Quyết toán tài chính năm 1995

Xem 1-13 trên 13 kết quả Quyết toán tài chính năm 1995
 • Thông tư hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

  doc14p nguyetnga 19-08-2009 63 5   Download

 • Thông tư số 19TC/TCDN về việc hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf15p lawktkt6 29-10-2009 31 3   Download

 • Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về vấn đề đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ đã ra các quyết định 90-91/1994/TTg thành lập các tổng Công ty Nhà nước trên cơ sở sắp xếp lại các Tổng Công ty và liên hiệp các xí nghiệp cũ. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện của mình, Chính phủ luôn lưu ý đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy của các Tổng Công ty trong đó rất lưu ý đến các Công ty tài chính.

  pdf33p tiencuong 17-07-2009 923 397   Download

 • Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của bộ trưởng bộ tài chính. - Căn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1).

  pdf64p phuongthanh1 26-10-2009 188 52   Download

 • - Căn cứ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2); - Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh...

  pdf86p lotus_123 09-12-2012 65 15   Download

 • Kế toán tổng hợp Văn phòng Washington, DC 20548 Kiểm soát viên của Hoa Kỳ B-262039 ngày 15 tháng 7 năm 1996 Chủ tịch Thượng viện và loa của Hạ viện báo cáo này trình bày ý kiến của chúng tôi trên báo cáo tài chính của Quỹ Bảo hiểm Ngân hàng, Quỹ tiết kiệm Hiệp hội Bảo hiểm, và tiết kiệm liên bang và Loan, Tổng công ty Bảo hiểm (FSLIC) Nghị quyết Quỹ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 1995 và 1994. ...

  pdf10p meobu5 15-01-2012 29 4   Download

 • Trong hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam được ban hành theo Quyết định 1141 TC.QĐ.TCKT ngày 1.11.1995 có quy định sử dụng tài khoản 138 “Phải thu khác”; tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2 đó là tài khoản 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý” và tài khoản 1388 “Phải thu khác”. Trong đó TK 1381 được quy định dùng để phản ánh giá trị tài sản thiếu, mất mát, hư hỏng chưa xác định rõ nguyên nhân còn chờ quyết định xử lý.

  pdf3p badaohatgao 26-06-2013 45 4   Download

 • Nền kinh tế Việt nam đã trải qua 10 năm đổi mới. Giai đoạn này kết thúc bằng những thành tựu khá nổi bật như nghị quyết TW Đảng Cộng sản Việt nam khoá VIII đã đánh giá: GDP tăng trung bình 9,5% Trong đó: Xuất khẩu tăng khoảng 38 %, lạm phát hạ từ mức 14,4% năm xuống còn 12,7%...vv. Qua các năm xu hướng rõ ràng được ghi nhận là nền kinh tế nước ta có sự tăng trưởng rõ nét đạt tốc độ cao 1995: 9%, 1996: 9,5%, 1997: 4,5%...vv Trong bối cảnh chung đó, nổi bật...

  pdf44p muathulamebay 17-08-2010 399 152   Download

 • Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam hiện nay được thành lập ngày 29/4/1995 theo quyết định số 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của nó là Tổng công ty Bưu chính Viễn thông trực thuộc Tổng cục Bưu điện thành lập theo mô hình Tổng công ty 90.

  doc55p minhtri 21-07-2009 909 415   Download

 • Ngày 14-12-1995 Công ty thương mại Hải Phòng cùng với Công ty SUNKYUNG LTD (Hàn Quốc) ký hợp đồng mua bán 5000 tấn thép tấm(±10%), theo phương thức trả chậm 360 ngày, tổng giá trị hợp đồng là 1.734.400USD. Để thực hiện hợp đồng nói trên, ngày 18-12- 1995, Công ty thương mại Hải Phòng đã có đơn xin mở L/C tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - Hội sở Hải Phòng.

  doc7p tigonmotminh 23-11-2009 322 147   Download

 • Bảng 2.3: Tình hình phát triển nhà ở đô thị Việt Nam giai đoạn 1991 – 2000 Đơ n vị tính: 1000m2 Năm 1991 – 1995 1991 1992 1993 1994 1995 1996 – 1999 1996 1997 1998 1999 Toàn quốc 26.000 1.488 2.292 5.373 6.021 10.866 25.000 5.122 5.921 6.252 7.705 Hà Nội 2.347 327 395 514 523 587 2.438 522 509 719 688 Tp. Hồ Chí Minh 8.800 450 560 2.791 2.380 2.698,5 8.378 1.720 2.279 2.383 1.996

  pdf17p phuochau12 19-04-2011 111 64   Download

 • Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới, trong đó đổi mới đường lối đối ngoại là một nội dung quan trọng. Nghị quyết Đại hội VI nêu rõ: “Đảng và Nhà nước ta kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình hữu nghị. Chúng ta chủ trương và ủng hộ chính sách cùng tồn tại hoà bình giữa các nước có chế độ chính trị xã hội khác nhau” [39, tr.105].

  pdf126p vascaravietnam 16-08-2012 125 39   Download

 • Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) là một doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập chính thức vò ngày 06 tháng 12 năm 1989, Quyết định số 1216-TCCB-LĐ của Tổng cục Bưu điện, với Giấy phép đăng kí kinh doanh số: 109883 do Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 20/6/1995.

  pdf52p tengteng9 08-12-2011 53 13   Download

Đồng bộ tài khoản