Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
7
download

Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT về việc hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT

  1. B VĂN HÓA - THÔNG TIN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p – T do - H nh phúc ***** S : 07/2007/TT-BVHTT Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N C P, Đ I VÀ THU H I TH NHÀ BÁO Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 06 năm 1999; Căn c Ngh đ nh 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 04 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Báo chí; Căn c Ngh đ nh 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa - Thông tin; B trư ng B Văn hóa - Thông tin hư ng d n vi c c p, đ i và thu h i Th nhà báo như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Th nhà báo Th nhà báo do B Văn hóa - Thông tin c p cho nh ng ngư i có đ tiêu chu n theo quy đ nh hi n hành đ đư c hành ngh báo chí. 2. S d ng Th nhà báo 2.1. Ngư i đư c c p Th nhà báo ch đư c s d ng Th nhà báo khi ho t đ ng nghi p v báo chí; không đư c s d ng Th nhà báo đ làm vi c trái pháp lu t; không đư c cho ngư i khác mư n Th nhà báo. 2.2. Ngư i đư c c p Th nhà báo đư c hư ng các quy n và có trách nhi m th c hi n các nghĩa v theo quy đ nh c a pháp lu t v báo chí; ch nh ng ngư i có Th nhà báo do B Văn hóa - Thông tin c p m i đư c hư ng nh ng quy n theo quy đ nh c a pháp lu t v báo chí khi ho t đ ng nghi p v . 2.3. Th i gian s d ng Th nhà báo đư c ghi trên Th . Vi c gia h n, do B Văn hóa - Thông tin quy đ nh. II. QUY Đ NH C TH 1. Đ i tư ng đư c c p Th nhà báo Đ i tư ng đư c xét c p Th nhà báo g m: 1.1. T ng biên t p, Phó t ng biên t p, T ng giám đ c, Phó t ng giám đ c, Giám đ c, Phó giám đ c các cơ quan báo chí, thông t n. 1.2. Trư ng phòng (ban), Phó trư ng phòng (ban) nghi p v báo chí. 1.3. Phóng viên các c p, biên t p viên các c p. 1.4. Ngư i bình lu n, quay phim, đ o di n chương trình th i s , phim tài li u th i s c a Đài Truy n hình Trung ương, Đài Phát thanh - Truy n hình t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Hãng phim tài li u và khoa h c Trung ương. 1.5. Nh ng ngư i đã đư c c p Th nhà báo nhưng đư c đi u chuy n sang làm công vi c khác nhưng v n c ng tác v i cơ quan báo chí, đư c cơ quan báo chí xác nh n có tác ph m báo chí đư c s d ng thì v n đư c xép c p Th nhà báo trong các trư ng h p c th sau: a) Đư c đi u đ ng công tác t i các phòng (ban) không ph i nghi p v báo chí như Ban tr s , Ban qu ng cáo … c a cơ quan báo chí; b) Đư c đi u chuy n sang làm công tác gi ng d y chuyên ngành báo chí t i các trư ng b c đ i h c; c) Đư c đi u chuy n sang các cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí; d) Đư c đi u chuy n sang làm cán b chuyên trách t i các H i nhà báo các c p. 1.6. Gi ng viên chuyên ngành báo chí t i các trư ng b c đ i h c có th i gian gi ng d y t năm (5) năm tr lên.
  2. 1.7. Nh ng ngư i làm công tác nghi p v phóng viên, biên t p ho c ph trách công tác phóng viên, biên t p c a các Đài Phát thanh c p qu n, huy n và tương đương là c ng tác viên thư ng xuyên c a Đài Phát thanh - Truy n hình t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do Đài Phát thanh - Truy n hình t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ ngh c p Th nhà báo. 2. Đi u ki n, tiêu chu n đư c xét c p Th nhà báo 2.1. Ngư i đư c xét c p Th nhà báo ph i b o đ m các đi u ki n và tiêu chu n sau đây: a) T t nghi p đ i h c; trư ng h p là ngư i dân t c thi u s đang công tác t i cơ quan báo chí mi n núi ho c chương trình phát thanh, truy n hình ti ng dân t c thi u s ph i có b ng t t nghi p ph thông trung h c tr lên; b) Có th i gian công tác liên t c theo ch đ biên ch ho c h p đ ng dài h n t i cơ quan báo chí đ ngh c p Th t ba (3) năm tr lên, tính đ n th i đi m xét c p Th ; c) Hoàn thành nhi m v chuyên môn, nghi p v c a cơ quan báo chí phân công; d) Không vi ph m quy đ nh v ph m ch t, đ o đ c ngh nghi p báo chí; không b x lý k lu t t khi n trách tr lên trong th i h n 12 tháng tính đ n th i đi m xét c p Th ; e) Đư c cơ quan báo chí, cơ quan ch qu n báo chí, S Văn hóa - Thông tin (đ i v i báo chí các t nh, thành ph ) và H i nhà báo cùng c p th ng nh t đ ngh c p Th nhà báo. 2.2. Các trư ng h p sau đây không đư c xép c p Th nhà báo: a) Không thu c các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c II; b) B x lý k lu t t khi n trách tr lên, trong th i h n 12 tháng k t ngày ra Quy t đ nh k lu t đ n th i đi m xét c p Th ; c) Là đ i tư ng liên quan trong các v án chưa có k t lu n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; d) B B Văn hóa - Thông tin ra quy t đ nh thu h i Th nhà báo do vi ph m quy đ nh c a pháp lu t mà th i gian thu h i Th chưa quá 12 tháng k t ngày ra quy t đ nh đ n th i đi m xét c p th . 3. H sơ đ ngh c p Th nhà báo: 3.1. H sơ đ ngh c p Th nhà báo th c hi n theo m u quy đ nh th ng nh t c a B Văn hóa - Thông tin. 3.2. H sơ g m có: a) B n khai c a ngư i đ ngh c p Th nhà báo do ngư i đ ngh c p Th th c hi n vi c kê khai theo m u quy đ nh, đư c ngư i đ ng đ u cơ quan báo chí ký duy t, đóng d u c a cơ quan báo chí (m u s 1); b) Nh ng ngư i đ ngh c p Th l n đ u ph i có b n sao quy t đ nh biên ch ho c h p đ ng dài h n đư c cơ quan báo chí ho c cơ quan công ch ng nhà nư c xác nh n; c) B n t ng h p danh sách đ ngh c p Th nhà báo c a cơ quan báo chí có ch ký, đóng d u xác nh n c a: Ngư i đ ng đ u cơ quan báo chí, đ i di n cơ quan ch qu n, đ i di n c p H i nhà báo, đ i di n S Văn hóa - Thông tin (đ i v i cơ quan báo chí đ a phương) (m u s 2); d) B n sao Gi y phép ho t đ ng báo chí do B Văn hóa - Thông tin c p có xác nh n c a công ch ng nhà nư c. 4. Xét duy t h sơ đ ngh c p Th nhà báo: 4.1. Ngư i đ ng đ u cơ quan báo chí duy t b n khai, l p danh sách đ ngh c p Th nhà báo cho nh ng ngư i đ đi u ki n trong cơ quan báo chí mình và ch u trách nhi m v toàn b h sơ đ ngh c p Th nhà báo. 4.2. Đ i di n cơ quan ch qu n c a cơ quan báo chí, các B , ngành, đoàn th , đ a phương, Ch t ch H i nhà báo ho c Thư ký Chi h i nhà báo (đ i v i Chi h i tr c thu c H i nhà báo Vi t Nam), Giám đ c S Văn hóa - Thông tin (đ i v i cơ quan báo chí đ a phương) xem xét các trư ng h p do ngư i đ ng đ u cơ quan báo chí đ xu t và ký tên đóng d u xác nh n c a cơ quan trong B n t ng h p danh sách đ ngh c p Th nhà báo. 4.3. H sơ đ ngh c p Th nhà báo c a các cơ quan báo chí g i v B Văn hóa - Thông tin (C c Báo chí) trư c ngày 21 tháng 04 hàng năm.
  3. 5. C p Th nhà báo: Năm (5) năm m t l n, B Văn hóa - Thông tin xét c p m i Th nhà báo cho t t c nh ng ngư i có đ đi u ki n; m i năm m t (1) l n, xét c p b sung vào d p K ni m ngày báo chí cách m ng Vi t Nam 21 tháng 06. Trong th i h n sáu mươi (60) ngày, k t ngày nh n đư c h sơ và danh sách đ ngh c p Th nhà báo h p l , B Văn hóa - Thông tin xét c p Th nhà báo. Các cơ quan báo chí t ch c trao Th nhà báo cho nh ng ngư i đư c c p Th , đ ng th i ph bi n các quy đ nh v quy n và nghĩa v c a nhà báo đã quy đ nh t i Đi u 15 Lu t Báo chí và các quy đ nh v s d ng Th nhà báo, quy đ nh v đ o đ c ngh nghi p báo chí đ nâng cao trách nhi m ngh nghi p c a ngư i đư c c p Th nhà báo. 6. Đ i Th nhà báo trư c th i h n ghi trên Th . 6.1. Nh ng ngư i đã đư c c p Th nhà báo khi chuy n sang làm vi c t i cơ quan, đơn v công tác khác mà cương v công tác v n thu c đ i tư ng đư c c p Th nhà báo theo quy đ nh t i kho n 1 m c II c a Thông tư này thì ph i làm th t c xin đ i Th nhà báo v cơ quan m i. 6.2. H sơ đ ngh đ i Th nhà báo g m: a) Công văn đ ngh c a cơ quan báo chí, đơn v công tác mà ngư i đ ngh đư c đ i th nhà báo m i chuy n đ n làm vi c; b) Quy t đ nh ti p nh n công tác (b n chính ho c b n sao có công ch ng); c) Th nhà báo đã đư c c p t i cơ quan báo chí, đơn v trư c khi chuy n công tác. 7. C p l i Th nhà báo Các trư ng h p đư c xét c p l i Th nhà báo: Nh ng ngư i đã đư c c p Th nhà báo nhưng làm m t, làm h ng mu n đư c c p l i Th ph i có đơn g i B Văn hóa - Thông tin (C c Báo chí). Đơn đ ngh c p l i Th ph i có ý ki n xác nh n c a cơ quan báo chí, đơn v công tác v trư ng h p m t Th ; n u h ng, nát, ph i g i kèm theo Th cũ. 8. N p l i Th nhà báo Nh ng trư ng h p sau đây, ngư i đư c c p Th nhà báo ph i n p l i Th nhà báo: 8.1. Ngư i đư c c p Th nhà báo nhưng chuy n sang làm nhi m v khác ho c cương v công tác m i không còn là đ i tư ng đư c c p Th nhà báo theo quy đ nh t i kho n 1 m c II Thông tư này; ngư i đư c c p Th nhà báo đư c ngh ch đ hưu trí nhưng không ti p t c c ng tác v i cơ quan báo chí đ ho t đ ng báo chí; nh ng ngư i đã h t th i h n h p đ ng lao đ ng nhưng không đư c ký ti p h p đ ng lao đ ng m i. Ngư i đ ng đ u cơ quan báo chí ch u trách nhi m thông báo và ti p nh n Th nhà báo c a các trư ng h p nêu trên, n p v B Văn hóa - Thông tin. 8.2. Khi cơ quan báo chí đã có quy t đ nh c a B Văn hóa - Thông tin thu h i gi y phép ho t đ ng thì ngư i đ ng đ u cơ quan báo chí ch u trách nhi m thu l i toàn b s Th nhà báo đã c p cho nh ng ngư i đang công tác t i cơ quan báo chí n p l i cho B Văn hóa - Thông tin (C c Báo chí) trong th i h n mư i lăm ngày (15) ngày, k t ngày quy t đ nh thu h i gi y phép có hi u l c; Các cơ quan báo chí Trung ương tr c ti p n p v B Văn hóa - Thông tin (C c Báo chí). Các cơ quan báo chí các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương n p cho S Văn hóa - Thông tin đ S Văn hóa - Thông tin g i v B Văn hóa - Thông tin (C c Báo chí). 8.3. Nh ng ngư i thu c đ i tư ng ph i n p l i Th nhà báo quy đ nh t i đi m 8.1 và đi m 8.2 m c II c a Thông tư này n u đư c m t cơ quan báo chí ti p nh n vào biên ch ho c ký h p đ ng dài h n thì đư c xét c p l i Th nhà báo. 9. Thu h i Th nhà báo 9.1. Ngư i đư c c p Th nhà báo b thu h i Th nhà báo trong các trư ng h p: a) B cơ quan t t ng quy t đ nh kh i t b can;
  4. b) B c p có th m quy n quy t đ nh x lý k lu t t c nh cáo tr lên ho c b khi n trách hai l n liên t c trong hai năm; c) Vi ph m các quy đ nh v ho t đ ng nghi p v báo chí, thông tin trên báo chí, s d ng Th nhà báo không đúng m c đích gây h u qu nghiêm tr ng; d) B k lu t bu c thôi vi c t i cơ quan báo chí. 9.2. Cơ quan ch qu n, cơ quan báo chí có trách nhi m báo cáo v i B Văn hóa - Thông tin đ ban hành các quy t đ nh thu h i Th nhà báo đ i v i các trư ng h p quy đ nh t i đi m 8.1 và 8.2 kho n 8 m c II c a Thông tư này. 9.3. Trong th i h n mư i lăm (15) ngày, k t ngày có quy t đ nh thu h i Th nhà báo, ngư i đ ng đ u cơ quan báo chí, th trư ng cơ quan, đơn v c a ngư i b thu h i Th nhà báo có trách nhi m thu l i Th nhà báo c a ngư i b thu h i Th nhà báo n p l i cho B Văn hóa - Thông tin (C c Báo chí); Các cơ quan báo chí Trung ương n p tr c ti p v B Văn hóa - Thông tin (C c Báo chí). 9.4. Ngư i b thu h i Th nhà báo ch đư c xét c p l i Th sau m t (1) năm, k t ngày có quy t đ nh thu h i đ i v i trư ng h p vi ph m quy đ nh t i ti t b, ti t c, ti t d đi m 9.1 kho n 9 m c II; sau ba (3) năm, k t ngày có quy t đ nh xoá án đ i v i trư ng h p vi ph m quy đ nh t i ti t a đi m 9.1 kho n 9 m c II c a Thông tư này. III. T CH C TH C HI N 1.Thông tư này thay th các quy đ nh trư c đây v c p, đ i và thu h i Th nhà báo và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, c n ph n ánh k p th i v B Văn hóa - Thông tin đ xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ Quý Doãn
  5. M US 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc 4 nh *** 2x3 B N KHAI ĐĂNG KÝ C P TH NHÀ BÁO ...........* (* th i h n: ví d 2006-1010) Tên cơ quan báo chí: ....................................................................... - H và tên khai sinh (ch in): ........................................................................................ - Nam/n + H và tên thư ng dùng: ....................................................................................................................... + Ch c v (T ng biên t p, PTBT, Trư ng ban…).................................................................................. + Bút danh thư ng dùng ........................................................................................................................ - Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................ - Dân t c: ................................................................................................................................................ - Quê quán: ............................................................................................................................................ - Nơi hi n nay: ..................................................................................................................................... - Trình đ : + Văn hóa (l p m y) :............................................................................................................ + Chuyên môn (trên Đ i h c, Đ i h c).................................................................................................... Trư ng h c: ........................................................................................................................................... Ngành h c: .............................................................................................................................................. Hình th c đào t o (chính quy, t i ch c, đào t o t xa…): ..................................................................... Năm t t nghi p: ....................................................................................................................................... + Chính tr (Cao c p, c nhân, trung c p, sơ c p): ................................................................................ + Ngo i ng (Ngo i ng nào, trình đ A, B, C): ..................................................................................... + Ch ng ch đào t o, b i dư ng nghi p v báo chí (n u có):................................................................ - Đ ng viên, đoàn viên: .......................................................................................................................... - Ch c danh báo chí hi n nay (ghi rõ lĩnh v c nghi p v phóng viên, biên t p viên): ........................... ................................................................................................................................................................ - Trong biên ch hay h p đ ng dài h n (ghi rõ ngày, tháng, năm vào biên ch hay h p đ ng dài h n): ................................................................................................................................................................ - S th nhà báo th i h n .............................*(n u có). (* th i h n cũ). - Ngày và nơi vào ngành báo chí: ........................................................................................................... - Quá trình ho t đ ng báo chí: Th i h n (t tháng Công tác t i cơ Lương Khen thư ng, k Ch c danh năm nào đ n tháng quan báo chí Ng ch B c lu t (th i gian c báo chí năm nào) nào lương lương th )
  6. Xác nh n c a cơ quan báo chí Ngày … tháng … năm … T ng biên t p Ngư i khai ký tên (Ký tên, đóng d u) Ghi chú: B n khai ph i ghi đ y đ các yêu c u đã nêu, không b m c nào. N u b , b n khai đư c coi là không h p l .
  7. M US 2 T NG H P DANH SÁCH Đ NGH C P TH NHÀ BÁO TH I H N ...........* (* th i h n: ví d : 2006 - 2010) Cơ quan báo chí: ................................................................................................................................................................. + Đi n tho i: ............................... + Đ a ch : ............................................................................................................................................ + Fax: ......................................... Cơ quan ch qu n: .............................................................................................................................................................. + Đi n tho i: ............................... + Đ a ch : ............................................................................................................................................ + Fax: ......................................... Trình đ Ngày, S Đ ng B c nơi Biên th viên, lương Ch c vào ch nhà Văn Trình đ chuyên môn Chính Ngo i Ngày Nơi Đoàn hi n danh ngành hay báo H hóa (trên đ i h c, đ i h c) tr ng viên nay báo HĐDH đã Gi i tháng Quê Dân STT và chí c p tính năm quán t c hi n tên sinh nay Chuyên Hình Báo chí ngành khác th c đào TĐH ĐH TĐH ĐH t o a) Cơ quan báo chí Trung ương c n có ch ký c a: T ng biên t p, Liên chi h i, (Chi h i nhà báo), V trư ng V T ch c cán b cơ quan ch qu n. b) Cơ quan báo chí đ a phương c n có ch ký c a: T ng biên t p, Ch t ch H i nhà báo t nh, thành ph , cơ quan ch qu n, S Văn hóa - Thông tin t nh, thành ph . Lưu ý: B n T ng h p danh sách đ ngh c p Th nhà báo ph i t ng h p đ y đ các yêu c u trong các m c, n u thi u m t m c s b coi là không h p l . (Công báo s 268+269 ngày 14/4/2007)
Đồng bộ tài khoản