intTypePromotion=1

Thông tư 28/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
104
lượt xem
4
download

Thông tư 28/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 28/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 28/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 28/2000/TT-BTC ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2000 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP ngµy 21/12/1999 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP ngµy 21/12/1999 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I- Ph¹m vi ¸p dông: 1. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP ngµy 21/12/1999 cña ChÝnh phñ th× c¸c tµi s¶n díi ®©y ph¶i chÞu lÖ phÝ tríc b¹ khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn: a) Nhµ, ®Êt, bao gåm: a1- Nhµ, gåm: nhµ ë, nhµ lµm viÖc, nhµ xëng, nhµ kho, cöa hµng, cöa hiÖu vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c. a2- §Êt, gåm: ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt khu d©n c n«ng th«n, ®Êt ®« thÞ, ®Êt chuyªn dïng (kh«ng ph©n biÖt ®· x©y dùng c«ng tr×nh hay cha x©y dùng c«ng tr×nh). b) Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, bao gåm: b1- Tµu thuû, kÓ c¶ sµ lan, ca n«, tµu kÐo, tµu ®Èy, vá, tæng thµnh m¸y tµu thuû. b2- ThuyÒn (trõ nh÷ng thuyÒn kh«ng g¾n m¸y vµ kh«ng ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt). b3- ¤t« (bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i c¬ giíi ®êng bé cã tõ 4 b¸nh trë lªn), khung vµ tæng thµnh m¸y «t«; Trõ c¸c m¸y, thiÕt bÞ kh«ng ph¶i lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i, nh: xe lu, cÇn cÈu, m¸y xóc, m¸y ñi, m¸y kÐo,... b4- Xe m¸y (bao gåm c¸c xe g¾n m¸y 2 b¸nh, 3 b¸nh, kÓ c¶ xe lam), khung vµ tæng thµnh m¸y xe m¸y. Vá, khung (gäi chung lµ khung), tæng thµnh m¸y ph¶i chÞu lÖ phÝ tríc b¹ nªu t¹i b1, b3, b4 trªn ®©y lµ c¸c khung, tæng thµnh m¸y thay thÕ cã sè khung, sè m¸y kh¸c víi sè khung, sè m¸y cña tµi s¶n ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn së h÷u, sö dông. Trêng hîp c¶i t¹o, söa ch÷a khung, m¸y nhng kh«ng lµm thay ®æi sè khung, sè m¸y hoÆc chØ thay blok m¸y th× kh«ng ph¶i chÞu lÖ phÝ tríc b¹. c) Sóng s¨n, sóng thÓ thao. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam hoÆc kh«ng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, cã c¸c tµi s¶n thuéc ®èi t- îng chÞu lÖ phÝ tríc b¹ nªu t¹i ®iÓm 1, môc nµy th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ tríc khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, trõ c¸c trêng hîp kh«ng ph¶i nép nªu t¹i ®iÓm 3 môc nµy.
 2. 2 3. C¸c trêng hîp sau ®©y kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹: a) Nhµ, ®Êt lµ trô së cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù vµ nhµ ë cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan l·nh sù cña níc ngoµi t¹i ViÖt nam. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, Kho¶n 1, §iÒu 4 cña Ph¸p lÖnh vÒ quyÒn u ®·i, miÔn trõ dµnh cho c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù vµ c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam th× trô së cña c¬ quan lµ nh÷ng toµ nhµ hoÆc c¸c bé phËn cña toµ nhµ vµ phÇn ®Êt trùc thuéc toµ nhµ ®îc sö dông vµo môc ®Ých chÝnh thøc cña c¬ quan; §èi víi trô së cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao cßn bao gåm c¶ nhµ ë vµ phÇn ®Êt kÌm theo nhµ ë cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan. b) Tµu, thuyÒn, «t«, xe g¾n m¸y, sóng s¨n, sóng thÓ thao cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi sau ®©y: b1- C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù, c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc quèc tÕ thuéc hÖ thèng Liªn hîp quèc. b2- Viªn chøc ngo¹i giao, viªn chøc l·nh sù, nh©n viªn hµnh chÝnh kü thuËt cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao vµ c¬ quan l·nh sù níc ngoµi, thµnh viªn c¬ quan c¸c tæ chøc quèc tÕ thuéc hÖ thèng Liªn hîp quèc vµ thµnh viªn cña gia ®×nh hä kh«ng ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc kh«ng thêng tró t¹i ViÖt Nam ®îc Bé Ngo¹i giao ViÖt Nam hoÆc c¬ quan ngo¹i vô ®Þa ph¬ng ®îc Bé Ngo¹i giao uû quyÒn cÊp chøng minh th ngo¹i giao hoÆc chøng minh th c«ng vô. Trêng hîp nµy, tríc khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông tµi s¶n ®èi tîng ph¶i xuÊt tr×nh víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký chøng minh th ngo¹i giao (mµu ®á) hoÆc chøng minh th c«ng vô (mµu vµng) theo quy ®Þnh cña Bé Ngo¹i giao. b3- Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kh¸c (c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc quèc tÕ liªn chÝnh phñ ngoµi hÖ thèng liªn hiÖp quèc, c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c ®oµn cña tæ chøc quèc tÕ, thµnh viªn cña c¬ quan vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c) kh«ng thuéc ®èi tîng nªu t¹i b1, b2 trªn ®©y nhng ®îc miÔn nép hoÆc kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ theo ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt, tham gia hoÆc tho¶ thuËn. Trêng hîp nµy, tríc khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông tµi s¶n, ®èi tîng ph¶i cung cÊp cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký hå s¬ sau ®©y: - §¬n ®Ò nghÞ miÔn nép hoÆc kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®ang thùc hiÖn ch¬ng tr×nh hoÆc dù ¸n t¹i ViÖt Nam (nÕu lµ ®¬n cña c¸ nh©n th× ph¶i cã ®ãng dÊu, x¸c nhËn cña Chñ ch¬ng tr×nh hay dù ¸n ®ã). - B¶n sao hiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam víi ChÝnh phñ níc ngoµi trong viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n b»ng tiÕng ViÖt Nam (cã x¸c nhËn cña C«ng chøng nhµ níc hoÆc ®ãng dÊu, x¸c nhËn cña Chñ ch¬ng tr×nh, dù ¸n); Trõ c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®Æc biÖt vµ c¸c ®èi tîng kh¸c mµ ChÝnh phñ ViÖt Nam cã v¨n b¶n riªng quy ®Þnh miÔn thu lÖ phÝ tríc b¹ cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n- íc ngoµi ®¨ng ký së h÷u, sö dông tµi s¶n trong thêi gian lµm viÖc t¹i ViÖt Nam th× kh«ng ph¶i cung cÊp b¶n sao hiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn. c) §Êt ®îc nhµ níc giao cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau ®©y: c1- X©y dùng ®êng giao th«ng, cÇu, cèng, vØa hÌ, hÖ thèng cÊp tho¸t níc, s«ng, hå, ®ª, ®Ëp, thuû lîi, trêng häc (kÓ c¶ ký tóc x¸, s©n vËn ®éng, th viÖn cña tr- êng häc c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp), bÖnh viÖn (kÓ c¶ tr¹m x¸, nhµ ®iÒu dìng, c¬ së y tÕ c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp), chî, c«ng viªn, vên hoa, khu vui ch¬i cho trÎ em, qu¶ng trêng, s©n vËn ®éng, s©n bay, bÕn c¶ng, nhµ ga, bÕn xe vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c theo quy ®Þnh cô thÓ cña ChÝnh phñ.
 3. 3 c2- Th¨m dß, khai th¸c kho¸ng s¶n, nghiªn cøu khoa häc theo giÊy phÐp cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. c3- S¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi. c4- X©y dùng nhµ ®Ó kinh doanh nhµ mµ tæ chøc, c¸ nh©n ®îc phÐp ho¹t ®éng kinh doanh nhµ ®· nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (trõ tr- êng hîp x©y dùng nhµ ®Ó ë, ®Ó kinh doanh nhµ nghØ, kh¸ch s¹n hoÆc cho thuª nhµ vµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c). C¸c ®èi tîng nªu t¹i c1, c2, c3, c4 trªn ®©y, tríc khi ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký quyÕt ®Þnh giao ®Êt cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; Trêng hîp sö dông ®Êt ®îc giao kh«ng ®óng môc ®Ých quy ®Þnh th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. d) §Êt thuª cña nhµ níc hoÆc thuª cña tæ chøc, c¸ nh©n ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. ®) Tµi s¶n chuyªn dïng phôc vô quèc phßng, an ninh ¸p dông ®èi víi c¸c trêng hîp sau ®©y: ®1- Nhµ, ®Êt chuyªn dïng phôc vô quèc phßng, an ninh lµ nhµ kÌm theo ®Êt quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1, §iÒu 65 LuËt ®Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 09/CP ngµy 12/2/1996 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông ®Êt quèc phßng, an ninh. ®2- Tµu, thuyÒn, «t«, xe g¾n m¸y chuyªn dïng vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông tªn c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc Bé Quèc phßng hoÆc Bé C«ng an. C¸c tµi s¶n nªu t¹i ®1, ®2 trªn ®©y nÕu chuyÓn sang sö dông vµo môc ®Ých kh¸c ngoµi môc ®Ých quèc phßng, an ninh hoÆc tµi s¶n kh«ng chuyªn dïng vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, nh: tµi s¶n cña c¸c ®¬n vÞ lµm kinh tÕ thuéc Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an, tµi s¶n phôc vô ®êi sèng cña c¸n bé vµ chiÕn sü, tµi s¶n riªng cña c¸n bé, chiÕn sü,.v.v., ®Òu ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ tríc khi ®¨ng ký víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. e) Nhµ, ®Êt thuéc tµi s¶n nhµ níc hoÆc tµi s¶n cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam dïng lµm trô së (bao gåm nhµ lµm viÖc vµ nhµ c«ng vô) c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp nhµ níc; c¬ quan t ph¸p nhµ níc; c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc I Th«ng t sè 45 TC/QLCS ngµy 14/6/1995 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn quy chÕ qu¶n lý nhµ lµm viÖc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. g) Nhµ, ®Êt ®îc ®Òn bï (kÓ c¶ nhµ ®Êt mua b»ng tiÒn ®Òn bï) khi nhµ níc thu håi nhµ, ®Êt mµ tæ chøc, c¸ nh©n bÞ thu håi nhµ, ®Êt ®· nép lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi nhµ, ®Êt bÞ thu håi. Trêng hîp, tæ chøc, c¸ nh©n bÞ thu håi nhµ, ®Êt cha nép lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi nhµ, ®Êt bÞ thu håi (trõ trêng hîp kh«ng ph¶i nép hoÆc ®îc miÔn nép theo chÝnh s¸ch hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn) th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi nhµ, ®Êt ®îc ®Òn bï (kÓ c¶ phÇn nhµ, ®Êt t¨ng thªm so víi phÇn nhµ, ®Êt ®îc ®Òn bï). Trêng hîp nµy chñ nhµ, ®Êt ph¶i xuÊt tr×nh víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký së h÷u, sö dông: - QuyÕt ®Þnh thu håi nhµ, ®Êt cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. - Chøng tõ nép lÖ phÝ tríc b¹ cña chñ nhµ ®Êt bÞ nhµ níc thu håi (b¶n gèc, b¶n sao hoÆc x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý hå s¬ nhµ ®Êt) hoÆc quyÕt ®Þnh ®îc miÔn nép lÖ phÝ tríc b¹ cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn.
 4. 4 - QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn giao nhµ, ®Êt cho tæ chøc, c¸ nh©n ®îc ®Òn bï, ghi râ vÞ trÝ vµ diÖn tÝch nhµ, ®Êt ®îc ®Òn bï. §èi víi nhµ, ®Êt mua b»ng tiÒn ®Òn bï th× tæ chøc, c¸ nh©n nhËn tiÒn ®Òn bï kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ mét lÇn t¬ng øng víi sè tiÒn ®îc ®Òn bï vµ khi kª khai lÖ phÝ tríc b¹, chñ nhµ ®Êt ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan ThuÕ ho¸ ®¬n hoÆc giÊy tê mua b¸n, chuyÓn nhîng nhµ, ®Êt hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kÌm theo chøng tõ nhËn tiÒn ®Òn bï cña c¬ quan thu håi nhµ, ®Êt tr¶. §Ó tr¸nh thÊt thu lÖ phÝ tríc b¹, c¬ quan ThuÕ sau khi ®· xö lý kh«ng thu lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi nhµ ®Êt mua b»ng tiÒn ®Òn bï th× ghi vµo chøng tõ nhËn tiÒn ®Òn bï cña ®èi tîng: “®· xö lý kh«ng thu lÖ phÝ tríc b¹ t¹i tê khai sè...”. Trêng hîp trÞ gi¸ nhµ, ®Êt ®¨ng ký së h÷u, sö dông (ghi trªn ho¸ ®¬n hoÆc giÊy tê mua b¸n, chuyÓn nhîng) lín h¬n sè tiÒn nhËn ®Òn bï th× phÇn chªnh lÖch gi÷a trÞ gi¸ nhµ, ®Êt ®¨ng ký së h÷u, sö dông lín h¬n sè tiÒn nhËn ®Òn bï ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. h) Tµi s¶n cña tæ chøc, c¸ nh©n ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn së h÷u, sö dông khi ®¨ng ký l¹i quyÒn së h÷u, sö dông (kh«ng ph©n biÖt chñ tµi s¶n ®· nép lÖ phÝ tríc b¹ hay cha nép lÖ phÝ tríc b¹) kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi nh÷ng trêng hîp sau ®©y (trõ trêng hîp cã ph¸t sinh chªnh lÖch t¨ng diÖn tÝch nhµ, diÖn tÝch ®Êt hoÆc thay ®æi cÊp nhµ h¹ng nhµ so víi giÊy chøng nhËn së h÷u, sö dông th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi phÇn chªnh lÖch t¨ng): h1- Chñ tµi s¶n ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña nhµ níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi Céng hoµ miÒn nam ViÖt Nam, nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn thuéc chÕ ®é cò cÊp giÊy chøng nhËn së h÷u, sö dông tµi s¶n, nay ®æi giÊy chøng nhËn së h÷u, sö dông míi mµ kh«ng thay ®æi chñ tµi s¶n. h2- Tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u, sö dông (hoÆc quyÒn qu¶n lý) cña doanh nghiÖp (doanh nghiÖp nhµ níc vµ doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c) ®îc cæ phÇn ho¸ thµnh së h÷u c«ng ty cæ phÇn. Trêng hîp nµy, c«ng ty cæ phÇn ph¶i kª khai vµ cung cÊp cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký së h÷u, sö dông tµi s¶n hå s¬ sau ®©y: - B¶n sao (cã x¸c nhËn cña c«ng chøng nhµ níc) quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp thµnh c«ng ty cæ phÇn. - Danh môc nh÷ng tµi s¶n chuyÓn giao tõ doanh nghiÖp sang c«ng ty cæ phÇn (®èi víi doanh nghiÖp chØ cæ phÇn ho¸ tõng phÇn th× ph¶i cã quyÕt ®Þnh chuyÓn giao tµi s¶n cña doanh nghiÖp), trong ®ã cã tªn c¸c tµi s¶n lµm thñ tôc kª khai lÖ phÝ tríc b¹ vµ giÊy tê x¸c minh tµi s¶n tríc b¹ cã nguån gèc hîp ph¸p. Trêng hîp c«ng ty cæ phÇn chuyÓn nhîng, chuyÓn giao tµi s¶n cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ®¨ng ký së h÷u, sö dông th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. h3- Tµi s¶n ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn së h÷u, sö dông chung cña hé gia ®×nh (®ång ®øng tªn chñ së h÷u, sö dông tµi s¶n trong giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u, sö dông tµi s¶n) khi ph©n chia tµi s¶n ®ã cho nh÷ng ngêi trong hé gia ®×nh th× ngêi ®îc chia tµi s¶n kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. §èi víi giÊy chøng nhËn së h÷u, sö dông tµi s¶n chØ do mét ngêi ®øng tªn th× kh«ng ®îc coi lµ tµi s¶n thuéc së h÷u, sö dông chung cña hé gia ®×nh. Tuy nhiªn, ®Ó phï hîp víi thùc tÕ ViÖt Nam, nÕu chñ tµi s¶n chuyÓn giao tµi s¶n cña m×nh cho vî (chång), con (kÓ c¶ con nu«i, con d©u, con rÓ), cha, mÑ (kÓ c¶ cha mÑ nu«i) th× ngêi nhËn tµi s¶n kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹; NÕu chuyÓn giao tµi s¶n cña m×nh cho c¸c thµnh viªn kh¸c (ngoµi vî, chång, con, cha, mÑ nªu trªn) th× ngêi nhËn tµi s¶n ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹.
 5. 5 k) Tµi s¶n cña tæ chøc, c¸ nh©n ®· nép lÖ phÝ tríc b¹ (trõ trêng hîp kh«ng ph¶i nép hoÆc ®îc miÔn nép theo chÝnh s¸ch hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn) sau ®ã chuyÓn cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông th× kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: k1- Tæ chøc, c¸ nh©n ®em tµi s¶n cña m×nh gãp vèn vµo tæ chøc liªn doanh, hîp doanh cã t c¸ch ph¸p nh©n (doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n, doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, .v.v.); X· viªn hîp t¸c x· gãp vèn vµo hîp t¸c x· th× tæ chøc nhËn tµi s¶n kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi tµi s¶n gãp vèn; hoÆc khi c¸c tæ chøc nµy gi¶i thÓ ph©n chia tµi s¶n cña m×nh cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thµnh viªn ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông. Ngoµi ra, nÕu c¸c hîp t¸c x· cã quyÕt ®Þnh ®iÒu chuyÓn tµi s¶n gi÷a c¸c x· viªn thuéc thµnh viªn hîp t¸c x· víi nhau th× ngêi nhËn tµi s¶n còng kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ khi ®¨ng ký l¹i quyÒn së h÷u, sö dông. k2- Tæng c«ng ty, c«ng ty, doanh nghiÖp ®iÒu ®éng tµi s¶n cña m×nh cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn hoÆc ®iÒu ®éng tµi s¶n gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn víi nhau (kh«ng ph©n biÖt c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp hay phô thuéc) theo h×nh thøc ghi t¨ng, ghi gi¶m vèn. Trêng hîp ®iÒu chuyÓn tµi s¶n gi÷a tæng c«ng ty, c«ng ty, doanh nghiÖp víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp hoÆc ®iÒu chuyÓn tµi s¶n gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp theo ph¬ng thøc mua b¸n, chuyÓn nh- îng, trao ®æi (kh«ng theo h×nh thøc ghi t¨ng, ghi gi¶m vèn) th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. k3- Tµi s¶n ®îc chia hay gãp do chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ®æi tªn tæ chøc theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (trõ trêng hîp ®æi tªn ®ång thêi ®æi chñ tµi s¶n, nh: thay s¸ng lËp viªn cò b»ng s¸ng lËp viªn míi,v.v. th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹). Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ nªu t¹i k1, k2, k3 trªn ®©y ph¶i cung cÊp cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký së h÷u, sö dông hå s¬ sau ®©y: - Chøng tõ nép lÖ phÝ tríc b¹ do chñ tµi s¶n nép tríc khi chuyÓn giao tµi s¶n theo chÕ ®é quy ®Þnh (trõ trêng hîp kh«ng ph¶i nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt). - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña tæ chøc nhËn tµi s¶n (b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao), kÌm theo danh s¸ch tæ chøc, c¸ nh©n thµnh viªn. Ngoµi ra, ®èi víi tµi s¶n ®îc chia hay gãp nªu t¹i k3 cßn ph¶i cã quyÕt ®Þnh chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, gi¶i thÓ cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. - Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh (®èi víi trêng hîp k1) hoÆc quyÕt ®Þnh (b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao) ph©n chia, ®iÒu ®éng tµi s¶n theo h×nh thøc ghi t¨ng, ghi gi¶m vèn cña cÊp cã thÈm quyÒn (®èi víi trêng hîp k2). k4- Tµi s¶n chuyÓn ®Õn ®Þa ph¬ng n¬i sö dông mµ kh«ng thay ®æi chñ së h÷u, sö dông tµi s¶n. Trêng hîp nµy chñ tµi s¶n ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký sö dông hå s¬ tµi s¶n, tê khai vµ chøng tõ nép lÖ phÝ tríc b¹ do C«ng an ®Þa ph¬ng n¬i chuyÓn ®i hoµn tr¶. NÕu chñ tµi s¶n kh«ng xuÊt tr×nh tê khai vµ chøng tõ nép lÖ phÝ tríc b¹ t¹i ®Þa ph¬ng n¬i chuyÓn ®i (trõ trêng hîp ®îc miÔn nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt) th× c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i chuyÓn ®Õn sÏ thùc hiÖn truy thu lÖ phÝ tríc b¹ vµ tuú vµo møc ®é vi ph¹m cßn bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ.
 6. 6 l) Nhµ t×nh nghÜa, kÓ c¶ ®Êt kÌm theo nhµ ®¨ng ký së h÷u, sö dông tªn ngêi ®îc tÆng. Trêng hîp nµy, ngêi ®îc tÆng nhµ ph¶i kª khai vµ cung cÊp cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký hå s¬ sau ®©y: - Hå s¬ nguån gèc nhµ, ®Êt hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n tÆng nhµ ®Êt chuyÓn cho ngêi ®îc tÆng. - GiÊy tê chuyÓn quyÒn së h÷u, sö dông nhµ, ®Êt gi÷a 2 bªn (bªn tÆng vµ bªn ®îc tÆng) cã x¸c nhËn cña c«ng chøng nhµ níc. m) Xe chuyªn dïng, gåm: Xe cøu ho¶; Xe cøu th¬ng; Xe chë r¸c (kÓ c¶ c¸c t¹p chÊt kh¸c trong xö lý vÖ sinh, m«i trêng); Xe tíi níc röa ®êng (kÓ c¶ xe hót r¸c, hót bôi vÖ sinh ®êng s¸); Xe chuyªn dïng cho th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi tµn tËt ®¨ng ký quyÒn së h÷u tªn th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi tµn tËt. C¸c xe chuyªn dïng quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy ph¶i b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn sau ®©y: - Thùc tÕ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®ång bé chuyªn dïng, nh: bån chuyªn dïng chøa níc hoÆc ho¸ chÊt vµ vßi phun (®èi víi xe cøu ho¶, xe röa ®êng), b¨ng ca, cßi ñ (®èi víi xe cøu th¬ng), thïng Ðp r¸c hoÆc c¸c bé phËn cÇn cÈu, m¸y cÈu, xóc r¸c (®èi víi xe chë r¸c), xe g¾n m¸y 3 b¸nh (®èi víi xe chuyªn dïng cho th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi tµn tËt). - X¸c nhËn cña c¬ quan H¶i quan (tê khai hµng nhËp khÈu) hoÆc ®¬n vÞ s¶n xuÊt (ho¸ ®¬n b¸n hµng s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong níc) lµ xe chuyªn dïng. - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc chøng chØ hµnh nghÒ t¬ng øng víi lo¹i xe ®¨ng ký sö dông vµ ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông tªn tæ chøc, c¸ nh©n cã tªn trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc chøng chØ hµnh nghÒ; Trõ nh÷ng trêng hîp kh«ng ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc chøng chØ hµnh nghÒ sau ®©y: + §¬n vÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y thuéc nhµ níc qu¶n lý ®¨ng ký së h÷u xe chuyªn dïng cøu ho¶. + BÖnh viÖn, c¸c c¬ së y tÕ c«ng trùc thuéc c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ®¨ng ký së h÷u xe chuyªn dïng cøu th¬ng. + C«ng ty vÖ sinh m«i trêng ®« thÞ ®¨ng ký së h÷u xe chuyªn dïng chë r¸c, xe tíi níc röa ®êng. + Th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi tµn tËt ®¨ng ký së h÷u xe g¾n m¸y 3 b¸nh. Trêng hîp c¸c xe chuyªn dïng nµy ®· ®îc c¶i t¹o thµnh c¸c xe kh«ng chuyªn dïng nh: xe vËn t¶i hµng ho¸, xe vËn t¶i hµnh kh¸ch, xe «t« con vµ xe m¸y 2 b¸nh c¸c lo¹i, kh«ng ph©n biÖt ®èi tîng vµ môc ®Ých sö dông, ®Òu ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ tríc khi ®¨ng ký së h÷u, sö dông. n) Vá tµu vµ tæng thµnh m¸y tµu thuû, khung «t« vµ tæng thµnh m¸y «t«, khung xe m¸y vµ tæng thµnh m¸y xe g¾n m¸y thay thÕ ph¶i ®¨ng ký l¹i trong thêi h¹n b¶o hµnh. Trêng hîp nµy, chñ tµi s¶n ph¶i cung cÊp cho c¬ quan ThuÕ: - B¶n sao giÊy b¶o hµnh tµi s¶n. - PhiÕu xuÊt kho tµi s¶n thay thÕ, kÌm theo giÊy thu håi tµi s¶n cò cña ngêi b¸n cÊp cho ngêi mua. n) Tµi s¶n lµ hµng ho¸ ®îc phÐp kinh doanh cña tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký ho¹t ®éng kinh doanh mµ kh«ng ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn.
 7. 7 VÝ dô: C«ng ty thiÕt bÞ phô tïng ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp kinh doanh mÆt hµng xe m¸y th× sè xe m¸y lµ hµng ho¸ kinh doanh, nÕu kh«ng ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông th× kh«ng ph¶i kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹; nÕu ®¨ng ký së h÷u, sö dông th× c«ng ty ph¶i kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹. II- C¨n cø tÝnh vµ kª khai, nép LÖ phÝ tríc b¹: 1. C¨n cø tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ lµ gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ vµ tû lÖ (%) lÖ phÝ tríc b¹, ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Sè tiÒn lÖ phÝ tríc = Gi¸ tÝnh lÖ phÝ x tû lÖ (%) lÖ phÝ b¹ ph¶i nép tríc b¹ tríc b¹ Sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i nép theo c¸ch tÝnh trªn ®©y tèi ®a 500 triÖu (n¨m tr¨m triÖu) ®ång/1tµi s¶n/1lÇn tríc b¹. Riªng nhµ xëng s¶n xuÊt kinh doanh (bao gåm c¶ ®Êt kÌm theo nhµ xëng) ®îc tÝnh chung cho nhµ xëng trong cïng mét khu«n viªn cña mét c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông mét lÇn hoÆc chia ra ®¨ng ký së h÷u, sö dông nhiÒu lÇn th× toµn bé nhµ xëng trong cïng mét khu«n viªn cña mét c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh chØ ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ møc cao nhÊt lµ 500 triÖu ®ång. VÝ dô: C«ng ty A cã 5 nhµ xëng trong mét khu«n viªn ®Êt réng 100.000 m2, tæng trÞ gi¸ toµn bé 5 nhµ xëng (kÓ c¶ ®Êt) trong khu«n viªn 150.000 triÖu ®ång, trÞ gi¸ mçi nhµ xëng 30.000 triÖu ®ång, lÖ phÝ tríc b¹ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - NÕu C«ng ty A thùc hiÖn kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ mét lÇn th× sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ®îc x¸c ®Þnh = 150.000 triÖu x 1% = 1.500 triÖu ®ång vµ C«ng ty A chØ ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ 500 triÖu ®ång. - NÕu C«ng ty A chia ra 5 lÇn kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ (mçi lÇn kª khai cho mét nhµ xëng) th×: LÇn thø nhÊt ph¶i nép ®ñ sè lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i nép lµ 300 triÖu ®ång (30.000 triÖu x 1%); LÇn thø 2 chØ ph¶i nép tiÕp 200 triÖu ®ång (thay v× ph¶i nép 300 triÖu ®ång); c¸c lÇn kª khai lÖ phÝ tríc b¹ cho 3 nhµ xëng cßn l¹i, C«ng ty A kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ (v× ®· nép ®ñ lÖ phÝ tríc b¹ theo quy ®Þnh). 2. Gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ lµ trÞ gi¸ tµi s¶n chÞu lÖ phÝ tríc b¹ theo gi¸ thÞ trêng trong níc t¹i thêi ®iÓm tÝnh lÖ phÝ tríc b¹. Gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi mét sè trêng hîp cô thÓ ®îc quy ®Þnh nh sau: a) §èi víi ®Êt lµ gi¸ ®Êt ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng quy ®Þnh theo khung gi¸ ®Êt cña ChÝnh phñ quy ®Þnh. Gi¸ ®Êt tÝnh = DiÖn tÝch ®Êt chÞu x Gi¸ ®Êt mçi lÖ phÝ tríc b¹ lÖ phÝ tríc b¹ mÐt vu«ng (m2) - DiÖn tÝch ®Êt chÞu lÖ phÝ tríc b¹ lµ toµn bé diÖn tÝch ®Êt trong khu«n viªn thuéc quyÒn sö dông hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký sö dông víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn.
 8. 8 - Gi¸ ®Êt mçi m2 lµ gi¸ do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung - ¬ng (díi ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n tØnh) quy ®Þnh ¸p dông t¹i ®Þa ph¬ng vµ hÖ sè ph©n bæ ®èi víi tõng tÇng (®èi víi ®Êt x©y dùng nhµ nhiÒu tÇng cho nhiÒu hé cïng ë, nÕu cã) theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cña ChÝnh phñ quy ®Þnh (kh«ng ph©n biÖt gi¸ ®Êt chuyÓn nhîng thùc tÕ lín h¬n hay nhá h¬n). Mét sè trêng hîp cô thÓ ®îc ¸p dông nh sau: + §èi víi ®Êt kÌm theo nhµ thuéc së h÷u nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang thuª theo NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ, gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ lµ gi¸ b¸n thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n nhµ ®Êt (lo¹i ho¸ ®¬n do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh) theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. + §èi víi ®Êt ®îc nhµ níc giao theo h×nh thøc ®Êu thÇu, ®Êu gi¸ (nhµ níc tæ chøc ®Çu thÇu, ®Êu gi¸) th× gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ lµ gi¸ tróng ®Êu thÇu, ®Êu gi¸ thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n. b) §èi víi c¸c tµi s¶n kh¸c (ngoµi tµi s¶n lµ ®Êt nªu t¹i ®iÓm a trªn ®©y), gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ lµ gi¸ trÞ thùc tÕ theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm tÝnh lÖ phÝ tríc b¹. Gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ mét sè trêng hîp cô thÓ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: b1- Gi¸ nhµ tÝnh = DiÖn tÝch nhµ x Gi¸ nhµ mçi lÖ phÝ tríc b¹ chÞu lÖ phÝ tríc mÐt vu«ng b¹, (m2) - DiÖn tÝch nhµ chÞu lÖ phÝ tríc b¹ lµ toµn bé diÖn tÝch sµn nhµ (kÓ c¶ diÖn tÝch c«ng tr×nh phô kÌm theo) cña mét c¨n hé (®èi víi nhµ trong khu chung c) hoÆc mét toµ nhµ thuéc quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký quyÒn së h÷u víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. - Gi¸ nhµ mçi m2 lµ gi¸ trÞ thùc tÕ theo gi¸ thÞ trêng mçi m2 sµn nhµ theo cÊp nhµ, h¹ng nhµ vµ chÊt lîng thùc tÕ cña nhµ t¹i thêi ®iÓm kª khai lÖ phÝ tríc b¹. Tr- êng hîp, nhËn nhµ cã kÌm theo ®Êt th× gi¸ nhµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ nhµ ®Êt (bao gåm c¶ nhµ vµ ®Êt) trõ (-) gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm a nªu trªn. Riªng gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ nhµ thuéc së h÷u nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang thuª theo NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ lµ gi¸ b¸n thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n nhµ theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh (kÓ c¶ trêng hîp ®èi tîng thuéc diÖn ®îc u ®·i kh«ng ph¶i nép tiÒn mua nhµ, ®Êt th× còng kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi nhµ ®Êt ®ã). b2- §èi víi tµi s¶n mua trùc tiÕp cña c¬ së ®îc phÐp s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong níc (gäi chung lµ c¬ së s¶n xuÊt) b¸n ra lµ gi¸ thùc tÕ thanh to¸n (gi¸ b¸n bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng hîp ph¸p. Tæ chøc, c¸ nh©n mua hµng cña c¸c ®¹i lý b¸n hµng trùc tiÕp ký hîp ®ång ®¹i lý víi c¬ së s¶n xuÊt vµ b¸n ®óng gi¸ cña c¬ së s¶n xuÊt quy ®Þnh th× còng ®îc coi lµ mua trùc tiÕp cña c¬ së s¶n xuÊt. Trêng hîp nµy, c¬ së s¶n xuÊt ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¹i lý b¸n hµng vÒ gi¸ b¸n cña tõng lo¹i hµng thuéc lo¹i tµi s¶n chÞu lÖ phÝ tríc b¹ trong tõng thêi kú. C¬ quan ThuÕ ®èi chiÕu gi÷a gi¸ b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng cña ®¹i lý xuÊt cho kh¸ch hµng víi gi¸ b¸n theo th«ng b¸o gi¸ cña c¬ së s¶n xuÊt, nÕu phï hîp th× tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ theo gi¸ thùc tÕ thanh to¸n. Trêng hîp, gi¸ b¸n hµng ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng cña ®¹i lý xuÊt cho kh¸ch hµng thÊp h¬n hoÆc cao h¬n gi¸ b¸n hµng do c¬ së s¶n xuÊt th«ng
 9. 9 b¸o th× ®îc x¸c ®Þnh theo b¶ng gi¸ tèi thiÓu tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ cña Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh. b3- §èi víi tµi s¶n mua theo ph¬ng thøc tr¶ gãp tÝnh theo gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn, bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña tµi s¶n ®ã (kh«ng tÝnh l·i tr¶ gãp). b4- §èi víi tµi s¶n mua theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu, ®Çu gi¸ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu, ®Êu gi¸ (kÓ c¶ mua hµng tÞch thu b¸n ra) th× gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ lµ gi¸ tróng ®Êu thÇu, ®Êu gi¸ hoÆc gi¸ mua hµng tÞch thu thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng. b5- §èi víi tµi s¶n nªu t¹i ®iÓm b1, b2, b3 trªn ®©y, nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ thùc tÕ theo gi¸ thÞ trêng hoÆc gi¸ ghi trªn chøng tõ kh«ng phï hîp víi gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ th× ®îc x¸c ®Þnh theo b¶ng gi¸ tèi thiÓu tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ do Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh (trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i b2). Trêng hîp, tµi s¶n cha ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh gi¸ tèi thiÓu tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ th× ¸p dông theo gi¸ thÞ trêng cña lo¹i tµi s¶n t¬ng øng hoÆc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu (CIF), céng (+) víi thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi lo¹i tµi s¶n t¬ng øng (kh«ng ph©n biÖt ®èi tîng ph¶i nép hay ®îc miÔn nép thuÕ). Trªn c¬ së híng dÉn trªn ®©y, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng x¸c ®Þnh vµ ban hµnh b¶ng gi¸ tèi thiÓu tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ ¸p dông t¹i ®Þa ph¬ng cho phï hîp víi gi¸ c¶ thÞ trêng trong tõng thêi kú. Trêng hîp cÇn thiÕt, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè cã thÓ uû quyÒn b»ng v¨n b¶n cho Côc trëng Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh ban hµnh gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi mét sè tµi s¶n nh tµu, thuyÒn, «t«, xe m¸y, sóng s¨n, sóng thÓ thao vµ sau khi ban hµnh ph¶i b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh. 3. Tû lÖ (%) lÖ phÝ tríc b¹ ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Nhµ, ®Êt lµ 1%. b) Tµu, thuyÒn lµ 1%. Riªng tµu ®¸nh c¸ xa bê lµ 0,5%. Tµu ®¸nh c¸ xa bê lµ tµu ®îc l¾p m¸y chÝnh cã c«ng suÊt tõ 90 m· lùc (CV) trë lªn, cã ®¨ng ký hµnh nghÒ ®¸nh c¸ xa bê t¹i ®Þa ph¬ng n¬i c tró theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông vèn tÝn dông cho dù ¸n ®ãng míi, c¶i ho¸n tµu ®¸nh b¾t vµ tµu dÞch vô ®¸nh b¾t h¶i s¶n xa bê ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 393/TTg ngµy 9/6/1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Trêng hîp nµy, chñ tµu ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký: - GiÊy tê x¸c minh nguån gèc hîp ph¸p cña tµu, ghi râ sè m¸y, c«ng suÊt m¸y chÝnh cña tµu thuéc ®èi tîng kª khai lÖ phÝ tríc b¹. - §¨ng ký hµnh nghÒ ®¸nh c¸ xa bê. c) ¤t«, xe m¸y, sóng s¨n, sóng thÓ thao lµ 2%. Riªng xe m¸y ®¨ng ký, nép lÖ phÝ tríc b¹ t¹i ViÖt Nam tõ lÇn thø 2 trë ®i lµ 1%. Xe m¸y ®¨ng ký, nép lÖ phÝ tríc b¹ tõ lÇn thø 2 trë ®i ®îc hiÓu lµ nh÷ng xe g¾n m¸y 2 b¸nh, xe g¾n m¸y 3 b¸nh vµ xe lam ®· nép lÖ phÝ tríc b¹ mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn (kÓ c¶ trêng hîp ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u hoÆc cha cã giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u) sau ®ã chuyÓn cho ®èi tîng kh¸c kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ th× ®èi tîng kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ tiÕp theo chØ ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ 1%. Trêng hîp nµy, chñ tµi s¶n khi kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký hå s¬: - GiÊy tê chuyÓn dÞch xe m¸y hîp ph¸p (nÕu cã).
 10. 10 - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký së h÷u xe do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp (®èi víi xe chuyÓn chñ trong ph¹m vi mét ®Þa ph¬ng) hoÆc hå s¬ ®¨ng ký së h÷u xe (kÌm theo tê khai lÖ phÝ tríc b¹ vµ chøng tõ nép lÖ phÝ tríc b¹) do C«ng an ®Þa ph¬ng n¬i ngêi giao tµi s¶n cÊp (trõ trêng hîp kh«ng ph¶i nép theo x¸c nhËn cña c¬ quan ThuÕ). 4. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµi s¶n thuéc ®èi tîng chÞu lÖ phÝ tríc b¹ (kh«ng ph©n biÖt ®èi tîng thuéc diÖn ph¶i nép hay kh«ng ph¶i nép) cã tr¸ch nhiÖm: a) Mçi lÇn nhËn (mua, ®æi, ®îc cho, biÕu, tÆng, di s¶n, thõa kÕ,...) tµi s¶n ph¶i kª khai lÖ phÝ tríc b¹ víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký së h÷u, sö dông vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai theo quy ®Þnh sau ®©y: a1- Thêi h¹n quy ®Þnh ph¶i kª khai lÖ phÝ tríc b¹ chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy lµm giÊy tê chuyÓn giao tµi s¶n hîp ph¸p gi÷a 2 bªn hoÆc ngµy nhËn ®îc x¸c nhËn “hå s¬ tµi s¶n hîp ph¸p” cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. §èi víi c¸c tµi s¶n chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u, sö dông tríc ngµy 01/01/2000 (ngµy NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh) nÕu cha kª khai lÖ phÝ tríc b¹ th× ngµy ph¶i kª khai lÖ phÝ tríc b¹ ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01/01/2000. a2- Tê khai lÖ phÝ tríc b¹ do Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng in, ph¸t hµnh vµ cÊp cho ®èi tîng kª khai lÖ phÝ tríc b¹ (kh«ng b¸n thu tiÒn) theo mÉu ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. a3- Tê khai lÖ phÝ tríc b¹ ®îc lËp riªng cho tõng tµi s¶n vµ ph¶i lËp thµnh 2 b¶n, ghi ®Çy ®ñ néi dung quy ®Þnh trong tê khai (phÇn dµnh riªng cho ®èi tîng nép) göi cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký së h÷u, sö dông tµi s¶n. Sau khi c¬ quan ThuÕ kiÓm tra, x¸c nhËn vµo tê khai thùc hiÖn lu©n chuyÓn: mét b¶n lu t¹i c¬ quan ThuÕ, mét b¶n tr¶ cho ®èi tîng nép. b) Cung cÊp cho c¬ quan ThuÕ ®Çy ®ñ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ hå s¬, chøng tõ nguån gèc hîp ph¸p cña tµi s¶n vµ c¸c c¨n cø tÝnh lÖ phÝ tríc b¹, bao gåm: - GiÊy tê x¸c minh nguån gèc tµi s¶n hîp ph¸p. - Ho¸ ®¬n mua b¸n tµi s¶n hîp ph¸p (®èi víi trêng hîp mua b¸n, chuyÓn nhîng, trao ®æi tµi s¶n mµ bªn giao tµi s¶n lµ tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh); hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng tÞch thu (®èi víi trêng hîp mua hµng tÞch thu); hoÆc quyÕt ®Þnh chuyÓn giao, chuyÓn nhîng, thanh lý tµi s¶n (®èi víi trêng hîp c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi - nghÒ nghiÖp kh«ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh thùc hiÖn chuyÓn giao tµi s¶n cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c); hoÆc giÊy tê chuyÓn giao tµi s¶n ®îc ký kÕt gi÷a bªn giao tµi s¶n vµ bªn nhËn tµi s¶n cã x¸c nhËn cña C«ng chøng nhµ níc hoÆc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn (®èi víi trêng hîp chuyÓn giao tµi s¶n gi÷a c¸c c¸ nh©n, thÓ nh©n kh«ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh). c) Nép ®Çy ®ñ, ®óng h¹n lÖ phÝ tríc b¹ theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ theo tr×nh tù, thñ tôc thu, nép quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 41/1998/TT-BTC ngµy 31/3/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é tËp trung, qu¶n lý c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch nhµ níc qua Kho b¹c nhµ níc. c1- C¨n cø vµo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ, tæ chøc, c¸ nh©n trùc tiÕp nép tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ vµo Kho b¹c nhµ níc. Trêng hîp, ë ®Þa ph¬ng cha tæ chøc thu lÖ phÝ tríc b¹ qua Kho b¹c nhµ níc th× nép qua c¬ quan ThuÕ. LÖ phÝ tríc b¹ nép
 11. 11 b»ng tiÒn ViÖt Nam theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 033 môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc quy ®Þnh. c2. Chøng tõ nép tiÒn lÖ phÝ tríc b¹: Tæ chøc, c¸ nh©n trùc tiÕp nép tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ t¹i Kho b¹c nhµ níc sö dông chøng tõ “giÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc”. Sau khi ®· nhËn ®ñ tiÒn lÖ phÝ tríc b¹, Kho b¹c nhµ níc ph¶i x¸c nhËn vµo giÊy nép tiÒn “®· thu tiÒn lÖ phÝ tríc b¹”, ký tªn, ®ãng dÊu vµ lu©n chuyÓn theo quy ®Þnh. Trêng hîp, c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp thu tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ th× sö dông “Biªn lai thu lÖ phÝ tríc b¹” do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh. GiÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc hoÆc biªn lai thu lÖ phÝ tríc b¹, kÌm theo th«ng b¸o nép lÖ phÝ tríc b¹ cña c¬ quan ThuÕ (Tê khai lÖ phÝ tríc b¹ kÌm theo phÇn th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ) giao cho ®èi tîng nép lµ chøng tõ x¸c ®Þnh ®èi tîng ®· hoµn thµnh nghÜa vô kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ ®Ó thùc hiÖn ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông tµi s¶n víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. Trêng hîp, tæ chøc, c¸ nh©n yªu cÇu ph¶i cã chøng tõ nép lÖ phÝ tríc b¹ ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n th× c¬ quan trùc tiÕp thu tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ (Kho b¹c nhµ níc hoÆc c¬ quan ThuÕ) ph¶i cÊp thªm cho ®èi tîng nép 01 phiÕu thu tiÒn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ). c3- Tæ chøc, c¸ nh©n nép lÖ phÝ tríc b¹ ®îc h¹ch to¸n t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh t¬ng øng víi sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ thùc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. d) §èi víi tµi s¶n mua b¸n, chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u, sö dông tríc ngµy NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh (01/01/2000) mµ ngêi ®ang së h÷u, sö dông hîp ph¸p cha nép lÖ phÝ tríc b¹ th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ vµ chØ ph¶i nép mét lÇn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy (kh«ng ph¶i nép thay hoÆc bÞ xö ph¹t ®èi víi trêng hîp tµi s¶n ®· chuyÓn dÞch nhiÒu lÇn tríc ngµy 01/01/2000). Trêng hîp tµi s¶n thuéc ®èi tîng chÞu lÖ phÝ tríc b¹ chuyÓn dÞch sau ngµy 01/01/2000 th× mçi lÇn chuyÓn dÞch ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ ph¶i kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ riªng cho tõng lÇn chuyÓn dÞch (trõ trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh mÆt hµng tíng øng, thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo luËt ®Þnh). Trêng hîp ngêi giao tµi s¶n cha kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ th× ngêi nhËn tµi s¶n ph¶i kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ thay cho ngêi giao tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. C¬ quan ThuÕ cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ sau ®©y: a) Tæ chøc, híng dÉn c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã tµi s¶n thuéc ®èi tîng chÞu lÖ phÝ tríc b¹ thùc hiÖn viÖc kª khai lÖ phÝ tríc b¹ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh: a1- Chi côc ThuÕ huyÖn, thÞ x· thuéc tØnh tæ chøc híng dÉn kª khai, tÝnh vµ ra th«ng b¸o thu lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi nhµ, ®Êt, tµu thuyÒn, xe g¾n m¸y (nÕu cã), sóng s¨n, sóng thÓ thao quy ®Þnh ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp huyÖn, thÞ x· thuéc tØnh (trõ trêng hîp quy ®Þnh ph¶i ®¨ng ký t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp tØnh, thµnh phè) cña c¸ nh©n, hé gia ®×nh, hîp t¸c x·, c¸c ®èi tîng kinh tÕ ngoµi quèc doanh. a2- Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (Phßng LÖ phÝ tríc b¹ vµ thu kh¸c) tæ chøc híng dÉn kª khai, tÝnh vµ ra th«ng b¸o thu lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi c¸c tµi s¶n quy ®Þnh ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; tµi s¶n cña c¸c tæ chøc do Côc ThuÕ qu¶n lý thu thuÕ; Tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp thuéc §¶ng, ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo
 12. 12 LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn,.v.v.; nhµ, ®Êt thuéc c¸c quËn néi thµnh phè, thÞ x· vµ tµi s¶n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kh¸c. Riªng thµnh phè Hå ChÝ Minh do ®Þa bµn réng, sè lîng tµi s¶n tríc b¹ nhiÒu nªn Côc ThuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh cã thÓ giao cho c¸c Chi côc ThuÕ quËn, huyÖn tæ chøc thu lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi mét sè tµi s¶n thuéc ®Þa bµn quËn, huyÖn qu¶n lý, nhng tríc khi ph©n cÊp ph¶i ®îc sù chÊp thuËn cña Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) vµ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra thêng xuyªn viÖc triÓn khai thu lÖ phÝ tríc b¹ cña c¸c Chi côc ThuÕ, b¶o ®¶m thi hµnh ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ tr¸nh thÊt thu ng©n s¸ch nhµ níc. b) Yªu cÇu ®èi tîng nép lÖ phÝ tríc b¹ cung cÊp hå s¬ vµ c¸c chøng tõ liªn quan; KiÓm tra hå s¬, tµi liÖu kª khai ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cô thÓ t¹i ®iÓm 2, môc II Th«ng t nµy; TÝnh vµ th«ng b¸o cho ®èi tîng kª khai lÖ phÝ tríc b¹ vÒ sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i nép theo quy ®Þnh sau ®©y: - §èi víi c¸c tµi s¶n lµ «t«, xe m¸y, sóng s¨n, sóng thÓ thao (kh«ng ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu thêi gian ®Ó kiÓm tra, x¸c minh hå s¬ vµ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng tµi s¶n) th× ngay trong ngµy tiÕp nhËn tê khai vµ hå s¬ tµi s¶n cña ®èi tîng, c¬ quan ThuÕ ph¶i x¸c ®Þnh, ghi ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu quy ®Þnh trong tê khai vµ th«ng b¸o cho ®èi tîng vÒ sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i nép, ®Þa ®iÓm nép tiÒn theo quy ®Þnh (phÇn dµnh riªng cho c¬ quan ThuÕ kÌm theo tê khai). - §èi víi lo¹i tµi s¶n lµ nhµ, ®Êt, tµu, thuyÒn (cÇn ph¶i cã thêi gian kiÓm tra x¸c minh hå s¬, thùc tr¹ng tµi s¶n) th× ngay khi tiÕp nhËn tê khai, hå s¬ tµi s¶n cña ®èi tîng, c¬ quan ThuÕ ph¶i cã “phiÕu hÑn” víi ngêi nép hå s¬. PhiÕu hÑn ph¶i ghi râ: ngµy nhËn hå s¬, nh÷ng giÊy tê cã trong hå s¬ vµ thêi h¹n tr¶ lêi. C¬ quan ThuÕ kiÓm tra hå s¬, thùc tr¹ng tµi s¶n, x¸c ®Þnh vµ ghi ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu quy ®Þnh trong tê khai (phÇn dµnh riªng cho c¬ quan ThuÕ). ChËm nhÊt trong thêi h¹n 07 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ vµ tê khai cña ®èi tîng, c¬ quan ThuÕ ph¶i ra th«ng b¸o nép lÖ phÝ tríc b¹ (theo mÉu thèng nhÊt do Tæng côc ThuÕ ph¸t hµnh) cho ®èi tîng vÒ sè tiÒn ph¶i nép, thêi h¹n vµ ®Þa ®iÓm nép tiÒn theo quy ®Þnh. Th«ng b¸o nép tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i göi tíi cho ®èi tîng tríc ngµy ph¶i nép tiÒn ghi trªn th«ng b¸o Ýt nhÊt lµ ba ngµy. NÕu qu¸ thêi h¹n nép lÖ phÝ tríc b¹ ghi trªn th«ng b¸o mµ ®èi tîng cha nép th× tiÕp tôc ra th«ng b¸o; nhËn ®îc th«ng b¸o lÇn thø 2 mµ ®èi tîng vÉn cha nép th× tiÕp tôc ra th«ng b¸o vµ sè tiÒn ®èi tîng ph¶i nép ghi trong th«ng b¸o lÇn thø 3 trë ®i bao gåm sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép. Thêi h¹n ph¹t chËm nép lÖ phÝ tríc b¹ tÝnh kÓ tõ ngµy ph¶i nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc ghi trªn th«ng b¸o lÇn thø nhÊt cña c¬ quan ThuÕ. - Trêng hîp, ë ®Þa ph¬ng cha tæ chøc thu lÖ phÝ tríc b¹ qua Kho b¹c nhµ níc th× c¬ quan ThuÕ ph¶i trùc tiÕp thu tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ vµ ph¶i nép tiÒn vµo Kho b¹c nhµ níc hµng ngµy (vµo cuèi ngµy hoÆc ®Çu ngµy h«m sau) theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1.2(b), môc II, phÇn B Th«ng t sè 41/1998/TT-BTC ngµy 31/3/1998 cña Bé Tµi chÝnh. c) Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n, ghi chÐp cËp nhËt sè thu, nép lÖ phÝ tríc b¹ cña tõng ®èi tîng. Hµng th¸ng, chËm nhÊt vµo ngµy 5 ph¶i hoµn thµnh viÖc ®èi chiÕu gi÷a tê khai víi giÊy nép tiÒn hoÆc biªn lai thu lÖ phÝ tríc b¹ vµ chøng tõ nép tiÒn vµo Kho b¹c nhµ níc (®èi víi trêng hîp c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp thu tiÒn) ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i thu, ®· thu, ®· nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc cña
 13. 13 th¸ng tríc, cã biÖn ph¸p xö lý ®èi víi nh÷ng trêng hîp chËm nép, nép thõa (thiÕu) hoÆc vi ph¹m kh¸c vµ b¸o c¸o c¬ quan ThuÕ cÊp trªn. d) Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ lÖ phÝ tríc b¹ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP hoÆc chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ®) Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m chÕ ®é kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§- CP cña ChÝnh phñ. g) Tæ chøc lu gi÷, b¶o qu¶n sæ s¸ch, chøng tõ vµ hå s¬ cã liªn quan ®Õn c¸c tµi s¶n ®· nép lÖ phÝ tríc b¹ trong thêi h¹n tèi thiÓu 5 n¨m kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép ®ñ tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ. 6. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ th×: a) C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n kh«ng tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký, kh«ng cÊp biÓn sè ®¨ng ký vµ giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng cung cÊp ®ñ hå s¬ sau ®©y: - Tê kª khai lÖ phÝ tríc b¹ ®· cã x¸c nhËn cña c¬ quan ThuÕ hoÆc th«ng b¸o nép lÖ phÝ tríc b¹ cña c¬ quan ThuÕ. - Chøng tõ nép tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ (giÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc hoÆc biªn lai thu lÖ phÝ tríc b¹). Trêng hîp, ®èi tîng kh«ng cã chøng tõ nép tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ th× tê khai lÖ phÝ tríc b¹ cña ®èi tîng ph¶i ®îc C¬ quan ThuÕ ®Þa ph- ¬ng n¬i ®¨ng ký x¸c nhËn “kh«ng ph¶i nép hoÆc ®îc miÔn nép lÖ phÝ tríc b¹”. b) C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan ThuÕ ®Ó kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ lÖ phÝ tríc b¹ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông c¸c tµi s¶n thuéc ®èi tîng ph¶i chÞu lÖ phÝ tríc b¹. Trêng hîp ph¸t hiÖn tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi khai man, trèn nép lÖ phÝ tríc b¹ th× phèi hîp víi c¬ quan ThuÕ ®Ó truy thu tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ vµ xö lý ph¹t theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3, §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ. III- Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, xö lý vi ph¹m vµ khen thëng: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n nép lÖ phÝ tríc b¹ cã quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o c¸n bé thuÕ hoÆc c¬ quan ThuÕ thu lÖ phÝ tríc b¹ vi ph¹m quy ®Þnh cña cña ph¸p luËt vÒ lÖ phÝ tríc b¹. a) Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh cña c¬ quan gi¶i quyÕt khiÕu n¹i hoÆc qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i ®iÓm 2 môc nµy mµ cha gi¶i quyÕt th× cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan ThuÕ cÊp trªn trùc tiÕp cña c¬ quan nhËn ®¬n. b) Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña c¬ quan ThuÕ th× cã quyÒn khëi kiÖn t¹i toµ ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 14. 14 Trong khi chê gi¶i quyÕt, ®èi tîng vÉn ph¶i nép ®óng thêi h¹n vµ nép ®ñ sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹, tiÒn ph¹t (nÕu cã) theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ. 2. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan ThuÕ trong viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i: a) C¬ quan ThuÕ trùc tiÕp nhËn ®îc ®¬n khiÕu n¹i vÒ lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i xem xÐt, gi¶i quyÕt trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n. §èi víi nh÷ng vô viÖc phøc t¹p, ph¶i ®iÒu tra, x¸c minh mÊt nhiÒu thêi gian th× ph¶i th«ng b¸o cho ®èi t- îng biÕt, nhng thêi gian gi¶i quyÕt chËm nhÊt còng kh«ng ®îc qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n; NÕu vô viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh th× ph¶i chuyÒn hå s¬ hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµ th«ng b¸o cho ®èi tîng khiÕu n¹i biÕt trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®¬n khiÕu n¹i. b) C¬ quan ThuÕ nhËn ®¬n khiÕu n¹i cã quyÒn yªu cÇu ngêi khiÕu n¹i cung cÊp c¸c hå s¬, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc khiÕu n¹i. NÕu ngêi khiÕu n¹i tõ chèi cung cÊp hå s¬, tµi liÖu mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× c¬ quan ThuÕ cã quyÒn tõ chèi xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vµ th«ng b¸o cho ®èi tîng biÕt lý do tõ chèi trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®¬n tõ chèi cung cÊp hå s¬, tµi liÖu hoÆc kÓ tõ ngµy cuèi cïng cña thêi h¹n ph¶i cung cÊp hå s¬, tµi liÖu. c) NÕu ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn ®èi tîng cã sù man khai, trèn nép lÖ phÝ tríc b¹ ®Ó ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u, sö dông tµi s¶n th× c¬ quan ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu tiÒn lÖ phÝ tríc b¹, tiÒn ph¹t trong thêi h¹n 5 n¨m trë vÒ tríc kÓ tõ ngµy ph¸t hiÖn cã sù khai man, trèn nép lÖ phÝ tríc b¹. Thêi h¹n nép tiÒn lÖ phÝ tríc b¹, tiÒn ph¹t chËm nhÊt kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy cã kÕt luËn hoÆc cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. d) §èi víi kho¶n lÖ phÝ tríc b¹, tiÒn ph¹t thu kh«ng ®óng quy ®Þnh ®· ®îc tËp trung vµo ng©n s¸ch nhµ níc th× c¬ quan ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm ®Ò nghÞ c¬ quan Tµi chÝnh ra lÖnh hoµn tr¶; C¨n cø vµo lÖnh hoµn tr¶ cña c¬ quan Tµi chÝnh, Kho b¹c nhµ níc thùc hiÖn xuÊt quü ng©n s¸ch hoµn tr¶ cho ®èi tîng. Thêi h¹n thùc hiÖn c¸c thñ tôc hoµn tr¶ tiÒn lÖ phÝ tríc b¹, tiÒn ph¹t kh«ng ®óng quy ®Þnh chËm nhÊt kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh xö lý cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. §èi tîng nép lÖ phÝ tríc b¹ vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lÖ phÝ tríc b¹ th× bÞ xö lý nh sau: a) Kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c thñ tôc kª khai lÖ phÝ tríc b¹ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i ®iÓm 4a, môc II Th«ng t nµy th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1, môc II Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC ngµy 22/9/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17/4/1996 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. b) Nép chËm tiÒn lÖ phÝ tríc b¹, tiÒn ph¹t so víi ngµy quy ®Þnh ph¶i nép ghi trªn th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹, sè tiÒn ph¹t ph¶i nép, mçi ngµy nép chËm cßn ph¶i nép ph¹t b»ng 0,1% (mét phÇn ngh×n) sè tiÒn chËm nép. c) Kh«ng nép ®ñ sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ theo quy ®Þnh th× kh«ng ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n. NÕu khai man, trèn nép lÖ phÝ tríc b¹ ®Ó ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u, sö dông tµi s¶n (nh: lËp ho¸ ®¬n, chøng tõ, hå s¬ sai víi thùc tÕ ph¸t sinh lµm
 15. 15 sai lÖch c¨n cø x¸c ®Þnh sè lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i nép; gi¶ m¹o chøng tõ, biªn lai nép lÖ phÝ tríc b¹; tÈy xo¸ chøng tõ, biªn lai nép lÖ phÝ tríc b¹ tµi s¶n cã gi¸ trÞ nhá thµnh tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín; th«ng ®ång víi c¸ nh©n kh¸c ®Ó trèn nép lÖ phÝ tríc b¹,.v.v.) th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t tiÒn tõ mét ®Õn ba lÇn sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ khai man, trèn nép; C¸c trêng hîp vi ph¹m nghiªm träng th× cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thñ tôc, thÈm quyÒn xö ph¹t, thu nép tiÒn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ lÖ phÝ tríc b¹ nªu t¹i ®iÓm nµy thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i môc III, môc IV Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC ngµy 22/9/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17/4/1996 cña ChÝnh phñ nªu trªn. 4. C¸n bé thuÕ vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lÖ phÝ tríc b¹ th× bÞ xö lý nh sau: a) Trêng hîp do thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm hoÆc do xö lý sai g©y thiÖt h¹i cho ngêi nép lÖ phÝ tríc b¹ th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i cho ngêi bÞ xö lý sai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cßn cã thÓ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b) Trêng hîp lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó chiÕm dông tr¸i phÐp tiÒn lÖ phÝ tríc b¹, tiÒn ph¹t hoÆc lµm sai lÖch hå s¬ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ lµm mÊt sè thu cña nhµ níc th× ph¶i hoµn tr¶ cho nhµ níc toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹, tiÒn ph¹t ®· chiÕm dông tr¸i phÐp hoÆc båi thêng toµn bé thiÖt h¹i do hµnh vi vi ph¹m g©y ra vµ tuú tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cßn cã thÓ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c) Trêng hîp lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó th«ng ®ång, bao che cho ngêi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ lÖ phÝ tríc b¹ hoÆc cã hµnh vi kh¸c vi ph¹m quy ®Þnh cu¶ ph¸p luËt vÒ lÖ phÝ tríc b¹ th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. C¬ quan, c¸n bé ThuÕ vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã c«ng ph¸t hiÖn c¸c vô vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lÖ phÝ tríc b¹ th× ®îc khen thëng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17/4/1996 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i môc V Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC ngµy 22/9/1998 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. IV- Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP ngµy 21/12/1999 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc thi hµnh lµ ngµy 01/01/2000. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tríc b¹ theo NghÞ ®Þnh sè 193/CP ngµy 29/12/1994 cña ChÝnh phñ tr¸i víi NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. C¸c tµi s¶n ®· kª khai lÖ phÝ tríc b¹ tríc ngµy 01/01/2000 vµ ®· cã th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ vÒ thêi h¹n ph¶i nép tiÒn tríc ngµy 1/1/2000 mµ ®Õn nay cha nép th× ®îc nép theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP vµ bÞ xö lý ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP tÝnh kÓ tõ ngµy ph¶i nép tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ghi trªn th«ng b¸o lÇn thø nhÊt. 2. Tæng côc ThuÕ, Kho b¹c nhµ níc, c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã tµi s¶n thuéc
 16. 16 ®èi tîng chÞu lÖ phÝ tríc b¹ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.
 17. 17 MÉu sè 01/LPTB Côc ThuÕ.......... Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Chi côc ............ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Tê khai lÖ phÝ tríc b¹ (Dïng cho tµi s¶n lµ nhµ, ®Êt) Tªn tæ chøc, c¸ nh©n cã tµi s¶n tríc b¹: §Þa chØ: Sè chøng minh th (hoÆc hé khÈu) Ngµy cÊp / / N¬i cÊp ChØ tiªu kª khai PhÇn tù kª khai PhÇn kiÓm tra x¸c ®Þnh 1. VÞ trÝ nhµ, ®Êt - Sè - Ngâ, hÎm - §êng phè, th«n (tæ) 2. §Êt - L« ®Êt sè - Sè ®Þa chÝnh - DiÖn tÝch ®Êt (m2) - Gi¸ 1m2®Êt - Gi¸ trÞ khu ®Êt 3. Nhµ - Lo¹i nhµ - CÊp nhµ - H¹ng nhµ - DiÖn tÝch nhµ (m2) - ChÊt lîng nhµ (%) - Gi¸ 1m2 nhµ - Gi¸ trÞ nhµ 4. Tæng gi¸ trÞ nhµ vµ ®Êt 5. Nguån gèc tµi s¶n: - Nhµ - §Êt: - Tæ chøc, c¸ nh©n giao tµi s¶n: Ngµy / / - §Þa chØ: - Ngµy lµm giÊy tê chuyÓn dÞch tµi s¶n: - GiÊy tê kÌm theo: Thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ hay kh«ng ph¶i nép (Ghi râ lý do): Chñ tµi s¶n cam ®oan néi dung kª khai lµ X¸c nhËn cña ngêi kiÓm tra tµi ®óng s¶n Ngµy...th¸ng....n¨m 200... Ngµy .... th¸ng....n¨m 200... Hä tªn, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu (NÕu lµ tæ Ký tªn, ghi râ hä tªn
 18. 18 chøc) PhÇn tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ cña c¬ quan thuÕ (C¨n cø ®Ó ra th«ng b¸o nép tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ theo tê khai mÉu sè 01/LPTB) 1. TrÞ gi¸ tµi s¶n tÝnh lÖ phÝ tríc b¹: ®ång (ViÕt b»ng ch÷: ____________________________________________ Trong ®ã §¬n gi¸ (®/m2) DiÖn tÝch (m2) Thµnh tiÒn (®ång) - §Êt: ____________ ____________ ______________ - Nhµ: 2. Sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i nép: ®ång (ViÕt b»ng ch÷: __________________________________________ ) 3. Sè tiÒn ph¹t ph¶i n«p nÕu cã: ®ång (ViÕt b»ng ch÷: ___________________________________________ ) Nguyªn nh©n ph¹t: 8. Kh«ng thu lÖ phÝ tríc b¹: - C¨n cø: - Lý do kh«ng thu: C¸n bé tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ Thñ trëng c¬ quan ThuÕ duyÖt Ngµy .... th¸ng....n¨m 200 Ngµy ... th¸ng....n¨m 200 Ký tªn, ghi râ hä tªn Ký tªn, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu
 19. 19 MÉu sè 02/LPTB Côc ThuÕ...... Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Chi côc ........ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Tê khai lÖ phÝ tríc b¹ (Dïng cho tµi s¶n lµ « t«, xe g¾n m¸y, tµu thuyÒn, sóng s¨n, sóng thÓ thao) Tªn tæ chøc, c¸ nh©n cã tµi s¶n tríc b¹: §Þa chØ: ChØ tiªu kª khai PhÇn tù kª khai PhÇn kiÓm tra x¸c ®Þnh - Lo¹i tµi s¶n - Tªn hiÖu tµi s¶n - Níc s¶n xuÊt - N¨m s¶n xuÊt - Dung tÝch xi lanh - Träng t¶i (c«ng suÊt) - Sè chç ngåi (PT chë kh¸ch) - ChÊt lîng tµi s¶n (%) - Sè khung - Sè m¸y - BiÓn kiÓm so¸t - Sè ®¨ng ký - TrÞ gi¸ tµi s¶n Nguån gèc tµi s¶n: - Tæ chøc, c¸ nh©n giao tµi s¶n: Ngµy / / - §Þa chØ: - Ngµy lµm giÊy tê chuyÓn dÞch tµi s¶n: - GiÊy tê kÌm theo: §èi tîng kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ (Ghi râ lý do): Chñ tµi s¶n cam ®oan néi dung kª khai lµ ®óng X¸c nhËn cña ngêi kiÓm tra Ngµy...th¸ng....n¨m 200... Ngµy .... th¸ng....n¨m 200... Hä tªn, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu (NÕu lµ tæ Ký tªn, ghi râ hä tªn chøc)
 20. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng b¸o nép lÖ phÝ tríc b¹ cña c¬ quan thuÕ (Theo tê khai mÉu sè 02/LPTB) 1. TrÞ gi¸ tµi s¶n tÝnh lÖ phÝ tríc b¹: ®ång (ViÕt b»ng ch÷: ____________________________________________ C¨n cø tÝnh: 2. Sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i nép: ®ång (ViÕt b»ng ch÷: __________________________________________ ) 3. Sè tiÒn ph¹t ph¶i n«p nÕu cã: ®ång (ViÕt b»ng ch÷: ___________________________________________ ) Nguyªn nh©n ph¹t: 4. §Þa ®iÓm nép: 5. Thêi h¹n nép tríc ngµy th¸ng n¨m Qu¸ thêi h¹n trªn nÕu kh«ng nép ®ñ sÏ bÞ xö lý ph¹t theo luËt ®Þnh 6. Sè tµi kho¶n nép lÖ phÝ tríc b¹: cña më t¹i Kho b¹c Nhµ níc 7. Hå s¬ kÌm theo: 8. Kh«ng thu lÖ phÝ tríc b¹: - C¨n cø: - Lý do kh«ng thu: Ngµy..... th¸ng..... .n¨m..... C¸n bé tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ Thñ trëng c¬ quan thuÕ Ký tªn, ghi râ hä tªn duyÖt Ký tªn, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2