intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thực hiện miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

269
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động buôn chuyến các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Mão

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  08/1999/TT­B T C   g µy  28 th¸ng 1 n¨ m  1999 c n H íng d É n   thùc hi Ö n   i Ô n   m thu Õ  gi¸ trÞ    gia t¨ng  vµ  thu Õ  thu  h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  ® èi víi h o¹t ® é n g   n   b u « n   h uy Õ n  c¸c m Æ t  h µ n g   n g  thùc, thùc  h È m   c l¬ p t¬i sèn g  trong d Þ p  T Õt N g u yªn ®¸n  û  M∙ o   K Thùc hiÖn ®iÓm  2  §iÒu 1  QuyÕt ®Þnh  sè 05/1999/Q§­ TTg  ngµy  23/1/1999 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  miÔn  thuÕ ho¹t ®éng    bu«n  chuyÕn, c¸cm Æt       hµng ¬ng  l thùc,thùc phÈm  ¬isèng  rau,qu¶ ¬i.     t   vµ    t   Bé    Tµi chÝnh híng  dÉn viÖc miÔn thuÕ        Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ    thuÕ  Thu  nhËp  doanh nghiÖp        ®èi víiho¹t®éng bu«n  chuyÕn    Æt   c¸c m hµng ¬ng  l thùc,  thùc phÈm  ¬isèng    t   phôc  nhu  vô  cÇu trong dÞp    M∙o    tÕtKû  n¨m  1999  sau: nh  1/Tõ    ngµy  1/2/1999 ®Õn     hÕt ngµy  30/4/1999 miÔn    thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng vµ thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp ®èi    së  víic¬  kinh doanh    bu«n chuyÕn    c¸c m Æt   hµng: a/L¬ng    thùc bao    gåm:  Thãc,g¹o c¸clo¹         ing«,khoai, ,    s¾n. b/Thùc  phÈm  ¬isèng  t   bao  gåm:  ­ C¸c  i         lo¹ lîn, vÞt,ngan    gµ, cha  giÕtm æ;          thÞtlîn,thÞttr©u,thÞtbß, thÞt         gµ,thÞtvÞt,thÞtngan.         ­C¸c      lo¹ thuû,h¶is¶n. i     c/C¸c  i     lo¹ rau,qu¶ ¬isèng    t   phôc  b÷a    vô  ¨n hµng  ngµy. 2/ C¬  kinh doanh    së    bu«n chuyÕn    Æt   c¸c m hµng ¬ng  l thùc,thùc phÈm       ®∙ qua  chÕ  biÕn; c¸c lo¹ ¬ng      il thùc,thùc    phÈm   ¬i sèng  t   nhËp  khÈu kh«ng  thuéc ®èi t   îcmiÔn     îng ®   thuÕ theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu  i 1  trªn.  3/C¸c   îng kiÓm      tr   lùcl   so¸ttrªnthÞ  êng  kh«ng  îcdõng  kiÓm      ®   xe  so¸ttrµn lan,g©y    c¶n   u  trël th«ng    Æt   c¸c m hµng ¬ng  l thùc,thùc phÈm  ¬i sèng      t   trong  thêigian quy      ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu  i 1  trªn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2