intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
90
lượt xem
5
download

Thông tư hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  B é  T µ I C H Ý N H  S è  19 T C/T C D N   G µ Y  22  H¸ N G   N¨ M  1996  ­ N T 3  H í N G  D É N  Q UI T R × N H  V µ  T H ñ  T ô C  T H È M  T R A   Hª D U Y Ö T   U Y Õ T  T O¸ N   P Q T µ I  H Ý N H   M  1995  è I V íI C N¨ ®  C¸ C  D O A N H  N G H I Ö P  N H µ  N í C ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph qui ®Þnh  Ö m  ô  Òn  ¹n vµ  chøc  é  nhi v quy h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 34/CP  µy  ng 27/5/1995  ña  Ýnh   ñ     c Ch ph qui ®Þnh  Ö m   ô  Òn  ¹n  µ  chøc  é  nhi v quy h v tæ  b m¸y  ña  c Tæng  ôc c qu¶n  ývèn  µ   l  v tµis¶n  µ  íct¹ doanh    nh n    i nghiÖp; ­C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 1215 TC/Q§­ TCCB   µy  ng 4/12/1995 cña  é  µi    BT chÝnh  Ò   Öc  û  Òn  v vi u quy cho Tæng   ôc  c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp  ùc  Ön  ét sè  Ö m   ô  Ò   th hi m nhi v v qu¶n  ý tµi chÝnh  l    doanh  nghiÖp; Bé   µi chÝnh  íng dÉn    ×nh vµ  ñ tôc thÈm    T  h  quitr   th     tra,phª  Öt  Õt  duy quy to¸ntµi Ýnh     ch n¨m 1995  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp  µ  ícnh  nh n   sau: I.§èITîNG  È M      TH TRA,  PHª  DUY Ö T   QUY Õ T   TO¸N §èit ng ® îcc¬   î     quan  ã  Èm  Òn  Èm      Öt  Õt      c th quy th traphª duy quy to¸nn¨m 1995  µc¸cdoanh  l    nghiÖp  µ  íc(bao  å m     nh n   g c¸cdoanh  nghiÖp  ¹ch to¸n®éc  h   lËp,c¸c Tæng      C«ng    ty,Liªn hiÖp  Ý     x nghiÖp  ùc  Ön  ¹ch  th hi h to¸n tæng  îp   h  hoÆc   Ëp  t trung,kÓ   c¸c doanh    c¶    nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp  éc      l thu c¸c Liªn   hiÖp  Ý  x nghiÖp,Tæng    c«ng      ty); C«ng      Çn, C«ng    ªndoanh  µ   c¸c tycæ ph   tyli   m c¸cbªn  ãp  èn  µdoanh    g v l  nghiÖp  µ  íc. nh n II  éI  . N DUNG   È M   TH TRA   PHª  DUY Ö T   QUY Õ T   TO¸N  N¨M  1995 Néi dung  Èm     th tra phª duyÖt quyÕt to¸n n¨m    1995  i  íic¸c  ®è v   doanh  nghiÖp  µ   íc  îc ¸p dông   qui ®Þnh   ¹  nh n ®   nh   t iTh«ng   sè  t 10TC/CN   µy  ng 22/2/1994 cña  é  µichÝnh.   BT  §èivíi    n¨m  1995  Çn u    ét  è  iÓ m   c l ým s ® sau: 1. Rµ       so¸tchÆt  Ï c¸c kho¶n   ¬ng, th ng  ch     chi l   ë theo  ng  Õ       ®ó ch ®é qui ®Þnh  Ön  µnh;c¸ckho¶n    Ëp  õho¹t®éng  ªndoanh,li   Õt. hi h    thu nh t     li     ªnk 2. Xem   Ðt  ü  ×nh  ×nh  ö  ông  x kt h sd TSC§,  t¨ng gi¶m    TSC§,  ©n   ¹ ph lo i   TSC§  kh«ng  Çn  ïng,chê  c d   thanh  ý,xem   Ðt  µng  l  xh ho¸  ån  t kho  Ë m   ©n  ch lu chuyÓn    ã  Ön  ®Ó c bi ph¸p  ö  ý;x¸c ®Þnh   â    ¹  èn  ãp  µ  Ën  ªn x l    r c¸c lo iv g v nh li   doanh  ªnkÕt.ViÖc  li     b¶o  µn  èn  to v theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 3. Xem   Ðt  ×nh  ×nh    xt h c«ng  î cña  n  doanh nghiÖp bao  å m   î ph¶ithu, g n     nîph¶itr¶,      trong®ã   îkhã  ßi,nîkh«ng    nh  îcchñ.   n  ®    x¸c®Þ ® 
 2. 2 4. KiÓ m     Öc  ö  ông    travi s d chøng  õ ho¸ ®¬n  t    theo    nh  ña  é   µi qui®Þ c BT  chÝnh. Lo¹ikháichiphÝ         s¶n  Êt kinh doanh    xu     c¸c kho¶n      Õ       chisaich ®é qui ®Þnh. 5. Rµ     Öc  Ých lËp,qu¶n  ývµ  ö  ông    ü  Ý    so¸tvi tr     l  s d c¸c qu x nghiÖp  µ    v c¸c kho¶n  cßn  ån ®äng  t  ph¶inép  µo  ©n    v Ng s¸ch Nhµ   íc.   n 6.  C¸c doanh nghiÖp  dông  ö  ¸p  th nghiÖ m   Õ     Õ   ch ®é k to¸n míi theo     Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1205 TC/C§KT  µ  è  v s 1206 TC/C§KT  µy  ng 14/12/1994  ña  c Bé   ëng  é   µi chÝnh  ×  Öc  Õt  tr BT  th vi quy to¸n ® îc thùc  Ön     hi theo    c¸c Quy Õt  ®Þnh  trªn. nªu  II   È M   ITH ­ QUY Ò N   PHª  DUY Ö T   QUY Õ T   TO¸N Bé   ëng  é   µi chÝnh  Þu  tr BT  ch tr¸chnhiÖ m   íc ChÝnh  ñ  Ò   Öc      tr   ph v vi phª duyÖt  µ  v tæng  îp quyÕt    µichÝnh  µng  h  to¸nt   h n¨m  ña    c c¸cdoanh  nghiÖp  µ  nh níc.   Riªng  i  íin¨m  ®è v   1995, Bé   ëng  é   µi chÝnh    tr BT  phª  Öt  Õt    duy quy to¸n cho    c¸c Tæng  C«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  nh  TTg  µy  ®Þ 91  ng 7/3/1994  cña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  û  Òn  Th t Ch ph v u quy cho  Tæng   ôc  c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  nhµ  níc t¹ doanh nghiÖp tæ chøc phª duyÖt quyÕt to¸n cho c¸c doanh  i nghiÖp  cßn  ¹ . li IV­QUI  × NH   È M     TR TH TRA   PHª  DUY Ö T   QUY Õ T   TO¸N 1. C¸c  doanh nghiÖp  µ   íc h¹ch  nh n   to¸n ®éc  Ëp    l (bao  å m   Tæng   g c¶  C«ng      Öp  Ý  ty,Liªnhi x nghiÖp  µ  v doanh  nghiÖp  µnh  th viªn)ph¶ihoµn  µnh      th ®óng  ¹n  h theo  Õ       nh  Ò   Öc  Ëp  ch ®é qui ®Þ v vi l b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n ®Þnh  ú,   k  quyÕt  to¸n n¨m  öi cho  ¬    g  c quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   idoanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Thu Õ     a   µn. C¸c  trªn ®Þ b   Tæng   C«ng    ty,Liªn hiÖp  Ý    x nghiÖp  Ó  c¸c doanh  (k c¶    nghiÖp  µnh    ¹ch  th viªn h to¸n ®éc  Ëp),c¸c doanh    l    nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp  ùc thuéc    é,  µnh  nh n   l tr   c¸c B ng trung  ng  ¬ ph¶i ®ång  êi   th   göib¸o c¸o quyÕt to¸nn¨m         1995  cho Tæng  ôc  c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc l  v t  nh n   t¹ doanh    i nghiÖp. 2. Sau    Ën  îcb¸o    Õt      khinh ®   c¸o quy to¸nn¨m  1995  ña    c c¸cdoanh  nghiÖp  nhµ  íc,c¨n cø  µo  ù  ©n  Êp  n     v s ph c phª  Öt  Õt  duy quy to¸n,c¬    quan  qu¶n  ývèn  l  vµ  µis¶n  µ  íc t¹  t  nh n   i doanh nghiÖp    Êp  Ëp  Õ   ¹ch  chøc  Èm    c¸c c l k ho tæ  th tra quyÕt    µ  to¸nv th«ng  cho    b¸o  c¸c doanh nghiÖp  Õt®Ó   Èn  Þ, ®ång  êi bi   chu b   th   th«ng b¸o  cho  ôc  Õ   a   ¬ng  Õt ®Ó   ö  C thu ®Þ ph bi   c c¸n  é  èi hîp  Óm     b ph   ki tra quyÕt to¸n.   3. Thµnh  Ëp  chuyªn viªntiÕn  µnh  Èm    Õt    íc khiphª   l tæ     h th traquy to¸n tr       duyÖt.Cô   Ó      th nh sau: ­ Chuyªn viªn cña  ¬    c quan qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  nh n   idoanh  nghiÖp     ëng. ­Tæ tr ­Chuyªn    ¬    viªnc quan  Õ    µnh  Thu ­th viªn.
 3. 3 Trêng  îp  h doanh  nghiÖp  µ  íc lµ c¸c ®¬n  Þ  µnh    ña      nh n       v th viªnc c¸c Liªn hiÖp  Ý   x nghiÖp, c¸c Tæng      C«ng    ùc  Ön  ¹ch  ty th hi h to¸n ®éc  Ëp  ×  µnh    l th th phÇn  chuyªn    tæ  viªn cßn  ã  c c¸n  é  µichÝnh  Õ   b t  k to¸n cña      Öp  Ý    c¸c Liªn hi x nghiÖp,Tæng    C«ng    ïng tham  tyc   gia. 4. C¸c    chuyªn viªnlµm  Ö m   ô  Èm    Õt    Çn     nhi v th traquy to¸nc nghiªncøu  ü    k sè  Öu trong b¸o  quyÕt  li     c¸o  to¸n hoÆc       biªn b¶n  Óm   ki to¸n t¹   i doanh nghiÖp  (nÕu  ã)khitiÕn hµnh  Èm    è  Öu quyÕt to¸n. c     th tras li     ­Tæ     chuyªn viªnthÈm    Õt to¸ncã     traquy     tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn  ng      th   ®ó c¸c qui®Þnh  Ön  µnh  Ò   Óm    µichÝnh   Õ     µ  ¶m     hi h v ki trat   ­k to¸nv ® b¶o  Ýnh  Ýnh  t ch x¸c,trungthùc trong qu¸ tr×nh kiÓm             tra. 5. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c, Gi¸m  c  µ  Õ     ®è   ®è v k to¸n tr ng    ë c¸c doanh  nghiÖp  µ  íccã  nh n   tr¸chnhiÖ m     cung  Êp    µiliÖu kÕ     c c¸c t     to¸n cÇn  Õtcã  ªnquan  ôc  ô  thi   li   ph v cho  Öc  Èm    è  Öu quyÕt    µ  Þu  vi th tras li   to¸nv ch tr¸chnhiÖm   ícph¸p  ËtvÒ   ù    tr   lu   s trung thùc,chÝnh    ña    è  Öu ®∙        x¸c c c¸c s li   b¸o c¸o trong quyÕt to¸n.       6. K Õt  óc kiÓm     chuyªn viªnlËp      th   tra,tæ      biªnb¶n  th«ng qua  è  Öu ®∙  s li   thÈm    Õt to¸ntheo qui®Þnh  Éu  è  kÌm  traquy        (m s 1  theo). Trêng  îp cã    Õn  h   ý ki kh¸cnhau    hoÆc     íng m ¾ c   c¸cv   trong qu¸ tr×nh thÈm        traph¶ighi®Çy    µo         ®ñ v biªnb¶n        Êp  ã  Ó m   Òn  ö  ý. ®Ó b¸o c¸o c c th quy x l 7. C¨n  vµo    cø  b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n cña    doanh nghiÖp  µ   íc,biªn b¶n  Nh n     kiÓm    è  Öu cña  chuyªn viªn,cÊp  ã  Èm  Òn  tras li   tæ      c th quy xem   Ðt phª  Öt x  duy   quyÕt to¸nn¨m     1995 cho    c¸cdoanh nghiÖp (theom É u   è  kÌm    s 2  theo). ViÖc  chøc  Èm     tæ  th tra,phª  Öt  Õt  duy quy to¸n cho      c¸c DNNN  ph¶i ® îc    thùc  Ön  ét  hi m c¸ch  chÆt  Ï,khÈn  ¬ng, tr¸nh g©y  Òn  µ  µ  ch   tr     phi h v ¶nh  ëng  h ®Õ n   ¹t®éng  ho   SXKD   ×nh  êng  ña  b th c doanh nghiÖp. V.  TæN G   îP  Õ T   HK QU¶   PHª  DUY Ö T  QUY Õ T   TO¸N  C¸C  DOANH   NGHI Ö P   NH µ   íC N C¨n  vµo  è  Öu  Èm     cø  s li th tra phª duyÖt quyÕt to¸n n¨m    1995  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc,c¬  nh n   quan  Qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   idoanh  nghiÖp  Õn  µnh  ti h tæng  îp  è  Öu quyÕt    ∙  îc phª  Öt,ph©n  Ých  h s li   to¸n® ®   duy   t ®¸nh    Öu  gi¸hi qu¶  s¶n  Êt kinh doanh  ña    xu     c c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc theo nh n     ®Þa   µn  µ  b v theo  µnh  ng kinh tÕ      ®Ó b¸o  Uû   c¸o  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  µ    ¬  tr     ¬ v c¸cc quan  ã  ªnquan  µ  c li   v tæng  îp tr×nh Bé  ­ h    tr ëng  é  µichÝnh    c¸o ChÝnh  ñ. BT  ®Ó b¸o    ph VI.§IÒU    KHO¶N   THI  µ NH H Th«ng   µy    ông  tn ¸p d cho  Öc  Èm    vi th traphª  Öt  Õt    µichÝnh  duy quy to¸nt   n¨m 1995  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp  µ  íc.Nh÷ng  nh n   quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 10  TC/CN  µy  ng 22/2/1994 cña  é  µichÝnh    BT  kh«ng    íi ÷ng  tr¸v   i nh quy  nh  ¹ ®Þ ti  Th«ng   µy  Én  ã  Öu  ùcthi µnh. tn v c hi l     h
 4. 4 Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    n  Þ    qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c ®¬ v b¸o c¸o vÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
 5. 5     Bé  µichÝnh       T               Céng  µ    éichñ  Üa  Öt     ho x∙h   ngh Vi   Nam   Tæng  ôc  c QLV&TSNN     éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc § l    do   ph             T¹i   doanh   nghiÖp  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­             µ   éi, ngµy.. . th¸ng..  HN  . . .. n¨m... M É U  S è  1 BIªN  B¶N KIÓ M   TRA   B¸O  C¸O  QUY Õ T   TO¸N  N¨M  1995 (KÌm  theo Th«ng   è  TC/TCDN   µy    ts 19  ng 22/3/1996 cña  é  µichÝnh)   BT  ­§¬n  Þ  îckiÓm  . . ...   v®  tra. . .... ­Thêigian kiÓm    õngµy.. . ........ n.. . ....       trat   . . ....... ®Õ . . ... ­Thµnh  Çn  chuyªn viªnkiÓm    ph tæ     tra: +  + + ­§¹idiÖn     doanh  nghiÖp + + ­ Néi dung, ph¹m    Óm          viki tra:(Ghirâ c¸c c¨n cø  Óm             ki tra,møc    ®é xem   xÐt ®èi víi õng néidung  Óm       t    ki tra). I­Sè  Óm    Õt to¸n   ki traquy   ChØ   tiªu Sè  Öu    Sè  Öu  Ó m   Chªn li b¸o li ki c¸o quy Õt  traquy Õt    h  to¸n to¸n lÖch A­  µi  T s¶n  è  nh   µ  c ®Þ v hao mßn   TSC§    1­ Nguyªn    gi¸TSC§    è  u   ­S ®Ç n¨m Tæng  è: s    Vèn  ©n   +  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp   n     Vèn  ùbæ    +  t   sung     Vèn   +  kh¸c     è    ­S t¨ngtrong n¨m:      
 6. 6    Vèn  ©n   +  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n     Vèn  ùbæ    +  t   sung    Vèn   +  kh¸c     è  ­S gi¶m  trongn¨m       Vèn  ©n   +  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n     Vèn  ùbæ    +  t   sung    Vèn   +  kh¸c    è  èin¨m ­S cu      Vèn  ©n   +  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp   n     Vèn  ùbæ    +  t   sung         Vèn   +  kh¸c 2.Hao    mßn   TSC§     è  u   ­S ®Ç n¨m: Tæng  è:    s     Vèn  ©n   +  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp   n     Vèn  ùbæ    +  t   sung    Vèn   +  kh¸c    è    ­S t¨ngtrong n¨m      Vèn  ©n   +  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp   n     Vèn  ùbæ    +  t   sung    Vèn   +  kh¸c    è  ­S gi¶m  trongn¨m:      Vèn  ©n   +  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp   n     Vèn  ùbæ    +  t   sung     Vèn   +  kh¸c    è  èin¨m: ­S cu        Vèn  ©n   +  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n     Vèn  ùbæ    +  t   sung       Vèn   +  kh¸c    B.  ån  èn  Ngu v s¶n  Êtkinh doanh xu         è  u   * S ®Ç n¨m; Tæng  è    s    èn  è  nh: ­V c ®Þ   Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch          Vèn  ùbæ        +  t   sung    èn u  ng: ­V l ®é
 7. 7   Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch        Vèn  ùbæ        +  t   sung     è    * S t¨ngtrong n¨m:        èn  è  nh: ­V c ®Þ   Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch         Vèn  ùbæ        +  t   sung    èn u  ng: ­V l ®é     Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch        Vèn  ùbæ        +  t   sung     è  * S gi¶m  trong n¨m:        èn  è  nh: ­V c ®Þ   Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch        Vèn  ùbæ        +  t   sung    èn u  ng: ­V l ®é     Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch         Vèn  ùbæ        +  t   sung     è  ã  n   èin¨m: * S c ®Õ cu      èn  è  nh: ­V c ®Þ       Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch         Vèn  ùbæ        +  t   sung       èn u  ng: ­V l ®é       Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch        Vèn  ùbæ        +  t   sung  *  èn  V SXKD  ph¶i b¶o  µn  èi   to cu   n¨m:    èn  è  nh: ­V c ®Þ     Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch        Vèn  ùbæ        +  t   sung      èn u  ng: ­V l ®é     Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch        Vèn  ùbæ        +  t   sung      * Chªnh  Öch  èn  l v s¶n  Êtkinh xu      doanh  Ön  ã  µ  èn    hi c v v ph¶ib¶o    to¸n     èin¨m:  cu  
 8. 8    èn  è  nh: ­V c ®Þ     Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch         Vèn  ùbæ        +  t   sung     èn u  ng: ­V l ®é   Trong  :  Vèn  ©n  ®ã +  ng s¸ch         Vèn  ùbæ        +  t   sung   Nguån  èn  ©y  ùng  ¬  C.  vxd c b¶n    è  u   ­S ®Ç n¨m     Vèn  ©n   +  ng s¸ch:      Vèn  ùbæ    +  t   sung:      è    ­S t¨ngtrong n¨m:        Vèn  ©n   +  ng s¸ch:      Vèn  ùbæ    +  t   sung:      è  ­S gi¶m  trongn¨m:            Vèn  ©n   +  ng s¸ch:        Vèn  ùbæ    +  t   sung:        è  èin¨m: ­S cu          Vèn  ©n   +  ng s¸ch:    Vèn  ùbæ    +  t   sung: D.  C¸c  ü  qu     ü     iÓnkinhdoanh  1.Qu ph¸ttr         è  u    ­S ®Ç n¨m     è     ­S t¨ngtrong n¨m       è   ­S gi¶m  trongn¨m        è  èin¨m  ­S cu       ü   ù  2.Qu d phßng  µi Ýnh  t  ch     è  u    ­S ®Ç n¨m      è     ­S t¨ngtrong n¨m       è   ­S gi¶m  trongn¨m        è  èin¨m   ­S cu       ü  3.Qu khen  ëng,phóc  î th   li     è  u    ­S ®Ç n¨m      è   ­S t¨ng     è   ­S gi¶m 
 9. 9     è  èin¨m  ­S cu       C«ng  î E.  n      ­C¸c  kho¶n  ph¶ithu        Trong  :  î  ã  ßi ®ã N kh ®      ­C¸c  kho¶n  ph¶itr¶        Trong  :  î  ícngoµi ®ã N n     K Õt  G.  qu¶  s¶n  Êtkinh doanh  xu           1. Doanh thu  µ    v c¸c kho¶n    thu nhËp       2.Tæng    Ý  chiph        3. Thu Õ     DT (ThuÕ     ô ® Æc   tiªuth   biÖt)          ç) ùc hiÖn   4.L∙i   (l th      5. C¸c     kho¶n ph¸tsinh ph¶inép        NS       Õ       a.Thu DT (ThuÕ  TT§B)        Õ   îtøc   b.Thu l     i         c.Thu    èn  SD v       Õ   µi   d.Thu t   nguyªn          e.Thu  kh¸c.    H. C¸c kho¶n quan  Ö   íing©n  h v  nhµ  íc n       1.C¸c  kho¶n  ép  n NSNN:       Õ    a) Thu doanh    thu      ­N¨m   ícnép  õa (+), Õu (­  tr   th     thi   )      ­Ph¸tsinh trongn¨m             ép   ­§∙n trongn¨m        ­Chuy Ón  sang  n¨m  sau  õa (+), th     thiÕu (­   )      Õ     ô ® Æc   Öt  b) Thu tiªuth   bi        ­N¨m   ícnép  õa (+), Õu (­  tr   th     thi   )      ­Ph¸tsinh trongn¨m             ép   ­§∙n trongn¨m         ­Chuy Ón  sang  n¨m  sau  õa (+), th     thiÕu (­  )      Õ   îtøc  c)Thu l     i
 10. 10      ­N¨m   ícnép  õa (+), Õu (­ tr   th     thi   )      ­Ph¸tsinh trongn¨m             ép   ­§∙n trongn¨m        ­Chuy Ón  sang  n¨m  sau  õa (+), th     thiÕu (­  )       d) Thu  Ò   ö  ông  èn  vsd v      ­N¨m   ícnép  õa (+), Õu (­  tr   th     thi   )      ­Ph¸tsinh trongn¨m             ép   ­§∙n trongn¨m        ­Chuy Ón  sang  n¨m  sau  õa (+), th     thiÕu (­  )      Õ   µi  e) Thu t  nguyªn      ­N¨m   ícnép  õa (+), Õu (­ tr   th     thi   )      ­Ph¸tsinh trongn¨m              ép   ­§∙n trongn¨m        ­Chuy Ón  sang  n¨m  sau  õa (+), th     thiÕu (­  )      ép   g) N kh¸c      ­N¨m   ícnép  õa (+), Õu (­  tr   th     thi   )        ­Ph¸tsinh trongn¨m              ép   ­§∙n trongn¨m         ­Chuy Ón  sang  n¨m  sau  õa (+), th     thiÕu (­  )       2.C¸c  kho¶n  îcng©n  ®  s¸ch cÊp      1.C Êp  èn u  ng       v l ®é    2.C Êp  ïlç       b     3.C Êp  èn  u          v ®Ç tXDCB    .. .      . ..  I.Ph ©n  èilînhuËn     ph    i   1.Tæng  îtøc thùc hiÖn       l    i     2.Tæng  îtøc chÞu  Õ      l    i thu   3.Thu Õ   îtøc ph¶inép      l    i     4.Lîi     ¹doanh         ®Ó l   tøc i nghiÖp         Chia ra:        ü   ù    ­Qu d phßng  µichÝnh  t        Ých  ü    iÓn s¶n  Êt   ­ Tr qu ph¸ttr   xu  
 11. 11 kinhdoanh         ü     ­Qu khen  ëng th      ü   óc  î   ­Qu ph l i II  ö   ý  . L C¸C  åN  ¹IVµ   Ë N   Ð T   X T T   NH X QUY Õ T   TO¸N 1.ý  Õn  ö  ýquyÕt to¸n:   ki x l     ­ Nªu  â    r nguyªn  ©n  µ  nh v c¸ch  ö  ý c¸c kho¶n  x l    t¨ng gi¶m    qua  Óm     ki tra quyÕt    Ò   to¸nv doanh      Ý, thuÕ,l∙lçvµ    thu,chiph         c¸ckho¶n    ép  ©n  i thu n ng s¸ch  nhµ  íc. n 2.NhËn  Ðt quyÕt to¸n:   x    a) B¶o  µn  µ    iÓnvèn   to v ph¸ttr   b) K Õt    qu¶  doanh  thu c)Thu  ép  ©n    n ng s¸ch d) Thu  Ëp  ña  êilao®éng   nh c ng     3.ý  Õn    Þ  ña    ki ®Ò ngh c doanh  nghiÖp: Biªnb¶n  îcthµnh  Ëp thµnh.. .    ®  l  ...  b¶n;Doanh  nghiÖp.. b¶n,Tæng    .   C«ng  ty (LiªnhiÖp  Ý      x nghiÖp).   . b¶n, Côc  .   qu¶n  ý vèn..   l  . b¶n, Tæng   ôc  .   c qu¶n  ý l  vèn.. . b¶n,Côc  Õ... b¶n.   Thu   . Chuyªn    ¬  viªnc quan  Õ  thu           Chuyªn    ¬  viªnc quan       Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  ­        l  v t  nh n íc        t¹ doanh           i nghiÖp §¹idiÖn    Tæng  c«ng    ty         ¹i diÖn  §  doanh  nghiÖp  (LiªnhiÖp  Ý      x nghiÖp)       (Ký        tªn) K Õ     ëng  to¸ntr Gi¸m  c ®è
 12. 12    Bé  µichÝnh      T            Céng  µ    éichñ  Üa  Öt     ho x∙h   ngh Vi   Nam (Tæng  ôc  c QLV&TS     éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc § l    do   ph     Côc   qu¶n   lý   vèn..   .) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­     Sè:.. .      . . Hµ   Néi,  ngµy.. .   th¸ng..  .. .. n¨m... M É U  S è  2 TH«NG   B¸O PHª  DUY Ö T   QUY Õ T   TO¸N  µI CH Ý NH   T  N¨M  1995 (KÌm  theo Th«ng   è  TC/TCDN   µy    ts 19  ng 22/3/1996 cña  é  µichÝnh)   BT  K Ýnh  öi: g C¨n  vµo  cø  b¸o    Õt    µichÝnh  c¸o quy to¸nt   n¨m 1995  ña  n  Þ; c¨n    c ®¬ v   cø vµo  ê tr×nh duyÖt  Õt    ña  ôc,Vô,  t    quy to¸n c (C   Tæng   ôc).   µ    c . v biªn b¶n  Èm   . th trasè  Öu quyÕt to¸ncña  chuyªn viªn.   li      tæ    Bé   ëng  é   µi chÝnh,(Tæng  ôc  ëng,Côc  ëng  ôc  tr BT    c tr   tr C qu¶n  ývèn  µ  l  v tµis¶n  µ  íct¹ doanh    nh n   i   nghiÖp) phª duyÖt  c¸o quyÕt    µichÝnh       b¸o    to¸nt   n¨m 1995 cho.. . .....    . . .....nh sau: . . I. Çn  è  Öu  Ph s li Tæng   Ng ©n s¸ch  Tù  Vèn  sè nhµ  íccÊp n  bæ   kh¸c sung A Vèn  µ  ü: v qu   Nguyªn    µis¶n  è  nh  1 gi¸t   c ®Þ ­ Sè   u     ®Ç n¨m ­Sè  èin¨m   cu     Nguån  èn  2 v s¶n  Êtkinhdoanh xu     ­ Sè   u     ®Ç n¨m +  èn  è  nh V c ®Þ +  èn u  ng V l ®é ­Sè  èin¨m    cu   +  èn  è  nh  V c ®Þ +  èn u  ng V l ®é   ­Nguån  èn  u   3  v ®Ç n¨m  XDCB +  è  u   S ®Ç n¨m
 13. 13 +  è  èin¨m S cu     C¸c  ü 4 qu     ü     iÓnkinh doanh  a) Qu ph¸ttr        è  u   ­S ®Ç n¨m  ­Sè  èin¨m   cu   b) Quü   ù    d phßng  µichÝnh: t     è  u   ­S ®Ç n¨m   ­Sè  èin¨m    cu   c)Quü     khen  ëng,phóc  î th   l  i ­ Sè   u     ®Ç n¨m ­Sè  èin¨m   cu     C«ng  î: 4 n ­C¸c    kho¶n  ph¶ithu       ­C¸c  kho¶n  ph¶itr¶   B K Õt  qu¶  s¶n  Êtkinhdoanh xu         Tæng  1 doanh  thu   Tæng    Ý 2 chiph     Thu Õ   3 doanh thu, tiªuthô  Æc      ® biÖt    Lîi 4   Ën    ç  )  nhu (+); (­  L C.  C¸C  KHO¶N   QUAN   Ö   íING © N   H V  S¸CH  µ   íC NH N 1.C¸c    kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íc   n ChØ   tiªu Sè  ph¶i nép    Sè  ∙  ép ®n   Cßn   ph¶i nép    a) Thu Õ     doanh  thu b) Thu Õ  tiªu ô ® Æc    th biÖt  c)Thu Õ   îtøc   l  i d) Thu Õ   µinguyªn   t    e) Thu  ö  ông  èn   sd v f)Thu    kh¸c 2.C¸c    kho¶n  îcNg ©n  ®  s¸ch Nhµ   íccÊp:   n  ­C Êp  èn u  ng:   v l ®é
 14. 14 ­C Êp  ïlç   b  ­C Êp  èn  u    ©y  ùng  ¬    v ®Ç tx d c b¶n: ­C Êp      ph¸tkh¸c D.  © N   èI  îINHU Ë N: PH PH L   1.Lîi     Ën  ùc hiÖn: nhu th   ­Nép  Õ  îtøc   thu l   i 2.TrÝch  ü  Ý    qu x nghiÖp: ­Quü     iÓnkinhdoanh   ph¸ttr     ­Quü   ù    d phßng  µi Ýnh t  ch ­Quü     khen  ëng,phóc  î th   li II­ Ën  Ðt vµ  Õn  Þ:  Nh x   ki ngh       II ­ I Doanh    nghiÖp  cø  µo  c¨n  v b¶n th«ng b¸o phª  Öt  Õt  duy quy to¸n nµy    tiÕn  µnh  ¹ch      ót to¸n®iÒu  h h to¸nc¸c b     chØnh  µ  Ëp  ¹ b¶ng  ©n  i  µis¶n  v l l  i c ®è t   cho  ïhîp víi éidung  ∙    Öt. ph         n ® phª duy    é  ëng  é  µichÝnh  B tr BT  N¬i nhËn:       (Tæng  ôc  ëng,côc  ëng    c tr   tr ­Nh       trªn   côc     qu¶n  ývèn  µ  µi l  v t  s¶n ­Tæng  ôc    c QLV&TSNN   ¹ DN   t  i   nhµ  íct¹ doanh     n    i nghiÖp ­Côc    QLV&TSNN   tØnh,TP   ­Côc  Õ   Thu ­Lu   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2