intTypePromotion=1

Thông tư 65/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
138
lượt xem
4
download

Thông tư 65/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 65/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí chi cho các cuộc điều tra thống kê thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 65/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a  é  t µi b  ch Ý n h  S è  65/2003/TT­B T C  n g µ y  2  th¸ng 7 n¨ m  2003 H í ng  d É n  q u ¶ n  lý kinh p h Ý  c hi c h o  c¸c cu é c §i Ò u  tra T h è n g  kª thu é c n g u å n  v è n t õ n g © n  s¸ch N h µ  n íc C¨n  LuËt Ng ©n   cø    s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh  µ        n  h v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn    h  thi hµnh  Ët Ng ©n  Lu   s¸ch Nhµ   íc;   n  §Ó  qu¶n  ý,sö  ông  ån  l  d ngu kinh  Ý   iÒu    èng  tõ ng©n  ph ® tra th kª    s¸ch  Nhµ   íc®óng  ôc  ch, cã  Öu  n  m ®Ý   hi qu¶;Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn      T  h  th   nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n 1.Ng ©n    s¸ch Nhµ   íc®¶m     n  b¶o kinh phÝ    cho    éc  iÒu    èng    c¸ccu ® trath kª (th ng  ê xuyªn,kh«ng  êng    th xuyªn,thÝ  iÓ m   µ  óc      ® v ph tra)trong dù    ©n    to¸nng s¸ch ® îcgiao hµng       n¨m  ña  c Tæng  ôc  èng    c Th kª.C¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng  ©n   ng s¸ch  µ  v yªu  Çu  c c«ng  Öc,Tæng   ôc  èng  quy  nh  ô  Ó  ¹m    vi   c Th kª  ®Þ c th ph vi, quy    ña  çi cuéc  iÒu    m« c m   ® tra. 2. Kinh  Ý      ph chicho    éc  iÒu    èng    éc nguån  ©n  c¸c cu ® traTh kª thu   ng s¸ch  Nhµ   íc® îcqu¶n  ýtheo  Ët ng©n  n    l  Lu   s¸ch Nhµ   íc,c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  Ët   n    h  Lu   vµ  ÷ng  nh quy  nh  ô  Ó  ¹ Th«ng   µy. ®Þ c th t  i tn 3. Kinh  Ý    ph cho    éc  c¸c cu Tæng  iÒu    ® tratheo  Õt  nh  ña  ñ íng quy ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ  îchíng dÉn  ph ®     theo Th«ng     triªng.        Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  II. 1.Néi dung     chi: 1.1.Chi  ©y  ùng  ¬ng    ÕtkÕ   É u,  ©y  ùng  Óu  É u   iÒu    x d ph ¸n,thi   m x d bi m ® tra,v¨n b¶n  íng dÉn     h  nghiÖp  ô  v (chØ    ông  i víi   éc  iÒu  iÒu    ¸p d ®è     cu ® c¸c ® tra kh«ng  êng  th xuyªn). 1.2.Chi  Ëp  Ên    t hu nghiÖp  ô  iÒu    v® tra (chØ  dông  i  íic¸c cuéc  ¸p  ®è v     ®iÒu  iÒu    ® trakh«ng  êng  th xuyªn). 1.3.Chi inÊn, vËn         chuyÓn  µiliÖu,m É u   Óu  iÒu  t    bi ® tra. 1.4.Chi phÝ     nghiÖp  ô  iÒu    v® tracho  õng cuéc  iÒu  t  ® tra. 1.5.Chi c«ng    Ý x¨ng xe  ña     t¸cph     c ban  chØ  o  µ  ®¹ v gi¸m    s¸tviªn. 1.6.Chi tr¶c«ng       cho  iÒu    ® traviªn,kiÓm     öa  ÷a  µ  µm  ¹ch  è    tra,s ch v l s s liÖu ban  u.   ®Ç 1.7.Chi thïlaocho  i t ng cung  Êp        ®è  î   c th«ng  tin. 1.8.Chi thuªngêidÉn  êng,phiªndÞch  Õng  ©n  éc(nÕu  ã).       ®     ti d t  c
  2. 2 1.9.Chi cho     c«ng    óc    t¸cph tra,nghiÖm    ¸nh    Õt  thu,® gi¸k qu¶  iÒu  ® tra. 1.10.Chi cho     c«ng    Óm    ¸nh    t¸cki tra,® m∙,tæng  îp sè  Öu. h   li 1.11.Chi cho     c«ng    ©n  Ých,tæng  Õt,inÊn  µ  t¸cph t   k     v c«ng  è  Õt  b k qu¶. 1.12.C¸c    kho¶n    chikh¸c. 2.M ét  è    s møc    ô  Ó: chic th Møc     ô  Ó  chi c th cho  õng  éi dung    îc thùc  Ön  t n  trªn ®   hi theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  µ  h v trong ph¹m      vi kinh phÝ   îc ng©n    ®  s¸ch  µ   íc giao;Th«ng   Nh n     t nµy quy  nh  ®Þ thªm  ét  è  m s møc    Æc   ï, ô  Ó    chi® th   th nh sau: c   2.1.Chi x©y  ùng  ¬ng    iÒu    ú     d ph ¸n ® tra:Tu theo  quy m«,  Ýnh  Êt,khèi t ch     l ng  î c¸c  chØ     ña  éc  iÒu    îc chi cho  ©y  ùng  ¬ng    Óu  tiªuc cu ® tra ®     x d ph ¸n, bi m É u,  íng dÉn  iÒu    õtæng    n     Õt® îcl∙nh®¹o  h  ® tra(t   qu¸t®Õ chiti       Tæng  ôc  ý  ck duyÖt)theo møc  õ500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000 ®ång/ph¬ng      ¸n. 2.2.Héi    th¶o  nghiÖp  ô, lÊy ý  Õn  v     ki chuyªn    Ò   ©y  ùng  ¬ng    gia v x d ph ¸n biÓu  É u,  èi®a   m t   kh«ng    lÇn  éith¶o  qu¸ 3  h  cho  ét  ¬ng  ®iÒu    m ph ¸n  tra,møc   chicho  µnh      th viªnquy  nh    ®Þ nh sau. ­Chñ  ×ph¬ng      tr   ¸n:100  000  ng/lÇn héith¶o. ®å    ­Th  ý  ¬ng    000  ng/lÇn héith¶o.   k ph ¸n:70  ®å    ­Ng êidù  éith¶o cã    Õn      h    ý ki tham    000  ng/lÇn héith¶o . gia50  ®å      Ngoµikho¶n      chicho  õng  µnh    t th viªntrªn, ÷ng  êicã  c¸o ® îcban   nh ng   b¸o      chØ  o  iÒu    ¸nh    ètcßn  îc tr¶thïlao møc    ®¹ ® tra® gi¸t   ®     chicho  ét  m b¸o    µ c¸o l   100  000  ng. ®å 2.3.Chi tr¶c«ng       cho  iÒu      i  iÒu    ùctiÕp t¹ c¸cc¬  ë. ® traviªn® ® tratr        s i ­ §èivíi iÒu        µi(®èit ng kh«ng  ëng ¬ng  õNg ©n       ® traviªnthuªngo    î   h l t  s¸ch  Nhµ   íc)® îcthanh    Òn c«ng,møc 25  n   to¸nti       000  ng/ngµy  ®å c«ng/ng i. ê  ­ §èivíi   é        b trong biªnchÕ   µ  íc¸p dông  c¸n    nh n     theo  Õ         ch ®é chitiªuc«ng  t¸cphÝ  Ön  µnh.   hi h 2.4.Chi    cho  i îng  ®è t cung  Êp  c th«ng      é  iÒu      ¬  tin(c¸ch ® tra,c¸c c quan  ®¬n  Þ    êng, c¸c doanh  v x∙ph    nghiÖp..   ∙  . ® cung  Êp  ) c th«ng    tincho  éc  iÒu  cu ® tra:Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  èng    c Th kª quy  nh  i îng  µ  ®Þ ®è t v møc      chicho tõng  éc  iÒu    ng  èi®a  cu ® tra,nh t   kh«ng    000  ng  qu¸ 10  ®å cho  ét  é  iÒu    m h® tra vµ  kh«ng qu¸  000  ng   50  ®å cho  ét c¬  m quan,  n   Þ,  phêng,  ®¬ v x∙  doanh  nghiÖp  iÒu  . ® tra. . 2.5. Thuª  êi dÉn   êng(nÕu cã),   ng ®  møc  chi 15.000 ®ång/ngµy/ng i; ê  Thuª  êiphiªndÞch  Õng  ©n  éc(nÕu  ã),møc    ng     ti d t  c  chi30.000  ng/ngµy/ng ®å ­ êi.    III.q u ¶ n  l ý kinh p h Ý  ® i Ò u  tra   1. Hµng    n¨m,    vµo  éidung    éc  iÒu    ù  Õn  iÓn khai c¨n cø  n  c¸c cu ® trad ki tr     trong n¨m,    Tæng   ôc  èng  lËp  ù  c Th kª  d to¸n chitiÕttheo  ôc  ôc ng©n      m l  s¸ch  hiÖn  µnh  µ  éidung    h vn  chitheo Th«ng   µy,tæng  îp chung  µo  ù        tn   h  v d to¸nn¨m göiBé  µichÝnh.   T 
  3. 3 2. Trªn c¬  ë      s Quy Õt  nh  ®Þ giao dù      ©n    to¸nching s¸ch hµng    n¨m  ña  é  cB TµichÝnh,Tæng  ôc  èng    Õn hµnh      c Th kª ti   giao dù      to¸nkinh phÝ    cho    éc  c¸c cu ®iÒu    ïng  íigiao  ù      ©n  trac v  d to¸n ching s¸ch  µ   íc hµng  Nh n   n¨m cho    n   c¸c ®¬ vÞ. 3.  µng  ý  H qu c¨n  tiÕn    iÓn  cø  ®é tr khai c«ng    iÒu      t¸c ® tra,Tæng   ôc  c Thèng    Ëp  ù      kª l d to¸nchicho  ¹t®éng  iÒu    ho   ® tratrong dù    µng  ý  öi   to¸nh qu g   Bé  µichÝnh  µm    theo dâicÊp  T  l c¨n cø     ph¸t. 4. Kho  ¹c Nhµ   ícchÞu    b  n  tr¸chnhiÖ m   Óm     Öc      ki so¸tvi chitheo  ng  éi ®ó n  dung  µ  Ö m  ô  iÒu  v nhi v® tra. 5. Cuèi quý, cuèin¨m          Tæng   ôc  èng  ph¶i lËp  c Th kª    b¸o c¸o  Õt  quy to¸n  kinh phÝ   iÒu    ïng  íiquyÕt    µng  ý,n¨m  ña  n  Þ    ® trac v  to¸nh qu   c ®¬ v theo  ng  ®ó chÕ     Õ     µ  ®é k to¸nv qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh. l    hi h IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h ­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng      t n c hi l   15  k t  ® trªnc«ng    b¸o. Trong qu¸  ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng  ¾ c     Þ     n  Þ  tr     n cgv m ®Ò ngh c¸c ®¬ v ph¶n  ¶nh  Ò   é  µichÝnh    vBT  ®Ó xem  Ðt söa  æi    x  ® bæ sung  cho  ïhîp. ph        
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2