intTypePromotion=1

Thông tư " Hướng dẫn thực hiện chế độ an giữa ca đối với công nhân, viên chức"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
271
lượt xem
52
download

Thông tư " Hướng dẫn thực hiện chế độ an giữa ca đối với công nhân, viên chức"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009 THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; văn bản số 7248/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 10 năm 2009...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư " Hướng dẫn thực hiện chế độ an giữa ca đối với công nhân, viên chức"

  1. 1 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 37/2009/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; văn bản số 7248/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La; Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ xây dựng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La như sau: Điều 1. Phạm vi áp dụng Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La thuộc tỉnh Sơn La. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp tham gia xây dựng công trình; 2. Công nhân, nhân viên, viên chức thuộc Ban quản lý dự án trực tiếp tham gia xây dựng công trình; 3. Công nhân, nhân viên, viên chức tư vấn, thiết kế trực tiếp làm việc tại công trình; 4. Công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp tham gia khảo sát để phục vụ thực hiện thiết kế kỹ thuật công trình. Điều 3. Chế độ ăn giữa ca 1. Áp dụng mức ăn giữa ca là 15.000 đồng/người/ngày (bao gồm cả 5.000 đồng/người/ngày được quy định tại Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế
  2. 2 độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên xây dựng 05 công trình thuỷ điện). 2. Chi phí ăn giữa ca được lập dự toán riêng (trước ngày 01/8/2009 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên) và tính vào tổng dự toán công trình nhưng không nằm trong chi phí nhân công. Điều 4. Tổ chức thực hiện chế độ ăn giữa ca Việc tổ chức thực hiện chế độ ăn giữa ca thực hiện theo quy định tại mục II Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thuỷ điện. Điều 5. Điều khoản thi hành. 1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. 2. Mức ăn giữa ca nêu tại điểm 1, Điều 3 Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn, giải quyết./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; (Đó ký) - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Toà án nhân dân tối cao; Nguyễn Thị Kim Ngân -Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Cơ quan TW các đoàn thể và các Hội; - Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Tập đoàn kinh tế và tổng công ty hạng đặc biệt; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Ban Phòng chống tham nhũng TW ; - Đăng Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ LĐTBXH. - Lưu VP, Vụ LĐTL Bộ LĐTBXH.
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2