intTypePromotion=1

Thông tư 76-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
411
lượt xem
60
download

Thông tư 76-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại doanh nghiệp Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 76-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 76-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại doanh nghiệp Nhà nước

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 76 T C/T C D N  n g µ y 15 th¸ng  c 11 n¨ m  1996 h íng d É n  ch Õ   é  q u ¶ n  lý d o a n h   ® thu,  hi p h Ý   c vµ gi¸  thµnh s¶n  h È m ,  d Þ c h  vô  p t¹i  c¸c d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc n Thi hµnh    NghÞ  ®Þnh  59/CP  sè  ngµy  10­ 03­ 1996  cña ChÝnh phñ ban  hµnh "Quy chÕ  qu¶n      lý tµichÝnh  h¹ch  vµ  to¸n kinh    doanh ®èi    víidoanh  nghiÖp Nhµ níc"; TµichÝnh   Bé    híng dÉn    chÕ  qu¶n    ®é  lýdoanh      thu,chiphÝ   vµ    gi¸thµnh  s¶n  phÈm, dÞch  t¹ c¸cdoanh  vô      i nghiÖp Nhµ    sau: nícnh  I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Doanh nghiÖp  Nhµ     níc ph¶i tæ    chøc  qu¶n    lý chÆt    chÏ c¸c kho¶n  doanh      thu,chiphÝ, gi¸thµnh      s¶n phÈm, dÞch  nh»m   vô  n©ng cao  hiÖu qu¶  kinhdoanh    cña  doanh  nghiÖp. 2­ Doanh    nghiÖp  ph¶itÝnh    ®óng, tÝnh  chiphÝ    ®ñ    kinh doanh,tù trang         tr¶imäi    kho¶n    chi phÝ b»ng    c¸c kho¶n thu  tù chÞu  vµ    tr¸ch nhiÖm       vÒ kÕt  qu¶    ho¹t®éng kinhdoanh.   3­ C¨n  vµo    cø  ®Þnh møc kinh tÕ  thuËt,chÕ  tµichÝnh  cÊp    kü    ®é    do  cã  thÈm  quyÒn  ban  hµnh,doanh    nghiÖp  ph¶i: ­ X©y    dùng  th vµ  êng xuyªn hoµn    chØnh    hÖ thèng ®Þnh møc  kinh tÕ      ­ kü  thuËtphïhîp víi         t×nh  h×nh  thÓ  cô  cña m×nh. ­ ChÊp    hµnh  nghiªm chØnh    c¸c chÕ           ®é chitiªutµichÝnh, chÕ      ®é kÕ  to¸nth«ng      kª hiÖn  hµnh cña Nhµ níc. 4­ Héi ®ång qu¶n    trÞ,Tæng   gi¸m ®èc  hoÆc  gi¸m ®èc (®èi víidoanh      nghiÖp  Héi ®ång  cã    qu¶n  trÞ),  Gi¸m  ®èc (®èivíi     doanh nghiÖp kh«ng  Héi cã    ®ång  qu¶n    trÞ)chÞu tr¸chnhiÖm   ícNhµ    tr     tr   nícvµ  ícph¸p luËtvÒ      tÝnh  ®óng  ®¾n   hîp  vµ  ph¸p cña    c¸c kho¶n  doanh      thu,chiphÝ  kÕt  vµ  qu¶ kinh doanh  cña  doanh  nghiÖp  m×nh. 5­ Trong    th«ng   tnµy  mét  thuËtng÷    sè    díi®©y  îchiÓu  sau: ®   nh  ­ ChiÕt khÊu      thanh to¸n lµ sè      tiÒn  ngêi b¸n    gi¶m    trõ cho ngêi mua     do  ngêi mua     thanh to¸n tiÒn    mua   s¶n phÈm,  hµng  ho¸, dÞch  cña    vô  doanh  nghiÖp  íc thêih¹n  tr     thanh to¸n vµ  îc quy    ®   ®Þnh   trªn ho¸  râ    ®¬n  b¸n hµng  hoÆc     hîp ®ång kinh tÕ.   ­ Gi¶m      gi¸hµng  lµsè  b¸n    tiÒn ngêib¸n      gi¶m   trõcho ngêimua        trªngi¸®∙  tho¶  thuËn  hµng  do  b¸n kÐm  phÈm  chÊt,kh«ng    ®óng  quy c¸ch,thêih¹n      ®∙  ® îcquy    ®Þnh  trong hîp ®ång      kinh tÕ    hoÆc   ®∙ikh¸ch hµng  u      mua s¶n phÈm,  hµng    ho¸,dÞch  cña  vô  doanh nghiÖp    víikhèil    îng lín. ­ TrÞ      gi¸hµng  b¸n  tr¶l¹   trÞ gi¸tÝnh  bÞ    iLµ      : theo    gi¸thanh to¸n cña    sè  s¶n phÈm,  hµng    ho¸,dÞch  doanh  vô  nghiÖp  tiªuthô,bÞ  ®∙      kh¸ch hµng        tr¶l¹i do    viph¹m    c¸c ®iÒu  kiÖn  cam   ®∙  kÕt  trong hîp ®ång      kinh tÕ      nh:Hµng  kÐm   phÈm  chÊt,saiquy      c¸ch,chñng  i .   lo¹ . .
 2. 2 ­ Hoa    hång        tiÒn doanh  ®¹ilýlµsè    nghiÖp    tr¶cho            c¸c ®¹ilýtiªuthô s¶n  phÈm, hµng    ho¸,dÞch  cña  vô  doanh  nghiÖp. ­Hoa    hång m«i      tiÒn tr¶cho    chøc  giílµsè  i     c¸ctæ  kinh tÕ,tËp      thÓ  hoÆc   c¸ nh©n    lµm m«i    gií trong viÖc  i   mua   vËt t  b¸n   ,s¶n  phÈm,  cung øng dÞch vô  phôc  cho    vô  ho¹t®éng  kinh doanh    cña doanh nghiÖp. II­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  q u ¶ n  lý c ô  th Ó  N A. Q u ¶ n  lý d o a n h  thu: Doanh    thu cña doanh nghiÖp  Nhµ    nícgåm   doanh        thu tõ ho¹t®éng  kinh  doanh  doanh          vµ  thu tõc¸cho¹t®éng kh¸c: 1­ Doanh  thu    tõ ho¹t®éng    kinh doanh    lµ toµn  tiÒn  bé  b¸n s¶n phÈm,  hµng ho¸,cung    øng, dÞch  sau        vô  khi trõ c¸c kho¶n chiÕt khÊu    thanh to¸n,   gi¶m    gi¸hµng    b¸n,hµng  bÞ      b¸n  tr¶l¹ (nÕu  chøng        ® îckh¸ch i cã  tõ hîp lÖ)vµ      hµng chÊp  nhËn thanh    to¸n(kh«ng ph©n  biÖt®∙      thu hay  cha    îctiÒn). thu ®   Doanh        thu tõho¹t®éng  kinh doanh    cña  doanh  nghiÖp  cßn  bao  gåm: +  C¸c kho¶n      trî phô    gi¸, thu theo  quy  ®Þnh cña  Nhµ      dông  níc®Ó sö  cho  doanh  nghiÖp ®èi    víihµng    ho¸,dÞch  cña  vô  doanh nghiÖp    trong kú  tiªuthô    ® îcNhµ      níccho  phÐp. +        Gi¸trÞ c¸c s¶n phÈm  hµng    ho¸ ®em  biÕu,tÆng    hoÆc     tiªudïng  trong  néibé    doanh  nghiÖp   nh:viÖc xuÊt dïng      xim¨ng thµnh phÈm     ®Ó x©y  dùng,  söa ch÷a  xÝ  ë  nghiÖp  s¶n xuÊt xim¨ng, xuÊt v¶ithµnh            phÈm     ®Ó may  b¶o  hé  xÝ  ë  nghiÖp  dÖt  v.v. . . ­ C¸c    doanh nghiÖp  ph¶ic¨n cø      vµo    tr gi¸thÞ  êng  thêi®iÓm   hµng, ë    b¸n    cung  cÊp  dÞch  ®Ó   vô  ®Þnh      gi¸tiªuthô. ­ C¸c kho¶n chiÕt khÊu    thanh to¸n hoÆc     gi¶m    gi¸ hµng b¸n  îc x¸c ®     ®Þnh theo c¸cquy      ®Þnh  sau: +  Doanh nghiÖp ph¶i cã    quy  chÕ  qu¶n    c«ng  c«ng  lý vµ  bè  khai c¸c     kho¶n  chiÕtkhÊu    thanh to¸n,  gi¸m    gi¸hµng b¸n. + C¸c kho¶n chiÕtkhÊu    thanh    to¸nhoÆc   gi¶m    gi¸hµng  cho  l   b¸n  sè îng hµng  ra trong kú    b¸n      (trõhµng   ho¸ thuéc diÖn  ®äng, kÐm,    ø    mÊt phÈm   chÊt)  ph¶i®¶m     b¶o  doanh  nghiÖp  kinhdoanh  l∙ .   cã  i +      Ghi râ tronghîp ®ång      kinhtÕ  ho¸ ®¬n  hµng.   vµ    b¸n  Gi¸m ®èc doanh nghiÖp  îc quyÒn  ®   quyÕt ®Þnh  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm    vÒ    c¸ckho¶n gi¶m      trõnãitrªn. ­ Hµng    tr¶l¹ph¶icã      ho¸ bÞ      i   v¨n b¶n  cña  ngêimua      l     ghirâ sè îng,®¬n    gi¸ vµ        gi¸trÞl«hµng  tr¶l¹kÌm  bÞ      i theo chøng      tõnhËp    l¹kho    i l«hµng    nãitrªn. 2. Doanh            thu tõ c¸c ho¹t®éng kh¸c bao    gåm     c¸c kho¶n        thu tõ ho¹t®éng  ®Çu      ttµichÝnh  c¸cho¹t®éng    êng: vµ      bÊt th a) Doanh          thu tõho¹t®éng  ®Çu      ttµichÝnh bao gåm     c¸ckho¶n        thu tõc¸c ho¹t®éng  ªndoanh  ªnkÕt,gãp    li   li     vèn    cæ phÇn, cho        thuªtµis¶n,l∙tiÒn göi,     i     l∙tiÒn cho    i   vay,thu tõ ho¹t®éng          mua  chøng  b¸n  kho¸n (tr     ¸phiÕu,tÝn  i   phiÕu,   cæ  phiÕu),hoµn    nhËp  kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n ®∙    trÝch n¨m  ­   tr ícnhng  dông    sö  kh«ng  hÕt...
 3. 3 b) Doanh  thu  c¸c ho¹t®éng  tõ      bÊt  êng      th lµ c¸c kho¶n  thu        tõ c¸c ho¹t ®éng  ra kh«ng  êng  x¶y    th xuyªn ngoµic¸ckho¶n    ® îcquy        thu ®∙    ®Þnh  ®iÓm   ë  1, 2a    môc  nh:thu tõ b¸n   ,hµng      A        vËt t  ho¸,tµis¶n    d«ithõa,c«ng      cô,dông  cô  ®∙ ph©n    bæ hÕt      h  gi¸trÞ,bÞ  háng  hoÆc  kh«ng  cÇn  dông,c¸ckho¶n  sö      ph¶i   tr¶ nhng    kh«ng    îc v×  tr¶ ®   nguyªn  nh©n    tõ phÝa  chñ    nî,thu  chuyÓn  nhîng,   thanh      lýtµis¶n,nî khã      ®ßi  xo¸ nay      îc,hoµn  ®∙    thu håi®   nhËp    c¸c kho¶n dù  phßng  gi¶m    gi¸hµng   tån kho,ph¶ithu khã        ®ßi  trÝch n¨m  ícnhng  ®∙    tr   kh«ng  sö dông hÕt  c¸ckho¶n      êng  vµ    thu bÊt th kh¸c.. . Toµn  doanh  bé  thu cña doanh  nghiÖp ph¸tsinh trong kú        ph¶i ® îc thÓ      hiÖn        trªnc¸c ho¸ ®¬n, chøng      vµ  tõ hîp lÖ  ph¶i® îcph¶n  ®Çy  vµo        ¸nh  ®ñ  sæ s¸ch    kÕ to¸n theo    chÕ     ®é Nhµ     quy  níc ®∙  ®Þnh.  Doanh  nghiÖp  tr¸ch cã    nhiÖm     x¸c ®Þnh  ph¶n  râ c¸c kho¶n  vµ  ¸nh      doanh    thu tÝnh thuÕ cho tõng  i lo¹  ho¹t®éng    theo    c¸c quy ®Þnh cña  LuËt thuÕ, NghÞ      ®Þnh  c¸c th«ng   vµ    t híng  dÉn hiÖn hµnh. ­ C¸c    kho¶n  doanh    nhËp    thu,thu  ®Ó ngoµisæ     s¸ch ph¶itruynép        toµn  bé vµo ng©n  s¸ch Nhµ    xö      nícvµ  ph¹ttheo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh.C¸    nh©n  hoÆc   tËp thÓ    viph¹m  hoÆc   li   cã  ªnquan  theo  tuú  møc       ®é viph¹m ph¶iquy    tr¸ch   nhiÖm,    thu ®Òn     xö    bïvµ  lýhµnh  chÝnh,tr   êng    hîp nghiªm  träng ph¶itruycøu        tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. B. Q u ¶ n  lý c hi p h Ý  v µ gi¸ thµnh Chi phÝ    cña doanh nghiÖp bao gåm     chiphÝ    ho¹t®éng kinh doanh    vµ  chiphÝ      ho¹t®éng  kh¸c. B.1­Qu¶n        lýchiphÝ  gi¸thµnh    vµ    ho¹t®éng  kinh doanh:   Chi phÝ ho¹t®éng    kinh doanh    bao gåm       c¸c chiphÝ  li   cã  ªnquan  ®Õn   qu¸ tr×nh ho¹t®éng        kinh doanh    cña doanh nghiÖp      nh:chiphÝ  nguyªn,nhiªn,     vËt liÖu;khÊu      hao    tµis¶n  ®Þnh,  cè  tiÒn ¬ng  c¸c kho¶n  tÝnh  l vµ    cã  chÊt l  ­ ¬ng; c¸c kho¶n      trÝch nép theo quy ®Þnh  cña Nhµ      níc nh: b¶o hiÓm       x∙ héi, b¶o  hiÓm   tÕ  chiphÝ  y  vµ    c«ng ®oµn; chiphÝ      dÞch  mua   vô  ngoµi;chiphÝ      b»ng  tiÒn kh¸c.ViÖc      qu¶n    h¹ch to¸nchiphÝ  îcquy  lývµ        ®   ®Þnh  sau: nh  1. Chi phÝ      nguyªn liÖu,vËt liÖu,nhiªnliÖu,®éng              lùc.   íi .(d   . ®©y       gäit¾t lµchiphÝ   ) ph¶iqu¶n        vËt t     lýchÆt    chÏtrong 2    kh©u: møc      tiªuhao     gi¸ vËt tvµ    vËtt  . a) Møc      tiªuhao   : vËtt ­ Tæng     gi¸m ®èc  hoÆc  Gi¸m  ®èc (®èi víidoanh      nghiÖp  Héi  cã  ®ång  qu¶n    trÞ)gi¸m  ®èc (®èivíidoanh      nghiÖp kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)ph¶i  c¨n cø    vµo  ®Þnh  møc    tiªuhao     c¸c cÊp  thÈm  vËt tdo    cã  quyÒn  ban hµnh  vµ  t×nh h×nh  thÓ  cô  cña  doanh nghiÖp    ®Ó x©y  dùng    hÖ thèng  ®Þnh  møc    tiªu hao     vËt t cña doanh nghiÖp  tr×nh Héi ®ång      qu¶n    trÞ (®èivíidoanh      nghiÖp  cã    Héi ®ång  qu¶n trÞ),Gi¸m    ®èc  (®èivíidoanh      nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)phª  duyÖt  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm       vÒ tÝnh  chÝnh    x¸c cña    c¸c ®Þnh  møc  ®ã. C¸c  i    dông  lo¹ vËt tsö    vµo kinh doanh    ph¶i® îcqu¶n        lýchÆt    chÏtheo    c¸c ®Þnh møc     tiªuhao cña doanh  nghiÖp  ban  ®∙  hµnh  trong    c¸c kh©u:  tr÷, dù    cÊp    thanh  ph¸tvµ  quyÕt to¸n.  
 4. 4 ­ Doanh    nghiÖp ph¶itheo      dâi,kiÓm     chøc  tra,tæ  ph©n tÝch t×nh h×nh  thùc hiÖn  ®Þnh  møc     tiªuhao      êng  vËt t th xuyªn  ®Þnh  ®Ó     c¸c vµ  kú  ®Ò ra    biÖn ph¸p nh»m     kh«ng ngõng hoµn  thiÖn hÖ    thèng  ®Þnh  møc, kÞp    thêibiÓu  d¬ng  khen  ëng  th nh÷ng  thÓ,c¸ nh©n  dông    tËp      sö  tiÕtkiÖm     xö      vËt tvµ  lýc¸c tr êng      hîp tiªuhao       vËttvît®Þnh  møc. ­KÕt    thóc n¨m      tµichÝnh,doanh    nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn      quyÕt to¸nvËtt      . ­ B¸o c¸o quyÕt to¸n vËt   ph¶i ® îc göi cho  quan    t       c¬  s¸ng lËp doanh  nghiÖp  c¬  vµ  quan  qu¶n    lývèn  tµis¶n  vµ    Nhµ    i níc t¹ doanh nghiÖp. Trong    ®ã thÓ hiÖn    râ nh÷ng    néidung  chñ yÕu  sau: + Møc     tiªuhao     vËt t thùc tÕ    cña n¨m b¸o  so    c¸o  víi®Þnh møc   møc  vµ  tiªuhao    thùc tÕ  tr         i   kú  íc®èi víi lo¹ s¶n  c¸c   phÈm. +  Tæng  møc    tiªuhao  tæng  vµ  møc  chªnh  lÖch. + Ph©n  tÝch,®¸nh      gi¸t×nh h×nh qu¶n    sö  lývµ  dông    i   , x¸c c¸c lo¹ vËt t     ®Þnh  nguyªn  râ  nh©n t¨ng (gi¶m) so        víi®Þnh  møc   thùc  kú  íc,kiÕn  vµ  tÕ  tr   nghÞ  biÖn ph¸p xö  .   lý. . b) Gi¸vËt t       :Dïng    ®Ó h¹ch    x¸c ®Þnh    to¸nvµ    chiphÝ         vËt tlµgi¸thùc tÕ,     bao  gåm: ­ Gi¸vËt tmua         ngoµigåm:      Gi¸ph¶ithanh            to¸nghitrªnho¸ ®¬n  cña ngêi  b¸n hµng  (nÕu         lµvËt ttù nhËp  khÈu  b»ng  ngo¹itÖ  quy    th×  ®æi    ra tiÒn ViÖt     theo  gi¸do  tû    Ng©n   hµng  Nhµ     níc ViÖt Nam  c«ng  t¹    bè  ithêi®iÓm   nhËp  khÈu, céng    thuÕ nhËp khÈu  c¸c kho¶n  vµ    phô      thu ­ nÕu    cã) céng      víi phÝ  chi thu mua       nh: chi phÝ vËn  chuyÓn,  phÝ  bèc xÕp,  phÝ  b¶o  qu¶n, phÝ    b¶o  hiÓm, phÝ  hao          êng    hôthîp lýtrªn® ®i,tiÒn thuªkho  ,     b∙i  phÝ    gia c«ng  íckhi tr     nhËp kho  (nÕu    cã),phÝ chän      läct¸ chÕ. i ­Gi¸vËtttùchÕ           gåm;       gi¸vËttthùc tÕ    xuÊtkho    céng      víi phÝ  chi thùc tÕ    ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh tchÕ.            ­ Gi¸vËt tthuªngoµigia c«ng               chÕ biÕn gåm:       gi¸vËt tthùc tÕ    xuÊt kho    ®em     gia c«ng  céng      víichiphÝ    gia c«ng  phÝ  nh  vËn chuyÓn, phÝ    bèc xÕp,  phÝ b¶o  hiÓm   tiÒn tr¶cho  vµ      ngêigiac«ng.     ­Gi¸vËtttån kho:lµgi¸thùc tÕ                   cña       vËtttån kho  ®Çu   kú. ­ Gi¸ c¸c lo¹     c¸c chiphÝ          i vËt t vµ      gia c«ng  chÕ  biÕn, vËn    chuyÓn, b¶o    qu¶n,thu mua...           trªnph¶icã    nãi   ho¸ ®¬n, chøng      theo    tõhîp lÖ  quy ®Þnh  cña  Bé    Tµi chÝnh. Trêng  vËt t lµ s¶n    hîp       phÈm   n«ng, l©m,    thuû s¶n..  .mua     trùc tiÕp cña    ngêis¶n    xuÊt th× ngêimua        hµng  ph¶ighirâ tªn,®Þa           chØ  ngêib¸n,     sè îng  l hµng  ho¸,®¬n      gi¸,thµnh tiÒn,ch÷  cña    ký  ngêi b¸n    hµng, gi¸m    ®èc  doanh  nghiÖp  duyÖt chivµ        tùchÞu  tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     c) §èivíi       c«ng    cô,dông  sö  cô  dông  cho    qu¸ tr×nh kinh doanh        nh:khu«n  mÉu,  dµn gi¸o,c©n,      gi¸®ùng, bµn    ghÕ, m¸y  tÝnh cÇm   tay.. doanh    . nghiÖp  c¨n  vµo    cø  thêigian  dông  gi¸trÞ cña  sö  vµ      c«ng    cô, dông  ®Ó   cô  ph©n    bæ dÇn  vµo    c¸c kho¶n môc    chi phÝ trong    kinh  c¸c kú  doanh  theo    tiªuthøc    phï hîp. d)      Gi¸ trÞ vËt   tiªuhao  t   thùc  sau      tÕ  khi trõ tiÒn ®Òn   cña    bï  c¸ nh©n  hoÆc   tËp thÓ  g©y      ra tiªuhao       vËt tvît®Þnh møc  trÞ gi¸phÕ   vµ      liÖu thu håi       (nÕu    îch¹ch to¸nvµo    cã)®       chiphÝ   . vËtt 2­ Chi phÝ      khÊu  hao    tµis¶n  ®Þnh: cè 
 5. 5 Mäi    tµis¶n  ®Þnh   cè  cña doanh nghiÖp ph¶i ® îc huy      ®éng vµo ho¹t   ®éng  kinh doanh  trÝch ®ñ    vµ    khÊu  hao theo quy ®Þnh  cña Nhµ        níc®Ó thu håivèn.Sau    thu håi®ñ      khi®∙      vèn,tµis¶n  ®Þnh      cè  vÉn  cßn  dông  îcth× sö  ®     doanh  nghiÖp kh«ng ph¶itrÝch khÊu      hao,nhng    vÉn ph¶iqu¶n    sö    lývµ  dông  theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh. 3­ Chi phÝ      tiÒn l  ¬ng  c¸ckho¶n  vµ    phô  cÊp  tÝnh  cã  chÊtl  ¬ng: Chi phÝ    tiÒn l  ¬ng  cña  doanh  nghiÖp bao  gåm     c¸ckho¶n  tiÒn l  ¬ng,tiÒn     c«ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp  tÝnh  cã  chÊt ¬ng  l ph¶i tr¶ cho      ngêi lao    ®éng  tham    giavµo    ho¹t®éng  kinh doanh    cña  doanh nghiÖp. VÒ  nguyªn t¾c: tiÒn ¬ng    l ph¶i® îc qu¶n        lýchÆt    chitheo  chÏ vµ    ®óng  môc  ®Ých, g¾n     víikÕt  qu¶ s¶n xuÊt kinh    doanh    cë    trªnc¬  c¸c ®Þnh  møc   Lao  ®éng  ®¬n    vµ  gi¸tiÒn l  ¬ng      îcc¬  hîp lý®   quan  thÈm  cã  quyÒn    phª duyÖt. a) VÒ     ®Þnh  møc    lao®éng: ­ Doanh    nghiÖp ph¶ic¨n cø      vµo  ®Þnh  møc    lao ®éng chuÈn  cÊp  do  cã  thÈm  quyÒn ban  hµnh  ®iÒu  vµ  kiÖn thùc  cña  tÕ  doanh  nghiÖp    ®Ó x©y  dùng  kh«ng  vµ  ngõng hoµn thiÖn ®Þnh    møc   lao®éng  cña doanh nghiÖp,bè    trÝ®ñ  l   c¬    sè îng vµ  cÊu   lao®éng        phïhîp víinhu cÇu  c«ng  viÖc. ­ Ph¬ng    ph¸p x©y dùng, thÈm    quyÒn  phª duyÖt  viÖc  vµ  ®¨ng  ®Þnh  ký  møc    lao®éng  ph¶ithùc hiÖn      ®óng theo c¸cquy      ®Þnh hiÖn  hµnh. b) VÒ     ®¬n    gi¸tiÒn l  ¬ng: ­ C¨n  vµo    cø  ®Þnh  møc     lao ®éng  ®¨ng  vµ  ®∙  ký  chÕ    ®é tiÒn ¬ng  l do  Nhµ    nícquy ®Þnh, doanh  nghiÖp x©y dùng ®¬n    gi¸tiÒn l  ¬ng tr×nh c¬    quan  cã  thÈm  quyÒn    phª duyÖt. ­Ph¬ng    ph¸p x©y    dùng,thÈm    quyÒn    phª duyÖt vµ    viÖc  ®¨ng  ®¬n    ký  gi¸ tiÒn l  ¬ng  îcthùc hiÖn    ®     c¸cquy ®Þnh hiÖn  hµnh. c)LËp  sö    vµ  dông  quü  tiÒn l  ¬ng: ViÖc  trÝch lËp  sö    vµ  dông  quü tiÒn l  ¬ng ph¶ic¨n cø      vµo  ®¬n    gi¸tiÒn l  ­ ¬ng  ho¹ch ®∙  kÕ    ®¨ng  vµ  ký  hiÖu  qu¶ kinh doanh    cña doanh  nghiÖp    îc ®¹t®   trongkú    theo c¸cnguyªn t¾c        sau: ­ §èivíi       doanh nghiÖp kinh doanh    cha  l∙  cã  icha  , b¶o toµn vèn    th× tæng  quü tiÒn ¬ng  l doanh nghiÖp  îc phÐp  ®   trÝch vµ      chikh«ng      vîtqu¸ quü tiÒn l  ­ ¬ng  b¶n  c¬  tÝnh theo: +  l     Sè îng lao ®éng  thùc tÕ    tham      gia qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt kinh doanh      cña  doanh nghiÖp, bao    gåm:    lao ®éng trong biªn chÕ,    hîp ®ång ng¾n  h¹n,dµi     h¹n,lao®éng        thêivô. +    vµ  HÖ sè  møc ¬ng  l cÊp bËc, l  ¬ng theo    hîp ®ång, hÖ   vµ    sè  møc phô  cÊp ¬ng  l theo quy    ®Þnh cña  Nhµ níc. ­ §èi víic¸c doanh          nghiÖp  kinh doanh  l∙        cã  i®¹t tû suÊt lî nhuËn  ,    i tÝnh  trªnvèn    Nhµ   níccao,®ãng    gãp  cho ng©n s¸ch Nhµ          níclínth× doanh  nghiÖp  ® îcphÐp    trÝch vµ      chiquü  tiÒn l  ¬ng ¬ng  t xøng    víihiÖu qu¶ kinh doanh,nhng      ph¶ib¶o    ®¶m     c¸c®iÒu kiÖn: +  B¶o toµn  îc vèn  kh«ng    ®   vµ  xin gi¶m khÊu hao hoÆc     xin gi¶m    c¸c kho¶n  ph¶inép    ng©n s¸ch Nhµ    níc.
 6. 6 + Tèc    ®é t¨ng chi quü      tiÒn ¬ng  l ph¶i thÊp    h¬n      tèc ®é t¨ng tû suÊt        lîi nhuËn    trªnvèn Nhµ    níc tÝnh theo  trung b×nh  sè    céng  haithêi®iÓm   ë      ngµy  1/1 vµ    31/12 cïng n¨m.     ­ Doanh    nghiÖp kh«ng  îc sö  ®   dông  quü tiÒn ¬ng  l vµo môc ®Ých kh¸c  ngoµiviÖc        chitr¶tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng,g¾n          víikÕt qu¶    lao®éng. d) QuyÕt      to¸nquü  tiÒn l  ¬ng: Hµng n¨m  doanh  nghiÖp ph¶iquyÕt      to¸nquü  tiÒn l  ¬ng    quan  víic¬  s¸ng  lËp  doanh nghiÖp,c¬    quan  qu¶n    lývèn  tµis¶n  vµ    Nhµ    c¬  nícvµ  quan thuÕ.  QuyÕt    to¸nquü tiÒn l  ¬ng ph¶i®¸nh    îc:   gi¸® +  Møc  hîp lýcña    ®é      hÖ thèng  ®Þnh  møc    lao®éng. +  Møc  hîp lýcña  ®é      ®¬n    gi¸tiÒn l  ¬ng  ® îcduyÖt. ®∙    +  T×nh  h×nh  trÝch lËp vµ  dông      sö  quü  tiÒn l  ¬ng. ­ C¸c kho¶n    chi quü tiÒn ¬ng    l sai môc  ®Ých, quü tiÒn ¬ng  l trÝch    sai chÕ     ®é ®Òu  ph¶i thu      håi nép toµn  vµo  bé  ng©n  s¸ch Nhµ    Chi  níc.4­  phÝ  b¶o hiÓm       x∙héi,b¶o hiÓm   tÕ  kinh phÝ  y  vµ    c«ng  ®oµn: Chi phÝ  b¶o kiÓm       x∙ héi,b¶o hiÓm   tÕ  kinh  y  vµ  phÝ c«ng ®oµn  îc ®   tÝnh    së  trªnc¬  quü  tiÒn l  ¬ng  cña doanh nghiÖp theo    c¸c chÕ  hiÖn  ®é  hµnh  cña Nhµ  níc. 5­ Chi phÝ      dÞch  mua  vô  ngoµi: Lµ  c¸c kho¶n    chi phÝ  söa ch÷a    tµis¶n  ®Þnh   cè  thuª ngoµi,chi phÝ        ®iÖn    níc,®iÖn  tho¹i tiÒn bèc      ,   v¸c,vËn chuyÓn  hµng    ho¸,s¶n  phÈm,  tiÒn tr¶     hoa hång      ®¹ilý,m«i  iuû    gií   th¸cxuÊt khÈu, nhËp  ,     khÈu, tiÒn mua       b¶o hiÓm   tµis¶n,tiÒn thuªkiÓm          to¸n,     vÊn,qu¶ng    c¸cdÞch  mua  t   c¸o,vµ    vô  ngoµikh¸c.   C¸c kho¶n    chiphÝ nµy  îch¹ch    ®   to¸ntheo  thùc tÕ      ph¸tsinh do    gi¸m  ®èc  duyÖt chivµ      chÞu  tr¸chnhiÖm  quyÕt ®Þnh    vÒ    cña m×nh. + C¸c kho¶n hoa hång      th¸cph¶ithÓ  ®¹ilý,uû      hiÖn trong c¸c hîp ®ång        ®¹ilý, th¸cvµ      uû    chØ  îch¹ch to¸ntheo sè  ®         thùc chi, ®ñ      cã  chøng      tõhîp ph¸p. +      §èivíihoa  hång m«i  idoanh  gií   : nghiÖp  ph¶ix©y    dùng ®Þnh  møc    chi vµ quy chÕ qu¶n        lýchitiªug¾n    víihiÖu qu¶  kinh tÕ  viÖc    do  m«i    gií mang  i i l¹ . Hoa  hång m«i  i gií kh«ng  îc ¸p  ®   dông  cho    c¸c ®èi  îng        t lµ ®¹i lý cña doanh  nghiÖp, c¸c kh¸ch      hµng  îc chØ   ®   ®Þnh,    c¸c chøc  danh  qu¶n    lýtrong  doanh  nghiÖp, nh÷ng    nh©n    viªn lµm nhiÖm   cung  vô  øng   , tiªuthô  vËt t    s¶n phÈm   trongdoanh    nghiÖp. +      §èi víikho¶n    chisöa  ch÷a      líntµis¶n  ®Þnh  cè  nh»m   kh«iphôc    n¨ng  lùccña      tµis¶n      th× chiphÝ söa  ch÷a thùc tÕ    h¹ch to¸nvµo        chiphÝ  kinh doanh    trong n¨m, nÕu        chisöa  ch÷a    ph¸tsinh mét    lÇn      ® îc ph©n    qu¸ línth×    bæ cho  n¨m  sau. §èi víinh÷ng          tµis¶n  ®Þnh  Æc     cè  ® thï,viÖc  söa  ch÷a    tÝnh  líncã  chu  th× doanh  kú    nghiÖp  îctrÝch tr     ®     ícchiphÝ  söa ch÷a    línvµo    chiphÝ  kinh  doanh    së  to¸nchisöa  trªnc¬  dù      ch÷a    líncña doanh  nghiÖp  sau    ý  khicã  kiÕn  tho¶  thuËn  cña  quan  c¬  qu¶n    lývèn  tµis¶n  vµ    Nhµ   níc b»ng  b¶n. NÕu   v¨n    kho¶n  trÝch  íc thÊp  tr   h¬n  thùc chith×  îc h¹ch  sè      ®   to¸n thªm  chªnh    sè  lÖch  vµo    chiphÝ, nÕu    cao h¬n    th× h¹ch to¸ngi¶m        chiphÝ  trongn¨m.   KÕt thóc c«ng    viÖc söa ch÷a doanh nghiÖp ph¶iquyÕt      së    to¸ntrªnc¬  dù    îcduyÖt,hîp ®ång  to¸n®       kinh tÕ  ký    ®∙  kÕt  chiphÝ        thùc  vµ    hîp lý,hîp lÖ  tÕ  ph¸tsinh. ®∙   
 7. 7 6­ Chi phÝ      b»ng  tiÒn kh¸c:   Lµ    c¸c kho¶n    chi phÝ  ngoµi c¸c chi phÝ  quy        ®∙  ®Þnh  c¸c ®iÓm   5  ë    1­ môc  nh: thuÕ  B1    m«n     bµi,thuÕ  dông  sö  ®Êt hoÆc   tiÒn thuª ®Êt, thuÕ        tµi nguyªn,lÖ    phÝ  cÇu  phµ,chiphÝ      tiÕp t©n,kh¸nh tiÕt,        qu¶ng    c¸o,tiÕp thÞ,chi       phÝ  giao dÞch  ®èi ngo¹i    , phÝ    chi héi nghÞ, chiphÝ      tuyÓn  dông, tËp    qu©n  sù, båi dìng      n©ng  cao  kiÕn thøc cho  bé  c¸n  c«ng  nh©n  viªn,chib¶o  lao     hé    ®éng      tr¶l∙ vay  i vèn  kinh doanh, c¸c kho¶n        thiÖth¹i® îc phÐp        h¹ch to¸n vµo    chi phÝ,      chi phÝ  b¶o  hµnh  s¶n  phÈm,  c¸c kho¶n  phßng, tiÒn  dù    nép  quü  qu¶n    lýTæng  c«ng    ty,tiÒn ®ãng      héiphÝ, niªm    liÔm,chiphÝ  thÇu,trî     dù     cÊp  th«iviÖc    cho  ngêilao ®éng      theo quy ®Þnh  cña  LuËt lao ®éng  c¸c kho¶n      vµ    chikh¸c.   C¸c  kho¶n    chiphÝ  tiÕp t©n  kh¸nh tiÕt,     häp, giao  héi   dÞch, ®èi    ngo¹i . . . cã  ªnquan    li   trùctiÕp ®Õn     qu¸ tr×nh kinh doanh  doanh      th×  nghiÖp  ph¶ix©y    dùng ®Þnh  møc  quy  vµ  chÕ  qu¶n          lýchitiªu. giao dÞch  Héi ®ång  Chi   do    qu¶n  trÞ quyÕt    ®Þnh  møc     thÓ. §èi víidoanh  chi cô        nghiÖp  ®éc lËp, gi¸m    ®èc  doanh  nghiÖp  ph¶i tho¶    thuËn    quan  víic¬  qu¶n   lý vèn  tµis¶n  vµ    Nhµ    níc b»ng    v¨n b¶n  íckhiban  tr     hµnh  quy chÕ  ®Þnh  vµ  møc      chitiªu.C¸c kho¶n   chi nµy ph¶icã    chøng        tõhîp lÖ,g¾n   víikÕt qu¶  kinh doanh  kh«ng  îcvîtqu¸   vµ  ®       møc  khèng  chÕ    quy  tèi®a  ®Þnh   díi®©y: ­ Doanh      thu ®Õn   tû ®ång  5    møc    chithùc tÕ    kh«ng      qu¸ 5% doanh      thu.­ Doanh      10    thu trªn5­ tû®ång    îcchithªm  th× ®     kh«ng        doanh    qu¸ 2% trªnsè  thu t¨ngthªm.   ­ PhÇn    doanh      50    thu trªn10­ tû®ång    îcchithªm  th× ®     kh«ng        qu¸ 1% trªn sè  doanh      thu t¨ngthªm. ­ PhÇn    doanh      100    thu trªn50­ tû ®ång  ® îcchithªm  th×      kh«ng    qu¸ 0,5%  trªnsè    doanh      thu t¨ngthªm. ­PhÇn    doanh      thu trªn100­500    tû®ång    îcchithªm  th× ®     kh«ng    qu¸ 0,2%  trªnsè    doanh      thu t¨ngthªm. ­ PhÇn    doanh      thu trªn500    tû®ång    îcchithªm  th× ®     kh«ng    qu¸ 0,1%    trªn sè  doanh      thu t¨ngthªm. Riªng ®èi víi         ®¬n  kinh doanh  ¬ng    c¸c vÞ    th m¹i,møc  khèng chÕ nªu    trªn ® îcx¸c®Þnh    së      trªnc¬  chªnh  lÖch gi÷a doanh    gi¸vèn    thu vµ    hµng    b¸n ra. C¸c kho¶n        chi sai,chi kh«ng ®óng  ®èi  îng  t hoÆc  kh«ng  tªn,®Þa  cã    chØ, ch÷  cña  ký  ngêi nhËn    tiÒn  ph¶ithu håivµ  th×        nép  vµo ng©n s¸ch Nhµ    níc.Tuú    theo møc       ®é sai ph¹m  ngêi duyÖt      chi ph¶i båi th     êng, chÞu    tr¸ch   nhiÖm  hµnh chÝnh hoÆc   truycøu  bÞ    tr¸chnhiÖm    h×nh sù. ­ L∙itiÒn      vay:Bao    gåm     l∙ vay  i ng©n  hµng, vay  bé    c¸n  c«ng  nh©n  viªn,   vay ®èi îng  t kh¸c díimäi      h×nh  thøc  huy  ®éng  vèn. Doanh    nghiÖp chØ   îc ®   h¹ch to¸nvµo        chiphÝ kinh doanh    møc      l∙tr¶cho    c«ng  i c¸n bé  nh©n    c¸c viªnvµ    ®èi t    îng kh¸ckh«ng        vîtqu¸ møc    l∙suÊttrÇn do  i     ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam     c«ng  trong cïng thêidiÓm   cïng ngµnh  bè        vµ    nghÒ. L∙i  vay  vèn  ®Çu    tx©y  dùng  ph¶ih¹ch to¸nnh        sau: + C«ng tr×nh ®ang    x©y dùng, l¾p  Æt  l∙ vay    ® th×    i h¹ch    to¸nvµo      gi¸trÞ c«ng  tr×nh. + C«ng tr×nh  hoµn  ®∙  thµnh  ® a  vµ  vµo  dông  sö  th× h¹ch to¸n vµo      chi phÝ  s¶n xuÊtkinh doanh.    
 8. 8 ­ Chi    phÝ tuyÓn  dông, huÊn    luyÖn, ®µo        t¹o,båi dìng nh»m   n©ng  cao  tay nghÒ     cho ngêi lao ®éng  kiÕn      vµ  thøc cho c¸n  qu¶n    bé  lý th× h¹ch to¸n  vµo    chiphÝ  kinhdoanh    theo sè    thùc chi.   ­ Doanh    nghiÖp  îclËp    ®   c¸ckho¶n  phßng  dù  gi¶m       gi¸vËt thµng      ho¸ tån kho, ph¶i thu      khã ®ßi,gi¶m        gi¸c¸c kho¶n  ®Çu      t tµichÝnh  ® îc h¹ch    vµ    to¸n vµo    chiphÝ  kinhdoanh    theo híng dÉn      riªngcña  TµichÝnh.   Bé    ­ Chi    phÝ b¶o  hµnh: Doanh    nghiÖp  îc trÝch  íc kho¶n    ®   tr   chib¶o  hµnh  cho  s¶n  phÈm,  hµng ho¸,c«ng    tr×nh x©y dùng nh»m   b¶o    vÖ quyÒn    lî cña  i kh¸ch hµng. C¨n  vµo      cø  t×nh  h×nh  thÓ  cô  cña tõng  i lo¹ s¶n phÈm, hµng  ho¸  ®Ó  quyÕt ®Þnh      chiphÝ b¶o  hµnh.Trong    b¶o    thêih¹n  hµnh nÕu    chiphÝ  b¶o  hµnh  thùc tÕ    cao  h¬n  møc  trÝch th× ® îch¹ch to¸nthªm  chªnh  ®∙            sè  lÖch  vµo  chiphÝ    kinh doanh,nÕu      thÊp  h¬n    îch¹ch to¸ngi¶m    th× ®       chiphÝ kinh doanh    trongkú.   ­ Kinh phÝ nép Tæng  c«ng      ty lµ kho¶n    c¸c doanh  nghiÖp thµnh    viªn trÝch nép    theo quyÕt ®Þnh cña  Tæng   gi¸m ®èc      ®Ó chicho  m¸y  bé  qu¶n    lý cña Tæng   c«ng    ty.Møc  trÝch ph¶i ® îc Chñ       tÞch  Héi ®ång qu¶n  trÞ phª  chuÈn  sau    ý  khicã  kiÕn b»ng    v¨n b¶n  cña  quan    c¬  tµichÝnh. NÕu   chi thùc  cña  sè    tÕ  Tæng  c«ng    ty thÊp h¬n nguån  kinh phÝ    c¸c doanh nghiÖp thµnh    trÝch  viªn ®∙  nép th× Tæng  c«ng    ty ph¶i chuyÓn    n¨m  sau    ®Ó gi¶m    trõvµo  møc  trÝch n¨m    sau,nÕu    cao  h¬n    îcbæ   th× ®   sung  vµo  møc trÝch n¨m    sau. 7­ Kh«ng  îc tÝnh  ®   vµo    chi phÝ ho¹t®éng    kinh doanh c¸c kho¶n sau  ®©y: ­ C¸c    kho¶n  ® îctÝnh  ®∙    vµo    chiphÝ    ho¹t®éng    tµichÝnh  ho¹t®éng  vµ    kh¸c quy    ®Þnh  môc  cña  ë  B2  Th«ng   tnµy      nh:c¸c kho¶n    li   lçdo  ªndoanh  ªn li   kÕt,lçtõc¸cho¹t®éng           ®Çu    tkh¸c... ­ C¸c    kho¶n thiÖth¹i® îc ChÝnh        phñ    trîcÊp hoÆc  cho phÐp gi¶m vèn  vµ    c¸ckho¶n  thiÖth¹i® îcbªn        g©y  thiÖth¹ivµ      c«ng    tyb¶o hiÓm     êng. båith ­Chi phÝ  c«ng          ®i  t¸cnícngoµivît     ®Þnh  møc  Nhµ    do  nícquy  ®Þnh. ­C¸c    kho¶n    c¸cnguån  chido    kinhphÝ    kh¸c®µi thä nh:       +    Chi phÝ  nghiÖp. sù  +    Chi cho  nhµ    thÓ. ¨n tËp  +    Chi phÝ    ho¹t®éng  cña    chøc  c¸ctæ  §¶ng,®oµn    thÓ. +  C¸c  kho¶n      chitrîcÊp  khã  kh¨n th   êng  xuyªn,khã    kh¨n ®ét    xuÊt. +    ¨n tr Chi vÒ    a. + C¸c  kho¶n    chimang tÝnh chÊt th   ëng    tõ quü tiÒn th   ëng  trÝch lËp        tõ lî i nhuËn  sau thuÕ  th nh  ëng  n¨ng suÊt,th   ëng s¸ng kiÕn,th     ëng    thi®ua... +    Chi ñng  c¸c®Þa  hé    ph¬ng,®oµn    thÓ,tæ    chøc      quan,kh¸c.. x∙héi,c¬    . +    ®Çu    Chi vÒ  tx©y  dùng  b¶n,mua  c¬    s¾m     tµis¶n  ®Þnh, c¸ckho¶n  cè      chi®Çu      tkh¸c. +    nghiªncøu,thÝ  Chi vÒ      nghiÖm  nguån  do  vèn  kh¸c®µi thä.     +    Chi cho chuyªn gia phôc  c«ng      vô  tr×nh x©y    dùng  b¶n  c¬  hoÆc  c«ng  tr×nh nghiªncøu,thÝ        nghiÖm  nguån  do  vèn  kh¸c®µi thä.    
 9. 9 +    Chi ®µo    t¹okh«ng  n»m   trong kÕ    ho¹ch,ch¬ng    tr×nh ® îccÊp  thÈm      cã  quyÒn  îcduyÖt. ®   +      Chi tõthiÖn. + C¸c kho¶n tiÒn ph¹t nh: tiÒn      ph¹t vi ph¹m      hîp ®ång,    vi ph¹m hµnh  chÝnh... 8­ TÝnh      gi¸thµnh  s¶n  phÈm,  dÞch  vô: Tuú theo quy  tr×nh c«ng  nghÖ   ®iÒu  vµ  kiÖn s¶n  xuÊt  kinh doanh,  doanh nghiÖp      tù x¸c ®Þnh   îng vµ  ®èi t   chän  ph¬ng ph¸p        phï hîp ®Ó tÝnh    gi¸ thµnh s¶n phÈm,  dÞch      vô. Gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch  cã  vô  thÓ  tÝnh theo  yÕu    tèhoÆc  kho¶n  môc. a)    Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n    phÈm, dÞch  gåm     vô  c¸c kho¶n môc    chiphÝ  trùctiÕp:   ­Chi phÝ           vËtttrùctiÕp:gåm         c¸cchiphÝ  nguyªn liÖu,vËtliÖu,nhiªn vÒ            liÖu  ®éng      vµ  lùc tiªudïng trùc tiÕp    cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch  cña  vô  doanh  nghiÖp. ­ Chi phÝ nh©n  c«ng   trùc tiÕp:gåm       c¸c kho¶n    tr¶ cho ngêi lao ®éng      trùc tiÕp    s¶n  xuÊt    nh: tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp  tÝnh  cã  chÊt l  ¬ng, chib¶o      hiÓm       x∙ héi,b¶o  hiÓm   tÕ  kinh phÝ  y  vµ    c«ng ®oµn  cña  c«ng  nh©n    trùctiÕp. ­ Chi phÝ      s¶n xuÊt chung:gåm         c¸c kho¶n    chiphÝ  chung    ph¸tsinh ë      c¸c ph©n  xëng,bé    phËn  kinh doanh    cña doanh nghiÖp    nh:tiÒn l  ¬ng,phô    cÊp    tr¶ cho nh©n    viªnph©n  xëng, chiphÝ        vËt liÖu,c«ng      cô,dông  xuÊt dïng  cô    cho  ph©n  xëng,khÊu    hao    tµis¶n  ®Þnh, chiphÝ  cè      dÞch  mua  vô  ngoµivµ        c¸cchi phÝ b»ng  tiÒn ngoµic¸cchiphÝ  trªn.         kÓ  b) Gi¸thµnh      toµn  s¶n  bé  phÈm, dÞch  ®∙      vô  tiªuthô gåm:      ­ Gi¸thµnh  s¶n  xuÊtcña    s¶n phÈm,  dÞch  ®∙    vô  tiªuthô. ­ Chi    phÝ b¸n hµng: gåm         c¸c chiphÝ  ph¸tsinh trong qu¸        tr×nh      tiªuthô s¶n phÈm,  hµng    ho¸,dÞch  nh:tiÒn ¬ng, c¸c kho¶n  vô    l     phô cÊp ph¶itr¶cho      nh©n    viªnb¸n hµng, tiÕp    thÞ,®ãng      gãi,vËn chuyÓn, b¶o    qu¶n.. .khÊu hao  tµis¶n  ®Þnh; chiphÝ      cè      vËt liÖu,bao      b×,dông    dïng,chiphÝ  cô,®å      dÞch  vô  mua  ngoµivµ        c¸cchiphÝ  b»ng tiÒn kh¸cnh:chiphÝ          b¶o  hµnh s¶n phÈm,    chi phÝ qu¶ng  c¸o... ­ Chi phÝ      qu¶n    lýdoanh  nghiÖp: gåm         c¸c chiphÝ  qu¶n    lýkinh doanh,     qu¶n    lýhµnh  chÝnh  c¸c chiphÝ  vµ      chung  kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn  ho¹t®éng    cña toµn  doanh  nghiÖp   nh:tiÒn l  ¬ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp    tr¶cho  ban  gi¸m  ®èc  nh©n    vµ  viªnqu¶n    c¸cphßng,ban;chiphÝ    lýë          vËtliÖu,®å    dïng cho    v¨n  phßng, khÊu    hao    tµis¶n  ®Þnh  cè  dïng  chung  cho doanh nghiÖp,c¸c kho¶n      thuÕ, lÖ    phÝ, b¶o    hiÓm,   chiphÝ  dÞch  mua   vô  ngoµithuéc v¨n phßng        doanh  nghiÖp  c¸c chiphÝ  vµ      kh¸c b»ng    tiÒn chung  cho toµn doanh  nghiÖp      nh: l∙ i vay vèn  kinh doanh,l∙ vay       i vèn  ®Çu    tcña  nh÷ng    tµis¶n  ®Þnh  ® a  cè  ®∙  vµo  sö dông,dù    phßng    nî ph¶ithu khã      ®ßi,dù    phßng  gi¶m    gi¸hµng    tån kho,phÝ    kiÓm  to¸n,chiphÝ      tiÕp  t©n, kh¸nh    tiÕt,c«ng      t¸cphÝ, tiÒn nép  quü  qu¶n    lý Tæng  c«ng    c¸c kho¶n    tyvµ    trîcÊp    th«iviÖc  cho  ngêilao ®éng      theo chÕ  ®é  hiÖn hµnh... VÒ  nguyªn  t¾c toµn  chi phÝ  bé    b¸n hµng  chi phÝ  vµ    qu¶n    lý doanh  nghiÖp  îc kÕt  ®   chuyÓn  toµn  cho  bé  s¶n phÈm, dÞch  tiªuthô  vô    trong n¨m   
 10. 10 ®Ó     x¸c ®Þnh  kÕt qu¶ kinh doanh.Trêng    Æc       hîp ® biÖt,®èi víi       mét  doanh  sè  nghiÖp  chu  s¶n  cã  kú  xuÊtkinh doanh        dµi,trong n¨m    kh«ng  s¶n  cã  phÈm     tiªu thô hoÆc     doanh    thu kh«ng ¬ng  t øng      víi phÝ  hµng  chiphÝ  chi b¸n  vµ    qu¶n    lý doanh  nghiÖp      th×:chiphÝ  b¸n hµng  chiphÝ  vµ    qu¶n    lýdoanh nghiÖp  ph¸t  sinh trong n¨m  îc ph©n        ®   bæ cho  s¶n  phÈm   dang  tån  dë  vµ  kho, theo      tû lÖ  chiphÝ    s¶n xuÊt dë    dang  gi¸thµnh  vµ    s¶n xuÊt s¶n    phÈm     tån kho    trªntæng  chiphÝ    kinh doanh    thùc tÕ      ph¸tsinhtrong kú.     B.2­Qu¶n        lýchiphÝ    ho¹t®éng  kh¸c: Chi phÝ ho¹t®éng    kh¸c bao    gåm:    chi phÝ ho¹t®éng      tµichÝnh  chi vµ    phÝ    êng. bÊt th 1.Chi phÝ        ho¹t®éng    tµichÝnh: Chi phÝ        c¸cho¹t®éng    tµichÝnh      lµc¸ckho¶n    chiphÝ ®Çu      ttµichÝnh    ra ngoµidoanh    nghiÖp nh»m   môc  ®Ých  dông        sö  hîp lýc¸cnguån vèn,t¨ngthªm      thu nhËp  n©ng    vµ  cao hiÖu  qu¶ kinh doanh    cña doanh nghiÖp.Chi phÝ        c¸c ho¹t®éng      tµichÝnh bao  gåm: ­ Chi phÝ  ªndoanh, li   li     ªnkÕt      lµ c¸c kho¶n    chi phÝ ph¸tsinh    trong    c¸c ho¹t®éng  ªndoanh,li     li     ªnkÕt. ­Chi phÝ      cho      thuªtµis¶n. ­ Chi phÝ      mua  tr¸phiÕu,tÝn  b¸n    i   phiÕu,cè    phiÕu  c¶  kÓ  kho¶n  tæn    thÊt trong®Çu      tnÕu cã. ­Dù    phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¶n. ­Chi phÝ      kh¸cli     ªnquan  ®Õn     ho¹t®éng  ®Çu      tra ngoµidoanh    nghiÖp. Doanh  nghiÖp ph¶ic¨n cø      vµo  hiÖu qu¶ cña tõng    ho¹t®éng    tµichÝnh  vµ    c¸c quy ®Þnh cña  ph¸p      luËt®Ó quyÕt  ®Þnh    c¸c kho¶n    chiphÝ    trªn®©y,  ®ång    thêih¹ch to¸n rµnh    m¹ch      c¸c chi phÝ thùc  ph¸tsinh  tÕ    cña tõng ho¹t   ®éng    tµichÝnh. 2­ Chi phÝ    êng:     bÊt th Chi phÝ bÊt  êng      th lµ c¸c kho¶n    chiphÝ x¶y  kh«ng  êng  ra  th xuyªn cha  ® îcquy    ®Þnh    t¹ môc    i I,môc    II®iÓm   nãitrªn. 1    Chi phÝ    êng    bÊt th gåm   cã: ­ Chi phÝ      nhîng b¸n,thanh          lýtµis¶n  ®Þnh  cè  (bao  gåm   gi¸trÞcßn    c¶      l¹i cña    tµis¶n  ®Þnh    cè  khithanh    nhîng b¸n). lývµ    ­ Gi¸trÞtæn          thÊtthùc tÕ    sau    gi¶m    khi®∙  trõtiÒn ®Òn       bïcña ngêiph¹m    lçivµ  chøc    tæ  b¶o hiÓm,      trÞ gi¸phÕ  liÖu thu      håi (nÕu    sè  ® îc bï cã) vµ  ®∙      ®¾p  b»ng    c¸cquü  phßng. dù  ­Chi phÝ      cho  viÖc        thu håic¸ckho¶n    xo¸. nî®∙  ­C¸c    kho¶n    chiphÝ    êng  bÊt th kh¸c. Doanh nghiÖp  ph¶icã    quy chÕ qu¶n    lýtõng kho¶n    chiphÝ  bÊt  êng. th   §èivíi       kho¶n  c¸c thiÖth¹ido  thÓ      tËp  hay    c¸nh©n g©y    ra ph¶ilµm      râ møc  ®é,  nguyªn nh©n   tr¸ch nhiÖm   vµ    ®Òn   kÌm  bï  theo c¸c biÖn ph¸p  lý hµnh  xö    chÝnh.
 11. 11 III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n   1­ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy    ký.C¸c quy ®Þnh  íc®©y  tr   tr¸víi     i quy  ®Þnh trongth«ng     tnµy ®Òu     b∙ibá. 2­ C¬    quan  qu¶n    lývèn  tµis¶n    vµ    c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   cã    phæ  biÕn,h­   íng dÉn  c¸c doanh nghiÖp  Nhµ     iÓn  níc tr khai vµ    thùc  hiÖn  viÖc qu¶n    lý doanh  thu,chi phÝ      kinh doanh  gi¸thµnh  vµ    s¶n phÈm  theo    c¸c quy ®Þnh  trongTh«ng     tnµy. 3­ Héi ®ång      qu¶n    trÞ,Tæng  gi¸m  ®èc, Gi¸m    ®èc  (doanh  nghiÖp  Héi cã    ®ång  qu¶n    trÞ)Gi¸m ®èc  (doanh nghiÖp kh«ng  Héi  cã  ®ång  qu¶n    trÞ)cã  tr¸chnhiÖm  chøc    tæ  thùc hiÖn    Th«ng   tnµy. 4­ Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    c¸c doanh nghiÖp Nhµ  níckÞp      thêiph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2