intTypePromotion=1

Thông tư 64/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
247
lượt xem
47
download

Thông tư 64/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   S è   6 4 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 9   t h ¸ n g   6   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   m é t   s è   ® i Ò u   c ñ a   N g h Þ   ® Þ n h   s è  105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ KiÓm to¸n ®éc lËp ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Thi  hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2004/N§­CP   ngµy   30/3/2004   cña ChÝnh phñ vÒ KiÓm to¸n ®éc lËp, Bé Tµi chÝnh híng dÉn   thùc hiÖn mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. QuyÒn cña ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n 1.1. §¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n cã  quyÒn chän doanh nghiÖp  kiÓm   to¸n   vµ   chän   kiÓm   to¸n   viªn   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   hµnh  nghÒ  hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña  NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ   KiÓm   to¸n   ®éc   lËp   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   NghÞ   ®Þnh   sè  105/2004/N§­CP)   ®Ó   ký   hîp   ®ång   cung   cÊp   dÞch   vô   kiÓm  to¸n, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. Khi ký hîp ®ång cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n, ®¬n vÞ ®­ îc kiÓm to¸n cã quyÒn yªu cÇu doanh nghiÖp kiÓm to¸n cung   cÊp   "Danh   s¸ch   ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ   kiÓm   to¸n   n¨m…"   cña   doanh nghiÖp cã x¸c nhËn cña Bé Tµi chÝnh (Phô lôc sè 02/ KTV). 1.2.   §¬n   vÞ   ®îc   kiÓm   to¸n   kh«ng   ®îc   chän   c¸c   doanh  nghiÖp kiÓm to¸n  ®ang ho¹t  ®éng nhng kh«ng cã   ®ñ  3 kiÓm  to¸n viªn hµnh nghÒ, doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh«ng ®ñ ®iÒu   kiÖn   ho¹t   ®éng   kiÓm   to¸n,  hoÆc   kiÓm   to¸n   viªn  kh«ng   cã   tªn trong  danh  s¸ch  ®¨ng ký  hµnh nghÒ   ®îc Bé  Tµi chÝnh  x¸c nhËn ®Ó ký hîp ®ång cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n. 1.3. ViÖc chän doanh nghiÖp kiÓm to¸n nÕu thuéc ph¹m  vi   ®iÒu   chØnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   ®Êu   thÇu   th×   ph¶i   thùc  hiÖn theo quy chÕ ®Êu thÇu.
 2. 2 2. Yªu cÇu thay  ®æi kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  vµ  ngêi  chÞu tr¸ch nhiÖm ký b¸o c¸o kiÓm to¸n 2.1. Trêng hîp  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n ký  hîp  ®ång kiÓm   to¸n víi mét doanh nghiÖp kiÓm to¸n tõ 3 n¨m liªn tôc trë  lªn, tÝnh tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 105/2004/N§­CP cã hiÖu lùc   th× cø sau 3 n¨m ph¶i yªu cÇu doanh nghiÖp kiÓm to¸n thay  ®æi: a)   KiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   kiÓm   to¸n vµ ký tªn trªn b¸o c¸o kiÓm to¸n; b) Ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ký b¸o c¸o kiÓm to¸n lµ Gi¸m   ®èc (hoÆc ngêi  ®îc uû  quyÒn) cña doanh nghiÖp (hoÆc chi  nh¸nh doanh nghiÖp) kiÓm to¸n. 2.2.   Trêng   hîp   Ban   Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n  hoÆc l∙nh ®¹o chi nh¸nh doanh nghiÖp kiÓm to¸n chØ cã mét   ngêi lµ kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ th× ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n  chØ  ®îc ký  hîp  ®ång kiÓm to¸n víi doanh nghiÖp kiÓm to¸n   hoÆc chi nh¸nh doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®ã  nhiÒu nhÊt lµ  3  n¨m liªn tôc tÝnh tõ  ngµy NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP cã  hiÖu lùc vµ  tõ  n¨m thø 4 trë   ®i ph¶i chuyÓn sang ký  hîp  ®ång kiÓm to¸n víi doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh¸c. Yªu   cÇu   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   thay   ®æi   kiÓm   to¸n   viªn hµnh nghÒ  vµ  ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ký  b¸o c¸o kiÓm  to¸n ph¶i ®îc ghi râ trong hîp ®ång kiÓm to¸n. 3. QuyÒn tham gia tæ chøc nghÒ nghiÖp  3.1.   KiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ   vµ   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®îc   quyÒn   tham   gia   c¸c   tæ   chøc   nghÒ   nghiÖp   vÒ   kÕ  to¸n, kiÓm to¸n trong níc hoÆc tæ chøc nghÒ  nghiÖp quèc  tÕ   ®îc phÐp ho¹t  ®éng  ë  ViÖt Nam nh  Héi KÕ  to¸n vµ  KiÓm  to¸n ViÖt Nam, C©u l¹c bé  KÕ  to¸n trëng toµn quèc, HiÖp  héi KÕ to¸n C«ng chøng Anh (ACCA)… 3.2.   Mçi   kiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ   tham   gia   tæ   chøc  nghÒ  nghiÖp  lµ  mét héi viªn c¸ nh©n. Trêng  hîp  c«ng  ty  kiÓm to¸n tham gia tæ chøc nghÒ  nghiÖp víi t c¸ch lµ  héi  viªn tËp thÓ th× ph¶i cö ngêi ®¹i diÖn c«ng ty tham gia. 3.3.   Chi   phÝ   tham   gia   tæ   chøc   nghÒ   nghiÖp   ® îc   h¹ch  to¸n vµo chi phÝ  qu¶n  lý  cña doanh  nghiÖp  kiÓm  to¸n vµ  ph¶i cã  hãa  ®¬n, chøng tõ  hîp ph¸p. KiÓm to¸n viªn kh«ng  ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ  trong   doanh  nghiÖp   kiÓm  to¸n   ph¶i   tù   chÞu chi phÝ tham gia tæ chøc nghÒ nghiÖp. 4. KiÓm to¸n b¾t buéc  4.1. B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c¸c doanh nghiÖp  vµ  tæ chøc  díi  ®©y b¾t buéc ph¶i  ®îc doanh nghiÖp  kiÓm  to¸n kiÓm to¸n:
 3. 3 a) Doanh nghiÖp, tæ chøc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  ®îc  thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt ViÖt Nam, kÓ c¶ chi  nh¸nh doanh nghiÖp níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam; b)   Tæ   chøc   cã   ho¹t   ®éng   tÝn   dông   ®îc   thµnh   lËp   vµ  ho¹t ®éng theo LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông; ng©n hµng thuéc   c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ Quü hç trî ph¸t triÓn; c) Tæ chøc tµi chÝnh vµ  doanh nghiÖp kinh doanh b¶o   hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm; d) Riªng ®èi víi c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm   h÷u h¹n cã tham gia niªm yÕt vµ kinh doanh trªn thÞ trêng  chøng   kho¸n   th×   thùc   hiÖn   kiÓm   to¸n   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt vÒ kinh doanh chøng kho¸n; ®)   §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   thùc   hiÖn   vay  vèn ng©n hµng  th×   ®îc kiÓm to¸n theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p  luËt vÒ tÝn dông. 4.2. B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c¸c doanh nghiÖp  vµ  tæ chøc  díi  ®©y b¾t buéc ph¶i  ®îc doanh nghiÖp  kiÓm  to¸n   kiÓm   to¸n   theo   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  105/2004/N§­CP: a)   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc,   bao   gåm   c«ng   ty   nhµ   níc,  c«ng ty cæ phÇn nhµ  níc, c«ng ty TNHH nhµ  níc vµ  doanh  nghiÖp kh¸c cã vèn nhµ níc trªn 50%; b) B¸o c¸o quyÕt to¸n c¸c dù  ¸n  ®Çu t  hoµn thµnh tõ  nhãm A trë lªn. 4.3. C¸c  ®èi tîng kh¸c mµ  LuËt, Ph¸p lÖnh, NghÞ   ®Þnh  vµ QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ cã quy ®Þnh. 4.4. Doanh nghiÖp nhµ  níc, Quü  hç  trî  ph¸t triÓn vµ  dù  ¸n  ®Çu t  tõ  nhãm A trë  lªn  ®∙ cã  trong th«ng b¸o kÕ  ho¹ch kiÓm to¸n n¨m cña c¬ quan KiÓm to¸n nhµ níc th× b¸o  c¸o tµi chÝnh n¨m ®ã kh«ng b¾t buéc ph¶i ® îc doanh nghiÖp  kiÓm to¸n kiÓm to¸n. II. QUY §ÞNH Cô THÓ A. KIÓM TO¸N VI£N 1. Tiªu chuÈn kiÓm to¸n viªn  1.1. Ngêi ViÖt Nam vµ  ngêi níc ngoµi  ®îc phÐp c  tró  t¹i ViÖt Nam cã   ®ñ  c¸c tiªu chuÈn sau  ®©y th×   ®îc c«ng  nhËn lµ kiÓm to¸n viªn:
 4. 4 a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, trung thùc, liªm   khiÕt, cã   ý  thøc chÊp hµnh ph¸p luËt; kh«ng thuéc  ®èi t ­ îng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3, 4, 5, 6 vµ  7 §iÒu 15 cña NghÞ  ®Þnh sè 105/2004/N§­CP; b) Cã b»ng cö nh©n chuyªn ngµnh Kinh tÕ ­ Tµi chÝnh ­  Ng©n hµng hoÆc chuyªn ngµnh KÕ  to¸n ­ KiÓm to¸n cña ViÖt  Nam   hoÆc   níc   ngoµi   ®îc   Bé   Tµi   chÝnh   thõa   nhËn   vµ   thêi  gian c«ng t¸c thùc tÕ  vÒ  tµi chÝnh, kÕ  to¸n tõ  5 n¨m trë   lªn hoÆc thêi gian thùc tÕ  lµm trî  lý  kiÓm to¸n  ë  doanh  nghiÖp kiÓm to¸n tõ 4 n¨m trë lªn. Trêng hîp cã  b»ng cö  nh©n c¸c chuyªn ngµnh kh¸c víi   chuyªn ngµnh Kinh tÕ  ­ Tµi chÝnh ­ Ng©n hµng hoÆc chuyªn  ngµnh KÕ  to¸n ­ KiÓm to¸n th×  ph¶i cã  b»ng cö  nh©n thø  hai vÒ c¸c chuyªn ngµnh trªn sau 3 n¨m hoÆc sau 2 n¨m ®èi   víi trî lý kiÓm to¸n viªn vµ tæng thêi gian c«ng t¸c thùc  tÕ  vÒ  tµi chÝnh, kÕ  to¸n ph¶i  ®ñ  5 n¨m hoÆc lµm trî  lý  kiÓm to¸n ë c¸c doanh nghiÖp kiÓm to¸n ®ñ 4 n¨m trë lªn. c) Cã  kh¶ n¨ng sö  dông mét trong n¨m thø tiÕng th«ng  dông: Anh, Nga, Ph¸p, Trung vµ  §øc vµ  sö  dông thµnh th¹o  m¸y vi tÝnh; d) §¹t kú thi tuyÓn kiÓm to¸n viªn do Bé Tµi chÝnh tæ  chøc vµ ®îc Bé trëng Bé Tµi chÝnh cÊp Chøng chØ kiÓm to¸n  viªn. 1.2. Ngêi ViÖt Nam vµ  ngêi níc ngoµi  ®îc phÐp c  tró  t¹i ViÖt Nam cã  chøng chØ chuyªn gia kÕ  to¸n, chøng chØ  kÕ to¸n, kiÓm to¸n do tæ chøc níc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc  tÕ  vÒ  kÕ  to¸n, kiÓm to¸n cÊp,  ®îc Bé  Tµi chÝnh thõa nhËn  th×  ph¶i  ®¹t kú  thi s¸t h¹ch vÒ  ph¸p luËt kinh tÕ, tµi  chÝnh,   kÕ   to¸n,   kiÓm   to¸n   ViÖt   Nam   do   Bé   Tµi   chÝnh   tæ  chøc   th×   ®îc   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   cÊp   Chøng   chØ   kiÓm  to¸n viªn. 2. §iÒu kiÖn hµnh nghÒ cña kiÓm to¸n viªn  2.1. §iÒu kiÖn hµnh nghÒ kiÓm to¸n: a) KiÓm to¸n viªn chØ ®îc ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n  khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn cña kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ quy ®Þnh  t¹i §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh sè 105/2004/N§­CP; b) Trêng hîp kiÓm to¸n viªn võa lµm viÖc  ë  mét doanh   nghiÖp kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp kiÓm to¸n, võa lµm viÖc   ë doanh nghiÖp kiÓm to¸n trong cïng mét thêi gian th× chØ   ®îc ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n khi cã sù ®ång ý b»ng v¨n   b¶n   cña   ngêi   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p   luËt   cña   doanh   nghiÖp  kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp kiÓm to¸n.
 5. 5 c)  Trêng  hîp kiÓm  to¸n  viªn  ®∙  ®¨ng  ký  hµnh  nghÒ   ë  mét doanh nghiÖp kiÓm to¸n chuyÓn sang  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  ë doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh¸c th× ph¶i cã quyÕt ®Þnh chÊm   døt hîp ®ång lao ®éng ë doanh nghiÖp kiÓm to¸n tríc. 2.2. KiÓm to¸n viªn kh«ng cã tªn trong danh s¸ch ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ   kiÓm   to¸n   ®îc   Bé   Tµi   chÝnh   x¸c   nhËn   th×  kh«ng ®îc ký b¸o c¸o kiÓm to¸n. 2.3.   KiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ   sÏ   bÞ   xãa   tªn   trong   danh s¸ch ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n trong c¸c tr êng hîp  sau: a) Vi ph¹m mét trong nh÷ng hµnh vi bÞ  nghiªm cÊm  ®èi  víi   kiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   19   cña  NghÞ ®Þnh sè 105/2004/N§­CP; b) Thùc tÕ kh«ng hµnh nghÒ kiÓm to¸n nhng vÉn cè t×nh  ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n; c)  Vi ph¹m  ph¸p luËt  hoÆc  vi ph¹m  kû  luËt,   ®¹o  ®øc  nghÒ nghiÖp mµ ph¸p luËt vÒ kiÓm to¸n nghiªm cÊm. 2.4.   KiÓm   to¸n   viªn   ®∙   bÞ   xãa   tªn   trong   danh   s¸ch  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm  to¸n th×  kh«ng   ®îc  ®¨ng  ký  hµnh  nghÒ l¹i trong thêi gian 3 n¨m kÓ tõ ngµy bÞ xãa tªn. 2.5.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   sö   dông   kiÓm   to¸n   viªn   kh«ng cã  tªn trong danh s¸ch  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm to¸n  ®Ó  ký  b¸o c¸o kiÓm to¸n th×  c¶ doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn  ®ã  sÏ  bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. 2.6. Bé  Tµi chÝnh kh«ng tiÕp tôc x¸c nhËn danh s¸ch   ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ   cho   nh÷ng   kiÓm   to¸n   viªn   ®∙   ®¨ng   ký  hµnh   nghÒ   kiÓm   to¸n   nhng   trªn   thùc   tÕ   kh«ng   hµnh   nghÒ  kiÓm to¸n. 3. CËp nhËt kiÕn thøc hµng n¨m cña kiÓm to¸n viªn  3.1.   §èi   tîng   ph¶i   cËp   nhËt   kiÕn   thøc   hµng   n¨m   lµ  kiÓm to¸n  viªn   ®ang hµnh nghÒ  vµ  tiÕp  tôc   ®¨ng  ký  hµnh  nghÒ kiÓm to¸n trong n¨m sau. 3.2. Néi dung cËp nhËt kiÕn thøc hµng n¨m, gåm: a)   Néi   dung   c¬   b¶n   cña   ph¸p   luËt   vÒ   kÕ   to¸n,   kiÓm  to¸n, qu¶n lý  kinh tÕ, tµi chÝnh, thuÕ  vµ  c¸c vÊn  ®Ò  cã  liªn quan; b)   Nh÷ng   quy   ®Þnh   cã   bæ   sung,   söa   ®æi   trong   chÝnh   s¸ch,   chÕ   ®é   kÕ   to¸n,   kiÓm   to¸n,   qu¶n   lý   kinh   tÕ,   tµi  chÝnh, thuÕ vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan. 3.3.  Thêi  gian  cËp nhËt  kiÕn  thøc tõ   40 giê   ®Õn  50  giê mét n¨m. 3.4. H×nh thøc cËp nhËt kiÕn thøc hµng n¨m:
 6. 6 a) Häc tËp trung do Bé  Tµi chÝnh hoÆc tæ chøc  ®îc Bé  Tµi chÝnh uû quyÒn tæ chøc; hoÆc b) Tù  häc: C¸c doanh nghiÖp kiÓm to¸n tù  tæ chøc cËp  nhËt kiÕn thøc cho kiÓm to¸n viªn theo yªu cÇu, néi dung  cËp nhËt cña Bé Tµi chÝnh. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i l u  gi÷  hå  s¬  vÒ  néi dung, ch¬ng tr×nh, thêi gian  ®µo t¹o vµ  danh   s¸ch  kiÓm   to¸n   viªn   hµnh  nghÒ   cña   doanh   nghiÖp   ®∙   tham dù. 3.5. Sau mçi khãa cËp nhËt kiÕn thøc hµng n¨m, kiÓm   to¸n viªn ph¶i tham gia kiÓm tra s¸t h¹ch c¸c néi dung ®∙  ®îc cËp nhËt  theo  h×nh thøc tr¾c  nghiÖm,  xö  lý  bµi tËp  t×nh huèng  hoÆc viÕt thu ho¹ch  vµ  ph¶i   ®¹t yªu cÇu th×  míi ®îc ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n n¨m sau. 4. §¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n  Hµng n¨m, kiÓm to¸n viªn ph¶i thùc hiÖn  ®¨ng ký  hµnh  nghÒ  kiÓm to¸n víi doanh nghiÖp kiÓm to¸n theo quy  ®Þnh  sau ®©y: 4.1.   §iÒu   kiÖn   ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ   kiÓm   to¸n   ®èi   víi  ngêi ViÖt Nam: a) Cã  lý  lÞch râ  rµng, cã  phÈm chÊt trung thùc,  ®¹o  ®øc nghÒ  nghiÖp kiÓm to¸n, kh«ng thuéc nh÷ng ngêi kh«ng  ®îc ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ  ®Þnh sè 105/2004/N§­CP; b) Cã Chøng chØ kiÓm to¸n viªn do Bé Tµi chÝnh cÊp; c) Cã hîp ®ång lao ®éng víi doanh nghiÖp kiÓm to¸n. 4.2.   §iÒu   kiÖn   ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ   kiÓm   to¸n   ®èi   víi  ngêi níc ngoµi: a) §îc phÐp c tró t¹i ViÖt Nam tõ 1 n¨m trë lªn; b)   Cã   ®¹o   ®øc   nghÒ   nghiÖp   kiÓm   to¸n,   kh«ng   thuéc   nh÷ng ngêi kh«ng ®îc ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n quy ®Þnh   t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 105/2004/N§­CP; c) Cã Chøng chØ kiÓm to¸n viªn do Bé Tµi chÝnh cÊp; d) Cã hîp ®ång lao ®éng víi doanh nghiÖp kiÓm to¸n. 4.3. Ngêi  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm to¸n tõ  lÇn thø hai   trë ®i (sau lÇn ®¨ng ký hµnh nghÒ vµo n¨m sau n¨m ® îc cÊp  Chøng chØ kiÓm to¸n viªn) ph¶i cã thªm ®iÒu kiÖn tham gia   ®Çy  ®ñ  ch¬ng tr×nh cËp nhËt kiÕn thøc hµng n¨m theo quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 3 phÇn A môc II cña Th«ng t nµy. 4.4. Hå s¬ ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n gåm: a)  §¬n xin  ®¨ng ký   hµnh nghÒ  kiÓm  to¸n  (Phô  lôc  sè  01/KTV)
 7. 7 b) B¶n sao cã  c«ng chøng Chøng chØ kiÓm to¸n viªn do  Bé  Tµi chÝnh cÊp hoÆc cã  ch÷  ký  vµ  dÊu x¸c nhËn cña Gi¸m   ®èc doanh nghiÖp kiÓm to¸n; c) C¸c tµi liÖu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 phÇn A môc  II cña Th«ng t nµy. Nh÷ng   ngêi   ®∙   ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ   kiÓm   to¸n   n¨m   tríc  nÕu   ®îc   Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   chÊp   thuËn   ®ñ  ®iÒu kiÖn tiÕp tôc hµnh nghÒ  n¨m sau th×  kh«ng ph¶i lµm  hå s¬ míi. 4.5. Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i c¨n cø  ®¬n  xin ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n cña kiÓm to¸n viªn vµ c¸c  quy  ®Þnh vÒ   ®iÒu kiÖn  hµnh  nghÒ  kiÓm to¸n   ®Ó  xÐt duyÖt  xem kiÓm to¸n viªn ®ã cã ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ trong n¨m  ®ã  kh«ng vµ  lËp "Danh  s¸ch   ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm  to¸n  n¨m…"   cña   doanh   nghiÖp   (Phô   lôc   sè   02/KTV)   göi   Bé   Tµi  chÝnh (Vô ChÕ ®é kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n). 5. KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  kh«ng  ®îc thùc hiÖn kiÓm  to¸n trong c¸c trêng hîp sau ®©y  5.1. Kh«ng cã  tªn trong th«ng b¸o Danh s¸ch  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm to¸n  ®îc Bé  Tµi chÝnh x¸c nhËn trong n¨m  ®ã. 5.2. §ang thùc hiÖn hoÆc  ®∙ thùc hiÖn trong n¨m tríc  liÒn kÒ c¸c dÞch vô sau ®©y cho ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n: a) Ghi sæ kÕ to¸n; b) LËp b¸o c¸o tµi chÝnh; c) Lµm kÕ to¸n trëng; d) KiÓm to¸n néi bé; ®) §Þnh gi¸ tµi s¶n; e) T vÊn qu¶n lý; g) T vÊn tµi chÝnh; h) T  vÊn thuÕ  hoÆc c¸c dÞch vô  kh¸c mµ  ¶nh hëng  ®Õn  tÝnh ®éc lËp ®èi víi ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n. 5.3. KiÓm to¸n viªn  ®ang thùc hiÖn hoÆc  ®∙ thùc hiÖn  trong n¨m tríc liÒn kÒ  dÞch vô  kiÓm to¸n th×  còng kh«ng  ®îc cung cÊp trong n¨m nay c¸c dÞch vô  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  5.2 phÇn A môc II. 5.4. Cã  quan hÖ  kinh tÕ  ­ tµi chÝnh víi  ®¬n vÞ   ®îc  kiÓm to¸n nh  gãp vèn, mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu; cho vay  vèn; cã  mua, b¸n c¸c tµi s¶n kh¸c hoÆc cã  c¸c giao dÞch  kinh tÕ, tµi chÝnh kh¸c lµm ¶nh hëng  ®Õn nguyªn t¾c  ®éc  lËp cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n.
 8. 8 5.5. Cã  bè, mÑ, vî, chång, con, anh, chÞ, em ruét lµ  thµnh viªn trong Ban l∙nh  ®¹o hoÆc lµ  kÕ  to¸n trëng cña  ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n. 5.6. XÐt thÊy kh«ng ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n hoÆc kh«ng   ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn kiÓm to¸n. 5.7. §¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n cã  nh÷ng yªu cÇu tr¸i víi  ®¹o  ®øc nghÒ  nghiÖp hoÆc tr¸i víi yªu cÇu vÒ  chuyªn m«n,  nghiÖp vô kiÓm to¸n hoÆc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6.   Nh÷ng   hµnh   vi   nghiªm   cÊm   ®èi   víi   kiÓm   to¸n   viªn  hµnh nghÒ  6.1.   Gãp   vèn,   ®i   vay,   cho   vay   vèn   hoÆc   mua   bÊt   kú  lo¹i cæ phiÕu nµo kh«ng ph©n biÖt gi¸ trÞ  vµ  sè  lîng lµ  bao nhiªu cña ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n. 6.2. Mua tr¸i phiÕu hoÆc c¸c tµi s¶n kh¸c cña  ®¬n vÞ  ®îc   kiÓm   to¸n   lµm   ¶nh   hëng   ®Õn   nguyªn   t¾c   ®éc   lËp   cña  ho¹t ®éng kiÓm to¸n. 6.3. NhËn bÊt kú mét kho¶n tiÒn hoÆc lîi Ých vËt chÊt   nµo tõ   ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n ngoµi kho¶n phÝ  dÞch vô  vµ  chi phÝ   ®∙ tháa thuËn  trong  hîp  ®ång,  hoÆc  lîi dông vÞ  trÝ  kiÓm to¸n viªn cña m×nh  ®Ó  thu c¸c lîi  Ých kh¸c tõ  ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n. 6.4. Cho thuª, cho mîn hoÆc cho c¸c bªn kh¸c sö  dông  tªn vµ Chøng chØ kiÓm to¸n viªn cña m×nh ®Ó thùc hiÖn c¸c  ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp. 6.5. Lµm viÖc cho tõ  hai doanh nghiÖp kÕ  to¸n, kiÓm   to¸n trë lªn trong cïng mét thêi gian. 6.6.   TiÕt   lé   th«ng   tin   vÒ   ®¬n   vÞ   ®îc   kiÓm   to¸n   mµ  m×nh biÕt  ®îc trong khi hµnh nghÒ, trõ  trêng hîp  ®¬n vÞ  ®îc kiÓm to¸n ®ång ý hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 6.7. Ký  hîp  ®ång gia c«ng, dÞch vô  uû  th¸c xuÊt nhËp  khÈu vËt t, hµng hãa,  ®¹i lý  tiªu thô  hµng hãa,  ®¹i lý  m«i giíi hoÆc cã c¸c giao dÞch kinh tÕ tµi chÝnh kh¸c lµm  ¶nh hëng ®Õn nguyªn t¾c ®éc lËp cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n. 6.8. Lîi dông tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ®Ó vô lîi, th«ng   ®ång, bao che sai ph¹m cña ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n. 6.9. Ký   ®ång thêi c¶ ch÷  ký  cña kiÓm to¸n viªn chÞu  tr¸ch nhiÖm kiÓm to¸n vµ  ch÷  ký  cña Gi¸m  ®èc (hoÆc ngêi  ®îc uû quyÒn) trªn b¸o c¸o kiÓm to¸n. 6.10. Thùc hiÖn c¸c hµnh vi kh¸c mµ ph¸p luËt vÒ kiÓm   to¸n nghiªm cÊm. B. DOANH NGHIÖP KIÓM TO¸N
 9. 9 1. H×nh thøc tæ chøc  ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng cña  doanh nghiÖp kiÓm to¸n  1.1. KÓ  tõ  ngµy NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP cã  hiÖu  lùc,   doanh   nghiÖp  kiÓm   to¸n   chØ   ®îc   thµnh   lËp   míi   theo  mét   trong   hai   h×nh   thøc:   c«ng   ty   hîp   danh   hoÆc   doanh   nghiÖp   t  nh©n.   §èi   víi   doanh   nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t  níc  ngoµi   ®îc   thµnh   lËp   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   §Çu   t  níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam. 1.2. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n ®∙ thµnh lËp vµ ho¹t ®éng   tríc   ngµy   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2004/N§­CP   cã   hiÖu   lùc   theo  c¸c h×nh thøc kh¸c ngoµi c¸c h×nh thøc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  1.1 phÇn B môc II, nÕu muèn tiÕp tôc ho¹t  ®éng th×  ph¶i  chuyÓn ®æi sang mét trong c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm   1.1 phÇn B môc II. Thêi gian chuyÓn  ®æi chËm nhÊt lµ  hÕt  ngµy 21/4/2007. 2. Chi nh¸nh doanh nghiÖp kiÓm to¸n  2.1. Chi nh¸nh doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc thµnh lËp  vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ theo quy ®Þnh  t¹i §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh sè 105/2004/N§­CP. 2.2. Chi nh¸nh doanh nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i cã Ýt nhÊt   tõ  2 kiÓm to¸n viªn cã  Chøng chØ kiÓm to¸n viªn trë  lªn,  trong   ®ã  ngêi  ®øng  ®Çu chi nh¸nh  ph¶i  lµ  ngêi cã  Chøng  chØ kiÓm to¸n  viªn,  míi  ®îc phÐp  cung  cÊp dÞch vô  kiÓm  to¸n vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n. 3. §iÒu kiÖn thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp  kiÓm to¸n  3.1. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n míi ®îc thµnh lËp vµ ho¹t  ®éng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vµ   theo   quy   ®Þnh   cña  NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP ph¶i cã   Ýt nhÊt 3 kiÓm to¸n  viªn cã Chøng chØ kiÓm to¸n viªn, trong ®ã Ýt nhÊt cã mét  trong nh÷ng ngêi qu¶n lý  doanh nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i lµ  kiÓm to¸n viªn cã  Chøng chØ kiÓm to¸n viªn. Mét ngêi cã  chøng chØ kiÓm to¸n viªn chØ ®îc lµm chñ së h÷u mét doanh  nghiÖp t  nh©n hoÆc mét thµnh viªn hîp danh cña mét c«ng  ty hîp danh. 3.2. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n chØ  ®îc ký  hîp  ®ång cung  cÊp dÞch vô kiÓm to¸n khi: a) Cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ  kiÓm to¸n quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 1 vµ  kho¶n 3 §iÒu 23 cña NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­ CP; b) Cã  danh s¸ch kiÓm to¸n viªn  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  cã  x¸c nhËn cña Bé Tµi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 phÇn A   môc II vµ ®iÓm 1 phÇn C môc II cña Th«ng t nµy.
 10. 10 3.3.   Trêng   hîp   cã   kiÓm   to¸n   viªn   míi   ®îc   cÊp   chøng  chØ   kiÓm   to¸n   viªn   hoÆc   do   tuyÓn   dông   míi   th×   doanh  nghiÖp   kiÓm   to¸n   ph¶i   th«ng   b¸o   cho   Bé   Tµi   chÝnh   danh  s¸ch kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  bæ sung trong thêi h¹n 30  ngµy kÓ  tõ  ngµy kiÓm to¸n  viªn  chÝnh thøc   ®îc nhËn  vµo  lµm viÖc hoÆc ®îc cÊp Chøng chØ kiÓm to¸n viªn. 3.4.   Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   cã   kiÓm   to¸n  viªn   hµnh   nghÒ   chuyÓn   ®i,   bá   nghÒ   hoÆc   bÞ   truÊt   quyÒn  hµnh nghÒ  th×  doanh nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i th«ng b¸o b»ng  v¨n   b¶n   cho   Bé   Tµi   chÝnh   kÌm   theo   danh   s¸ch   kiÓm   to¸n  viªn   hµnh   nghÒ   gi¶m   trong   thêi   h¹n   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ chuyÓn ®i, bá nghÒ hoÆc bÞ truÊt   quyÒn hµnh nghÒ. 3.5.   Trong   qu¸   tr×nh   ho¹t   ®éng,   doanh   nghiÖp   kiÓm  to¸n ph¶i thêng xuyªn ®¶m b¶o cã Ýt nhÊt 3 kiÓm to¸n viªn  hµnh nghÒ  lµm trän thêi gian cho doanh nghiÖp. Tr êng hîp  sau 6 th¸ng liªn tôc doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh«ng ®¶m b¶o   ®iÒu kiÖn nµy th× ph¶i ngõng cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n. 4. QuyÒn tham gia lµ  thµnh viªn cña tæ chøc kÕ  to¸n,  kiÓm to¸n quèc tÕ  4.1. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n chØ ®îc tham gia lµ thµnh  viªn cña mét tæ chøc kÕ to¸n, kiÓm to¸n quèc tÕ ®∙ cã chi   nh¸nh ë c¸c níc kh¸c ngoµi níc cã v¨n phßng chÝnh. 4.2.   PhÝ   tham   gia   thµnh   viªn   cña   tæ   chøc   kÕ   to¸n,   kiÓm to¸n  quèc  tÕ   ®îc tÝnh vµo chi phÝ  kinh doanh  theo  chi phÝ thùc tÕ vµ ph¶i cã hãa ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p. 4.3. Sau khi  ®îc chÊp nhËn lµ  thµnh viªn, trong thêi  h¹n 30 ngµy, doanh nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i th«ng b¸o víi Bé   Tµi chÝnh  vÒ  viÖc  gia  nhËp  thµnh viªn,  göi kÌm c¸c tµi  liÖu giíi thiÖu vÒ  tæ chøc kÕ  to¸n, kiÓm to¸n quèc tÕ  mµ  m×nh lµ thµnh viªn, c¸c cam kÕt vÒ lîi Ých vµ tr¸ch nhiÖm  khi lµm thµnh viªn. 5.   Mua   b¶o   hiÓm   tr¸ch   nhiÖm   nghÒ   nghiÖp   kiÓm   to¸n   hoÆc lËp quü dù phßng rñi ro nghÒ nghiÖp  5.1. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i mua b¶o hiÓm tr¸ch   nhiÖm nghÒ  nghiÖp kiÓm to¸n hoÆc lËp Quü  dù  phßng rñi ro  nghÒ  nghiÖp  ®Ó  t¹o nguån chi tr¶ båi thêng thiÖt h¹i do  lçi cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n g©y ra cho kh¸ch hµng vµ  ngêi sö dông kÕt qu¶ kiÓm to¸n.
 11. 11 5.2.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®îc   mua   b¶o   hiÓm   tr¸ch  nhiÖm   nghÒ   nghiÖp   kiÓm   to¸n   cña   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm  ho¹t  ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam. Trêng hîp doanh nghiÖp  b¶o hiÓm ho¹t  ®éng  ë  ViÖt Nam cha cung cÊp  ®îc dÞch vô  b¶o   hiÓm   tr¸ch   nhiÖm   nghÒ   nghiÖp   kiÓm   to¸n   th×   doanh  nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®îc   mua   b¶o   hiÓm  cña  doanh   nghiÖp   b¶o  hiÓm níc ngoµi. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n cã  vèn  ®Çu t  níc  ngoµi, doanh nghiÖp kiÓm to¸n lµ  thµnh viªn cña tæ chøc  kiÓm to¸n  quèc  tÕ  cã  thÓ  mua b¶o hiÓm  tr¸ch  nhiÖm  nghÒ  nghiÖp kiÓm to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm níc ngoµi. Chi  phÝ mua b¶o hiÓm ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh theo chi  phÝ thùc tÕ mua b¶o hiÓm vµ ph¶i cã hãa ®¬n, chøng tõ hîp   ph¸p. 5.3. Trêng hîp doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh«ng mua b¶o  hiÓm   tr¸ch   nhiÖm   nghÒ  nghiÖp   th×   ph¶i  lËp  quü  dù   phßng   rñi ro nghÒ  nghiÖp  tÝnh vµo chi phÝ  kinh doanh  víi møc  trÝch hµng n¨m tõ 0,5% ®Õn 1% trªn doanh thu dÞch vô kiÓm  to¸n (doanh thu kh«ng cã  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng) tuú  theo  kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 5.4.   Khi   ph¶i   båi   thêng   thiÖt   h¹i   do   lçi   cña   doanh  nghiÖp  kiÓm to¸n g©y ra cho kh¸ch  hµng  vµ  ngêi sö  dông  kÕt   qu¶   kiÓm   to¸n  th×  doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ® îc   doanh  nghiÖp b¶o hiÓm båi thêng theo hîp  ®ång b¶o hiÓm  ®∙ cam  kÕt, hoÆc sö  dông quü  dù  phßng rñi ro nghÒ  nghiÖp  ®Ó  båi  thêng thiÖt h¹i. Trêng hîp sè  tiÒn ph¶i chi tr¶ båi thêng lín h¬n sè  båi thêng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm hoÆc lín h¬n sè d tån  quü dù phßng rñi ro nghÒ nghiÖp th× sè chªnh lÖch lín h¬n  ®îc   tÝnh   vµo   chi   phÝ   kinh   doanh   hoÆc   trõ   vµo   vèn   kinh  doanh sau khi trõ  sè  thu båi thêng cña  ®¬n vÞ, c¸ nh©n  g©y ra (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 5.5. Khi quü dù phßng rñi ro nghÒ nghiÖp cã sè d cuèi  n¨m tµi chÝnh t¬ng  ®¬ng 10% doanh thu dÞch vô  kiÓm to¸n  trong n¨m tµi chÝnh th× kh«ng tiÕp tôc trÝch quü dù phßng   n÷a. 6. Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n  6.1.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc  ph¸p luËt, tríc kh¸ch hµng theo hîp  ®ång kiÓm to¸n  ®∙ ký   kÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn víi ngêi sö dông kÕt qu¶  kiÓm to¸n vµ  c¸c dÞch vô   ®∙ cung cÊp. Doanh nghiÖp kiÓm  to¸n chØ chÞu tr¸ch nhiÖm víi ngêi sö  dông kÕt qu¶ kiÓm  to¸n khi ngêi sö dông kÕt qu¶ kiÓm to¸n: a) Cã lîi Ých liªn quan trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ dÞch vô  kiÓm to¸n cña  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n t¹i ngµy ký  b¸o c¸o  kiÓm to¸n; vµ
 12. 12 b) Cã  hiÓu biÕt mét c¸ch hîp lý  vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh  vµ  c¬  së  lËp b¸o c¸o tµi chÝnh lµ  c¸c chuÈn mùc kÕ  to¸n,   chÕ ®é kÕ to¸n vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan; vµ c) §∙ sö  dông mét c¸ch thËn träng th«ng tin trªn b¸o  c¸o tµi chÝnh ®∙ kiÓm to¸n. 6.2. Møc thiÖt h¹i do doanh nghiÖp kiÓm to¸n g©y ra  mµ doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng cho kh¸ch  hµng   do   hai   bªn   tù   tháa   thuËn   hoÆc   do   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. H×nh thøc vµ  møc ph¹t do hai bªn tù tho¶ thuËn cã thÓ gåm: a) ChÊm døt hîp ®ång kiÓm to¸n ®∙ ký kÕt; b) Kh«ng ®îc tiÕp tôc ký hîp ®ång kiÓm to¸n trong c¸c   n¨m sau; c) Trõ trong møc phÝ kiÓm to¸n ®∙ ký kÕt; d) Ph¹t møc cao nhÊt lµ  10 lÇn møc phÝ  kiÓm to¸n cña  hîp ®ång n¨m bÞ ph¹t. C. QU¶N Lý NHµ N¦íC VÒ HO¹T §éNG KIÓM TO¸N §éC LËP 1.   Qu¶n   lý   thèng   nhÊt   danh   s¸ch   kiÓm   to¸n   viªn   vµ  doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®ang hµnh nghÒ  kiÓm to¸n  ®éc lËp  trong c¶ níc  1.1. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp giÊy  chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh,   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n  ph¶i th«ng b¸o víi Bé  Tµi chÝnh c¸c th«ng tin liªn quan  ®Õn   doanh   nghiÖp   vµ   viÖc   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   kiÓm  to¸n,   kÌm   theo:   §iÒu   lÖ   doanh   nghiÖp,   giÊy   chøng   nhËn  ®¨ng ký kinh doanh, giÊy ®¨ng ký thuÕ. 1.2.   Hµng   n¨m,   tríc   ngµy   30/10,   doanh   nghiÖp   kiÓm  to¸n ph¶i th«ng b¸o danh s¸ch kiÓm to¸n viªn ®¨ng ký hµnh   nghÒ  kiÓm to¸n t¹i c«ng ty víi Bé  Tµi chÝnh (Phô  lôc sè  02/KTV)  kÌm theo hå  s¬   ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm  to¸n  cña  tõng kiÓm to¸n viªn. 1.3. Trong thêi h¹n 05 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc th«ng b¸o danh s¸ch kiÓm to¸n viªn  ®¨ng ký  hµnh nghÒ   theo  ®óng  quy   ®Þnh,  Bé  Tµi chÝnh sÏ  x¸c nhËn danh  s¸ch  kiÓm to¸n viªn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ kiÓm to¸n trong n¨m   ®ã.  2. C«ng khai danh s¸ch doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ kiÓm   to¸n viªn hµnh nghÒ  2.1. Thêi h¹n c«ng khai:
 13. 13 a)  §Þnh kú   2  n¨m, Bé   Tµi chÝnh  th«ng  b¸o  c«ng khai  danh s¸ch kiÓm to¸n viªn vµ  doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®¨ng  ký  hµnh nghÒ, trong  ®ã  cã  th«ng b¸o cho c¬  quan thuÕ  vµ  c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh c¸c tØnh, thµnh phè; b) Vµo th¸ng 12 hµng n¨m, Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o  ®Õn  c¬   quan   thuÕ   vµ   c¬   quan   ®¨ng   ký   kinh   doanh   c¸c   tØnh,  thµnh phè  (n¬i nhËn b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp)   danh   s¸ch  doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®ñ   ®iÒu   kiÖn  cung   cÊp   dÞch vô kiÓm to¸n ®∙ ®îc Bé Tµi chÝnh x¸c nhËn. 2.2 H×nh thøc c«ng khai: Ph¸t hµnh Ên phÈm hoÆc th«ng   b¸o b»ng v¨n b¶n. 2.3. Néi dung c«ng khai: a)   Danh   s¸ch   kiÓm   to¸n   viªn   ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ   kiÓm  to¸n   theo   tõng   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   gåm:   hä   vµ   tªn,  tr×nh  ®é  nghÒ  nghiÖp, sè  Chøng chØ kiÓm to¸n viªn vµ  c¸c  th«ng tin kh¸c; b) Danh s¸ch doanh nghiÖp kiÓm to¸n ®ñ ®iÒu kiÖn cung   cÊp dÞch vô  kiÓm to¸n, gåm: tªn c«ng ty, n¨m thµnh lËp,  ®Þa chØ trô së chÝnh, sè lîng kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ vµ  c¸c th«ng tin kh¸c. 2.4.  Trªn  c¬  së  th«ng  b¸o  cña Bé   Tµi chÝnh  vÒ  danh  s¸ch doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  ®ñ   ®iÒu kiÖn cung cÊp dÞch vô  kiÓm to¸n, c¬  quan thuÕ  vµ  c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh sÏ kh«ng chÊp nhËn b¸o c¸o tµi  chÝnh  ®∙  ®îc kiÓm to¸n bëi c¸c doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn kh«ng  ®îc Bé  Tµi chÝnh x¸c nhËn. C¬  quan  thuÕ   cã   tr¸ch   nhiÖm   th«ng   b¸o   víi   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   c¸c  doanh nghiÖp ®∙ thuª doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh«ng ®ñ ®iÒu   kiÖn ®îc cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n thùc hiÖn kiÓm to¸n. 2.5.   NÕu   qua   c«ng   t¸c   kiÓm   tra,   hoÆc   do   kh¸ch   hµng  hoÆc c¬ quan nhËn b¸o c¸o tµi chÝnh th«ng b¸o vµ x¸c ®Þnh  râ   sù   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   hµnh   nghÒ   kiÓm   to¸n   cña  doanh nghiÖp kiÓm to¸n th×  Bé  Tµi chÝnh sÏ  xö  lý  vi ph¹m  ph¸p luËt vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.6. Kinh phÝ thùc hiÖn viÖc c«ng khai danh s¸ch kiÓm   to¸n   viªn  hµnh   nghÒ   kiÓm   to¸n  do   c¸c   doanh   nghiÖp  kiÓm   to¸n  ®ãng  gãp,   ®îc tÝnh vµo chi phÝ  kinh doanh  theo sè  thùc   tÕ   ®ãng   gãp   trong   ph¹m   vi   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt hiÖn hµnh. 3. Tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin vµ tr¸ch nhiÖm gi¸m   s¸t chÊt lîng ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp
 14. 14 3.1.   Hµng   n¨m,   chËm   nhÊt   lµ   ngµy   15/02,   c¸c   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ph¶i   b¸o   c¸o   b»ng   v¨n   b¶n   cho   Bé   Tµi  chÝnh c¸c chØ tiªu chñ  yÕu vÒ  ho¹t  ®éng kinh doanh trong  n¨m tríc cña m×nh vµ  c¸c chØ tiªu liªn quan  ®Õn cËp nhËt  kiÕn thøc cña kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  cña doanh nghiÖp   kiÓm to¸n (Phô lôc sè 03/KTV). 3.2. Bé  Tµi chÝnh hoÆc tæ chøc nghÒ  nghiÖp kÕ  to¸n,   kiÓm to¸n  ®îc Bé  Tµi chÝnh uû  quyÒn cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm  tra,   gi¸m   s¸t   chÊt   lîng   ho¹t   ®éng   kiÓm   to¸n,   kiÓm   tra  viÖc chÊp hµnh NghÞ ®Þnh sè 105/2004/N§­CP vµ c¸c v¨n b¶n   híng dÉn t¹i c¸c doanh nghiÖp kiÓm to¸n. III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  2.   Th«ng   t  nµy   thay   thÕ   Th«ng   t  sè   22­TC/C§KT   ngµy  19/3/1994   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   Quy   chÕ  kiÓm to¸n ®éc lËp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ban hµnh kÌm  theo NghÞ   ®Þnh sè  07/CP ngµy 29/01/1994 cña ChÝnh phñ  vµ  Th«ng   t  sè   107/2000/TT­BTC   ngµy   25/10/   2000   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm to¸n. C¸c quy  ®Þnh   tríc ®©y vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp tr¸i víi Th«ng t  nµy ®Òu bÞ  b∙i bá. 3. C¸c Bé, Ngµnh, Uû  ban nh©n d©n, Së  Tµi chÝnh, Côc  thuÕ   c¸c   TØnh,   Thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng   cã   tr¸ch  nhiÖm   triÓn   khai   híng   dÉn   c¸c   doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn  Th«ng t nµy. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c   ®Ò   nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt. Phô lôc sè 01/KTV §¥N XIN §¡NG Ký HµNH NGHÒ KIÓM TO¸N KÝnh göi: ¤ng/Bµ Gi¸m ®èc C«ng ty..................... Hä   vµ   tªn   (ch÷   in  hoa).....................................     Nam/  N÷ ........................ Ngµy   th¸ng   n¨m  sinh:.................................................... ............................
 15. 15 Quª   qu¸n   (hoÆc   Quèc   tÞch   ®èi   víi   ngêi   níc  ngoµi): ............................. HiÖn   nay   ®ang   lµm   viÖc  t¹i:   .................................................... .................. Tr×nh ®é chuyªn m«n: Tèt   nghiÖp:   §¹i   häc:........................   Chuyªn  ngµnh................. N¨m........                     §¹i häc:........................   Chuyªn ngµnh.................. N¨m....... Häc   vÞ:....................   N¨m:...............   Häc  hµm:.......................... N¨m....... Chøng   chØ   KTV   sè:...............................  ngµy............................................ Qu¸ tr×nh lµm viÖc: Thêi gian tõ...  C«ng viÖc ­ Chøc  N¬i lµm viÖc ®Õn... vô Sau khi xem xÐt thÊy cã ®ñ ®iÒu kiÖn, t«i xin ®¨ng ký  hµnh   nghÒ   kiÓm   to¸n   trong   danh   s¸ch   ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ  kiÓm to¸n cña C«ng ty vµ  xin chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c  quy  ®Þnh  ®èi víi kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  t¹i NghÞ   ®Þnh  sè   105/2004/N§­CP   ngµy   30/3/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   kiÓm  to¸n  ®éc lËp vµ  Th«ng t  sè  64/2004/TT­BTC ngµy 29/6/2004  cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP nãi trªn. KÝnh ®Ò nghÞ ¤ng/Bµ Gi¸m ®èc xem xÐt, chÊp thuËn. Gi¸m ®èc C«ng ty kiÓm to¸n x¸c  ....., ngµy....  nhËn th¸ng... n¨m.... KiÓm to¸n viªn cã tªn nãi trªn  Ngêi lµm ®¬n ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ kiÓm to¸n  (Ch÷ ký, hä tªn) trong n¨m.... (Ch÷ ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
 16. 16 Phô lôc sè 02/KTV Tªn doanh nghiÖp kiÓm to¸n: §Þa chØ: D A N H   S ¸ C H   § ¡ N G   K ý   H µ N H   N G H Ò   K I Ó M   T O ¸ N   N ¡ M . . . . . . .  (1) KÝnh göi: Bé Tµi chÝnh (Vô ChÕ ®é kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n) C«ng   ty...................................   ®¨ng   ký  Danh   s¸ch   kiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ   kiÓm   to¸n   trong   n¨m.......... nh sau: STT Hä vµ  N¨m Quª qu¸n  Chøng chØ  Thêi h¹n ®∙ hµnh  tªn sinh  (quèc  kiÓm to¸n  (3) nghÒ kiÓm to¸n (2) tÞch) viªn Nam N÷ Sè Ngµy Tõ §Õn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C«ng   ty   xin   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n   lý,   sö   dông   kiÓm  to¸n viªn  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  theo  ®óng quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ níc. Bé Tµi chÝnh x¸c nhËn ....., ngµy.... th¸ng...  n¨m.... Danh s¸ch KTV nãi trªn  ®ñ  Gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu   kiÖn   hµnh   nghÒ   kiÓm  to¸n   n¨m.....   ®∙   ®¨ng   ký  (Ch÷ ký, hä vµ tªn, ®ãng  t¹i Bé Tµi chÝnh dÊu) Hµ Néi,... ngµy...  th¸ng... n¨m... (1) Danh s¸ch nµy  ®îc göi kÌm theo Hå  s¬  cña tõng c¸  nh©n cã  tªn trong danh s¸ch kiÓm to¸n viªn  ®¨ng ký  hµnh  nghÒ kiÓm t¸n lÇn ®Çu.
 17. 17 ­  Trêng hîp  ®¨ng ký  bæ sung còng sö  dông mÉu nµy vµ  ghi thªm ch÷ “bæ sung” (2)   Ngêi   ViÖt   Nam   ghi   quª   qu¸n     (tØnh,   thµnh   phè),  ngêi níc ngoµi ghi quèc tÞch. (3)   §¨ng   ký   hµnh   nghÒ   n¨m   2005   ghi:   Tõ   1998   ®Õn  31/12/2005.
 18. 18 Phô lôc sè 03/KTV Tªn C«ng ty:..... §Þa chØ:..... B¸O C¸O MéT Sè CHØ TI£U HO¹T §éNG N¡M… (1) KÝnh göi: Bé Tµi chÝnh (Vô ChÕ ®é kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n) C«ng  ty   ...................................................... ................................................. xin b¸o c¸o mét sè  chØ tiªu ho¹t  ®éng n¨m...  (1), nh sau: 1. T×nh h×nh nh©n viªn:
 19. 19 N¨m....(1) N¨m...(2) ChØ tiªu Sè ng­ Tû lÖ  Sè ng­ Tû lÖ  êi (%) êi (%) Tæng sè nh©n viªn ®Õn 31/12 Trong ®ã: 1. Nh©n viªn chuyªn nghiÖp: Trong ®ã: 1.1.   Tæng   sè   ngêi   cã   Chøng   chØ  kiÓm to¸n viªn               cã  trong danh s¸ch hµnh   nghÒ kiÓm to¸n 1.2.   Sè   ngêi   cã   Chøng   chØ   KTV  ViÖt Nam:          . Ngêi ViÖt Nam          . Ngêi níc ngoµi 1.3. Sè ngêi cã Chøng chØ KTV n­ íc ngoµi:          . Ngêi ViÖt Nam          . Ngêi níc ngoµi
 20. 20 2. Nh©n viªn kh¸c:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2