intTypePromotion=1

Thông tư 61/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
78
lượt xem
3
download

Thông tư 61/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 61/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 61/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  61/2003/TT­B T C  n g µ y    c S 23 th¸ng 6 n¨ m   2003 h í ng  d É n  x © y  d ù n g  d ù  to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m  2004 Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 15/2003/CT­ TTg  µy  th¸ng 6  ng 12    n¨m 2003  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ     éivµ   t  ph v vi x d k ho     i     ­x∙h   dù    ©n  to¸nng s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2004; Bé   µi chÝnh  íng  Én    T  h d c«ng    ¸nh  t¸c® gi¸t×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n    h th hi ng s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2003  µ  ©y  ùng  ù  vx d d to¸n  ng©n  s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2004    nh sau:   A. ® ¸ n h gi¸ × nh h × n h  th ù c hi Ö n    t n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  2 0 03: § Ó   ¶m   ® b¶o  µn  µnh  Ö m  ô  ho th nhi v NSNN   ∙  îcQuèc  éiquyÕt  nh, ®®   h  ®Þ   c¸c Bé,  ¬    c quan  trung  ng  µ    a   ¬ng    vµo  ôc    Ö m   ô  ¬ v c¸c ®Þ ph c¨n cø  m tiªu,nhi v ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ  ù        ©n   i     ­ x∙h   d to¸nthu,ching s¸ch n¨m    2003  ∙  îcThñ  ®®  t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph giao,ph¸thuy  ÷ng  Õt      nh k qu¶  quan  äng  ∙  t ® îc cña    tr ® ®¹     6 th¸ng ®Ç u     n¨m, trong 6      th¸ng cuèin¨m      2003  Ëp  t trung thùc hiÖn  y          ®Ç ®ñ c¸c gi¶iph¸p  ∙        ® ®Ò ra theo  NghÞ   Õt  è  quy s 09/2002/QH11  Ò   ù    ©n  v d to¸nng s¸ch  nhµ  níc n¨m  2003 cña Quèc  héi,  NghÞ  quyÕt sè  02/2003/NQ­CP  ngµy  17/01/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng, gi¶iph¸p  ñ  Õu  Çn  Ëp  c Ch ph v m s ch tr    ch y c t trung chØ  o  ùc hiÖn  Öm   ô    iÓnkinh tÕ      éin¨m    ®¹ th   nhi v ph¸ttr     ­ x∙h   2003.PhÊn    ®Êu  µn  µnh  îtmøc  µn  Ön    ho th v  to di c¸c chØ    Ö m   ô    iÓn kinh tÕ    tiªunhi v ph¸ttr    ­ x∙héi,    NSNN,  ¹oc¬  ë  ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  ètnhiÖ m  ô  Õ   ¹ch kinh tÕ  t  sx d v th   t  v k ho     ­x∙héi, µichÝnh         t NSNN   n¨m 2004. I.  §¸nh gi¸ × nh  × n h   ù c hi Ö n    t h th thu N S N N  n¨ m  2003  lµ m  c ¬  s ë  l Ë p d ù  to¸n thu N S N N  n¨ m  2004: 1.Tæ     chøc  ùc hiÖn  Öm  ô    th   nhi v thu NSNN   th¸ngcuèin¨m  6      2003: Trªn c¬  ë  Õt    s k qu¶  chøc  ¸nh    ×nh  ×nh    tæ  ® gi¸t h thu NSNN   th¸ng ®Ç u   6    n¨m,  ©n   Ých  â  ph t r c¸c nguyªn  ©n  ñ  nh ch quan, kh¸ch    quan  t¨ng,gi¶m      thu NSNN       vµ  ùc  Ön  ètc¸c biÖn  ®Ó ®Ò ra  th hi t     ph¸p  chøc  tæ  thu  th¸ng cuèi 6      n¨m:     ­ Thùc  Ön    hi thu  ,  Þp  êic¸c kho¶n  Õ, phÝ,  Ö  Ý,    ®ñ k th     thu   l ph c¸c kho¶n  thu tõ®Êt  ai vµ       ®   thu kh¸cvµo  ©n    ng s¸ch theo ®óng      quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;     t¨ngcêng    Ön    c¸c bi ph¸p  èng  î ®äng  Õ, xö  ýnghiªm  ch n  thu   l   minh    êng  îp c¸c tr h  chiÕm  ông  d hoÆc   ÷l¹nguån    gi     i thu ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n  ­ TËp    trung lùcl ng c¸n bé  ùc hiÖn     î     th   c«ng    t¸cthanh    Óm      i tra,ki trac¸c®è   t ng nép  Õ,ph¸thiÖn,xö  ýkÞp  êim äi  µnh    î  thu       l  th   h vigian lËn,c¸cviph¹m         ph¸p  luËtvÒ   Õ, t¨ng cêng    thu     c«ng    Óm       nh  µ  chøc  håi kÞp  t¸cki trax¸c ®Þ v tæ  thu    thêi  y    ,®Ç ®ñ cho  NSNN   è  Òn hoµn  Õ    Þgiat¨ng®∙  Þ  s ti   thu gi¸tr       b gian lËn.    ­ Phèihîp chÆt  Ïgi÷a c¸cc¬       ch       quan  Õ,    Thu H¶i quan,§Þa  Ýnh,Qu¶n    ch   lýthÞ  êng, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i,c¬    tr   h th m   quan  Qu¶n  ý®¨ng  ý  l  k kinh doanh, c¬     
 2. 2 quan  ¹ivô,c¬  ngo     quan  qu¶n  ýxuÊt nhËp  l    c¶nh  . .. trong viÖc    cung  Êp  y   c ®Ç ®ñ,  Þp  êic¸ctµiliÖu,th«ng    ã  ªnquan  n   i t ng nép  Õ  k th         tinc li   ®Õ ®è  î   thu cho  ¬  c quan  Õ    ã  ¬  ë  ôc  ô  thu ®Ó c c s ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýthu thuÕ  thiÖu    l    ®¹   qu¶ cao. ­ Thùc  Ön    hi giao  t,cho  ®Ê   thuª®Êt    theo  ¬ng  ph thøc  u     Òn  ö  ®Ê gi¸quy s dông  t  ®Ê theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 22/2003/Q§­ BTC   µy  ng 18/2/2003  ña  é   ­ c B tr ëng  é   µi chÝnh  Ò   ¬  Õ   µichÝnh  BT  v c ch t   trong viÖc  ö  ông  ü  t  ¹ovèn    sd qu ®Ê t   x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,nh»m     ng, ®Çy    d c s h    thu ®ó   ®ñ cho  ©n  ng s¸ch nhµ  íc.   n ­  èi hîp  Ph   chÆt  Ï víic¸c tæ  ch       chøc    éi,x∙ héi ­  x∙ h       nghÒ   nghiÖp..  µ  .v chÝnh  Òn  a   ¬ng    Êp, t¨ng cêng  quy ®Þ ph c¸c c     qu¶n  ýchÆt  Ïc¸c ho¹t®éng  l  ch       v¨n  ãa, nghÖ   Ët vµ    Þch  ô  h  thu   c¸c d v v¨n  ho¸  x∙ héi mang   Ýnh  Êt  ­      t ch kinh   doanh    ®Ó qu¶n  ýc¸c kho¶n  nhËp  l    thu  ph¸tsinh,thu  Õ  Þp  êit¹  èc"     thu k th   i "g   ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt®èi víi ÷ng         nh kho¶n    Ëp  éc diÖn  Þu  thu nh thu   ch thuÕ  ña    ©n  c c¸ nh tham      ×nh  gia c¸c h thøc trªn,  cÇu    n  Þ, tæ  yªu  c¸c ®¬ v   chøc  ph¶i thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  nh   Êu  õ tiÒn  Õ   ®Þ kh tr   thu ph¶i nép    ép  µo    ®Ó n v ng©n  s¸ch nhµ  íctr ckhichitr¶thu nhËp    n   í          cho    i t ng. c¸c®è  î ­ §Èy  ¹nh  Öc    m vi tuyªn truyÒn, gi¶ithÝch,híng  Én  i  îng  ép  Õ         d ®è t n thu ®Ó   äi  chøc,c¸nh©n  Óu  â c¸cchÝnh  m tæ     hi r     s¸ch thuÕ,c¸cqui®Þnh  Ò   Ýnh        vt thuÕ, kª khaithuÕ  µ  ép  Õ  Þp  êivµo  ©n       v n thu k th   ng s¸ch nhµ  íctheo  Õ       n  ch ®é quy  nh. ®Þ   ­§èivíi      c«ng      Õ  õho¹t®éng  ÊtnhËp  Èu: t¸cthu thu t     xu   kh   +  ôc  C H¶i quan c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ t¨ng cêng    kiÓm     Öc  ùc hiÖn  Ët thuÕ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    Þ travi th   Lu   xu     nh kh   gi¸tr   giat¨ng.   +  Èy  § nhanh  Öc  dông  vi ¸p  c«ng  nghÖ   th«ng    tintrong c«ng      t¸cqu¶n  ý l  xuÊt nhËp  Èu  µ    Õ  µng    Êt nhËp  Èu  ¹    öa  Èu; t¨ng   kh v thu thu h ho¸ xu   kh t i c kh     c¸c cêng c«ng    èng  t¸cch bu«n  Ëu,kiÓm     l  trasau  th«ng quan  µ  «n  c    åi v® ®è thu h   nh÷ng  kho¶n  î  ng  µo  n ®ä v NSNN;  ©ng  n cao tr¸ch nhiÖ m   µ  Ëp    v t trung   gi¶i quyÕt  ÷ng  íng  ¾ c   nh v m ph¸tsinh ®Ó   ¹o thuËn  î cho  ¹t®éng  Êt nhËp      t  l i ho   xu   khÈu. 2. §¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  gi¸t h th hi thu NSNN  n¨m 2003  µm  ¬  ë  ©y  l csx dùng  ù      d to¸nthu NSNN  n¨m  2004:  C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ùc hiÖn    th¸ng ®Ç u   cø  t h th   thu 6    n¨m, ®¸nh    Õt      gi¸k qu¶ thu n¨m  2003    ¬  ë  ùc  Ön    Ön  trªnc s th hi c¸c bi ph¸p  Ên  u   µn  µnh  µ  ph ®Ê ho th v hoµn  µnh  îtmøc   ù  th v  d to¸n ® îc giao  ¹     ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 158/2002/Q§­BTC   ngµy  24/12/2002  ña  é   ëng  é   µi chÝnh; trong ®ã   Ëp  c B tr BT      t trung ph©n  Ých    t m ét  è  éidung  sn  sau: ­ X¸c  nh  â  è  Òn  Õ  ån  ng  ®Þ r s ti thu t ®ä n¨m 2002 chuyÓn  sang, sè      thu ph¸tsinh trong n¨m, ®¶m           b¶o    ,  Þp  êitrong n¨m  thu ®ñ k th     2003, kh«ng    î   ®Ó n   ®äng  chuyÓn  thu  sang n¨m 2004    Õ     tr¸ ch ®é quy  nh.  Ó m     ö  ý,xö  i ®Þ Ki trax l   ph¹t ®èi  íinh÷ng  n   Þ,  nh©n  ù    Õm   ông    v  ®¬ v c¸  t ý chi d c¸c kho¶n  ph¶i nép    NSNN   ö  ông  µo    Öc  sd v c¸c vi kh¸c,nghiªm  Ê m   Öc  Õm   ông  ©n    c vi chi d ng s¸ch  ®Ó   u  , thùc hiÖn  ng  ®Ç t    ®ó NghÞ   Õt  è  quy s 02/2003/NQ­   µy  CP ng 17/1/2003  cña  Ýnh  ñ    Õt  Ch ph kiªn quy kh«ng  ö  ýghi thu,ghi chi®èi  íinh÷ng  x l          v  kho¶n  thu ph¶inép  ©n      ng s¸ch.Tõ    n¨m  2003  ñ tr ng  ¬  th   ë c quan  Õ thu ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m   ö  ýkÞp  êi, x l  th  kh«ng    n  Þ  ®Ó ®¬ v s¶n  Êt kinh doanh  éc  ¹m    xu     thu ph vi
 3. 3 qu¶n  ýchiÕm   ông  l  d kho¶n  Õ    u    thu ®Ó ®Ç t hoÆc   ö  ông  µo  Öc  sd v vi kh¸c tr¸    i chÕ     ®é quy  nh. ®Þ   ­ Ph ©n  Ých      t c¸c nguyªn nh©n    ng  n   Õt    t¸c®é ®Õ k qu¶  ùc hiÖn      th   thu n¨m 2003: T×nh  ×nh  ùc hiÖn  víikÕ   ¹ch  i  íic¸c chØ     Ò     h th   so    ho ®è v     tiªuv s¶n îng l  s¶n  È m   ñ  Õu, s¶n  Êtvµ    ô,gi¸thµnh,gi¸b¸n,… ph ch y   xu   tiªuth        ­ Ph ©n  Ých    t ¶nh  ëng  ña  Õ   ,  Ýnh  h c ch ®é ch s¸ch bæ     sung,söa  æi  i    ® ®è víi ån      a  µn.  ngu thu trªn®Þ b a.§èivíi      khu  ùc  v doanh  nghiÖp  µ  íc: nh n ­ §¸nh    ©n  Ých  ×nh  ×nh  ùc  Ön  ¾p   Õp  ¹  gi¸,ph t t h th hi s x lidoanh nghiÖp  nhµ  íc,® æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng  n  m   i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc nh n   theo ChØ   Þ  è    th s 01/2003/CT­ TTg  µy  ng 16/1/2003 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph ­  ¾ m   ¾c  ×nh  ×nh  N ch t h s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  c c¸c  doanh  nghiÖp;  thùc tr¹ngvèn    µis¶n, c«ng  î,biÕn  ng        ­t     n  ®é t¨ng gi¶m  Ò   v nguyªn    µis¶n  gi¸t   cè  nh,    ®Þ c¸c n¨ng  ùcs¶n  Êt míit¨ngthªm    è  îng lao ®éng    Òn ¬ng    l  xu       ­S l     ­ Ti l ­ Doanh        Ý  thu ­ Chi ph s¶n  Êt ­ C¸c  nh  xu     ®Þ møc  kinh tÕ  ü  Ët­ T×nh  ×nh    k thu     h s¶n  Êt vµ    ô  xu   tiªuth s¶n  È m   ñ  Õu­  îinhuËn  ùc  Ön  µ    ph ch y L  th hi v c¸c kho¶n  nép  ©n  ng s¸ch.Nh÷ng  ã    kh kh¨n vµ  Ën  îtrong n¨m    thu l   i   2003  µ  v kh¶  n¨ng    ph¸t tr Óntrong n¨m  i    2004. b.§èivíi      khu  ùc  v c«ng  ¬ng  th nghiÖp  µ  Þch  ô  µiquèc  vd v ngo   doanh: §èi víikhu  ùc  µy  Çn  ¸nh       vnc ® gi¸theo    ¹  i  îng:doanh  hai lo i®è t   nghiÖp  ngoµiquèc    doanh  µ  é    Ó  v h c¸th s¶n  Êtkinhdoanh xu     ­ Doanh    nghiÖp  µi quèc  ngo   doanh: n ¾ m   ¾c  è îng,quy    u  ,   ch sl   m« ®Ç t  kÕt qu¶, hiÖu    qu¶ s¶n  Êt kinh doanh  ña  µn  é    xu     c to b c¸c doanh  nghiÖp    trªn ®Þa  µn,nhÊt lµnh÷ng  n  Þ  îcthµnh  Ëp míitrong n¨m  b     ®¬ v ®   l     theo LuËt doanh      nghiÖp,trong ®ã   è  n  Þ  ∙  ¨ng  ý  sè  Õ; sè      s ®¬ v ® ® k m∙  thu   doanh  nghiÖp  ∙    ® gi¶i thÓ,ph¸ s¶n     hoÆc   Ê m     ¹t®éng. ch døtho     ­ Hé     s¶n  Êt kinh doanh: Sè   i îng  xu       ®è t n¨m  2002  ép  Õ  n thu theo  ¬ng  ph ph¸p  n  nh  Ê ®Þ chuyÓn sang  ép  Õ  n thu theo  ¬ng  ph ph¸p  khai;sè  i îng kª    ®è t   nép  Õ  thu theo  ¬ng  ph ph¸p  ùctiÕp chuyÓn  tr     sang  ép  Õ  n thu theo  ¬ng  ph ph¸p  khÊu  õ. è  é  tr   h kinhdoanh  ∙  ùc hiÖn  ë     S   ® th   m sæ s¸ch kÕ     to¸n. §¸nh    ×nh  ×nh    gi¸t h kª khaivµ  ép  Õ  ña    i îng  ép  Õ; kÕt    n thu c c¸c ®è t n thu   qu¶  ùc hiÖn  Ön  th   bi ph¸p kiÓm    Õ    Þgia t¨ng®Ç u   µo,thuÕ    Þ   so¸tthu gi¸tr       v  gi¸tr   giat¨ng®Ç u        ra,doanh  è,chiphÝ  µ    Ëp  Þu  Õ,so  s   v thu nh ch thu   s¸nh víi    n¨m  ­ tr íc.   §¸nh    gi¸møc     Êt thu  i  íikhu  ùc  µy, ph©n  Ých  ¸nh    â  ®é th   ®è v   vn  t ® gi¸r nguyªn nh©n  µ      v gi¶iph¸p kh ¾c  ôc.   ph c.§èivíi      khu  ùc  v doanh  nghiÖp  ã  èn  u   nícngoµi: c v ®Ç t    ­ Tæng   è  s doanh  nghiÖp  ∙  îc cÊp  Êy  Ðp,  è  ®®  gi ph s cßn  Öu  ùc,sè  hi l   giÊy  Ðp  Õt  Öu  ùc;trong  :  è  ∙  i  µo  ph h hi l   ®ã s ® ® v s¶n  Êt  xu kinh  doanh, sè    doanh  nghiÖp  ang  ©y  ùng, sè  ® x d   doanh  nghiÖp  a  iÓn  ch tr khai ®Õ n     n¨m  2003  µ  v kh¶  n¨ng    iÓnn¨m  ph¸ttr   2004.Sè    doanh  nghiÖp  ang  ® trong thêigian      u  ∙imiÔn, gi¶m  Õ  ®    thu n¨m  2004  µ    v c¸cn¨m  Õp theo. ti   ­ Tæng   è    ng,    s lao ®é tæng  ü  Òn ¬ng, doanh      Ý   µ  Öu  qu ti l   thu,chiph v hi qu¶  s¶n  Êtkinhdoanh. xu    
 4. 4 d.  èi víithuÕ   ö  ông  t  §   sd ®Ê n«ng  nghiÖp: Trªn  ¬  ë    é  Õ   ö    c s sæ b thu s dông  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ¸nh    Õt  ® gi¸k qu¶  khaith¸cthªm  Ön  Ých  n   ¹n     di t ®Õ h chÞu  Õ  µo    é  Õ; viÖc  ùc hiÖn  Ôn  Õ  thu v sæ b thu   th   mi thu theo  NghÞ   Õt  ña  quy c Quèc  éikho¸ XI  ú  äp  3; viÖc  h    k h thø    qu¶n  ýthu thuÕ    i t ng kh«ng  l    c¸c ®è  î   ph¶i   lµ n«ng  ©n  ã    d c tham   gia s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, hé  Ëp  Ó  µ  é  ã  Ön    t th v h c di tÝch  t  ®Ê s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp  îth¹n ®iÒn. v      e. Thu  Òn thuª®Êt:Tæng  îp diÖn  Ých  t  ∙  Ëp bé      ti       h  t ®Ê ® l   ®Ó qu¶n  ýthu l    so  íi ü  t  v  qu ®Ê cho        a   µn  thuªë trªn®Þ b qu¶n  ý.§¸nh    ×nh  ×nh  iÓn khai l  gi¸t h tr     qu¶n  ýthu tiÒn  l    cho thuª®Êt,gi¸®Êt       cho thuªvµ  Ön  Ých  éc  Ön  ép    di t thu di n tiÒn thuª®Êt.T×nh  ×nh  î ®äng    a   µn. Ph ©n  Ých  â nguyªn nh©n      h n  trªn®Þ b   t r    vµ  ùc hiÖn  Þp  êic¸cgi¶i th   k th       ph¸p kh ¾c  ôc.   ph g. PhÝ   µ  Ö  Ý: §¸nh    ×nh  ×nh  nép  Ý,  Ö  Ý   ña        v l ph   gi¸t h thu  ph l ph c c¸c tæ chøc    ë Trung  ng, tØnh, huyÖn,    ã  phÝ, lÖ  Ý   ¬    x∙ c thu    ph theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/2002/N§­   µy  CP ng 3/6/2002  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õtthihµnh  ®Þ chi ti     Ph¸p  Önh  Ý  µ  Ö  Ý: Tæng  îp ®¸nh    y    Ò   è    è  îcphÐp  l ph v l ph   h  gi¸®Ç ®ñ v s thu,s ®   ®Ó   ¹  è  ép  l is n NSNN.  ,   h.§èivíi   õho¹t®éng  ÊtnhËp  Èu:       t    thu xu   kh   ­ §¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  gi¸t h th hi kim  ¹ch  Êt  Èu, kim  ¹ch  Ëp  ng xu kh   ng nh khÈu trong    ®ã kim  ¹ch  Êt  Èu,  Ëp  Èu  Þu  Õ   ña  õng  ¹  ng xu kh nh kh ch thu c t lo i hµng    ã m   µng    ñ  Õu.   ho¸,nh h ho¸ ch y   ­ §¸nh    ©n  Ých  ÷ng    ng  ña  Þ  êng    trong vµ  µi   gi¸,ph t nh t¸c®é c th tr gi¸c¶    ngo   níc,chÝnh    s¸ch  Êt nhËp  Èu, chÝnh  xu   kh   s¸ch thu,.   .¶nh  ëng  n   Õt    . h ®Õ k qu¶ thu ng©n    s¸ch tõho¹t®éng  ÊtnhËp  Èu       xu   kh n¨m  2003. ­ X¸c  nh      ®Þ thu NSNN   ån ®äng  t  n¨m 2002,sè    ph¶ithu n¨m     2003,sè  ∙   ® thu n¨m    2003,sè    chuyÓn sang    thu n¨m  2004 theo chÕ   .   ®é II.  §¸nh   t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  n hi Ö m  v ô  c hi n g © n  s¸ch  gi¸ n¨ m  2003  µ m   ¬   ë  l Ë p d ù   l cs to¸n c hi  S N N   m  2004: N n¨ 1. V Ò     u    x©y  ùng  ¬    chi ®Ç t d c b¶n: TËp    trung  Õn  µnh  ¸nh      ti h ® gi¸kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  èil ng  µ  th   kh  î v thanh  to¸n ®èi  íitoµn  é    ù      v  b c¸c d ¸n,c«ng  ×nh tr   cña  Ö m   ô  nhi v n¨m  2003. Nh÷ng  Õt    k qu¶  t ® îc vµ  ån  ¹  Çn  ö  ý,ph©n   ®¹     t t i c x l  tÝch  nguyªn nh©n  µ        v c¸cgi¶i ph¸p kh ¾c  ôc.   ph §èivíichix©y  ùng         d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éi,c¸c   ­ x∙h     c«ng  ×nh  óc  î x∙ héi,ph¸ttr Ón quü  µ, ®Ç u     tr ph l       i  i   nh   t ph¸ttr Ón n«ng   i   nghiÖp  vµ  n«ng  th«n,chit¸ t¹oquü  õng  ña  ©n        i r c ng s¸ch ®Þa  ¬ng;trªnc¬  ë  è      ph     s s bæ sung  ã  ôc    õ ng©n  cm tiªut   s¸ch Trung  ng    ¬ cho  a   ¬ng  ®Þ ph theo  è    õ c¸c s thu t     nguån thu giao  Òn  ö  ông  t, tiÒn  quy sd ®Ê   thuª ®Êt, tiÒn      b¸n  µ    éc  ë  nh ë thu s h÷u  µ   íc,thu  õ  ¹t ®éng    è  Õn  Õt,thuÕ   ö  ông  t  Nh n   t ho   xæ s ki thi   sd ®Ê n«ng  nghiÖp,thuÕ  µinguyªn rõng,®Ó   ¸nh      t      ® gi¸kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  Ö m   ô    th   nhi v chi XDCB   õnguån  èn  µy  t  v n cho  ïhîp. ph     C¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  ùc hiÖn  µ  ¬ tæ  th   v tæng  hîp b¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    c¸o t h th   ChØ   Þ  è  th s 03/2003/CT­TTg  µy  ng 7/3/2003  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ö  ýc¸ckho¶n  îcña  ©n  Th t   ph v vi x l     n  ng s¸ch x∙.   2. §èi víic¸c ch¬ng  ×nh  ôc    èc    ¬ng  ×nh         tr m tiªuqu gia,ch tr 135  µ  ù    v d ¸n trång míi5  iÖu ha  õng:Trªn c¬  ë  ù        tr   r     s d to¸nkinh phÝ  ∙  îcgiao vµ  Õn ®é     ®®    ti  
 5. 5 thùc hiÖn,c¬      quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh m ôc    èc    ù    µ    a   ch tr   tiªuqu gia,d ¸n v c¸c®Þ ph¬ng  Çn  ¸nh    èil ng c«ng  Öc  ùc hiÖn  n¨m  c ® gi¸kh  î   vi th   c¶  2003    Õttõng  chiti   ch¬ng  ×nh,dù    ×nh  ×nh  tr   ¸n;t h qu¶n  ý,®iÒu  µnh  µ  Õt  l  h v k qu¶  ùc hiÖn    th   c¸c ch¬ng  ×nh m ôc    tr   tiªutheo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 42/2002/Q§­ TTg  µy  ng 19/3/2002  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;Quy Õt  nh  è  Th t   ph   ®Þ s 135/1998/Q§­ TTg  µy  ng 31/7/1998   vµ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 138/2000/Q§­ TTg  µy  ng 29/11/2000  ña  Thñ íng ChÝnh  c  t  phñ  Ò   ¬ng  ×nh  v ch tr 135; Quy Õt  nh  è  661/Q§­   ®Þ s  TTg  µy  ng 29/7/1998  Ò   v m ôc    Ö m   ô,chÝnh  tiªu,nhi v  s¸ch vµ  chøc  ùc hiÖn  ù    ång míi5  iÖu   tæ  th   d ¸n tr     tr   ha  õng. r 3­  èivíic¸c kho¶n    êng  §     chith xuyªn:C¨n  vµo  ù    ©n    cø  d to¸nng s¸ch ® îc    giao ®Ç u     n¨m  µ  Õn ®é   ùc hiÖn    Ö m   ô    ¸nh    v ti   th   c¸c nhi v ®Ó ® gi¸kh¶  n¨ng  ùc th   hiÖn  n¨m, sö  ông  c¶   d NSNN   µ  Õt  v k qu¶  ùc hiÖn  èil ng,chÊt l ng nhiÖ m   th   kh  î    î   vô kinh tÕ      éicña  é,  ¬    ­ x∙ h   B c quan  trung  ng, ®Þa   ¬ng  µ  n  Þ, trong ¬  ph v ®¬ v     ®ã   Ëp  t trung ®¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,dù    ínnh:ch­   gi¸t h th   c¸c ch tr   ¸n l     ¬ng  ×nh gièng,xóc  Õn th ng  ¹i,®o  c  t  ai,®µo  ¹oc¸n bé  tr     ti   ¬ m   ®¹ ®Ê ®   t     khoa  äc  h kü  Ëtë  ícngoµi,   µikhoa  äc  Êp  µ  íc, .ph©n  Ých  â c¬  Êu    thu   n     t  ®Ò h c nh n .  . t r   c chi th ng  ê xuyªn,chivÒ   Òn ¬ng, c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng  µ        ti l    ct ch  ¬ v c¸c kho¶n    chi trÝch theo l ng     ¬ (b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi x∙h   hi y      c«ng  oµn,.. )c¸c ® .    , kho¶n   chinghiÖp  ô  êng  v th xuyªn vµ      c¸c kho¶n    t  Êt hoÆc   chi®é xu   kh«ng  ã  c tÝnh  Êtth ng  ch   ê xuyªn (mua  ¾ m,  öa  ÷a,. .    s s ch . )§¸nh    µ      ×nh  ×nh  . gi¸v b¸o c¸o t h thùc hiÖn      chimua   ¾ m   t«,trang bÞ   ö  ông  iÖn  ¹i chithuª,mua   ô s «      sd ® tho     ,   tr   së  µm  Öc, chi héi nghÞ,  Õp  l vi       ti kh¸ch.§¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön    gi¸t h th hi NghÞ   ®Þnh  10/2002/N§­   µy  CP ng 16/1/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  c Ch ph v ch ®é t   ®èi  íi®¬n  Þ  ù  v  v s nghiÖp  ã    ¸nh    Õt  c thu,® gi¸k qu¶  ùc hiÖn  th   kho¸n chihµnh     chÝnh  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 192/2001/Q§­ TTg  µy  ng 17/12/2001  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ. ph §¸nh    Öc  iÓn khaithùc hiÖn    gi¸vi tr       c¶ic¸ch tiÒn ¬ng    l 2003: Sè     Õ     biªnch t¨ng,gi¶m    trong n¨m, sè        ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi;kÕt        t¨ngchi®Ó th   ch ®é ti  ¬ m   qu¶ t¹onguån  µm ¬ng    ll theo quy  nh:  õ  ÕtkiÖm   ®Þ T ti   10%     êng  chith xuyªn kh«ng    kÓ   Òn ¬ng, c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng; tõ 35­ ti l    ct ch  ¬     40%   ån  ® îc ®Ó   ¹ ngu thu    l  i theo chÕ   ;  õnguån    ®é t   50%       i víi ©n  t¨ngthu ®è    ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 4. §èivíi         tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:ph¶ic¨n cø  µo    c¸c   ph tr     ¬      v kh¶ n¨ng  thu    chøc  iÒu  µnh    Ên  u   ®Ó tæ  ® h chi;ph ®Ê t¨ng thu  µ  µnh  èithiÓu    vd t  50%   è      s t¨ngthu n¨m  2003  víi ù    ñ íng Ch Ýnh  ñ  so    to¸nTh t   d ph giao phÇn  ©n    ng s¸ch ®Þa  ¬ng  îchëng    ö  ýtiÒn l ng    ph ®  ®Ó x l    ¬ n¨m  2003  µ  èi®Ç u   vg  cho  ©n   ng s¸ch  n¨m  2004  theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   Õt  è  quy s 09/2002/QH11  µy  ng 28/11/2002  ña  èc  éikho¸ XI  ú  äp  2  Ò   ù    ©n  c Qu h     k h thø  v d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  n¨m  2003  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2003/N§­   µy  CP ng 15/1/2003 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   Öc  iÒu  vi ® chØnh  Òn l ng,trî Êp    éivµ  æi  íim ét  ícc¬  Õ   ti  ¬     c x∙h   ® m  b   ch qu¶n  lýtiÒn l ng. Chñ   ng  ö  ông     ¬   ®é sd trong ph¹m      vi50%   è      s t¨ng thu cßn  ¹ ®Ó   è  l i b trÝ t¨ng chi,trong ®ã   Çn  Ëp        c t trung cho  ÷ng  Ö m   ô      nh nhi v chiquan  äng;u  tr   tiªnthanh        to¸nc¸c kho¶n  î,nhÊt lµkho¶n  î cña  ©n  n     n  ng s¸ch x∙theo    Çn     tinhth ChØ   Þ  è  th s 03/2003/CT­ TTg  µy  ng 7/3/2003  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ; xö  ý c Th t Ch ph   l   c¸c nhiÖm   ô  t  Êt ph¸tsinh nh  ¾c  ôc  Ëu    v ®é xu       kh ph h qu¶  ¹n  h h¸n,ch¸y rõng,       thiªntaikh¸c;kh«ng         bæ sung  cho  ÷ng  Ö m   ô  a  Êp  Õtthuéc lÜnh  nh nhi v ch c thi     vùc    chiqu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ  íc,h¹n  Õ     l  ch nh n   ch chimua   ¾ m,  öa  ÷a  ÷ng  s s ch nh trangthiÕtbÞ  a  ùc sù  Çn  Õt.     ch th   c thi  
 6. 6 B . X © y  d ù n g  d ù  to¸n thu, hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c   c n¨ m  2 0 04: N¨m  2004  µ n¨m  u   ùc hiÖn  Ët Ng ©n   l  ®Ç th   Lu   s¸ch nhµ  íc ®∙  îc Quèc    n  ®  héi kho¸ XI, kú  äp        h thø    hai th«ng qua  µy  ng 16/12/2002,®ång  êicòng  µ   th   l  n¨m  iÓnkhaithùc hiÖn  Ët söa  æi,bæ   tr       Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët thuÕ  m s® c Lu   gi¸trÞ gia t¨ng,LuËt söa  æi, bæ           ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Õ    ô ® Æc   m s® c thu tiªuth   biÖt,LuËt thuÕ    Ëp      thu nh doanh  nghiÖp  öa  æi).V×   Ëy,yªu  Çu    Êp, (s ®   v   c c¸c c   c¸c ngµnh    qu¸n  iÖt®Çy   ,  Ëp  tr   ®ñ t trung chØ  o  µ  chøc  iÓn khaithùc   ®¹ v tæ  tr       hiÖn  ng  ®ó theo quy  nh  ña  Ët Ng ©n   ®Þ c Lu   s¸ch nhµ  ícvµ    ËtthuÕ      n   c¸c lu   nªu trªn. I. ô c  tiªu,  M  yªu c Ç u  ® è i víi  c«n g  t¸c © y  d ù n g    x dù  to¸n thu, c hi  g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m  2004: n 1.M ôc    tiªu: ­  ù   D to¸n thu, chi ng©n        s¸ch  µ   íc n¨m   nh n   2004  ¶m   ® b¶o  ùc  Ön  th hi nhiÖ m  ô    iÓnkinh tÕ     éin¨m  v ph¸ttr     ­ x∙h   2004  µ  Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ    v k ho     i    ­ x∙héi5      n¨m  2001   ­2005  ña  µ   íc,cña  õng Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng. c Nh n   t     ph ­ Dù       ©n    to¸nthu ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2004    ¬  ë  Õp tôc thùc hiÖn  trªnc s ti       chÝnh  s¸ch  ng  ®é viªn hîp  ý gãp  Çn  Ých  ùc  ¹o m«i  êng    nh,   l  ph t c t  tr æn ®Þ   thuËn  îcho  l i s¶n  Êt ­ kinh doanh  xu       nh»m   óc ®Èy  th   s¶n  Êt kinh doanh    xu     ph¸t tr Ón,phÊn  u   Þp    i  ®Ê nh ®é t¨ng tr ng   ë kinh  Õ  t kh«ng  Êp  ¬n  th h 7,5%  GDP.  PhÊn  u  ®Ê gi¶m    Ý  chiph s¶n  Êt,t¨ng søc  ¹nh  xu     c tranh vµ  Öu    hi qu¶  Òn  n kinh  tÕ,æn   nh    ®Þ kinh tÕ  Ü    v m«;  Õp tôcchuyÓn  Þch  ¬  Êu  ti     d c c kinh tÕ,s ¾p  Õp,    x   ® æi  íi ph¸ttr Ón vµ  ©ng  m   i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc;t¹onguån  nh n     thu    nh,  ÷ng  ¾c, thùc hiÖn  ÷ng  Öm   ô  æn ®Þ v ch     nh nhi v quan  äng gãp  Çn   tr   ph t¨ng ®Ç u   x∙ héi,t¨ng tiÒm  ùc tµichÝnh  ña  t  íc,t¹o ®µ     t      l   c ®Ê n     cho  íc ph¸t b    tr Ón cña    i  c¸c n¨m  Õp  ti theo,thùc hiÖn  ¾ng  î nhiÖ m   ô  µichÝnh    ©n       th l i v t  ­ ng s¸ch giai o¹n     ® 2001  ­2005. ­   ù       ©n    D to¸n ching s¸ch  µ  íc tËp  nh n   trung bè  Ý ng©n    tr   s¸ch thùc hiÖn      nh÷ng  Ö m   ô  nhi v quan  äng  ña  t  íc:C¸c  tr c ®Ê n   c«ng  ×nh  äng  iÓ m   èc  tr tr ® qu gia,c¸c dù    éc Ch ¬ng  ×nh 135, dù  trång míi5  iÖu ha  õng,t¹oc¬      ¸n thu   tr     ¸n      tr   r    chÕ   ç  îph¸ttr Ón nhanh  i  íic¸c vïng  h tr   i   ®è v     kinh  Õ  äng  iÓ m;  ó  äng t tr ® ch tr   ®Ç u    t ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi c¸c tØnh  Òn  ói phÝa  ¾c,  ©y   i     ­ x∙ h     mi n  B T nguyªn,   ®ång  b»ng  s«ng  öa  C long;ph¸ttr Ón sù      i   nghiÖp    ôc    o  ¹o,khoa  äc  gi¸od ­ ®µ t   h vµ c«ng  Ö   ngh theo  NghÞ   Õt  quy Trung  ng  (kho¸VIII)t¨ngmøc  u      ¬ 2       ; ®Ç tph¸t tr Ón lÜnh  ùc   tÕ, v¨n  i  v y    ho¸,x∙ héi. . r   ¬  ë  ¶m      . t ªnc s ® b¶o  ùc  Ön  Ýnh  th hi ch s¸ch,chÕ     i  íitõng  µnh, tõng  ïng;®ång  êi®Èy  ¹nh    éi ho¸   ®é ®è v   ng   v   th   m x∙ h     c¸clÜnh  ùc    ôc,y  Õ,v¨n ho¸,thÓ  ôc  Ó    v gi¸od   t       d th thao;thùc hiÖn  iÖt®Ó   Õt     tr   ti   kiÖm   èng    Ý;  ch l∙ngph t¨ng cêng    c«ng      i  t¸cxo¸ ®ã gi¶m  Ìo,gi¶iquyÕt    ngh     c¸c vÊn    ®Ò bøc  óc  ña    éi;cñng  è  èc  x c x∙h   c qu phßng,an    ninh,gi÷ v÷ng  Ëttù an     tr     toµn    éi.Thùc  Ön  y    ¬  Õ   íivÒ   x∙h   hi ®Ç ®ñ c ch m   qu¶n  ýtµichÝnh,qu¶n  ýbiªn l      l    chÕ,  ph¸ttr Ón nhiÖ m   ô   i   v chuyªn  m«n   i  íi®¬n  Þ  ù  ®è v   v s nghiÖp  theo  NghÞ   ®Þnh   è  s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  µ  Õp  ôc m ë   c Ch ph v ti t   réng  Ý  iÓ m   th ® kho¸n kinh phÝ, kho¸n    Õ   i  íic¬      biªn ch ®è v   quan  µnh  Ýnh  h ch nhµ  íc theo  n  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 192/2001/Q§­ TTg  µy  ng 17/12/2001  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ. TiÕp  ôc thùc  Ön  é tr×nh    Ch ph   t  hi l   c¶ic¸ch  Òn ¬ng  i  íic«ng  ti l ®è v  
 7. 7 chøc viªn chøc khu vùc nhµ  níc; ùc hiÖn Ph¸p lÖnh sè  11/2003/PL­  th UBTVQH11   ña  û   c U ban  êng  ô  èc  éi ngµy  Th v Qu h  29/4/2003  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l c¸n  é, c«ng  b  chøc  Êt  µ ®¶m   nh l   b¶o kinh  phÝ  Çn  Õtkhithùc hiÖn  Õ     i víi   é  c thi       ch ®é ®è     b c«ng  c¸n chøc    Êp  ë c x∙. 2.Yªu  Çu:   c Dù  to¸n NSNN     n¨m 2004 ph¶i ® îc x©y  ùng     d theo  ng    ®ó c¸c quy  nh   ®Þ cña  Ët NSNN   µ      Lu   v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ët; h  thih lu  trong ®ã   Ëp    t trung m ét    sè  Ên    ñ  Õu  v ®Ò ch y sau: a.V Ò   ù      ©n    d to¸nthu ng s¸ch nhµ  íc:   n  X ©y  ùng  ù  d d to¸n thu    NSNN     ¬  ë  Ýnh  ng, tÝnh      trªnc s t ®ó   ®ñ c¸c kho¶n  thu theo quy  nh  ña  ËtthuÕ  µ    Õ     hiÖn  µnh. TriÓn  ®Þ c lu   v c¸c ch ®é thu  h   khai   thùc  Ön  èt3  Ët  Õ  íi ® îc Quèc  éi söa  æi, bæ   hi t   Lu thu m     h  ®   sung. Thùc  Ön    hi chÝnh  s¸ch ®éng    îp lý®Ó   ¶m     viªnh     ® b¶o  ån  ùcthùc hiÖn    Ö m   ô  ngu l     c¸c nhi v quan  äng cña  t  íc;t¨ng cêng  tr   ®Ê n     ph¸thuy  éi lùc cña    µnh, c¸c ®Þa     n    c¸c ng    ph¬ng, tËp    trung  ån  ùc thùc  Ön  ÷ng  Öm   ô  ngu l   hi nh nhi v quan  äng  íi ph¸t tr m    sinh;  Dù       to¸nthu ph¶i® îcx©y  ùng    ¬  ë  ©n  Ých,dù     d trªnc s ph t   b¸o    Õu  è c¸c y t  vÒ  t¨ng tr ng    ë kinh tÕ, thÞ  êng, gi¸c¶,…      tr    yªu  Çu  Ên  u   c ph ®Ê t¨ng cêng      c¸c biÖn  ph¸p qu¶n  ýthu,chèng  Êtthu,chèng    l    th     gian lËn th ng  ¹i,trènthuÕ.    ¬ m     Dù     NSNN   ©y  ùng  Ých  ùc,v÷ng  ¾c, cã  Ýnh  to¸n thu  xd t c  ch  t kh¶      thicao víimøc   ng    Ên  u   t 20­   ®é viªnph ®Ê ®¹   21%   víiGDP,  so    trong ®ã     thu  Õ  µ  thu v phÝ  t18­ ®¹   19%   víi so   GDP.  ù       ña    é, c¬  D to¸nthu c c¸cB   quan  trung ¬ng  µ      v c¸c ®Þa   ¬ng  ph (kh«ng  Ó   k thu  õ  Çu   td th«) yªu  Çu    c ph¶i phÊn  u     ®Ê t¨ng b×nh    qu©n    trªn10%   møc  ùc hiÖn  so  th   n¨m 2003;   b.V Ò   ù      ©n    d to¸nching s¸ch nhµ  íc:   n TËp trungvèn,kinhphÝ    ùc hiÖn    Ö m  ô        ®Ó th   c¸cnhi v quan  äng phôc  ô  tr   v kÕ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi,®¶m   ho     i     ­ x∙h   b¶o  ninh,quèc  an    phßng  µ    i  v xo¸ ®ã gi¶m  Ìo,trong ®ã: ngh     Bè   Ý vèn  tiªncho  tr   u    c¸c  c«ng  ×nh  äng  iÓ m   èc    tr tr ® qu gia,c¸c  ù    d ¸n thuéc  ¬ng  ×nh  ch tr 135, dù  trång  íi 5  iÖu ha  õng;bè  Ý ®ñ   èn  i    ¸n  m   tr   r   tr   v ®è øng cho    ù    u    c¸cd ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  ngu v ODA.  Õp  ôcbè  Ývèn  u      Ti t   tr   ®Ç t®Ó thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éic¸c tØnh  Òn  óiphÝa  ¾ c      i     ­ x∙h     mi n  B ® Æc   Öt khã  bi   kh¨n,c¸c tØnh  ©y     T Nguyªn, c¸c tØnh  ng     ®å b»ng s«ng  öu   C Long. §¶m  b¶o nguån  ùc  y   ¹nh  l ®È m c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn  i ho¸    ®¹   n«ng  nghiÖp,n«ng    th«n;   TiÕp  ôc bè  Ý u    èn,kinh phÝ     ùc hiÖn  t   tr   tiªnv     ®Ó th   NghÞ   Õt  quy Trung ­ ¬ng  (kho¸VIII) Ò     iÓn gi¸odôc  o  ¹o,khoa  äc  2      ph¸ttr     v ®µ t   h c«ng  Ö,  ngh NghÞ   quyÕt Trung  ng  (kho¸VIII) Ò     iÓnv¨n ho¸ th«ng      ¬ 5      ph¸ttr       v tin. Thùc  Ön  è  Ý nguån    Õp tôc thùc hiÖn    hi b tr   ®Ó ti       c¶ic¸ch tiÒn l ng     ¬ nh»m   t¹o®éng  ùc thùc hiÖn  ètnhiÖ m   ô    iÓn kinh tÕ      éi,thóc ®Èy      l    t  v ph¸ttr     ­ x∙ h     c¶i c¸ch hµnh  Ýnh: C¸c  é, c¬    ch   B   quan  Trung  ng, c¸c ®Þa   ¬ng  µ  n  Þ  ö  ¬    ph v ®¬ v s dông  ©n  ng s¸ch qu¸n tr Öt®Çy  ,    y  µnhiÖ m   ô     i  ®ñ coi®© l   v quan  äng cña  n   tr   ®¬ vÞ, ®Þa   ¬ng; qu¸n  iÖt®Çy     cÇu  Ò   Öc  ñ  ng  ¹onguån      ph   tr   ®ñ yªu  v vi ch ®é t  c¶i c¸ch tiÒn ¬ng    ¬  ë  ùc hiÖn  ng, ®ñ     Ön    l trªnc s th   ®ó   c¸c bi ph¸p:Ng ©n     s¸ch nhµ    níc,ng©n    s¸ch c¸c cÊp  Ýnh  Òn  a   ¬ng     ch quy ®Þ ph ngay  trong n¨m    2003 ph¶i 
 8. 8 dµnh  èithiÓu  t  50%   è  s t¨ng thu  ùc  Ön    th hi n¨m  2003  víidù  so    to¸n Thñ  íng   t  ChÝnh  ñ  ph giao;tiÕp  ôc dµnh  èithiÓu    t  t  50%   è      ù    s t¨ng thu d to¸n2004  víi so    dù to¸n 2003; thùc hiÖn  ÕtkiÖm     êng        ti   chith xuyªn  èithiÓu  t  10%  (kh«ng  Ó   k tiÒn ¬ng  µ    l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng).C¸c  n  Þ  ù  ct ch  ¬   ®¬ v s nghiÖp  ã  sö  c thu  dông  èithiÓu  t  40%   ªngngµnh  tÕ  µ 35%)  ån  (ri   y  l   ngu thu  îc ®Ó   ¹ ®Ó     ®  li   chi thùc hiÖn  iÒu    ® chØnh  Òn l ng.C¸c  ¬  ti  ¬   c quan  µnh  Ýnh  ã  ån    h ch c ngu thu theo  quy  nh  ö  ông  èithiÓu  ®Þ sd t  40%   è  ® îc ®Ó   ¹ theo  Õ     s thu    l i ch ®é (sau    õ khitr   chi phÝ     thu) ®Ó   ùc  Ön  iÒu    th hi ® chØnh  Òn ¬ng. ChØ   ti l   sau    ùc  Ön  khi th hi ®Çy      Ön  ®ñ c¸cbi ph¸p trªnm µ   a    ån    ùc hiÖn  iÒu      ch ®ñ ngu ®Ó th   ® chØnh  Ònti   l ng  Ýnh  ñ  Ïquy  nh;      ¬ Ch ph s   ®Þ khi®ã NSNN   Ïhç  î   é, c¬  s   tr  B   quan  c¸c Trung  ­ ¬ng  µ  a  ¬ng  Çn  v ®Þ ph ph cßn  Õu.thi   Bè   Ý dù  tr   phßng, dù  ÷tµichÝnh    tr     theo quy  nh  ña  Ët NSNN     ®Þ c Lu   ®Ó chñ  ng  i   ã  íi ®é ®è  ph v   thiªntai òlôtvµ  ö  ýnh÷ng  Ö m  ô  Êp          x l  l nhi v c b¸ch kh¸c.     c.C © n   i ng©n    ®è   s¸ch nhµ  íc:   n ­ Thu  Õ   µ  Ý   thu v ph ph¶i ®¶m     b¶o    êng  chi th xuyªn    ë møc   îp  ý,tiÕt h l    kiÖm   µ  ¶m   v® b¶o      tr¶c¸c kho¶n  î ®Õ n   ¹n,bè  Ý kinh phÝ   ùc  Ön    n  h   tr     th hi c¶i c¸ch tiÒn l ng,cã  Ých  ücho  u      iÓn.    ¬   t lu   ®Ç tph¸ttr ­ Béi chiNSNN         ë møc kh«ng  ính¬n    l  5% GDP,  ï hîp víikh¶  ph       n¨ng    vay trong níc vµ      vay  ®∙ingoµi níc,kh«ng  u       vay  ¬ng  ¹i ngoµi níc ®Ó   ï ®¾ p   th m     b  béiching©n     s¸ch nhµ  íc.   n  II.N h ÷ n g  n é i d u n g  c h ñ  y Õ u  c ñ a c« n g  t¸c l Ë p d ù  to¸n      thu, chi n g © n   s¸ch n h µ  n íc  n¨ m   2004: 1.V Ò     ©n    thu ng s¸ch nhµ  íc:   n X ©y  ùng  ù      d d to¸nthu NSNN   n¨m  2004    ¬  ë  ùc hiÖn  ng, ®Çy   trªnc s th   ®ó   ®ñ   Õ     Ýnh  ch ®é ch s¸ch thu,trong ®ã   Çn  ó    ÷ng  Õ   ,  Ýnh      c ch ý nh ch ®é ch s¸ch  míi® îcban  µnh  ùc hiÖn  õn¨m     h th   t  2003;nh    sau: a.Thu Õ     Thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp: TÝnh  µ   Ëp  ù   v l d to¸n theo    quy  nh   ¹ LuËt  Õ  thu  Ëp doanh  ®Þ ti thu nh nghiÖp  öa  æi) sè  (s ®   09/2003/QH11  µy  ng 17/6/2003 Quèc  éikho¸XI  ú  äp    h   kh thø  vµ      3  c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ët thuÕ    Ëp  h  thih Lu   thu nh doanh nghiÖp. b.Thu Õ     Þgiat¨ng:   Gi¸tr       Dù     îctÝnh  to¸n®   theo quy  nh  ¹ LuËt söa  æi,bæ     ®Þ t  i   ®   sung  ét  è  iÒu  m s® cña  Ët  Õ     Þ gia  Lu thu gi¸tr   t¨ng sè    07/2003/QH11  µy  ng 17/6/2003  èc  éi Qu h  kho¸ XI  ú  äp    k h thø  vµ    b¶n  íng  Én    µnh  Ët thuÕ    Þ gia 3  c¸c v¨n  h d thih Lu   gi¸tr     t¨ng. c.Thu Õ     ô ® Æc   Öt:   Tiªuth   bi TÝnh  µ  Ëp  ù  v l d to¸n theo  íng  Én  ¹  Ët  öa  æi, bæ     h d ti Lu s ®   sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  Ët  Õ     ô  Æc   Öt sè  c Lu thu tiªuth ® bi   08/2003/QH11  µy ng 17/6/2003  Quèc  éi kho¸ XI  ú  äp  h    k h thø  vµ    b¶n  íng  Én    µnh  Ët  Õ  3  c¸c v¨n  h d thih Lu thu Tiªuthô ® Æc   Öt.    bi   d.L Ö   Ý  ícb¹:   ph tr    
 9. 9 Thùc  Ön  hi theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 176/1999/N§­   µy  CP ng 21/12/1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ö  Ý  ícb¹,NghÞ   nh  è  ph v l ph tr     ®Þ s 47/2003/N§­   µy  CP ng 12/5/2003   cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   Ch ph v vi s ®   sung  Òu  NghÞ   nh  è  §i 6  ®Þ s 176/1999/ N§­CP   µy  ng 21/12/1999  nªn    µ  íng dÉn  ¹  trªnv h   tiTh«ng   è  ts 28/2000/TT­ BTC   ngµy 18/4/2000 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  176/1999/N§­   µy  CP ng 21/12/1999  Ò   Ö  Ý  ícb¹,Th«ng   è  v l ph tr     ts 55/2003/TT­ BTC   µy  ng 4/6/2003  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  öa  æi, bæ   c BT  h d s®   sung Th«ng   t sè 28/2000/TT­BTC   µy  ng 18/4/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  c BT  h d th hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 176/1999/N§­   µy  CP ng 21/12/1999 vÒ   Ö  Ý  ícb¹.   l ph tr   e.Thu Õ     m«n  µi: b Dù     Õ  to¸nthu m«n   µithùc hiÖn  b    theo  Th«ng   è  ts 42/2003/TT­ BTC   µy  ng 7/5/2003  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn    c BT  h  bæ sung,söa  æi    ® Th«ng   è  ts 96/2002/ TT­BTC   µy  ng 24/10/2002  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  c BT  h  th   NghÞ   nh   ®Þ sè 75/2002/N§­   µy30/8/2002 cña  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  CP ng   Ch ph v ® chØnh  møc  Õ  thu m«n  µi. b f. Ý   µ  Ö  Ý:  Ph v l ph ­ Thùc  Ön    hi theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/2002/N§­   µy  CP ng 03/06/2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  Ý  µ  Ö  Ý  µ    l ph v l ph v c¸cth«ng  tcña  é  µichÝnh  íng dÉn  Õ       ép  µ    BT  h  ch ®é thu,n v qu¶n  ýsö  ông  i víi õng  l  d ®è     t lo¹ phÝ  µ  Ö  Ý.   i v l ph   ­ §èivíiphÝ  ö  ông  êng  é  ùc hiÖn       sd ® b th   theo Th«ng   è  t s 109/2002/TT­ BTC   µy  ng 6/12/2002  ña  é   µi chÝnh  c BT  quy  nh  Õ       ép  µ  ®Þ ch ®é thu,n v qu¶n  lýsö  ông  Ý  ö  ông  êng  é.  d ph s d ® b g.PhÝ     x¨ng dÇu:   Thùc  Ön  hi theo  Th«ng   è  ts 70/2002/TT­BTC   µy  ng 19/8/2002 cña  é  µi   BT  chÝnh  híng dÉn  bæ  sung, söa ® æi  Th«ng t è  06/2001/TT­  s BTC  ngµy  17/1/2001 cña  é  µichÝnh  Ò   Ý    BT  v ph x¨ng dÇu.   h.Thu  õho¹t®éng    è  Õn  Õt:   t    xæ s ki thi TÝnh  µ   Ëp  ù   v l d to¸n theo    quy  nh   ¹ LuËt  Õ  thu  Ëp doanh  ®Þ ti thu nh nghiÖp  öa  æi) sè  (s ®   09/2003/QH11  µy  ng 17/6/2003,LuËt söa  æi,bæ       ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  Ët thuÕ    Þgiat¨ngsè  s® c Lu   gi¸tr       07/2003/QH11  µy ng 17/6/2003,  LuËt  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  Õ     ô  Æc   Öt sè  m s® c Lu thu tiªuth ® bi   08/2003/QH11  µy  ng 17/6/2003  èc  éikho¸ XI  ú  äp  3  µ        Qu h     k h thø  v c¸c v¨n b¶n híng dÉn    µnh  LuËt thuÕ  µy.   thih 3    n k.Thu  õho¹t®éng  ÊtnhËp  Èu:   t    xu   kh ­ Dù     Ýnh      b¸o,t to¸nkim  ¹ch xuÊt nhËp  Èu,nhÊt lµnh÷ng  Æt   µng  ng     kh      m h thuéc  i  îng  Þu  Õ  Êt nhËp  Èu; cÇn  ©n  Ých  ¸nh    ÷ng  ®è t ch thu xu   kh   ph t ® gi¸nh diÔn  Õn  ×nh  ×nh  ña  bi t h c kinh tÕ,thÞ  êng,gi¸c¶  Õ  í   ù  nh÷ng        tr     th gi id b¸o  , ¶nh hëng  n   ®Õ kim  ¹ch xuÊt nhËp  Èu  ng     kh n¨m  2004  í ViÖt Nam,  ÷ng    ng  t i   nh t¸c®é trùctiÕp  í ho¹t®éng  Êt nhËp  Èu  ña    µnh  µng  ñ  Õu;  ù      t    i xu   kh c c¸c ng h ch y d b¸o nh÷ng    ng  ña  Öc  t¸c ®é c vi tham  gia (CEPT,  GATT,.. ) chÝnh  . ; s¸ch  Õ     ch ®é xuÊtnhËp  Èu  ña  µ  íc®èi víi ÷ng  Æt   µng    kh c nh n       nh m h quan  äng. tr ­ Trªn c¬  ë  ©n  Ých  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn        s ph t ® gi¸t h th   thu n¨m  2003,x©y    dùng  ù      íiyªu  Çu  Ên  u   ùc hiÖn    ng, thu ®ñ,    Þp  d to¸nthu v   c ph ®Ê th   thu ®ó     thu k thêi  èng  Êtthu,chèng  , ch th     gian lËn th ng  ¹i,. .    ¬ m .
 10. 10 2.V Ò     ©n    ching s¸ch nhµ  íc:   n C¸c  é,  ¬  B c quan  trung  ng, ®Þa   ¬ng  µ  n  Þ  ö  ông  ©n  ¬  ph v ®¬ v s d ng s¸ch  c¸c cÊp  Ëp  ù    l d to¸n chi ng©n     s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2004 ph¶i trong  ¹m    è    ph vi s kiÓm     îc th«ng  tra ®   b¸o;trªnc¬  ë  Õ   ,  nh      s ch ®é ®Þ møc     chi tiªu,®Þnh    møc   ph©n    ©n  bæ ng s¸ch theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ,c¨n cø  èil       c Th t   ph     kh  ­ îng nhiÖ m   ô  îcgiao,tËp    v®    trung kinh phÝ  è  Ý cho  ÷ng  Ö m   ô      b tr   nh nhi v quan  träng  ñ  Õu,  iÖt®Ó   Õt kiÖm   èng    Ý.  ©y   ùng  ù   ch y tr   ti   ch l∙ng ph X d d to¸n chi    ng©n  s¸ch n¨m    2004,tõng  Ünh  ùc,tõng  é, c¬    l v  B   quan  trung ¬ng,®Þa  ¬ng      ph ph¶itiÕp  ôc thùc hiÖn  ñ  ¬ng    éiho¸ cña  µ  íc.Cô   Ó  i  íim ét    t    ch tr x∙ h     nh n   th ®è v   sè  Ünh  ùc  ñ  Õu    l v ch y nh sau: 2.1.§èivíi   u      iÓn:       ®Ç tph¸ttr   chi 2.1.1.   u      ®Ç tXDCB: Chi X ©y  ùng  ù      u    ©y  ùng  ¬  d d to¸n chi®Ç t x d c b¶n  Ëp  t trung ph¶iqu¸n  iÖt     tr   nh÷ng  cÇu  ña  Ët NSNN   µ      yªu  c Lu   v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn: ®¶m   h    b¶o  u    ã  ®Ç tc träng t©m,  äng ®iÓ m,  èng  µn    ©y    Ý   Êttho¸t  è  Ý ng©n     tr   ch d tr¶i g l∙ngph th   ; tr   b s¸ch  theo  ×nh  ù sau: §¶m   tr t    b¶o  èn  i  íic¸c c«ng  ×nh träng ®iÓ m   ña  v ®è v     tr     c nhµ  íc cña  µnh, ®Þa   ¬ng  ã    Üa  n  ng   ph c ý ngh quan  äng ®èi  íisù  tr   v   ph¸ttr Ón  i  kinh tÕ      éigiai®o¹n    ­ x∙h     2001­ 2005; u    è  Ývèn    tiªnb tr   cho    ù    éc ch­ c¸c d ¸n thu   ¬ng  ×nh 135,dù    ång míi5  iÖuha  õng;bè  Ývèn  u    õng©n  tr     ¸n tr     tr   r   tr   ®Ç tt   s¸ch  vµ    ån  c¸c ngu huy  ng ®é kh¸c ®Ó   Õp  ôc thùc hiÖn  ôc        ti t     m tiªuxo¸ phßng  äp  h ca    3,phßng  äc  h tranhtre,    nøa  ;   èn  u    l¸ t¨ngv ®Ç tcho    iÓnkinhtÕ     éi   ph¸ttr     ­x∙h   c¸ctØnh  Òn  óiphÝa  ¾c,  ©y    mi n  B T nguyªn,®ång    b»ng  s«ng  öu  C long. ¦u tiªn®Ç u    ®èi  íic¸c     t v  c«ng  ×nh  tr chuyÓn  Õp  ã  Öu  ti c hi qu¶  õ  t n¨m   2003  chuyÓn qua, c¸c c«ng  ×nh  Ï hoµn  µnh  a  µo  ö  ông     tr s  th ®v sd trong n¨m    2004;bè  Ý ®ñ   èn  i øng    tr   v ®è   cho    ù    c¸c d ¸n ODA   theo    c¸c cam   Õt;x¸c ®Þnh   k   râ nhu  Çu  èn  Èn  Þ   u    i  íinh÷ng  ù    c v chu b ®Ç t ®è v   d ¸n,c«ng  ×nh quan  äng tr   tr   chuÈn  Þ   ëic«ng  b kh   trong n¨m  µ  ÷ng    v nh n¨m  í   i víisè  èn  ∙  îcNSNN   t i®è     v ® ®   ; t¹m øng  õc¸cn¨m  ícph¶ichñ  ng  è  Ýdù    ©n  t    tr     ®é b tr   to¸nng s¸ch ®Ó   µn      ho tr¶; X¸c  nh  ô  Ó  èil ng  u    ©y  ùng  ¬  ®Þ c th kh  î ®Ç t x d c b¶n  ∙  ùc hiÖn  ® th   trong   n¨m 2003  a  ã  ån  ch c ngu thanh  to¸n ®Ó   ñ  ng  è  Ý trong  ù    ch ®é b tr   d to¸n n¨m     2004 kh«ng      ®Ó ph¸tsinht×nh  ¹ngnîXDCB.    tr     §èivíic«ng  ×nh nhã m        tr   C ph¶ix©y  ùng  ù      d d to¸ntheo nguyªn t¾c  ¶m     ® b¶o  µnh    èn  d ®ñ v cho   c¸c c«ng  ×nh  tr chuyÓn  Õp;nh÷ng  ti   c«ng  ×nh  ëi tr kh   c«ng  íibè  Ývèn    µn  µnh  m   tr   ®Ó ho th trongthêih¹n      kh«ng    n¨m. qu¸ 2    §èi víic«ng  ×nh nhã m   ®¶m      tr   B  b¶o  èn    µn  µnh  v ®Ó ho th trong thêih¹n     kh«ng    n¨m, tr¸nhdµn    Ðo  µithêigian ®Ç u    qu¸ 4      tr¶ik d     ,   tkh«ng  Öu  hi qu¶. C¸c  c«ng  ×nh ® a  µo  ù      ©n  tr   v d to¸nching s¸ch n¨m    2004 ph¶icã    ñ    ®ñ th tôc®Ç u      tXDCB   µ  îcduyÖt  ícth¸ng 9/2003;bè  Ýc¨n cø  v®  tr       tr     kh¶  n¨ng  ©n   ng s¸ch theo  è  Óm     ù      u      s ki trad to¸nchi®Ç t XDCB,  kh«ng  è  Ý trµn lan vîtqu¸ b tr          kh¶ n¨ng  ña  ©n  c ng s¸ch nhµ  íc.   n  §èi víic¸c dù  ®Ç u    õ nguån        ¸n  tt   vay  Ò   v cho  vay  ¹ th×  ñ  ù  ph¶i li  ch d ¸n    chñ  ng  ù thu  Õp  èn  i  ®é t  x v ®è øng  cho  ï hîp víinéidung  Öp  nh  ∙  ý  ph         hi ®Þ ®k kÕt  µ    v c¸c quy  Õ   µichÝnh  ch t   trong  íc ®Ó   n  kh«ng ¶nh  ëng  n   Õn    h ®Õ ti ®é thùc hiÖn  ù    d ¸n. ­ ViÖc      bæ sung  ã  ôc    õ ng©n  cm tiªut   s¸ch trung ¬ng      cho  ©n  ng s¸ch ®Þa     ph¬ng      a  ¬ng  ©y  ùng    ®Ó c¸c®Þ ph xd c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ     ­
 11. 11 x∙ héi,c¸c c«ng  ×nh phóc  î x∙ héi,ph¸ttr Ón quü  µ  , quy  ¹ch  ©n  ,     tr   l        i   i nh ë   ho d c  ®Ç u    t cho n«ng nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,trong ®ã   ó  äng c¶it¹ogièng  Ët     ch tr       v  nu«i,c©y  ång,t¸  ¹oquü  õng,.   õc¸c nguån    tr  i  t r . (t     . thu  Òn  ti thuª ®Êt, thu  Òn      ti b¸n nhµ    éc së  ÷u  µ   íc,thu thuÕ  ö  ông  t    ë thu   h Nh n     sd ®Ê n«ng  nghiÖp,thuÕ  µi   t  nguyªn  õng, m ét  Çn  r   ph thu  õ    è  Õn  Õt, . )Bè   Ý  t xæ s ki thi . .  tr trong  ©n  i  . c ®è ng©n  s¸ch ®Þa  ¬ng    u    ël¹tõnguån      ph ®Ó ®Ç ttr       i thu giao quyÒn  ö  ông  t.   sd ®Ê   Sau    ã  Õt  nh  ña  ¬  khic quy ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn, Bé   µi chÝnh  Ïcã  ­ c th quy   T  s  h íng dÉn      bæ sung sau. ­ ViÖc  ùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ý dù      ùc hiÖn    ù    Ò     th   c ch b tr   to¸nchith   c¸c d ¸n v ph¸t  tr Ón h¹ tÇng  i   kinh tÕ      éitõ nguån    Õ  µinguyªn nícthuû  iÖn; chi   ­ x∙h     thu thu t      ®    ®Ç u    ël¹ cho    ttr    i c¸c khu  ùc  v kinh tÕ  öa  Èu    c kh theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 53/2001/ Q§­TTg  µy  ng 19/04/2001  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   ùc  Ön  c Th t Ch ph th hi theo quyÕt  ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn. c c c th quy 2.1.2. èivíi   ç  î       h tr  § chi s¶n  Êtkinhdoanh: xu       ­ TiÕp  ôc tËp    t  trung hç  î   tr  theo  Õ     ch ®é quy  nh  i  íis¶n  Êt m ét  ®Þ ®è v   xu   sè  s¶n  È m   äng ®iÓ m,  µnh  äng ®iÓ m;  ùc hiÖn      ph tr   ng tr   th   c¸cgi¶iph¸p tõng bíc      ®¶m   b¶o    èn  iÒu  Ö  ®ñ v ® l cho    c¸cdoanh nghiÖp  µ  íc. nh n ­ Chi  ç  î®èi  íiho¹t®éng  h tr  v    c«ng  ch, doanh  Ý  nghiÖp c«ng  ch  Ý theo  quy  nh  ¹ Th«ng   è  TC/TCDN   µy  ®Þ ti  ts 06  ng 19/12/1997  ña  é   µichÝnh  Ò   c BT  v híng dÉn  Õ       ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víidoanh  l    ®è     nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch. Ý ­ §èivíi         tØnh  Òn  ói,h¶i®¶o  µ  ïng ®ång  µo  ©n  éc,c¸c ®Þa   c¸c mi n   vv   bd t   ph¬ng  ñ  ng  è  Ý kinh  Ý     ch ®é b tr   ph bæ sung  èn  v cho  doanh nghiÖp  µ  íc nh n   ho¹t®éng  ¬ng  ¹i ë   Òn  ói,h¶i ®¶o  µ  ïng  ng  µo  ©n  éc theo    th m   mi n   vv ®å b d t  NghÞ   nh   è  ®Þ s 02/2002/N§­   µy  CP ng 03/01/2002  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, c Ch ph s ®   bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/1998/N§­   µy  CP ng 31/3/1998  cña  Ýnh  ñ  Ò     iÓn th ng  ¹imiÒn  ói,h¶i®¶o  µ  ïng ®ång  µo  Ch ph v ph¸ttr   ¬ m   n   vv   b d©n  éc.   t     2.1.3.Chi bï chªnh  Öch    Êt cho       l l∙ su   i vay  Ýn  ông  u     td ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   Nhµ   íc thùc  Ön  n  hi theo   c¸c quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ    ®Þ c Ch ph v c¸c v¨n b¶n  íng h  dÉn  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh. hi h c BT    2.1.4.§èivíi   ù  ÷nhµ  íc:c¨n cø  µo  Ö m   ô  ù  ÷nhµ  íc® îc       d tr   chi n     v nhi v d tr   n    giao,c¸cBé, c¸cngµnh,Tæng         c«ng    ã  tyc tr¸chnhiÖm   ¸nh      nh    ® gi¸x¸c®Þ møc   dù  ÷cña  é, ngµnh,®¬n  Þ  n   tr   B    v ®Õ 31/12/2003;dù  Õn    ki møc    bæ sung  ù  ÷ d tr   tõng  ¹  µng    Ët tvµ  ©y  ùng  ù        ù  ÷nhµ  íc,chib¶o  lo ih ho¸,v    x d d to¸nt¨ng chid tr   n   qu¶n  µng  h ho¸  µ  Õ   ¹ch  ©n  v k ho lu phiªn ® æi  íi hµng  ù  ÷cña  é,  µnh,   m  d tr   B ng   ®¬n  Þ  v n¨m  2004. 2.2.§èivíi   î     Æt   µng  Ýnh        tr  c¸cm chi gi¸ h ch s¸ch:   ­ Chi trî   î ícc¸c m Æt   µng  Ýnh        tr      gi¸, c h ch s¸ch ®èi víi Òn  óiquy  nh        mi n  ®Þ t¹  iNghÞ   nh  è  ®Þ s 20/1998/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 31    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ     iÓn th ng  ¹i miÒn  ói,h¶i®¶o  µ  ïng  ng  µo  ©n  éc;NghÞ   ph¸ttr   ¬ m   n   vv ®å bd t  ®Þnh  è  s 02/2002/N§­   µy  03  CP ng   th¸ng   n¨m    01  2002  ña  Ýnh  ñ  öa  c Ch ph s ® æi, bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/1998/N§­   µ      CP v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn    Õt. h  chiti ­ Thùc  Ön  Ýnh    hi ch s¸ch cÊp    kh«ng    Òn m ét  è  ¹    ¹pchÝ    thu ti   s lo ib¸o,t   cho vïng d©n  éc thiÓu  è  µ  Òn  óithùc hiÖn    t  s v mi n    theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1637/Q§­ TTg  µy  ng 31/12/2001 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph
 12. 12 ­  Õp  ôc thùc  Ön  Õ     ç  îkinh  Ý   Ti t   hi ch ®é h tr  ph cho    a   ¬ng    c¸c ®Þ ph ®Ó ®Ç u    t ph¸ttr Ón c¸c tr¹m     i     ph¸tthanh,truyÒn    thanh  ô m   ©n  , x∙ ë    c d c     c¸c tØnh  miÒn  ói, ïng ®ång  µo  ©n  éc. n  v  bd t ­ C¸c    kho¶n    î   ÷ gièng  èc,trî   Êt b¶n, trî   iÖn  chitr  gi   gi¸ g     xu   gi¸    ® gi¸ ¶nh,..  . thùc  Ön  hi theo  Õ     Ön  µnh. C¸c  é,  a   ¬ng, ®¬n   Þ   Çn  Ýnh  ch ®é hi h   B ®Þ ph   vc t to¸nkü    î     ¬  ë    nh  è îng,gi¸thµnh,chiphÝ  Ën    chitr  trªnc s x¸c ®Þ gi¸ sl       v chuyÓn,   møc  î   ô  Ó  tr  c th cho  õng m Æt   µng  gi¸ t  h theo ®óng  Õ       ch ®é quy  nh. ®Þ 2.3.§èi víichisù          nghiÖp  µ  v qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ  íc,§¶ng, ®oµn  l  ch nh n     thÓ:  ­§èivíi      NSNN     ¹m    níc,bè  Ýdù      ù  trªnph vic¶    tr   to¸nchis nghiÖp    ôc   gi¸od ­ ®µo  ¹o,dù      ù  t   to¸nchis nghiÖp  khoa  äc    h ­ c«ng  Ö   ngh (bao  å m   chi®Ç u  , g c¶    t  chith ng    ê xuyªn,chitiÒn ¬ng     l t¨ng thªm,. . ®¹t møc       .    ) trªn17,1%  µ    v 2% tæng  chiNSNN.  ång  êi®iÒu    § th   chØnh  ¬  Êu  µ  Ýnh  c c v ch s¸ch qu¶n  ýchikhoa  äc    l    h ®¶m  b¶o  Öu  hi qu¶,thiÕtthùc cña    µinghiªncøu.§èivíi Ünh  ùc            ®Ò t          l v v¨n ho¸ th«ng    è  Ý ching©n  tinb tr     s¸ch t¨ngt ng     ¬ øng  Þp      ëng  nh ®é t¨ngtr kinh tÕ    theo  NghÞ   Õt Trung  ng  (Kho¸VIII . quy   ¬ 5    ) ­ Chi sù      nghiÖp  kinh tÕ  Çn  Ëp   c t trung vµo  ÷ng  Ünh  ùc  äng t©m,    nh l v tr   then  èt;tõng  µnh, tõng  a   ¬ng  Çn  ã  ù  iÒu  ch   ng   ®Þ ph c cs® chØnh  ¬  Êu    cc chi b¶o  ¶m   ® yªu  Çu  Öu  c hi qu¶  cao  ãp  Çn  óc ®Èy  ù  g ph th   s nghiÖp  kinh tÕ      ph¸t tr Ón. i ­ §èivíi   n  Þ  ù        ®¬ v s nghiÖp  îcgiao quyÒn  ùchñ  µichÝnh,® îcchñ  c¸c ®    t  t     ®éng  è  Ý kinh phÝ     ùc  Ön  Öm   ô, ® îc chñ  ng  ö  ông    b tr     ®Ó th hi nhi v    ®é sd biªn chÕ   îc cÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy giao theo    NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  c Ch ph v ch ®é t   ¸p  cho  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  µ  v Th«ng   sè  t 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002  ña  é   µi c BT  chÝnh.Trªn c¬  ë  ù    ©n      s d to¸nng s¸ch n¨m    2003  ∙  îcgiao,n¨m  ®®     2004  ¬    c b¶n æn   nh  ®Þ møc  kinh phÝ  µy,® îct¨ngthªm    n    theo  ét  ûlÖ  Çn    m t   ph tr¨m (%)  theo  tõng  µnh, lÜnh  ùc  ng   v theo  Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  quy ®Þ c Th t Ch ph (kh«ng  Ó   k nh÷ng  kho¶n    t  Êt  chi ®é xu ph¸t sinh    n¨m  2003, nhng    kh«ng ph¸t sinh    n¨m  2004);®èi víi   Ö m   ô    ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,®Ò   µinghiªncøu        nhi c¸c v chith   c¸c ch tr   t    khoa  äc  Êp  µ  íc,cÊp  é,  µnh, ch¬ng  ×nh  ôc     èc      hc nh n   B ng   tr m tiªuqu gia,chi thùc hiÖn  Ö m   ô  µ  íc ® Æt  µng, vèn  i    nhi v nh n   h   ®è øng  ùc hiÖn    ù  cã  th   c¸c d ¸n  vèn  ícngoµi,chi®Ç u  ,®¬n  Þ  Ëp  ù      n     t  v l d to¸nchiNSNN   theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  µ  íng dÉn  ¹ th«ng   µy.  vh   t i tn    ­ Bè   Ý dù      µnh  Ýnh    tr   to¸nchih ch (qu¶n  ýNhµ   íc,§¶ng,®oµn  Ó):X¸c  l  n    th   ®Þnh    ¬  ë  nh  trªnc s ®Þ møc  ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch theo    quy  nh  ña  ñ íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ; tr Öt®Ó   ÕtkiÖm   i  íinh÷ng  ph   i   ti   ®è v   kho¶n     tiÕp  chi nh kh¸ch,héi    nghÞ,  oµn    oµn  µo,.   ùc  Ön  ë   éng  Ý  iÓ m   Öc  ® ra,® v . Th hi m r . th ® vi kho¸n    biªn chÕ   µ  v kinh phÝ    qu¶n  ýhµnh  Ýnh  i víi   ¬  l  ch ®è     c quan  µnh  Ýnh  µ  íc c¸c h ch nh n   theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 192/2001/Q§­ TTg  µy  ng 17/12/2001 cña  ñ íng ChÝnh    Th t   phñ  µ  v Th«ng   li   Þch  è  t ªnt s 17/2002/TTLT­ BTC­BTCCBCP   µy ng 8/02/2002   cña  ªnbé  µi chÝnh, Ban    li   T     Tæ chøc  bé  Ýnh  ñ  íng  Én  ùc hiÖn  c¸n  Ch ph h d th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 192/2001/Q§­ TTg. ­ §èivíi ÷ng  Ö m   ô    ö  ông  õ nguån  èn       nh nhi v chis d t  v vay,viÖn  î   tr ph¶ilËp    dù to¸n chi tiÕttheo  õng  ù  vµ  Ýnh      t d ¸n  t to¸n ®ñ   è  èn  i    s v ®è øng  ña  Ýa  c ph ViÖtNam     theo cam   Õt  µ  Õ       k v ch ®é quy  nh. ®Þ
 13. 13 ­ Trong    ×nh tÝnh    ù      ña    n  Þ  µnh  Ýnh, sù    qu¸ tr   to¸nd to¸nchic c¸c ®¬ v h ch   nghiÖp  ùc hiÖn  c¸o ®Çy      Ö m   ô   tõ c¸cnguån    Ý, lÖ  th   b¸o    ®ñ c¸cnhi v chi      thu ph   phÝ  µ    v thu kh¸c® îc®Ó   ¹®¬n  Þ        l  i v chitheo chÕ       nh.   ®é qui®Þ 2.4.§èivíichithùc hiÖn    ¬ng  ×nh m ôc    èc    ù             c¸c ch tr   tiªuqu gia,d ¸n quan  träng: ­ §èi víic¸c ch¬ng  ×nh m ôc    èc    è   Ý kinh phÝ          tr   tiªuqu gia:B tr     nh»m   ùc th   hiÖn    ôc    c¸c m tiªutheo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 42/2002/Q§­TTg  µy  ng 19/3/2002  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   t  ph v qu¶n  ývµ  iÒu  µnh    ¬ng  ×nh m ôc    èc  l  ® h c¸c ch tr   tiªuqu gia. ­ Ch ¬ng  ×nh    tr 135: Thùc  Ön    hi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 135/1998/Q§­ TTg  ngµy 31/7/1998  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 138/2000/Q§­ TTg  µy  ng 29/11/2000  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ;Th«ng   ªntÞch  è  t  ph   tli   s 666/2001/TTLT/BKH­UBNTMN­TC­ XD   µy  ng 23/8/2001  íng dÉn  h  qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d c«ng  ×nh h¹ tÇng  tr     thuéc ch¬ng  ×nh 135.    tr     ­  ù   trång  íi 5  iÖu  rõng: Thùc  Ön  D ¸n  m   tr ha    hi theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 661/Q§­ TTg  µy  ng 29/7/1998  Ò   ôc    Ö m   ô,chÝnh  vm tiªu,nhi v  s¸ch vµ  chøc    tæ  thùc hiÖn  ù  trång míi5  iÖu ha  õng,Th«ng   è    d ¸n      tr   r   t s 43/2002/TT­BTC   µy  ng 7/5/2002  ña  é   µi chÝnh  µ  c BT  v Th«ng   è  t s 29/2003/TT­BTC   µy  ng 27/3/2003   söa  æi,bæ   ®   sung  Th«ng   è  ts 43/2002/TT­ BTC. 2.5.Bè  Ýnguån  ©n    tr   ng s¸ch thùc hiÖn        c¶ic¸ch tiÒn l ng:    ¬ ­ §èivíic¸c ®¬n  Þ  éc  é, c¬         v thu B   quan trung  ng  ùc hiÖn  ¬ th   theo  ¬ng  ph thøc: +  ö   ông  ån  ÕtkiÖm   èithiÓu  Sd ngu ti   t  10%     êng  chith xuyªn cña    n     c¸c ®¬ vÞ  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp  õtiÒn l ng  µ    (tr    ¬ v c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êtl ng); ct ch  ¬ +  C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  ö  ông  èithiÓu  sd t  40%   ån  ngu thu  îc ®  ®Ó   ¹ (sau    õchiphÝ        ùc hiÖn  iÒu  l  i khitr     thu)®Ó chith   ® chØnh  Òn l ng  ªng ti  ¬ (ri   ngµnh  tÕ  µ35%). y  l   + C¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh  ã  ån  h ch c ngu thu  theo quy  nh   ö  ông  èi ®Þ sd t  thiÓu 40%   è  ® îc ®Ó   ¹ theo  Õ     s thu    li  ch ®é (sau    õchiphÝ   khitr     thu)®Ó   ùc   th   hiÖn  iÒu  ® chØnh  Òn l ng. ti  ¬   ­ §èivíi   a  ¬ng,thùc hiÖn          ®Þ ph c¸c     c¶ic¸ch tiÒn l ng     ¬ theo  quy  nh    ®Þ nªu t¹ m ôc  díi y.   i 3    ®© 3.V Ò   ù    ©n    d to¸nng s¸ch ®Þa  ¬ng:   ph N¨m   2004  µn¨m  u   êikú    nh  ©n  l  ®Ç th   æn ®Þ ng s¸ch ®Þa  ¬ng    ph theo    quy ®Þnh  ña  Ët Ng ©n   c Lu   s¸ch nhµ  íc,v×  Ëy    a   ¬ng  Çn    n   v c¸c ®Þ ph c b¸m    ôc   s¸tm tiªu,nhiÖm   ô  ña    v c NSNN   n¨m 2004  nªu trªn,quy  nh  ña  Ët    ®Þ c Lu NSNN   µ  v c¸c v¨n    b¶n  íng  Én  ùc  Ön  Ët    ©y  ùng  ù  h d th hi Lu ®Ó x d d to¸n ng©n    s¸ch n¨m   2004.Ngoµic¸cquy  nh  íng dÉn  Ò        ®Þ h  v c«ng    Ëp dù    ©n  t¸cl   to¸nng s¸ch chung    quy  nh    ®Þ ë trªn, Ëp dù    ©n      to¸nng l s¸ch ®Þa  ¬ng    ph cßn  ùc hiÖn  ÷ng    th   nh quy ®Þnh  ñ  Õu  ch y sau:  ­ V Ò   ©y  ùng  ù       xd d to¸nthu NSNN:  Trªn c¬  ë  ù    s d b¸o    ëng  t¨ng tr kinh tÕ    n¨m  2004  i víitõng  µnh, tõng  Ünh  ùc,c¸c c¬  ë  ®è     ng   l v     s kinh tÕ  ña  õng  a    ct ®Þ ph¬ng  µ  ÷ng  ån  v nh ngu thu  íi ph¸tsinh trªn®Þa   µn    Ýnh  ng, tÝnh  m       b ®Ó t ®ó   ®ñ   õng  Ünh  ùc  t l v thu, tõng    kho¶n thu theo  Õ     ù  ch ®é (d to¸n thu  ña  õng    ct tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ bao  å m   y     nguån  g ®Ç ®ñ c¶  thu    trªn ®Þa  µn    êng,thÞ  Ên). b x∙,ph   tr  
 14. 14 ­V Ò   ©y  ùng  ù      ©n   xd d to¸nching s¸ch ®Þa  ¬ng:   ph   + Trªn c¬  ë  Öm   ô    iÓn kinh tÕ      éi cña  a   ¬ng, chÕ     s nhi v ph¸ttr     ­ x∙ h   ®Þ ph   ®é   Ýnh  ch s¸ch,®Þnh    møc    Ön  µnh  µ  nh  chihi h v ®Þ møc  ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch  n¨m  2004  theo Quy Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, dù  Õn  ®Þ c Th t Ch ph   ki nhu  Çu    c chi hîp lý, ô  Ó  i víi õng  Ünh  ùc    ©n      th ®è     c t l v ching s¸ch ®Þa  ¬ng    ph theo quy  nh   ®Þ cña  Ët NSNN   ù      ©n  Lu   (d to¸nching s¸ch ®Þa  ¬ng    ph n¨m 2004 theo  õng  Ünh  t l vùc bao  å m   nhiÖ m  ô    ña  ©n  g c¶  v chic ng s¸ch x∙,phêng,thÞ  Ên).      tr +  è   Ý ®ñ   èn  i øng  B tr   v ®è   cho    ù    c¸c d ¸n ODA   hoÆc   îp phÇn  ù    h  d ¸n ODA   thùc hiÖn    a   µn  éc tr¸chnhiÖ m   ña  a   ¬ng    trªn®Þ b thu     c ®Þ ph theo  Õt  nh   quy ®Þ cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph +  è   Ý kinh phÝ   ùc hiÖn    B tr     th   c¸c NghÞ   Õt  quy Trung  ng    (kho¸ IX) ¬ 3, 5     thuéc  Öm   ô    ©n  nhi v ching s¸ch ®Þa   ¬ng; trong ®ã         ph     t¨ng chicho  ©n  ng s¸ch  cÊp      ùc hiÖn  æi  íivµ  ©ng  x∙®Ó th   ® m  n cao  Êt l ng h Ö   èng  Ýnh  Þë    ch  î   th ch tr   x∙, phêng,thÞ  Ên.   tr +  Ëp  T trung kinh phÝ  ùc hiÖn  Ö m   ô  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,chñ      th   nhi vx d c s h    ®éng  è  Ý ng©n  b tr   s¸ch  a   ¬ng  ùc hiÖn  ôc      ®Þ ph th   m tiªuxo¸ phßng  äc  3, h ca    phßng  äc  h tranh, tre,nøa,  ,®Ç u    kiªn cè     l¸  t   ho¸  kªnh  ¬ng  µ  êng  m v® giao  th«ng n«ng th«n;h¹ tÇng  µng nghÒ,  lÞch;thùc hiÖn    iÓn gièng  ©y     l  du      ph¸ttr   c trång,vËt nu«i;chuyÓn  æi  ¬  Êu       ® c c kinh tÕ    n«ng  nghiÖp; c«ng    óc  Õn   t¸cx ti   th ng  ¹i,m ë   éng  µ  ×m  Õm   Þ  êng  Êt khÈu; chó  äng  ùc  Ön  ¬ m  r v t ki th tr xu     tr th hi nhiÖ m  ô    i,gi¶m  Ìo,t¹oviÖc  µm,gi¶i v xo¸®ã   ngh     l     Õt tÖ  ¹n x∙héi; . quy   n     .. +  è  Ýng©n  B tr   s¸ch tr¶nî®ñ   i víi         ®è     kho¶n  î®Õ n   ¹n ph¶itr¶, c¸c n  h     trong  ®ã   ö  ýc¸c kho¶n  î cña  ©n  x l    n  ng s¸ch x∙,®¶m      b¶o  µnh  ¹nh  ©n  l m ng s¸ch ®Þa     ph¬ng. +  è   Ý  ù   B tr d phßng  ©n   ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph theo quy  nh   ña  Ët ®Þ c Lu   ng©n  s¸ch  µ   íc,chñ  ng  nh n   ®é øng  ã   íithiªn tai  ò lôtvµ  ö  ý nh÷ng  ph v     ,l     x l   nhiÖ m  ô  Êp  v c b¸ch ë  a  ¬ng.   ®Þ ph ­ ViÖc      bæ sung  ã  ôc    õ ng©n  cm tiªut   s¸ch trung ¬ng      cho  ©n  ng s¸ch ®Þa     ph¬ng  õc¸cnguån    Òn thuª®Êt,thu tiÒn b¸n  µ    éc së  ÷u  µ   ­ t    thu ti          nh ë thu   h Nh n íc,thu thuÕ  ö  ông  t     sd ®Ê n«ng  nghiÖp,thuÕ  µinguyªn rõng,m ét  Çn    õ   t      ph thu t   xæ   è  Õn  Õt, .vµ  ùc  Ön  ©n  i  s ki thi .  th hi c . ®è trong  ©n  ng s¸ch  a   ¬ng    ®Þ ph ®Ó ®Ç u    ël¹ tõ nguån  t tr   i     thu giao  Òn  ö  ông  t, ® îc thùc  Ön  quy sd ®Ê     hi theo   quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   t i 2.1.1m ôc    Çn  Th«ng   µy.   IIph B  tn   ­ C¨n  nhiÖ m   ô    µ  ån  cø  v chi v ngu thu  ©n   ng s¸ch  a   ¬ng  îc x¸c ®Þ ph ®   ®Þnh    nh trªn, ù  Õn  û lÖ  Çn    ki t   ph d tr¨m (%)  ©n  ph chiagi÷a ng©n      s¸ch trung ­     ¬ng  µ  ©n  v ng s¸ch ®Þa  ¬ng,sè      ph   bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch trung ¬ng      cho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng  Õu  ã).    ph (n c   ­ C¨n  sè  ù  Õn    cø  d ki giao  ù  d to¸n vÒ   Ö m   ô  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh   nhi v th   ch tr   m ôc    èc    ¬ng  ×nh 135,dù    ång míi5  iÖuha  õng,x©y  ùng  tiªuqu gia,ch tr     ¸n tr     tr   r   d dù to¸n kinh  Ý   ùc  Ön    Öm   ô, dù  Õn  ©n      ím  ùc   ph th hi c¸c nhi v   ki ph bæ ®Ó s th   hiÖn. ­ X ©y  ùng  ù    d d to¸n ching©n     s¸ch n¨m 2004, c¸c ®Þa   ¬ng     ph ph¶i chñ    ®éng  è  Ý c¸c nguån  éc  ©n  b tr     thu ng s¸ch  a   ¬ng    ùc  Ön    c¶i ®Þ ph ®Ó th hi chi     c¸ch tiÒn l ng     ¬ theo ph¬ng    thøc:
 15. 15 +  ©n   Ng s¸ch    Êp  Ýnh  Òn  a   ¬ng  µnh  èithiÓu  c¸c c ch quy ®Þ ph d t  50%   è  s t¨ngthu thùc hiÖn       n¨m  2003  víi ù    ñ íng ChÝnh  ñ  so    to¸nTh t   d ph giao;dµnh  èi   t  thiÓu 50%   è      ù      s t¨ngthu d to¸n2004  víi ù    so    to¸n2003; d +  ùc  Ön  ÕtkiÖm     êng  Th hi ti   chith xuyªn tèithiÓu     10%  (kh«ng  Ó   Òn ­ k ti l ¬ng  µ    v c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êtl ng). ct ch  ¬ +  C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  ö  ông  èithiÓu  sd t  40%   ån  ngu thu  îc ®  ®Ó   ¹(sau khitrõchiphÝ        ùc hiÖn  iÒu  l  i      thu)®Ó chith   ® chØnh  Òn l ng   ti  ¬ (riªng  ngµnh  tÕ  µ35%). y  l   + C¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh  ã  ån  h ch c ngu thu  theo  quy  nh   ö  ông  èi ®Þ sd t  thiÓu 40%   è  ® îc ®Ó   ¹ (sau    õchiphÝ     s thu    li  khitr     thu)theo  Õ       ùc ch ®é ®Ó th   hiÖn  iÒu  ® chØnh  Òn l ng ti  ¬ III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1.C¸c  é, c¬    B   quan  µ  íctheo  nh n   chøc n¨ng  îcph©n  ®  c«ng  ©y  ùng    xd c¸c chØ     tiªukinh tÕ      éi thuéc  Ünh  ùc  ô    ­ x∙ h   l v ph tr¸chvµ    th«ng  b¸o  Þp  êicho  k th   Bé  Tµi chÝnh, c¸c Bé, c¬  quan trung  ng vµ  c¸c ®Þa  ph¬ng tr c ngµy  ¬ í 15/7/2003 ®Ó   µm  ¬  ë    l c s cho  Öc  Ëp dù    ©n  vi l   to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003. 2. C¸c  é,  ¬    B c quan  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý c¸c ch¬ng  ×nh  m ôc    èc  l    tr   tiªuqu gia,ch¬ng  ×nh    tr 135  µ  ù  trång míi 5  iÖu ha  õng  èi hîp  íiBé   Õ   v d ¸n      tr   r ph   v  K ho¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh  µm  Öc  íic¸c Bé,  ¬  v§ t  T   l vi v     c quan  Trung  ng, ®Þa   ¬  ph¬ng  ªnquan  Ò   Ö m  ô  µ  ù    li   v nhi v v d to¸nkinh phÝ    n¨m 2004  i víi   ¬ng  ®è     ch c¸c tr×nh m ôc    èc    ¬ng  ×nh 135  µ  ù  trång míi 5  iÖu ha  õng    tiªuqu gia,ch tr   v d ¸n      tr   r thuéc lÜnh  ùc  ô    v ph tr¸ch, tæng  îp göiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  u    h   T    K ho v ®Ç t tr c15/8/2003. í  3. Bé   Õ   ¹ch  µ  u    ñ  ×,phèihîp víiBé   µi chÝnh  Ëp  ù      K ho v ®Ç tch tr        T  l d to¸n chi ®Ç u      t ph¸ttr Ón vµ  Ëp  ¬ng  ph©n      u       i   l ph ¸n  bæ chi ®Ç t ph¸ttr Ón m ét  è   i   s lÜnh  ùc  îcph©n  v ®  c«ng  öiBé  µichÝnh  ícngµy  g  T  tr   15/9/2003. 4. Cïng  íiviÖc  ©y  ùng  ù    ©n    v  xd d to¸nng s¸ch ®Þa   ¬ng, Uû     ph   ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh nghiªn cøu  ×nh  éi  ng  ©n  ©n  ïng  Êp  Ë m   Êt   tr H ®å nh d c c ch nh   trong th¸ng 7/2003  Õt  nh  Öc  ©n  Êp  ©n      quy ®Þ vi ph c ng s¸ch (ph©n  Êp  ån    c ngu thu,nhiÖ m   ô    i víic¸c cÊp  Ýnh  Òn    a   ¬ng    µm  ¬  ë    v chi)®è       ch quy ë ®Þ ph ®Ó l c s x©y  ùng  ù  d d to¸n ng©n    s¸ch    a   ¬ng. §ång  êitrªnc¬  ë  nh  ë ®Þ ph   th     s ®Þ møc   ph©n    ©n  bæ ng s¸ch  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph quy  nh,  ×nh  ×nh  ùc  Õ    ®Þ t h th t ë ®Þa   ¬ng  µ  ÷ng  ph v nh quy  nh  Ò   ©n  Êp  ©n  ®Þ v ph c ng s¸ch    a   ¬ng    ë ®Þ ph do Héi  ng  ©n  ©n   Êp  ®å nh d c tØnh  quyÕt  nh,  û   ®Þ U ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh  tr×nh  éi  ng  ©n  ©n   H ®å nh d quyÕt  nh   nh   ®Þ ®Þ møc   ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch    ë ®Þa   ¬ng  ph cho  ï  îp  µm  ¬  ë  ©y  ùng  ù   ph h l csx d d to¸n ng©n     s¸ch    Ýnh  ë ch quyÒn  a  ¬ng    Êp. ®Þ ph c¸cc   5.C¸c  é, c¬    B   quan  trung ¬ng  µ  û     v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung  ng    Th«ng   µy  µ  è  Óm     Ò   ù        ©n    ¬ c¨n cø  tn v s ki trav d to¸nthu,ching s¸ch  µ   íc n¨m  nh n   2004  Bé   µi  Ýnh  do  T ch th«ng  b¸o, ®Þnh     møc   ©n     ph bæ ng©n  s¸ch theo  Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, thùc hiÖn: híng  Én, quy ®Þ c Th t Ch ph       d  th«ng  sè  Óm    chøc  b¸o  ki tra,tæ  th¶o luËn  µ    v tæng  îp dù    ©n  h   to¸nng s¸ch nhµ    níc n¨m    2004 theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu NSNN,    c¸c v¨n b¶n  íng  Én  h d LuËt  ña  Ýnh  ñ, Bé   µi  Ýnh  ∙  c Ch ph   T ch ® ban  µnh  µ  ÷ng  éi dung    h v nh n  quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy. tn
 16. 16 6.  é   µi chÝnh  Ï tæ  BT  s   chøc  µm  Öc  íic¸c  é,  ¬  l vi v   B c quan  trung  ng, ¬  Tæng  c«ng      ét  è  ty 91, m s Tæng   c«ng    vµ    a   ¬ng    ty 90  c¸c ®Þ ph ®Ó th¶o  Ën  lu vÒ   ù    ©n  d to¸nng s¸ch n¨m    2004  õ kho¶ng  èith¸ng 7/2003  Þch lµm  Öc  t  cu     (l   vi cô  Ó  Ïth«ng    th s   b¸o sau). 7. Tæng   ôc      c H¶i quan, Tæng   ôc    c Thu Õ   ã  Öm   ô  íng  Én    Õt c nhi vh d chiti   Th«ng   µy  tn cho    n  Þ  ùcthuéc ®Ó   ùc hiÖn  µ  ©y  ùng,tæng  îp c¸c ®¬ v tr     th   vx d   h  dù      ©n  to¸nthu ng s¸ch nhµ  ícthuéc lÜnh  ùc  îcgiao.   n    v ®    8.V Ò   Óu  É u   Ëp vµ  c¸o dù        ©n    bi m l   b¸o    to¸nthu,ching s¸ch n¨m    2004:   ­ §èivíi   é, c¬        B   quan  c¸c trung ¬ng  chøc  íng dÉn  i víi   n  Þ    tæ  h  ®è     ®¬ v c¸c trùcthuéc lËp vµ  c¸o dù          b¸o    to¸nNSNN;    ¬  ë    trªnc s ®ã tæng  îp vµ  c¸o Bé   h   b¸o    Tµi chÝnh  ù    d to¸n NSNN     n¨m 2004  ña  é,  ¬  c B c quan  trung  ng  ¬ theo  ng  ®ó biÓu m É u  vµ  thêi gian quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  59/2003/TT­ i  s BTC  ngµy  23/6/2003  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    Õtthihµnh  Ët  c BT  h d chi ti     Lu NSNN   µ    v c¸c biÓu  É u     m bæ sung  cho  ï hîp  ph   yªu  Çu  Ëp  ù  c l d to¸n n¨m    2004 quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy. tn ­ §èi víic¸c ®Þa   ¬ng: § Ò   Þ   û          ph   ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph chñ  ng  íng dÉn  Ýnh  Òn  a   ¬ng  Êp  íilËp  µ  ®é h  ch quy ®Þ ph c d   v b¸o  dù    c¸o  to¸n thu,ching©n     s¸ch,trªnc¬  ë        s ®ã tæng  îp x©y  ùng  ù    ©n  h  d d to¸nng s¸ch ®Þa     ph¬ng  µ  c¸o Bé   µi chÝnh  v b¸o    T   theo    É u   Óu  µ  êigian quy  nh  ¹  c¸c m bi v th     ®Þ ti Th«ng   è  ts 59/2003/TT­ BTC   µy  ng 23/6/2003  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn    c BT  h  chi tiÕtthihµnh  Ët NSNN   µ    Óu  É u        Lu   v c¸c bi m bæ sung cho  ï hîp  cÇu  Ëp  ph   yªu  l dù    to¸nn¨m  2004  quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 9.Trong    ×nh x©y  ùng  ù    ©n    qu¸ tr   d d to¸nng s¸ch n¨m    2004  Õu  ã  ÷ng  n c nh chÝnh s¸ch chÕ     íiban  µnh,Bé  µichÝnh  Ïcã  íng dÉn    ®é m   h   T  s  h   th«ng      b¸o bæ sung    iÓnkhaithùc hiÖn,n Õu  ã  ÷ng  íng m ¾ c     Þ    é, ®Þa   khitr         c nh v  ®Ò ngh c¸cB   ph¬ng  ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ö  ýkÞp  êi. ¸nh v B T   ®Ó x l   th p h ô  l ô c Bi Ó u  m É u  b æ  s u n g  l Ë p d ù  to¸n n g © n  s¸ch  n h µ  n í c n¨ m  2 0 04 (Ban  µnh  Ìm  h k theo th«ng   è    ts 61/2003/TT­ BTC   µy  ng 23/06/2003 cña  é  µi    BT chÝnh) BiÓu  è    s 1: B¸o c¸o tæng  îp  ån  ùc hiÖn  Òn ¬ng  h ngu th   ti l n¨m 2004  ña  c c¸cbé,c¬      quan  trung ¬ng   BiÓu  è    s 2: B¸o    ån  c¸o ngu kinh phÝ  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íit¨ng   th   ch ®é ti  ¬ m     thªm  n¨m 2004  ña    c c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       BiÓu  è    s 3: B¸o    ©n  Êp    ©n  c¸o ph c thu ng s¸ch gi÷a c¸c cÊp  Ýnh  Òn        ch quy ®Þa  ¬ng  ph BiÓu  è    s 4: B¸o    ©n  Êp    ©n  c¸o ph c ching s¸ch gi÷a c¸c cÊp  Ýnh  Òn        ch quy ®Þa  ¬ng  ph BiÓu  è    s 5: B¸o    ùc hiÖn  nh  c¸o th   ®Þ møc  ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch,møc      thu, ching©n    s¸ch  BiÓu  è   B¸o  s 6: c¸o  ×nh  ×nh  î  èi l ng  t h n kh  î XDCB   ña    ù    c c¸c d ¸n,c«ng  tr×nh ®Ç u    õnguån  èn  ©n    tt   v ng s¸ch nhµ  íc   n 
 17. 17 BiÓu  è    s 7:B¸o    ×nh  ×nh  c¸o t h vay,nîng©n     s¸ch ®Þa  ¬ng    ph
 18. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA BiÓu  è  s1 Bé,  ¬  c quan  Trung  ng… ¬ Ch ¬ng:… B¸o c¸o t æ n g  h î p n g u å n  th ù c hi Ö n  ti Ò n l¬ n g  n¨ m  2 0 04 c ñ a c¸c B é , c ¬  q u a n  Trun g ¬ n g STT Sù   nghiÖp Biªn BiªnchÕ   Quü   Òn l ng  Dù   Õn  è  Dù   Õn  è  Trong  :  è    Sè  ÕtkiÖm       ti  ¬ ki s ki s ®ã S thu ti   chÕ   îc cã  Æt   2003  Ýnh thu n¨m  ®  m (t     2004  thu ® îc®Ó   thùc sö  ông    10%     êng      d ®Ó chith giao  ®Õ n   theo møc ¬ng  ® îc®Ó   ¹   l   l   l¹®Ó   ùc thùc hiÖn  Òn l ng  xuyªn ®Ó   ¹o i   th   i   ti  ¬   t  2003  31/12/200 tèi Óu 290  theo chÕ     hiÖn  Òn l theo møc ¬ng  èi nguån  ùc   thi     ®é ti  ­   l t  th   (ng i) 3  êi) ê (ng 000  (sau khitrõ ¬ng      theo quy  thiÓu 290.000  hiÖn ¬ng  íi     l m  ®ång/th¸ng)  chiphÝ)    ®Þnh    ®ång/th¸ng   iÖu (2)   (tr   (3)  (1)(tr Öu   i   (tr Öu®ång) (tr Öu®ång) i  i  ®ång) (tr Öu®ång) i  ®ång) A B 1 2 3 4 5 6 7 Tæng   è s 1 Quèc  phßng 2 An  ninh 3 §Æc   Öt bi 4 SN   o  ¹o ®µ t 5 SN   tÕ y  6 SN   khoa   häc,  c«ng  7 SN       v¨n ho¸,th«ng tin 8 SN  ph¸t  thanh, truyÒn  9 SN   Ó  ôc  Ó  th d th thao 10 SN   ¶m   ® b¶o    éi x∙h 11 SN   kinh tÕ  
 19. 19 Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . . Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Ghi chó:     (1)   Bao  å m   c¸ckho¶n  Ých theo l ng g c¶    tr    ¬ (2)Sö  ông  èi Óu 40%   ån    îc®Ó   ¹cho  n  Þ  ù   d t  thi   ngu thu ®   l   i ®¬ v s nghiÖp  ã    ªngngµnh  tÕ  ö  ông  èi Óu 35%) c thu (ri   y  s d t  thi   (3)TÝnh    theo sè  Óm      ki tran¨m  2004  é  µichÝnh  BT  giao
 20. 20 BiÓu  è  s 2  TØnh,  µnh  è:.. . ............. th ph . . ............ B¸o c¸o n g u å n  kinh p h Ý  th ù c hi Ö n  ti Ò n l¬ n g  m í i t¨ng thª m  n¨ m  2 0 04 §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Néi dung   Sè  Òn ti 1 2 3 I Tæng   ån  ngu kinh  Ý   ùc  Ön  Õ     Òn ¬ng  íido  © n   ph th hi ch ®é ti l m   ng s¸ch  a  ¬ng  ¶m   ®Þ ph ® b¶o  2004 1 Nguån      ©n  t¨ngthu ng s¸ch n¨m    2003: ­ Thu  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng  îchëng  Ýnh  ñ    ph ®  Ch ph giao (1)   Trong  :  ån    ¹®Ç u    ®ã ngu ®Ó l   i ttheo NghÞ   Õt Quèc  éi   quy   H ­ Thu  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng  îchëng  ùc hiÖn  n     ph ®  th   ®Õ 31/12/2003 (1)   Trong  :  ån    ¹®Ç u    ®ã ngu ®Ó l   i ttheo NghÞ   Õt Quèc  éi   quy   H ­ Dµnh  50%       t¨ngthu (kh«ng  Ó   ån    ¹®Ç u  )®Ó   ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi k ngu ®Ó l   i t  th   ch ®é ti  ¬ m 2 Dµnh  50%       Çn  t¨ngthu (ph NS§P  îchëng)dù    ®    to¸nn¨m  2004  dù    so  to¸n2003  Ýnh  ñ  Ch ph giao 3 10%   ÕtkiÖm    êng  ti   chith xuyªn (kh«ng  Ó   Òn l ng,c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êtl ng)   k ti  ¬     ct ch  ¬ 4 40%   è      ¹®¬n  Þ  s thu ®Ó l   i v theo dù      to¸n2004  ªngngµnh  tÕ  µ35%)  (ri   y  l   (2) ­ Sè      ¹®¬n  Þ  ùc hiÖn  thu ®Ó l   i v th   n¨m 2003 ­ Sè      ¹®¬n  Þ  thu ®Ó l   i v giao n¨m    2004 ­ Sè     thu 40%   îctÝnh    ¹®¬n  Þ    ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi(ri   µnh  tÕ  µ35%) ®  ®Ó l   i v ®Ó th   ch ®é ti  ¬ m   ªngng y  l   + Trong    è    îchuy  ng    ùc hiÖn  iÒu  ®ã s thu ®   ®é ®Ó th   ® chØnh  Òn l ng: ti  ¬ .N¨m    2003 .N¨m    2004 ­ Møc  kinhphÝ  µnh    ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íin¨m    d ®Ó th   ch ®é ti  ¬ m   2004 II Tæng   nhu  Çu  ùc  Ön  Õ     Òn ¬ng  íi (bao  å m   c¸c  c th hi ch ®é ti l m  g c¶  kho¶n  Ých  tr theo ¬ng) l
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2