Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 52/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

73
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 52/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện miễn thuế, lệ phí đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 52/2000/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 52 /2000/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N MI N THU , L PHÍ Đ I V I CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) Căn c Lu t thu , pháp l nh thu ; Căn c Ngh đ nh s 87/CP ngày 05/8/1997 c a Chính ph ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); Căn c Quy t đ nh s 211/1998/QĐ-TTG ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án s d ng v n ODA t i Vi t Nam; B Tài chính hư ng d n th c hi n mi n thu , l phí đ i v i các chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA t i Vi t nam (dư i đây g i t t là Chuyên gia nư c ngoài) quy đ nh t i Quy ch chuyên gia nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t đ nh s 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph như sau: I. MI N THU , L PHÍ Đ I V I CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI Chuyên gia nư c ngoài đư c mi n n p các lo i thu , l phí dư i đây: 1. Thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, thu giá tr gia tăng đ i v i hàng hoá nh p kh u là hành lý cá nhân c a Chuyên gia nư c ngoài và ngư i thân theo đ nh m c qui đ nh t i Ngh đ nh s 17/CP ngày 6/2/1995, Ngh đ nh s 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1999 c a Chính ph v tiêu chu n hành lý mi n thu c a khách xu t nh p c nh. 2. Đ i v i Chuyên gia nư c ngoài đư c phép lưu trú t i Vi t nam t 183 ngày tr lên: 2.1. Đư c mi n n p thu nh p kh u đ i v i: - Hàng hoá nh p kh u thu c danh m c t đi m 2 đ n đi m 16 c a Ph l c s II đính kèm Quy ch chuyên gia nư c ngoài (ch mi n thu l n đ u nh p kh u). - 01 ô tô t 12 ch ng i tr xu ng và 01xe g n máy dư i 175 cm3 t m nh p kh u. - 01 ô tô t 12 ch ng i tr xu ng và 01 xe g n máy dư i 175 cm3 t m nh p kh u đ thay th ô tô, xe máy t m nh p kh u đã đư c mi n thu nh p kh u trong trư ng h p b tai n n, hư h ng không th s a ch a đư c, b m t không do l i c a Chuyên gia
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nư c ngoài ho c trong trư ng h p Chuyên gia nư c ngoài đư c phép lưu trú t i Vi t Nam t năm th 4 tr đi. 2.2. Đư c mi n n p thu tiêu th đ c bi t đ i v i hàng hoá nh p kh u thu c đ i tư ng ch u thu tiêu th đ c bi t, nêu t i đi m 2.1, M c I Thông tư này. 2.3. Không ph i n p thu giá tr gia tăng đ i v i hàng hoá nh p kh u thu c đ i tư ng ch u thu giá tr gia tăng, nêu t i đi m 2.1, M c I Thông tư này. 2.4. Đư c mi n n p l phí trư c b khi đăng ký quy n s d ng đ i v i tài s n là ô tô, xe g n máy t m nh p kh u nêu t i đi m 2.1, M c I Thông tư này. 3. Đư c mi n thu thu nh p cá nhân đ i v i thu nh p c a Chuyên gia nư c ngoài và ngư i thân t vi c th c hi n chương trình, d án ODA t i Vi t Nam, trong th i gian làm vi c Vi t Nam. II. H SƠ,TH T C MI N THU , L PHÍ 1. Đ i v i hàng hoá nh p kh u là hành lý cá nhân: Cơ quan H i quan nơi Chuyên gia nư c ngoài và ngư i thân làm th t c nh p kh u th c hi n các ưu đãi mi n thu , không thu thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, thu GTGT đ i v i hàng hoá là hành lý cá nhân như hư ng d n t i Thông tư s 07/1998/TT-TCHQ ngày 14/10/1998 c a T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 17/CP, Ngh đ nh s 79/1998/NĐ-CP c a Chính ph v tiêu chu n hành lý mi n thu c a khách xu t nh p c nh và Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT. 2. Đ i v i hàng hoá nh p kh u c a Chuyên gia nư c ngoài đư c phép lưu trú t i Vi t nam t 183 ngày tr lên nêu t i đi m 2, m c I Thông tư này: 2.1. Chuyên gia nư c ngoài ph i xu t trình v i cơ quan H i quan nơi nh p kh u h sơ đ không ph i n p thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t ho c thu giá tr gia tăng bao g m: - Công văn c a cơ quan ch qu n d án đ ngh không thu thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, thu giá tr gia tăng đ i v i hàng hoá nh p kh u c a Chuyên gia nư c ngoài; - Xác nh n c a B K ho ch và Đ u tư là Chuyên gia nư c ngoài tham gia th c hi n chương trình, d án ODA, trong đó: nêu rõ tên, qu c t ch, s h chi u, th i h n lưu trú t i Vi t nam, thu nh p t vi c th c hi n chương trình d án t i Vi t nam, danh sách ngư i thân đi kèm ... (b n sao có đóng d u c a cơ quan ch qu n d án); - Biên b n ho c xác nh n c a cơ quan công an ho c cơ quan b o hi m nơi x y ra tai n n ho c m t c p xe ô tô, xe g n máy t m nh p kh u không ph i n p thu - b n sao có đóng d u c a cơ quan ch qu n d án (áp d ng đ i v i trư ng h p ô tô t m nh p kh u không ph i n p thu b m t c p ho c hư h ng không s a ch a đư c).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Các gi y t ch ng minh ngu n g c h p l c a hàng hoá nh p kh u. Cơ quan H i quan nơi chuyên gia nư c ngoài làm th t c nh p kh u th c hi n không thu thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, thu giá tr gia tăng và ghi rõ t i T khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u " hàng hoá đư c mi n thu theo Quy ch chuyên gia nư c ngoài" 2.2. H sơ xu t trình v i cơ quan Thu đ a phương nơi đ t tr s c a cơ quan th c hi n d án đ không ph i n p l phí trư c b gi ng như h sơ xu t trình v i cơ quan H i quan nêu t i đi m 2.1 M c II Thông tư này và b sung Gi y phép t m nh p kh u tái xu t kh u đ i v i ô tô, xe g n máy t m nh p kh u do cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p kh u c p. Cơ quan thu th c hi n không thu l phí trư c b đ i v i ô tô, xe máy c a Chuyên gia nư c ngoài và ghi rõ lý do không thu thu trư c b t i T khai l phí trư c b : "Đ i tư ng đư c mi n n p l phí trư c b theo Quy ch chuyên gia nư c ngoài". 3.Đ i v i thu nh p t vi c th c hi n chương trình, d án t i Vi t Nam: Chuyên gia nư c ngoài xu t trình v i cơ quan Thu đ a phương nơi đ t tr s c a cơ quan th c hi n d án h sơ đ đư c mi n thu thu nh p cá nhân bao g m: - Công văn c a cơ quan ch qu n d án, đ ngh không thu thu thu nh p cá nhân đ i v i thu nh p t vi c th c hi n, chương trình d án ODA c a Chuyên gia nư c ngoài; - Xác nh n c a B K ho ch và Đ u tư là Chuyên gia nư c ngoài tham gia th c hi n chương trình, d án ODA, trong đó: nêu rõ tên, qu c t ch, s h chi u, th i h n làm vi c t i Vi t nam, s thu nh p nh n đư c, danh sách ngư i thân đi kèm ... (b n sao có đóng d u c a cơ quan ch qu n d án); - Các tài li u liên quan đ n thu nh p không ph i n p thu c a Chuyên gia nư c ngoài. Cơ quan thu th c hi n không thu thu thu nh p cá nhân đ i v i thu nh p t vi c th c hi n chương trình, d án t i Vi t nam c a Chuyên gia nư c ngoài và c p gi y xác nh n mi n thu thu nh p cá nhân cho chuyên gia nư c ngoài (theo m u đính kèm Thông tư này). III. TRUY THU THU Ô tô, xe g n máy t m nh p kh u không ph i n p thu , khi h t th i h n làm vi c t i Vi t nam ph i tái xu t, n u s d ng sai m c đích ho c như ng bán t i Vi t Nam ph i truy n p thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t ho c thu GTGT theo qui đ nh hi n hành c a pháp lu t v thu , tr trư ng h p chuyên gia nư c ngoài như ng bán ô tô, xe g n máy t m nh p kh u cho đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi mi n tr khác theo Quy ch Chuyên gia nư c ngoài ho c đ i tư ng mi n tr ngo i giao thay th tiêu chu n đư c phép nh p kh u. Trong th i h n 2 ngày làm vi c k t ngày như ng bán, chuyên gia nư c ngoài ph i th c hi n th t c kê khai truy n p thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t ho c thu GTGT đ i v i hàng như ng bán. Th t c kê khai, các căn c xác đ nh s thu nh p
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kh u, thu tiêu th đ c bi t truy thu theo hư ng d n t i Thông tư s 172/1998/TT- BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. Căn c tính thu GTGT truy thu là giá như ng bán bao g m c thu nh p kh u và thu su t thu GTGT theo quy đ nh c a Lu t thu GTGT đ i v i m t hàng như ng bán thu c đ i tư ng ch u thu GTGT. Cơ quan H i quan ti p nh n h sơ kê khai truy n p thu th c hi n vi c ki m tra h sơ, xác đ nh s thu ph i truy thu và thu ti n thu vào ngân sách Nhà nư c. Chuyên gia nư c ngoài mua l i ô tô, xe g n máy không ph i n p thu , l phí trư c b như hư ng d n t i đi m 2, M c I Thông tư này. H sơ xu t trình v i cơ quan thu đ không ph i n p l phí trư c b không có các ch ng t đ i v i hàng hoá nh p kh u và thay th b ng gi y chuy n như ng có xác nh n c a cơ quan ch qu n d án. IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Chuyên gia nư c ngoài đã đư c B K ho ch và Đ u tư c p gi y xác nh n Chuyên gia nư c ngoài trư c khi ban hành Thông tư này đư c mi n thu , l phí trư c b như hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p các Chuyên gia nư c ngoài thu c đ i tư ng không ph i n p thu , l phí trư c b như qui đ nh t i Thông tư này, nhưng đã n p thì s đư c hoàn l i. Vi c hoàn l i s thu , l phí đã n p th c hi n như qui đ nh c a pháp lu t v thu hi n hành. Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c, đ ngh các đơn v báo cáo B Tài chính đ xem xét, quy t đ nh. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) T ng c c thu C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C THU T NH... Đ c l p - T do - H nh phúc .... , ngày tháng năm GI Y XÁC NH N MI N THU THU NH P CÁ NHÂN Đ I V I THU NH P T VI C TH C HI N, CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA VI T NAM C A CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI Kính g i: (tên Cơ quan ch qu n d án ) Căn c qui đ nh t i kho n 2 Đi u 7 c a Quy ch chuyên gia nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t đ nh s 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c hư ng d n t i Thông tư s ... ngày... c a B Tài chính hư ng d n th c hi n mi n thu , l phí đ i v i chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA);
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Căn c đ ngh c a ... ( tên cơ quan ch qu n d án) t i công văn s ... ngày tháng năm và h sơ đính kèm v vi c mi n thu thu nh p cá nhân cho ông/bà ... là Chuyên gia nư c ngoài theo Qui ch chuyên gia nư c ngoài. C c thu t nh... xác nh n ông/bà... qu c t ch:..., s h chi u..., đư c mi n thu thu nh p cá nhân t i Vi t nam đ i v i s thu nh p là:..., do th c hi n chương trình, d án ODA t i Vi t Nam trong kho ng th i gian t ... đ n.... . Nơi nh n: C C TRƯ NG C C THU T NH... - Như trên (Ký tên, đóng d u) - Cá nhân (chuyên gia nư c ngoài) - Lưu:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2