Thông tư 27/2001/TT-BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
54
lượt xem
1
download

Thông tư 27/2001/TT-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27/2001/TT-BVHTT về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự do Bộ Văn hóa-Thông ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/CP ngày 29/11/1996, Nghị định số 60/CP ngày 6/6/1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 27/2001/TT-BVHTT

 1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2001/TT-BVHTT Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ C A B VĂN HOÁ THÔNG TIN S 27/2001/TT-BVHTT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 67/CP NGÀY 29/11/1996, NGHN NNH S 60/CP NGÀY 6/6/1997 C A CHÍNH PH HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH V QUY N TÁC GI TRONG B LU T DÂN S Căn c Ngh nh s 81/CP ngày 8/11/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Văn hoá Thông tin. Căn c Ngh nh s 76/CP ngày 29/11/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s quy nh v quy n tác gi trong B lu t Dân s (dư i ây vi t t t là Ngh nh s 76/CP); Ngh nh s 60/CP ngày 6/6/1997 c a Chính ph hư ng d n thi hành các quy nh c a B lu t Dân s v quan h dân s có y u t nư c ngoài (dư i ây vi t t t là Ngh nh s 60/CP) B Văn hoá Thông tin hư ng d n m t s quy nh v quy n tác gi như sau: I. GI I THÍCH THU T NG M t s thu t ng s d ng trong các quy nh v quy n tác gi ư c hi u như sau: 1. "Sáng t o" văn h c, ngh thu t, khoa h c là ho t ng tư duy c a tác gi tr c ti p làm ra m t ph n ho c toàn b tác phNm ư c th hi n dư i m t hình th c v t ch t nh t nh. 2. "B n g c" tác phNm là b n u tiên c a tác phNm do tác gi sáng t o ra. "Tác phNm ư c b o h ph i là b n g c" ư c hi u là nh ng tác phNm ư c nh hình dư i m t hình th c v t ch t nh t nh và có tính nguyên g c. 3. "Tác phNm g c" là tác phNm ư c s d ng sáng t o ra tác phNm d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th , tuy n t p, h p tuy n, chú gi i. 4. "Sao chép" tác phNm là vi c th hi n l i ph n tr ng y u ho c toàn b tác phNm dư i b t kỳ hình th c v t ch t nào 5. "Sao ch p" tác phNm ư c hi u là hành vi sao chép y nguyên tác phNm ho c m t ph n tác phNm b ng cách photocopy, ch p nh hay các cách th c tương t khác; 6. "B n sao" tác phNm là b n sao chép ho c sao ch p m t ph n ho c toàn b tác phNm.
 2. 7. "Ch s h u tác phNm" là cá nhân ho c t ch c s h u các quy n c a tác gi có th chuy n giao ư c theo quy nh c a pháp lu t. 8. "Tác phNm ng tác gi " là tác phNm do 2 ho c nhi u tác gi sáng t o. 9. "Tác phNm khuy t danh" là tác phNm không có tên tác gi (tên th t ho c bút danh) trên tác phNm khi công b . 10. "Tác phNm không rõ tác gi " là tác phNm khi ư c công b chưa xác nh ư c tác gi . 11. "Tác phNm di c o" là tác phNm ư c công b l n u sau khi tác gi ã ch t 12. "Công b , ph bi n tác phNm": "Công b , ph bi n tác phNm" là th hi n tác phNm trư c công chúng dư i d ng thuy t trình, trưng b y, xu t b n, bi u di n, phát thanh, truy n hình và các hình th c v t ch t khác. Xu t b n phNm g m các lo i hình: sách, tài li u, tranh, nh, áp phích, catalô, t rơi, t g p, l ch, b n , át lát, b n nh c, c , truy n ơn, khNu hi u, câu i, cu n thư, băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình thay sách ho c kèm theo sách. "Tác phNm l n u tiên ư c công b , ph bi n t i Vi t Nam" là tác phNm c a ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài chưa ư c công b , ph bi n b t kỳ nư c nào trư c khi ư c công b , ph bi n t i Vi t Nam. Tác phNm ư c coi là tác phNm l n u tiên ư c công b , ph bi n t i Vi t Nam khi tác phNm ó ư c công b , ph bi n Vi t Nam trong th i h n 30 ngày tính t ngày tác phNm ó ư c công b , ph bi n l n u tiên b t kỳ nư c nào. II. TÁC PH M Ư C B O H 1. Các tác phNm ư c b o h t i Vi t Nam: a. Tác phNm c a tác gi là công dân Vi t Nam; b. Tác phNm thu c s h u c a công dân, pháp nhân, t ch c Vi t Nam; c. Tác phNm c a ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài ư c sáng t o và th hi n dư i hình th c v t ch t nh t nh t i Vi t Nam; d. Tác phNm c a nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài l n âu tiên ư c công b , ph bi n t i Vi t Nam; e. Tác phNm c a ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài ư c b o h t i Vi t Nam theo các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia;
 3. 2. Các tác phNm ư c b o h t i Vi t Nam ph i là các lo i hình tác phNm quy nh t i i u 4 Ngh nh s 76/CP; không là i tư ng b o h s h u công nghi p; không có n i dung như quy nh t i kho n 1 i u 749 B Lu t Dân s . III. QUY N C A TÁC GI , CH S H U TÁC PH M 1. Tác gi sáng t o tác phNm theo nhi m v ư c giao ư c hư ng các quy n quy nh t i i u 752 B lu t Dân s . Tác gi sáng t o tác phNm theo h p ng ng ư c hư ng các quy n quy nh t i i u 752 B lu t Dân s trên cơ s h p ng ã ký k t. 2. Vi c hư ng các quy n tài s n c a tác gi không ng th i là ch s h u tác phNm quy nh t i kho n 2 i u 572 B lu t Dân s ư c th c hi n trên cơ s h p ng gi a tác gi và ch s h u tác phNm. 3. Cá nhân t ch c d a vào tác phNm d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th c a ngư i khác sáng t o ra tác phNm m i, quy nh t i i u 11 Ngh nh s 76/CP, ph i xin phép tác gi (và ch s h u n u ch s h u không ng th i là tác gi ) tác phNm d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th và tác gi tác phNm g c tr trư ng h p gi a tác gi tác phNm d ch, phóng tác, biên so n, c i biên, chuy n th và tác gi tác phNm g c có tho thu n khác. 4. i v i tác phNm di c o, trong trư ng h p chưa xác nh ư c ngư i th a k thì ngư i chi m gi h p pháp tác phNm di c o ư c hư ng các quy n nhân thân quy nh t i i m c và i m d kho n 1 i u 751 và quy n tài s n quy nh t i i m a, b, c, kho n 2 i u 751 B lu t Dân s trong th i h n 50 năm k t ngày tác phNm ư c công b l n u tiên. N u trong th i h n 50 năm k t ngày tác phNm ư c công b l n u tiên mà xác nh ư c ngư i th a k thì ngư i th a k ư c ti p t c hư ng các quy n nói trên trong th i h n b o h còn l i tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 5. Các quy n và nghĩa v gi a ngư i bi u di n và các cá nhân, t ch c u tư tài chính cho chương trình bi u di n ư c xác nh trên cơ s h p ng. IV. S D NG TÁC PH M 1. C c b n quy n tác gi có trách nhi m qu n lý các tác phNm thu c v Nhà nư c trong trư ng h p không có ngư i th a k , ngư i th a k t ch i nh n di s n ho c không ư c quy n hư ng di s n quy nh t i i m B, kho n 1 i u 764, i u 765 B lu t Dân s và kho n 2 i u 13 Ngh nh s 76/CP; tác phNm không rõ tác gi ho c tác phNm khuy t danh quy nh t i kho n 5 i u 766 B lu t Dân s ; nh n và qu n lý nhu n bút i v i các tác phNm ó. Cá nhân, t ch c khi s d ng các tác phNm nói trên ph i th c hi n các quy nh sau ây: - Xin phép và tr nhu n bút cho C c b n quy n tác gi khi s d ng tác phNm;
 4. - tên th t ho c bút danh c a tác gi (n u có) trên tác phNm, úng tên tác phNm, m b o s toàn v n n i dung tác phNm. 2. C c b n quy n tác gi có trách nhi m qu n lý quy n nhân thân i v i nh ng tác phNm ã h t th i h n b o h quy nh t i i u 766 B lu t Dân s . Cá nhân, t ch c khi s d ng tác phNm ó ph i th c hi n các quy nh sau ây: - Thông báo v i C c b n quy n tác gi v vi c s d ng tác phNm; - tên th t ho c bút danh c a tác gi (n u có) trên tác phNm, úng tên tác phNm, m b o s toàn v n n i dung tác phNm. - N p 01 b n sao tác phNm cho C c b n quy n tác gi trong th i h n 30 ngày k t ngày ph bi n, lưu hành. 3. Cá nhân, t ch c khi s d ng tác phNm ã công b nh m m c ích kinh doanh ho c vi c s d ng tác phNm ã công b không nh m m c ích kinh doanh nhưng làm nh hư ng n vi c khai thác bình thư ng tác phNm c a tác gi , ch s h u tác phNm thì ph i xin phép và tr nhu n bút ho c thù lao cho tác gi ho c ch s h u tác phNm theo h p ng s d ng tác phNm. N u s d ng các tác phNm trong lĩnh v c xu t b n thì bên s d ng tác phNm còn ph i th c hi n vi c quy nh c a lu t xu t b n và các quy nh pháp lu t khác có liên quan; Trư ng h p s d ng bài hát, b n nh c ã công b bi u di n nh m m c ích kinh doanh thì ph i tr nhu n bút ho c thù lao cho tác gi ho c ch s h u tác phNm theo th a thu n; Cá nhân, t ch c khi s d ng tác phNm có th tr c ti p ký h p ng s d ng tác phNm v i tác gi , ch s h u tác phNm ho c thông qua t ch c i di n h p pháp ư c tác gi ho c ch s h u tác phNm y quy n. Các trư ng h p s d ng tác phNm không ph i xin phép, không ph i tr thù lao cho tác gi ho c ch s h u tác phNm th c hi n theo quy nh t i i u 760, 761 B lu t Dân s . V. ĂNG KÝ QUY N TÁC GI , QUY N S H U TÁC PH M 1. Theo quy nh t i i u 23, 24, 27 Ngh nh s 76/CP, ch s h u tác phNm có quy n tr c ti p ho c y quy n cho cá nhân ho c t ch c d ch v b n quy n tác gi xin c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi t i C c b n quy n tác gi ho c S văn hóa thông tin các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi tác gi , ch s h u tác phNm cư trú. Cá nhân, pháp nhân nư c ngoài có tác phNm ư c b o h theo quy nh t i i m 1 (c), 1 (d) và 1 (e), m c 2 c a Thông tư này có quy n tr c ti p ho c y quy n cho t ch c d ch v b n quy n tác gi xin c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi t i C c b n quy n tác gi ho c S văn hóa thông tin các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. H sơ xin c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi bao g m:
 5. a) ơn xin c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi (theo m u). ơn xin c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi ph i ư c vi t b ng ti ng Vi t và do chính tác gi , ch s h u tác phNm ho c ngư i ư c y quy n n p ơn ký tên. N u pháp nhân n p ơn thì ph i ký tên óng d u theo quy nh. b) Tác phNm ăng ký quy n tác gi , quy n s h u tác phNm, 2 b n. i v i nh ng tác phNm có c thù riêng như tranh, tư ng, tư ng ài, phù iêu, tranh hoành tráng g n v i công trình ki n trúc và nh ng lo i hình tương t , tác phNm trong h sơ ăng ký là b n thi t k , phác th o ho c nh ch p ( en tr ng) th hi n y ý tư ng sáng t o. c) Gi y t tùy thân (CMT, h chi u) c a ngư i n n p h sơ. Ngoài các gi y t quy nh trên, n u ngư i n p h sơ xin c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi là ngư i ư c y quy n; ch s h u tác phNm không ng th i là tác gi thì ph i có gi y t ch ng minh mình là ch s h u h p pháp. Các gi y t này n u b ng ti ng nư c ngoài thì ph i kèm theo b n d ch ra ti ng Vi t c a công ch ng nhà nư c. 3. C c b n quy n tác gi có trách nhi m xem xét h sơ xin c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi và tr k t qu t i nơi th lý h sơ ban u trong th i h n 10 ngày làm vi c tính t ngày nh n h sơ h p l như quy nh t i i m 2, m c V c a thông tư này. Trư ng h p không c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi ph i tr l i b ng văn b n, nêu rõ lý do. 4. S văn hóa thông tin các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n ngư i n ăng ký làm các th t c xin ăng ký, ti p nh n và g i h sơ xin c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi n C c b n quy n tác gi ngay sau khi th lý h sơ h p l như quy nh t i i m 2 m c V c a Thông tư này; Thu l phí ăng ký quy n tác gi theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n và nh ng chi phí phát sinh do chuy n h sơ; tr k t qu cho ngư i n n p h sơ ngay sau khi nh n ư c k t qu t C c b n quy n tác gi . 5. Các lo i gi y ch ng nh n b n quy n tác gi do hãng b o h quy n tác gi Vi t Nam. Cơ quan b o h quy n tác gi Vi t Nam, C c b n quy n tác gi c p trư c ngày B lu t Dân s có hi u l c thi hành v n có hi u l c. Tác gi , ch s h u tác phNm ư c hư ng các quy n theo quy nh c a B lu t Dân s . Tác gi , ch s h u tác phNm có nhu c u xin c p l i ho c i gi y ch ng nh n b n quy n tác gi ph i có ơn nêu rõ lý do và n p h sơ theo quy nh t i i m 2 m c V Thông tư này. 6. Cá nhân, t ch c ư c c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi ph i n p l phí theo quy nh c a Nhà nư c. 7. C c trư ng C c b n quy n tác gi có quy n c p và thu h i gi y ch ng nh n b n quy n tác gi trong trư ng h p xác nh ngư i ư c c p gi y ch ng nh n b n quy n
 6. tác gi không ph i là tác gi , ch s h u tác phNm và nh ng trư ng h p tác phNm không thu c i tư ng b o h theo quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi . VI. T CH C DNCH V B N QUY N TÁC GI 1. T ch c d ch v b n quy n tác gi quy nh t i i u 27 Ngh nh s 76/CP là doanh nghi p có ch c năng ho t ng d ch v và tư v n pháp lu t v quy n tác gi ã ư c thành l p h p pháp. 2. i u ki n ho t ng d ch v b n quy n tác gi . - Ngư i ng u, nh ng ngư i phó c a ngư i ó và nh ng ngư i tr c ti p hành ngh ph c v b n quy n tác gi là công dân Vi t Nam có a ch thư ng trú t i Vi t Nam, có năng l c hành vi dân s y và t t nghi p i h c Lu t; - Ngư i ng u, nh ng ngư i phó c a ngư i ó và nh ng ngư i tr c ti p hành ngh d ch v b n quy n tác gi ph i có ch ng ch ã qua các l p b i dư ng ki n th c v quy n tác gi do C c b n quy n tác gi c p. 3. T ch c d ch v b n quy n tác gi có nhi m v sau: - Tư v n nh ng v n có liên quan n các quy nh pháp lu t v quy n tác gi ; - Thay m t tác gi ho c ch s h u tác phNm xin c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi theo s y quy n; - Tham gia các quan h pháp lu t khác v quy n tác gi , b o v quy n l i h p pháp c a tác gi , ch s h u tác phNm theo y quy n. 4. T ch c d ch v b n quy n tác gi ch ư c phép ho t ng khi ư c thành l p h p pháp, khi ngư i ng u, nh ng ngư i phó c a ngư i ó thu c t ch c d ch v b n quy n tác gi và nh ng ngư i hành ngh d ch v b n quy n tác gi ã ư c c p th ngư i i di n quy n tác gi . 5. T ch c d ch v b n quy n tác gi ho t ng theo quy nh c a pháp lu t, theo gi y phép thành l p do cơ quan có thNm quy n c p và trong ph m vi ư c quy n. 6. T ch c d ch v b n quy n tác gi ph i th c hi n ch báo cáo, thông tin cho c c b n quy n tác gi theo nh kỳ 6 tháng, m t năm v các ho t ng d ch v b n quy n. Khi có thay i v t ch c ho c v nhân s ch u trách nhi m qu n lý t ch c d ch v b n quy n tác gi , nh ng ngư i hành ngh d ch v b n quy n tác gi thì ph i báo cáo k p th i cho C c b n quy n tác gi . 7. C c b n quy n tác gi có thNm quy n c p và thu h i th ngư i i di n quy n tác gi ; quy nh vi c s d ng th ngư i i di n. Trong th i h n 3 tháng k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, các t ch c ph c v b n quy n tác gi ang ho t ng ph i làm th t c xin c p th ngư i i di n quy n tác gi . Th ngư i i di n quy n tác gi ư c C c b n quy n tác gi c p l i theo nh kỳ 2 năm.
 7. VII. KI M TRA, THANH TRA VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO QUY N TÁC GI 1. Theo quy nh t i i u 33 và i u 36 Ngh nh 76/CP: a) Tác gi , ch s h u tác phNm khi b ngư i khác xâm h i quy n tác gi , quy n s h u tác phNm có quy n yêu c u ngư i có hành vi xâm h i ch m d t hành vi vi ph m, xin l i, c i chính công khai và b i thư ng thi t h i; yêu c u ho c khi u n i thanh tra Nhà nư c v văn hóa thông tin (thanh tra B văn hóa thông tin, thanh tra S văn hóa thông tin) ho c Tòa án nhân dân xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. b) Cá nhân, t ch c khi phát hi n hành vi xâm h i quy n tác gi , quy n ch s h u tác phNm, có quy n g i ơn ki n ngh , t cáo n B Văn hóa thông tin (C c b n quy n tác gi ), S Văn hóa thông tin ho c các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n x lý theo quy nh pháp lu t. 2. C c b n quy n tác gi , cơ quan c a B Văn hóa thông tin th c hi n quy n qu n lý Nhà nư c v b o h quy n tác gi trong c nư c có trách nhi m: a) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi trên ph m vi c nư c; b) Tr l i các ơn thư khi u n i, t cáo có liên quan n vi c b o h quy n tác gi ho c chuy n cho cơ quan thanh tra B Văn hóa thông tin, thanh tra S Văn hóa thông tin và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t; c) Ph i h p v i các S Văn hóa thông tin, thanh tra B Văn hóa thông tin và các cơ quan h u quan x lý k p th i hành vi vi ph m các quy nh pháp lu t v quy n tác gi . 3. S Văn hóa thông tin ho c S Văn hóa thông tin - Th thao là cơ quan giúp UBND c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n quy n qu n lý Nhà nư c v b o h quy n tác gi a phương có trách nhi m: a) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n nh ng quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi t i a phương; b) Tr l i các ơn thư khi u n i, t cáo có liên quan n b o h quy n tác gi ho c yêu c u các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t; c) Ph i h p v i C c b n quy n tác gi , Thanh tra B Văn hóa thông tin và các cơ quan h u quan x lý k p th i nh ng hành vi vi ph m các quy nh pháp lu t v quy n tác gi . 4. Thanh tra B Văn hóa thông tin, Thanh tra S Văn hóa thông tin th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành văn hóa thông tin, theo quy nh t i i u 34 Ngh nh s 76/CP. VIII. T CH C TH C HI N
 8. C c B n quy n tác gi , S văn hóa thông tin các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, thanh tra B Văn hóa thông tin, Thanh tra S Văn hóa thông tin, các t ch c, cá nhân có liên quan n quy n tác gi ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ban hành kèm theo Thông tư này các Ph l c s 1, Ph l c s 2, Ph l c s 3, Ph l c s 4, Ph l c s 5. Tr n Chi n Th ng ( ã ký) PH L C S 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P CH NG NH N B N QUY N TÁC GI Kính g i: C c b n quy n tác gi 1. Ngư i n p ơn H và tên ngư i n p ơn:.................................................................................. Là:..................................................................................................................... (Tác gi ; ch s h u tác phNm; ngư i th a k quy n tác gi ; ngư i dư c u quy n) Sinh ngày:............ tháng............. năm.............................................................. Qu c t ch:.......................................................................................................... a ch :.............................................................................................................. S i n tho i:.....................................Fax:......................................................... N p h sơ xin c p Gi y ch ng nh n b n quy n tác gi :................................... (N u ngư i ư c u quy n n p h sơ thì ph i khai rõ n p h sơ cho tác gi hay ch s h u tác phNm) 2. Tác phNm ăng ký Tên tác phNm:.................................................................................................... Lo i hình:..........................................................................................................
 9. ........................................................................................................................... (N u là tác phNm d ch, biên so n, c i biên, chuy n th thì ph i nêu tên tác gi và tên tác phNm g c) Th i gian công b (ho c chưa công b ):........................................................... Nơi công b :...................................................................................................... Hình th c công b (Xu t b n, bi u di n).......................................................... N i dung chính c a tác phNm:........................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ................................................................................................................................. (Trư ng h p tác phNm ng tác gi , ph i kê khai ph n sáng t o riêng c a t ng ngư i) 3. Tác gi H và tên tác gi :............................................................................................... Bút danh:............................................................................................................ Sinh ngày:............tháng............. năm................................................................ Qu c t ch:.......................................................................................................... a ch :.............................................................................................................. S i n tho i:.....................................Fax:......................................................... (Trư ng h p tác phNm do nhi u ngư i sáng t o, ph i kê khai y các ng tác gi ) 4. Ch s h u tác phNm Tên ch s h u tác phNm:.................................................................................. Sinh ngày:............ tháng............. năm................................................................ (N u là t ch c thì ghi ngày, tháng, năm, s quy t nh thành l p ho c gi y phép) Qu c t ch:.......................................................................................................... a ch :..............................................................................................................
 10. S i n tho i:..................................... Fax:........................................................ Cơ s phát sinh quy n ch s h u tác phNm:..................................................... (Là ch s h u tác phNm do mình sáng t o; cơ quan, t ch c giao nhi m v cho tác gi ; cá nhân ho c t ch c giao k t h p ng v i tác gi ; h p ng chuy n giao quy n tác gi hay ngư i th a k ) Tôi xin cam oan nh ng l i khai trên là úng s th t. N u sai tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t. ......., ngày..... tháng..... năm..... Ngư i n p ơn (Ghi rõ h , tên và ký) PH L C S 2 B VĂN HOÁ THÔNG TIN C C B N QUY N TÁC GI GI Y CH NG NH N B N QUY N TÁC GI C C B N QUY N TÁC GI CH NG NH N ã ăng ký b n quy n tác gi t i C c b n quy n tác gi Hà n i, ngày... tháng... năm... C C TRƯ NG C C B N QUY N TÁC GI S :..../VHTT-BQTG PH L C S 3 M UH P NG S D NG TÁC PH M (Trong lĩnh v c bi u di n) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG S D NG TÁC PH M Hôm nay, ngày............ tháng............ năm........................................................ T i:.................................................................................................................... Ông (bà):........................................................................................................... Là:.....................................................................................................................
 11. (Tác gi ng th i là ch s h u tác phNm; ch s h u tác phNm; ngư i th a k quy n tác gi ho c ngư i ư c u quy n h p pháp) (Sau ây g i là bên A) a ch :.............................................................................................................. i n tho i:........................................ Fax:.......................................................... Và m t bên là Ông (bà):.................................................................................... Ch c v :............................................................................................................. (Giám c, Phó giám c...) i di n cho bên s d ng tác phNm................................................................... (Sau ây ư c g i là bên B) a ch :.............................................................................................................. i n tho i:........................................Fax:.......................................................... Hai bên cùng tho thu n và ký h p ng v i các i u kho n như sau: i u1: Bên A ng ý chuy n tác phNm thu c quy n s h u c a mình cho bên B bi u di n t i........................................................................................ Tên tác phNm:.................................................................................................... (N u là tác ph m d ch, biên so n, c i biên, chuy n th thì ph i nêu rõ tên tác gi và tên tác ph m g c: n u t 2 tác ph m tr lên có th l p thành danh m c kèm theo H p ng) H và tên tác gi :............................................................................................... Ch s h u quy n tác gi :................................................................................. S gi y ch ng nh n ăng ký quy n tác gi (n u có)................ c p ngày.......... i u 2: Bên A có trách nhi m chuy n giao tác phNm cho bên B trư c ngày....... tháng......... năm......... t i a i m..................................................... N u có s tranh ch p quy n tác gi c a tác phNm, bên A chuy n giao tác phNm không úng th i h n cho bên A thì ph i ch u trách nhi m b i thư ng toàn b thi t h i ã gây ra cho bên B, bên B có th ch m d t h p ng. i u 3: Trong th i gian th c hi n h p ng, bên A không ư c chuy n giao tác phNm cho bên th ba bi u di n ( i v i các trư ng h p bi u di n tu ng, chèo, c i lương, k ch, múa r i....) tr trư ng h p hai bên có tho thu n khác.
 12. i u 4: Bên B ph i tôn tr ng hình th c s d ng theo quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi . M i trư ng h p s a ch a tác phNm ho c mu n s d ng tác phNm khác v i tho thu n v hình th c s d ng tác phNm quy nh t i i u 1, ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a bên A. Hai bên có nghĩa v ph i h p v i nhau trong quá trình th c hi n h p ng. i u 5: Bên B ph i thanh toán ti n s d ng tác phNm cho bên A theo phương th c sau: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... (M c tr thanh toán 1 l n hay nhi u l n; th i gian thanh toán, a i m thanh toán...) Bên B ph i m i bên A xem trư c khi bi u di n trư c công chúng, tr trư ng h p hai bên có tho thu n khác. i u 6: T t c nh ng tranh ch p xNy ra trong quá trình th c hi n h p ng ho c liên quan n n i dung h p ng ư c gi i quy t thông qua tho thu n tr c ti p gi a hai bên. N u tho thu n không t k t qu , m t trong hai bên có th ưa ra Toà án nhân dân........................................................................... i u 7: Nh ng s a ch a ho c b sung liên quan nh p ng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a c hai bên m i có giá tr . i u 8: H p ng này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr n h t ngày................. i u 9: H p ng này ư c l p thành 02 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n. (Ghi chú: Tuỳ theo t ng trư ng h p, hai bên v n d ng và có thêm tho thu n thêm ho c b t n i dung c a H p ng nhưng không ư c trái v i các quy nh c a pháp lu t) BÊN A BÊN B Ký tên Ký tên (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) PH L C S 4 M UH P NG S D NG TÁC PH M (Trong lĩnh v c xu t b n) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 13. H P NG S D NG TÁC PH M Hôm nay, ngày............. tháng............ năm....................................................... T i:.................................................................................................................... Ông (bà):........................................................................................................... Là:..................................................................................................................... (Tác gi ng th i là ch s h u tác phNm; ch s h u tác phNm; ngư i th a k quy n tác gi ho c ngư i ư c u quy n h p pháp) (Sau ây g i là bên A) a ch :............................................................................................................. i n tho i:........................................Fax:......................................................... Và m t bên là Ông (bà):................................................................................... Ch c v :............................................................................................................ (Giám c, Phó giám c...) i di n cho Nhà xu t b n............................................................................... (Sau ây ư c g i là bên B) a ch :............................................................................................................. i n tho i:........................................ Fax:........................................................ Hai bên cùng tho thu n và ký h p ng v i các i u kho n như sau: i u1: Bên A ng ý chuy n tác phNm thu c quy n s h u c a mình cho bên B xu t b n và phát hành t i............................................................................. B ng ti ng:........................................................................................................ Tên tác phNm:.................................................................................................... (N u là tác ph m d ch, biên so n, c i biên, chuy n th thì ph i nêu rõ tên tác gi và tên tác ph m g c) S trang b n th o:............................................ kh gi y.................................... H và tên tác gi :............................................................................................... Ch s h u quy n tác gi :.................................................................................
 14. S Gi y ch ng nh n ăng ký quy n tác gi (n u có)............... c p ngày.......... S lư ng in....................b n. i u 2: Bên A có trách nhi m chuy n giao tác phNm cho bên B trư c ngày....... tháng......... năm......... t i a i m..................................................... N u có s tranh ch p quy n tác gi c a tác phNm, bên A chuy n giao tác phNm không úng th i h n thì bên A ph i ch u trách nhi m b i thư ng toàn b thi t h i ã gây ra cho bên B, bên B có th ch m d t h p ng. i u 3: Trong th i gian th c hi n h p ng, bên A không ư c chuy n giao tác phNm cho bên th ba tr trư ng h p hai bên có tho thu n khác. i u 4: Bên B ph i tôn tr ng hình th c s d ng theo quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi . M i trư ng h p s a ch a tác phNm ho c mu n s d ng tác phNm khác v i tho thu n v hình th c s d ng tác phNm quy nh t i i u 1, ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a bên A. Hai bên có nghĩa v ph i h p v i nhau trong quá trình th c hi n h p ng. i u 5: Bên B ph i thanh toán ti n s d ng tác phNm cho bên A theo phương th c sau: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .......................................................................................................................... (M c tr thanh toán 1 l n hay nhi u l n; th i gian thanh toán, a i m thanh toán...) Bên B t ng bên A......... b n sách vào th i i m thanh toán ti n s d ng tác phNm, tr trư ng h p hai bên có tho thu n khác. i u 6: Nh ng s a ch a ho c b sung liên quan nh p ng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a c hai bên m i có giá tr . i u 7: Trong quá trình th c hi n h p ng, n u bên A yêu c u thì bên B ph i cung c p các ch ng t có liên quan n s lư ng sách in bên A ki m tra. N u bên B in thêm ngoài h p ng thì ngoài vi c ph i tr thêm ti n s d ng tác phNm tương ng v i s lư ng in thêm, còn ph i b i thư ng..............(%).................. ph n trăm t ng giá tr thành ti n c a s lư ng sách in thêm c ng v i s ti n chi phí h p lý cho quá trình ki m tra. N u sau khi ki m tra, không phát hi n ra bên B có in thêm s lư ng, chi phí cho quá trình ki m tra do bên A ch u. i u 8: T t c nh ng tranh ch p xNy ra trong quá trình th c hi n h p ng ho c liên quan n n i dung h p ng ư c gi i quy t thông qua tho thu n tr c ti p gi a hai
 15. bên. N u tho thu n không t k t qu , m t trong hai bên có th ưa ra Toà án nhân dân........................................................................... i u 9: H p ng này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr n h t ngày................. i u 10: H p ng này ư c l p thành 02 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n. (Ghi chú: Tuỳ theo t ng trư ng h p, hai bên v n d ng và có thêm tho thu n thêm ho c b t n i dung c a H p ng nhưng không ư c trái v i các quy nh c a pháp lu t BÊN A BÊN B Ký tên Ký tên (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) PH L C S 5 M UH P NG S D NG TÁC PH M (Trong lĩnh v c s n xu t băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truy n hình) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG S D NG TÁC PH M Hôm nay, ngày.............tháng............năm.......................................................... T i:..................................................................................................................... Ông (bà):........................................................................................................... Là:...................................................................................................................... (Tác gi ng th i là ch s h u tác ph m; ch s h u tác ph m; ngư i th a k quy n tác gi ho c ngư i ư c u quy n h p pháp) (Sau ây g i là bên A) a ch :.............................................................................................................. i n tho i:........................................Fax:.......................................................... Và m t bên là Ông (bà):.................................................................................... Ch c v :............................................................................................................. (Giám c, Phó giám c...)
 16. i di n cho bên s d ng tác phNm................................................................... (Sau ây ư c g i là bên B) a ch :.............................................................................................................. i n tho i:........................................Fax:.......................................................... Hai bên cùng tho thu n và ký h p ng v i các i u kho n như sau: i u1: Bên A ng ý chuy n tác phNm thu c quy n s h u c a mình cho bên B s n xu t (Chương trình băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình, phim, chương trình phát thanh, truy n hình) phát hành t i......................................... Tên tác phNm:.................................................................................................... (N u là tác ph m d ch, biên so n, c i biên, chuy n th thì ph i nêu rõ tên tác gi và tên tác ph m g c) H và tên tác gi :............................................................................................... Ch s h u quy n tác gi :................................................................................. S Gi y ch ng nh n ăng ký quy n tác gi (n u có)............... c p ngày.......... S lư ng s n xu t.................... b n. i u 2: Bên A có trách nhi m chuy n giao tác phNm cho bên B trư c ngày....... tháng......... năm......... t i a i m..................................................... N u có s tranh ch p quy n tác gi c a tác phNm, bên A chuy n giao tác phNm không úng th i h n thì bên A ph i ch u trách nhi m b i thư ng toàn b thi t h i ã gây ra cho bên B, bên B có th ch m d t h p ng. i u 3: Trong th i gian th c hi n h p ng, bên A không ư c chuy n giao tác phNm cho bên th ba tr trư ng h p hai bên có tho thu n khác. i u 4: Bên B ph i th c hi n các quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi M i trư ng h p s a ch a tác phNm ho c mu n s d ng tác phNm khác v i tho thu n v hình th c s d ng tác phNm quy nh t i i u 1, ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a bên A. Hai bên có nghĩa v ph i h p v i nhau trong quá trình th c hi n h p ng. i u 5: Bên B ph i thanh toán ti n s d ng tác phNm cho bên A theo phương th c sau: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................
 17. ....................................................................................................................... (M c tr m c thanh toán 1 l n hay nhi u l n; th i gian thanh toán, a i m thanh toán...) Trong vòng................. ngày, sau khi tác phNm ư c s n xu t, bên B ph i thanh toán ti n cho bên A và t ng cho bên A........................... (ho c m i bên A xem), tr trư ng h p hai bên có tho thu n khác. i u 6: Nh ng s a ch a ho c b sung liên quan nh p ng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a c hai bên m i có giá tr . i u 7: Trong quá trình th c hi n h p ng, n u bên A yêu c u thì bên B ph i cung c p các ch ng t có liên quan n s lư ng in bên A ki m tra. N u bên B s n xu t thêm ngoài h p ng thì ngoài vi c ph i tr thêm ti n s d ng tác phNm tương ng v i s lư ng s n xu t thêm, còn ph i b i thư ng.............. (%).................. ph n trăm t ng giá tr thành ti n c a s lư ng s n xu t thêm c ng v i s ti n chi phí h p lý cho quá trình ki m tra. N u sau khi ki m tra, không phát hi n ra bên B có s n xu t thêm s lư ng, chi phí cho quá trình ki m tra do bên A ch u. i u 8: T t c nh ng tranh ch p xNy ra trong quá trình th c hi n h p ng ho c liên quan n n i dung h p ng ư c gi i quy t thông qua tho thu n tr c ti p gi a hai bên. N u tho thu n không t k t qu , m t trong hai bên có th ưa ra Toà án nhân dân........................................................................... i u 9: H p ng này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr n h t ngày................. i u 10: H p ng này ư c l p thành 02 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n. (Ghi chú: Tuỳ theo t ng trư ng h p, hai bên v n d ng và có thêm tho thu n thêm ho c b t n i dung c a H p ng nhưng không ư c trái v i các quy nh c a pháp lu t BÊN A BÊN B Ký tên Ký tên (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký)
Đồng bộ tài khoản