp quy  nh  ép  Òn ph¹tt¹ Kho  ¹c nhµ  ícth× ngêicã  Èm  Òn  ê h  ®Þ n ti     i   b  n      th quy xö  ¹tph¶igiao  ph     Quy Õt  nh  ö  ¹tcho  êi bÞ   ö  ¹t(trong ®ã     â ®Þ x ph   ng   x ph     ghi r   møc  Òn ph¹t)  ti   .Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  îc giao Quy Õt  nh,    th   10  k t  ®    ®Þ c¸ nh©n, tæ    chøc  Þ  ö  ¹tph¶inép  Òn ph¹tt¹ Kho  ¹c nhµ  íc® îcghitrong b x ph     ti     i   b  n        Quy Õt  nh   ö  ¹t.Ng êi nép  Òn  ®Þ x ph     ti mang  Quy Õt  nh  ö  ¹tvµ  è  Òn  ®Þ x ph   s ti ph¹t®Õ n   ép  ¹    n ti Kho  ¹c Nhµ   íc.Khi thu tiÒn ph¹t, b  n       Kho  ¹c nhµ  íccã  b  n   tr¸ch   nhiÖ m giao biªnlai   Òn ph¹tcho  êinép  Òn.       ti     thu ng   ti 3.Kho  ¹c nhµ  ích¹ch to¸nsè    Òn ph¹tnh    b  n      thu ti     sau: Kho  ¹c nhµ  íc n¬i thu  Òn  ¹t(bao  å m   trùctiÕp  t¹  b  n     ti ph   g c¶    thu  iKho  ¹c b  NN   µ  õ ngêi thu  Òn  ¹tt¹  ç),®Þnh  ú  ngµy, t¹m  Ých sè  Òn  ¹t v t    ti ph   i ch   k 5    tr   ti ph   cho    i t ng thô hëng  c¸c®è  î     theo tûlÖ      quy  nh  ¹ M ôc    ña  ®Þ t  i IIc Th«ng   µy,cuèi tn     th¸ng®iÒu    chØnh  theo thùc tÕ.     II. h © n  b æ  ti Ò n thu t õ p h ¹t  P  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h  v ù c T T A T G T: Toµn  é  è  Òn  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  b s ti ph     h ch trong lÜnh  ùc    v TTATGT   îc ®  ®Ó   ¹ 100%   l  i cho  a  ¬ng    ö  ông  ®Þ ph ®Ó s d cho c«ng    ¶m   t¸c® b¶o TTATGT   µ  v chèng  nt¾c  ï  giao th«ng,® îcph©n           bæ nh sau: 1. 30%   Ých    tr cho  ùc l ng  l  î c«ng  tham    ÷ g×n  an  gia gi   TTATGT     a   trªn®Þ bµn. 2.12%   Ých cho  ùcl ng thanh      tr   l  î   tragiao th«ng  ¹t®éng  ¹ ®Þa  ¬ng.   ho   t  i ph
  3. 3 3.10%   Ých cho    ùcl ng trùctiÕp tham    µo    tr   c¸cl  î       gia v c«ng    t¸cTTATGT   ¹  ti quËn, huyÖn,    êng. Tuú    x∙,ph   theo  Æc   iÓ m   ña  õng  a   ¬ng, UBND   ® ® ct ®Þ ph   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  íng  Én  éi dung    ¬ h d n  chi,møc       chi cho tõng  i îng  ô  Ó  ôc  ô  ®è t c th ph v cho  c«ng    t¸cTTATGT   ¹  Ën, huyÖn,    ­ tiqu   x∙,ph êng. 4.2%   Ých cho    tr   Kho  ¹c nhµ  ícë  a  ¬ng  ùc hiÖn    Òn ph¹t. b  n   ®Þ ph th   thu ti   5. 3%   Ých    tr cho  ¹m  ©n  Óm       ng  tr c ki tra xe, nh tæng møc     chi kh«ng    qu¸ 20%   è  ùc thu tiÒn ph¹tcña  ¹m   ©n  . s th        tr  c ®ã Sè   chªnh  Öch  ÷a   û lÖ  îchëng  íi l gi  t   ®   v  møc  èng  Õ   kh ch 20%   è  ùc thu s th     ë  ÷ng  ¬icã  ¹m c©n  µ  è  Ých 3%     ¬ikh«ng  ã  ¹m c©n  îcchuyÓn  nh n   tr   v s tr   ë n   c tr   ®  cho  Ban  toµn  An  giao th«ng  a   ¬ng    ö  ông  ®Þ ph ®Ó s d chung  cho c«ng    t¸c TTATGT     a  ¬ng ë ®Þ ph 6.  13%   Ých  tr cho Ban    µn  An to giao th«ng  ña  c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung¬ng.     7. 30%     tæng  è    îc®Ó   ¹ ®Þa  ¬ng,bæ   s thu ®   l  i ph   sung  kinh phÝ    cho  c«ng  t¸cb¶o  ¶m   Ëttù an  µn    ® tr     to giao th«ng  ¹  a   ¬ng  ti®Þ ph theo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh. III.Q u ¶ n  l ý, ö  d ô n g  ti Ò n thu t õ p h ¹t    s   vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c T T A T G T: 1. ViÖc    qu¶n  ý,sö  ông  Òn  ¹tvµ  l  d ti ph   møc     chi cho  õng  i  îng  ùc t ®è t th   hiÖn    nh sau: 1.1.§èi víilùc l ng         î C«ng  (phÇn  an  kinh phÝ   îc sö  ông    µ 100%),   ® d coil     chicho    éidung:   c¸cn   a)  µnh  D kho¶ng  20%   n   ®Õ 30%     ®Ó mua   ¾ m   s trang  ÕtbÞ   ôc  ô  thi   ph v cho c«ng    t¸c b¶o  ¶m   ® TTATGT.  Öc  Vi mua   ¾ m   s trang  Õt bÞ   ùc  Ön  thi   th hi theo ®Þnh    møc,    Èn,chÕ     Ön  µnh. tiªuchu   ®é hi h   b) Sè  õ70%   n     t  ®Õ 80%   cßn  ¹® îcsö  ông  l    d i cho    éidung  c¸cn   sau:   ­ Tuyªn    truyÒn,phæ   Õn  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn    bi h   vi th   ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  µ  toµn  tr     v an  giao th«ng.   ­Chi båidìng cho  ùcl ng trùctiÕp tham          l  î       giac«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT: +  Møc    chikh«ng    qu¸ 300.000  /ngêi/ ® th¸ng; +  C¸n  é, chiÕn  ü  b  s c¶nh    s¸tgiao th«ng  ùctiÕp  tr   tham    gia c«ng      t¸cb¶o ®¶m  TTATGT   ban  ªm   ® (bao  å m   lùcl ng c¶nh    g c¶   î   s¸tgiao th«ng  èng  ua     ch ® xe    Ðp  tr¸ph ban  ªm)  îcbåidìng thªm  i ® ®     kh«ng    qu¸ 30.000  ng/ca; ®å   ­Chi ®µo  ¹o, Ëp  Ên,s¬  Õt,tæng  Õt     t   hu   k   t k c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT. ­Chi söa  ÷a  ¬ng  Ön,x¨ng dÇu  ôc  ô  Çn    Óm     ch ph ti     ph v tu traki so¸t. ­Chi kh¸cphôc  ô       v c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT. 1.2.§èivíi ùcl ng Thanh           î   l tragiao th«ng  Çn    (ph kinh phÝ  îcsö  ông      ® d coi lµ100%),chicho    éidung:      c¸cn  
  4. 4 a) Dµnh  30%  ®Ó  mua  s ¾ m  trang thiÕt Þ  phôc vô  cho c«ng t¸c  b   TTATGT. ViÖc  mua   ¾ m   s trang  Õt Þ   ùc  Ön theo  nh  møc, tiªu thi  b th hi ®Þ   chuÈn,chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h   b) Ph Çn    cßn  ¹chicho    éidung  l    i c¸cn   sau:   ­ Tuyªn    truyÒn,phæ   Õn  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn    bi h   vi th   ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  µ  toµn  tr     v an  giao th«ng.   ­ Chi båidìng cho  ùcl ng trùctiÕp tham          l  î       gia c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT   (bao  å m   lùcl ng Thanh    g c¶   î   tragiao th«ng  ña    c trung ¬ng  Æt  ¹ ®Þa  ¬ng):   ® t i ph   Møc    chikh«ng   qu¸ 300.000  /ngêi/ ® th¸ng.   ­Chi ®µo  ¹o, Ëp  Ên,s¬  Õt,tæng  Õt     t   hu   k   t k c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT. ­Chi söa  ÷a  ¬ng  Ön,x¨ng dÇu  ôc  ô  Çn    Óm     ch ph ti     ph v tu traki so¸t. ­Chi kh¸cphôc  ô       v c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT. 1.3.  èivíi ¹m c©n  Óm    ® îcdïng chicho    éidung:  §      tr ki traxe       c¸cn   ­ Chi båidìng cho  ùcl ng tham    ùctiÕp t¹ c¸ctr¹m c©n  µ    ùcl       l  î   gia tr    i       v c¸cl  ­ îng hç  î ¹t®éng  ña  ¹m c©n.   tr    ho c tr   ­Chi hç  î     tr  cho  Öc  vi b¶o  ìng,söa  ÷a  ÕtbÞ  ¹m c©n d   ch thi   tr   ­Chi hç  î o  ¹ochuyªn m«n      tr  ®µ t     nghiÖp  ô v ­Chi kh¸cphôc  ô       v c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT. 1.4.§èivíi      Kho  ¹c nhµ  íc b  n ­Chi thùc hiÖn  Öc    Òn ph¹t;      vi thu ti   ­ Chi cho  ¬  c quan  îc Kho  ¹c  µ   íc uû   ®  b nh n   quyÒn  thu  ¹t theo    ph   quy ®Þnh; ­ Chi    n,    in,Ê mua   ¾ m,  öa  ÷a  s s ch trang,thiÕtbÞ   ôc  ô      ph v c«ng      t¸cthu tiÒn ph¹t;   ­Chi kh¸cphôc  ô       v c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT. 1.5.§èivíiBan  toµn       An  giao th«ng  ña    c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW     ph tr     dïng ®Ó       chicho    éidung: c¸cn   ­Chi bé      m¸y  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  toµn  An  giao th«ng;   ­ Chi ho¹t®éng, kiÓm     ªnngµnh  ña        trali   c Ban  toµn  An  giao th«ng tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc TW; ph tr     ­Chi cho     c«ng    t¸cphæ   Õn,tuyªntruyÒn  bi     TTATGT   ña  a  ¬ng; c ®Þ ph ­ Chi tæ      chøc  o  ¹oc¸c nghiÖp  ô  Ò   toµn  ®µ t     v v an  giao th«ng    cho    i c¸c ®è   t ng trùctiÕp tham    ÷g×n  Ëttùan  µn  î      giagi   tr     to giao th«ng  ña  a  ¬ng;   c ®Þ ph ­Chi cho  ¬  Õt,tæng  Õt     sk   k c«ng    ÷g×n  t¸cgi   TTATGT; ­ Chi  ç  î ¾c  ôc  Ëu    h tr kh ph h qu¶    ¹n  tain giao  th«ng,hç  î ôc  ô    tr  ph v c«ng  t¸cgi¶itáa  µnh     h lang  toµn  an  giao th«ng theo  Õt  nh   ña  quy ®Þ c UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW);   ph tr     ­Chi cho    ôc     gi¸od ph¸p luËtTTATGT      trong tr ng  äc;  ê h ­     Chi kh¸cphôc  ô    v c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT.
  5. 5 M øc    åidìng ®èi víi ÷ng  êitrùctiÕp tham    chib        nh ng       giac«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT   ña    ùc l ng  c c¸c l  î kh¸c (ngoµiC«ng  vµ      an  Thanh    tra giao th«ng) do    UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW   Õt  nh    ph tr     quy ®Þ theo    Þ  ña  ë  µi ®Ò ngh c S T   chÝnh VËt  ­ gi¸. 2. §èivíi      30%   tæng  è      ¹ ®Þa  ¬ng      s thu ®Ó l   i ph ®Ó bæ sung  kinh phÝ      cho c«ng    t¸cb¶o  ¶m   Ëttù an  µn  ® tr     to giao  th«ng  îc sö  ông  ® d cho    éi dung  c¸c n   sau: 2.1. Bæ     sung, hç  îkinh  Ý     tr  ph mua   ¾ m   ¬ng  Ön, trang, thiÕt bÞ  s ph ti       phôc  ô  v cho  c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT     a  ¬ng; ë ®Þ ph 2.2.Bæ     sung,hç  î åidìng cho    ùcl ng trùctiÕp tham    ÷ g×n    tr    b   c¸c l  î       gia gi   TTATGT; 2.3.Chi  åi dìng    b  cho    ùc l ng  c¸c l  î kh¸c huy  ng    ®é tham    gia c«ng    ÷ t¸cgi   g×n  TTATGT. ViÖc  ö  ông  sd 30%  tæng  è      ¹ ®Þa   ¬ng  s thu ®Ó l   i ph cho    éidung    c¸c n   chi quy  nh  ¹ ®iÓ m   µy  Ban  toµn  ®Þ ti  n do  An  giao th«ng    Þ  µ    ®Ò ngh v UBND   tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh. ph tr     ¬ quy     IV. Ë p  k Õ  h o ¹ ch s ö  d ô n g  v µ  q u y Õ t to¸n vi Ö c s ö  d ô n g  ti Ò n   L p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c T T A T G T:  ViÖc  Ëp kÕ   ¹ch chitiªuvµ  Õt to¸ntiÒn thu tõxö  ¹tviph¹m  µnh  l   ho       quy           ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc    v TTATGT     nh sau:   1.LËp  Õ   ¹ch sö  ông: k ho   d     èi víic¸c ®¬n  Þ  îc thô  ëng  Òn  §     v®  h ti thu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v TTATGT   îcqui®Þnh  ¹  ®   tith«ng   nµy,c¨n cø  µo  ×nh  ×nh  t    vt h sö  ông  Òn  d ti thu  ¹tcña  ph   n¨m  íc vµ  ×nh  ×nh  ùc tÕ  tr   t h th   thu  ¹ttrong n¨m   ph     ®Ó   Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  l k ho sd theo  nh   ®Þ møc,  Õ     Ön  µnh  öi Së   µi ch ®é hi h g  T  chÝnh­ Ët      Èm   nh,  V gi¸®Ó th ®Þ tæng  îp  ×nh  û   h tr U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  Õt ®Þnh  Õ   ¹ch chitõnguån    ¹t. ph quy   k ho       thu ph 2.Thùc  Ön  Õ   ¹ch:   hi k ho 2.1.§Þnh  ú  ngµy,Kho  ¹c nhµ  íct¹      k 5    b  n   i tØnh,thµnh  è  ùcthuéc c¸c   ph tr     trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   ¹m  Ých chuyÓn  µo  µikho¶n  ña  ùc l ng    t tr   v t  c l  î c«ng  an, Thanh      tragiao th«ng  µ    ùc l ng  ùctiÕp  v c¸c l  î tr   tham    µo  gia v c«ng      t¸cb¶o ®¶m   TTATGT   ¹  Ën, huyÖn, x∙,phêng  è  Òn  ph¹t® îc ®Ó   ¹ theo  û ti qu      s ti thu      li  t  lÖ  ©n    ¹ M ôc  , iÓ m       Th«ng   µy.Lùc îng C«ng    ph bæ t  i II  ® 1,2,3  tn   l  an,Thanh    tra giao th«ng  µ    ùc l ng trùctiÕp    v c¸c l  î     tham    µo  gia v c«ng   t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT   t¹  Ën, huyÖn,    êng  îc t¹m  iqu   x∙,ph ®  øng  õ tµikho¶n  ña  × nh    ö  ông  t    cm ®Ó s d theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn 2.2.Vµo  µy  hµng    ng 5  th¸ng,Kho  ¹c nhµ  íct¹ c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   b  n      i   ph tr   thuéc trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖm     th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho  ë   µi chÝnh  ST  ­ Ët    Ò   V gi¸v tæng  è    ña  a   ¬ng  õ xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  s thu c ®Þ ph t   ph     h ch trong  lÜnh  ùc  v TTATGT   ña  c th¸ngtr c;sè  ¹m  Ých cho  ùcl ng C«ng      í   t tr   l  î   an,Thanh    tra giao th«ng  µ    ùc l ng trùctiÕp    v c¸c l  î     tham    µo  gia v c«ng   t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT   t¹ quËn,huyÖn, x∙, êng;   i      ph
  6. 6 C¨n  vµo  cø  tæng  è    ña  a   ¬ng  õ xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  s thu c ®Þ ph t   ph     h ch trong lÜnh  ùc    v TTATGT   µ v quy  nh  Ò   û lÖ  ©n    ¹  ôc  , iÓ m     ®Þ v t   ph bæ t iM II ® 4, 5, 6  ña    c Th«ng   µy, Së   µi chÝnh  V Ët    ©n    µ  Êp  tn   T   ­ gi¸ph bæ v c ph¸tkÞp  êi   th   cho Kho  ¹c nhµ  íc ë  a   ¬ng  tiÒn  ¹t; ¹m  ©n  Óm         b  n   ®Þ ph thu  ph   Tr c ki traxe; Ban An  µn  to giao th«ng    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW.   ph tr     3.Quy Õt    Òn thu ph¹t:   to¸nti       Cuèi n¨m, c¸c ®¬n  Þ  ô hëng  Òn    õ xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh       v th   ti thu t   ph     h ch trong lÜnh  ùc    v TTATGT   µm  Õt    öiSë   µichÝnh­ Ët    l quy to¸ng   T   V gi¸, Ban  ATGT   ®Ó  tæng  îp b¸o c¸o UBND   h      tØnh    Öt. phª duy   Sè   Òn  ti thu  ¹tsö  ông  ph   d kh«ng  Õt  h trong  n¨m  îc chuyÓn  ®  sang    n¨m sau sö  ông   d cho c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT   µ    v bæ sung  cho  Öc  u     ¬  vi ®Ç t c së  ËtchÊtb¶o  ¶m   v    ® TTATGT     a  µn. trªn®Þ b V. K h o ¶ n  thu k h¸c:  Ngoµinh÷ng    kho¶n    Òn ph¹ttrong lÜnh  ùc  thu ti       v TTATGT   trªn, nªu   trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ñ  ¬ng  ña  éi ®ång  ©n  ©n  Êp        ch tr c H  nh d c tØnh  Ò     Ön  v c¸cbi ph¸p  Êp  c b¸ch  b¶o  ¶m   Ëttù  toµn  ® tr   an  giao th«ng, n Õu   ã    c ph¸t sinh      c¸c kho¶n    thu kh¸cth× ® îc®Ó   ¹100%         l  i cho  a  ¬ng  ö  ông  ôc  ô  ®Þ ph sd ph v c«ng    t¸c TTATGT.  Öc  ©n  Vi ph bæ,  ö  ông  µ  sd v møc     ô  Ó  Ban  toµn  chi c th do  An  giao  th«ng  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    Êt vµ  ¬ ®Ò xu   UBND   tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh. tr     ¬ quy     VI. æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   T ­ Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  t c hi l   t   NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/2003/N§­   CP ngµy  19/2/2003  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ®Þ x ph     h ch v giao th«ng  êng  é  ã  Öu  ùc vµ  ® b c hi l   thay  Õ  th Th«ng   sè  t 24/2001/TT­ BTC   ngµy 16/4/2001 cña  é  µichÝnh  Ò   Öc  íng dÉn  Öc  ö  ông  Òn thu tõ   BT  v vi h   vi s d ti       xö  ¹thµnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ph   ch ®è v     vi vi ph h ch trong lÜnh  ùc    v TTATGT. ­ §èi víic¸c Bé,  ¬         c quan    TW tham    ùc tiÕp  µo  gia tr   v c«ng   t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT,  öa  æi  s® Th«ng   sè  t 12/2002/TT­ BTC   µy  ng 4/2/2002  ña  é   µi c BT  chÝnh    nh sau:T¹iM ôc  , iÓ m      II  ® 1: +  Õt 1.1:Dµnh  èithiÓu  Ti     t  50%     ®Ó mua   ¾ m   s trang,thiÕtbÞ,  ¬ng      ph tiÖn, x¨ng  Çu   ôc  ô    d ph v c«ng    t¸c b¶o  ¶m   ® TTATGT.  Öc  Vi mua   ¾ m   ùc s th   hiÖn theo ®óng      c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h +  Õt1.2:Møc    åidìng cho  ùcl ng trùctiÕp tham    Ti     chib     l  î       gia c«ng      t¸cb¶o ®¶m  TTATGT   ùc  Ön  th hi theo  quy  nh  ¹  ôc  I ®iÓ m     Õt1.1,b cña  ®Þ tiM II   , 1, ti     Th«ng   íng dÉn  Öc    ép, qu¶n  ý,sö  ông  Òn    õ xö  ¹tviph¹m  th   vi thu,n   l  d ti thu t   ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Ëttùan  µn    v tr     to giao th«ng.   Trong    ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  ã  qu¸ tr th   n c kh kh¨n  íng  ¾ c,    a   ¬ng  v m c¸c ®Þ ph cÇn  ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    ¸nh k th   B T   ®Ó xem  Ðt gi¶i x     Õt.quy
  7. 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2