intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
101
lượt xem
10
download

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

 1. T h«ng    t liªn Þ ch B é  k Õ   o ¹ ch v µ  ® Ç ut  ­  é   µi c h Ý n h    t h BT Sè 02/2003/TTLT­B K H­ B T C  n g µ y  17 th¸ng 3 n¨ m  2003 H í ng d É n   Ë p k Õ   l h o ¹ ch t µi c h Ý n h  ® è i víi    c¸c  h ¬ n g   × nh, d ù   c tr ¸n  s ö  d ô n g  n g u å n  v è n h ç  trî h¸t tri Ó n c h Ý n h  thøc (O D A)  p C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 4    n¨m 2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ban  µnh  h quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  èn  ç  î l  s d ngu v h tr  ph¸ttr ÓnchÝnh   i   thøc (ODA);   Liªn tÞch  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  é   µi chÝnh  íng  Én    B K ho v§ tv B T   h d quy  ×nh  tr lËp  Õ   ¹ch  µichÝnh  i víic¸c ch¬ng  ×nh,dù    ö  ông  ån  èn  ç  k ho t  ®è       tr   ¸n s d ngu v h trî   iÓnchÝnh   ph¸ttr   thøc (sau ®©y  äit¾tlµch¬ng  ×nh,dù        g      tr   ¸n ODA)   nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.Ph¹m    iÒu    vi® chØnh: Th«ng   nµy  t bao  å m   g c¸c quy  nh   íng  Én  Öc  Ëp  Õ   ¹ch  µi ®Þ h d vi l k ho t  chÝnh  i víi   ¬ng  ×nh,dù    ®è     ch c¸c tr   ¸n ODA   trong c¸cgiai®o¹n  Ën  ng      v ®é ODA;  lËp,thÈm   nh    ®Þ phª  Öt  ¬ng  ×nh,dù  ODA   µ  Èn  Þ   ùc hiÖn  duy ch tr   ¸n  v chu b th   vµ  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    th   ch tr   ¸n ODA 2. Nguyªn  ¾c  Ëp  Õ   ¹ch  µichÝnh  i  íic¸c ch¬ng  ×nh,dù    t l k ho t  ®è v     tr   ¸n ODA: ViÖc  Ëp  Õ   ¹ch  µichÝnh  l k ho t  cho    ¬ng  ×nh,dù  ODA   c¸c ch tr   ¸n  ph¶ib¶o    ®¶m: ­ Tu ©n  ñ      th c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  Ët ph¸p  Öt Nam,    ®Þ hi h c Lu   Vi   c¸c cam   kÕt  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Nam   µ    µ  µitrîníc ngoµi trong  Öc  ùc gi Ch ph Vi   v c¸c nh t         vi th   hiÖn    ¬ng  ×nh,dù    c¸cch tr   ¸n ODA.  ­ Huy  ng  èn    ®é v ODA   µ  è  Ývèn  i øng  ét  v b tr   ®è   m c¸ch cã  Öu    hi qu¶,tr¸nh     l∙ngphÝ, phï hîp víitiÕn    µ           ®é v kh¶ n¨ng  ùc tÕ  iÓn khaicña  ¬ng  ×nh, th   tr     ch tr   dù    ¸n ODA. 3.Néi dung  Õ   ¹ch tµichÝnh  ña  ¬ng  ×nh,dù       k ho     c ch tr   ¸n ODA: Bao  å m   Õ   ¹ch  èn  g k ho v ODA   èn  (v vay  î,vèn  Ön  îkh«ng  µn  ¹  n  vi tr  ho l i , ph©n  theo  õng  íchoÆc   chøc  µitrî   èn  t n  tæ  t   )v trong níc(vèn  ©n  ;    ng s¸ch trung     ¬ng, vèn  ©n    ng s¸ch  a   ¬ng, vèn  Ýn  ông  ®Þ ph   td trong níc,vèn  ù cã  ña  ñ     t   c ch ®Ç u  ,vèn  ng  ãp  ña  êithô hëng  ù    µ    ån  èn  t  ®ã g c ng     d ¸n v c¸cngu v kh¸ctheo quy      ®Þnh  ña  Ëtph¸p ViÖtNam). c lu       4.Ph¬ng    thøc lËp kÕ   ¹ch tµi Ýnh    ¬ng  ×nh,dù        ho     ch c¸cch tr   ¸n ODA: 4.1.Phï hîp víic¬  Õ   µichÝnh          ch t   trong níc,c¸c ch¬ng  ×nh,dù        tr   ¸n ODA   ® îcph©n  µnh    ¹ng    th c¸cd sau:
 2. ­Ch ¬ng  ×nh,dù      tr   ¸n ODA   îcNhµ   íccÊp    õNg ©n  ®  n  ph¸tt   s¸ch Nhµ   íc.   n ­Ch ¬ng  ×nh,dù      tr   ¸n ODA   îcNhµ   íccho  ®  n  vay  ¹ . li ­ Ch ¬ng  ×nh,dù      tr   ¸n ODA   îcNhµ   íccÊp    ét  Çn  µ  ®  n  ph¸tm ph v cho  vay  ¹ l  i m ét  Çn. ph 4.2.ViÖc  Ëp  Õ   ¹ch  µichÝnh    l k ho t  cho  µn  é  to b hoÆc   cho  ét  Çn  ­ m ph ch ¬ng  ×nh,dù  ODA   îc Nhµ   íc cÊp  tr   ¸n  ®  n  ph¸ttõ Ng ©n      s¸ch  µ  íc ® îc thùc nh n       hiÖn theo c¸ch×nh     thøc nh    sau:   a. C¸c  ù  chi ®Ç u    x©y  ùng  ¬    d ¸n    t d c b¶n ph¶i lËp  Õ   ¹ch  µichÝnh    k ho t  theo nguån  èn  ©y  ùng  ¬    vxd c b¶n.   b. C¸c  ù    ã  Ýnh  Êt chihµnh  Ýnh  ù    d ¸n c t ch     ch s nghiÖp ph¶ilËp  Õ   ¹ch    k ho tµichÝnh    theo  ån  èn    µnh  Ýnh  ù  ngu v chih ch s nghiÖp,cô  Ó    th theo  õng  Ünh  t l vùc    chi. c. Trêng  îp  ¬ng  ×nh,dù  ODA   ã  éi dung    çn  îp  cÊu    h ch tr   ¸n  cn  chi h h c¶  phÇn    ©y  ùng  ¬  chix d c b¶n  µ  Êu  Çn    µnh  Ýnh  ù  v c ph chih ch s nghiÖp  (sau ®©y     gäit¾t lµ dù  hçn  îp)th×  Öc  Ëp  µ  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  µichÝnh        ¸n  h   vi l v th   k ho t  theo  nguyªn t¾c  Êu  Çn  ù    ã  ×nh    c ph d ¸n c h thøc chi®Ç u    ©y  ùng  ¬     tx d c b¶n  × lËp  th   kÕ   ¹ch,qu¶n  ýchitiªuvµ  Õt    ån  èn  ho   l       quy to¸nngu v theo  ¹  ù    u    ©y  lo i ¸n ®Ç tx d dùng  ¬  c b¶n  (XDCB), cÊu  Çn   ù   cã  ×nh    ph d ¸n  h thøc    µnh  Ýnh  ù  chi h ch s nghiÖp  (HCSN)  ×  Ëp  Õ   ¹ch,qu¶n  ýchitiªuvµ  Õt  th l k ho   l       quy to¸n nguån  èn    v theo lo¹ dù    ã  Ýnh  Êthµnh  Ýnh  ù      ¸n c t i ch   ch s nghiÖp. Trong  ét  è  êng  îp  Æc   Öt n Õu  ét  m s tr h® bi   m trong hai cÊu  Çn  ña  ù     ph cd ¸n hçn  îp lµqu¸ nhá  µ  ñ  ù      h      v ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  ù    ã  cÇu  d ¸n c yªu  lËp  Õ   ¹ch tµichÝnh  èng  Êt theo  ét  k ho     th nh   m trong hailo¹ dù        i ¸n (XDCB     hoÆc   HCSN), th× Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ïchñ  ×phèihîp cïng Bé   µichÝnh      K ho   § ts   tr        T  xem   xÐt vµ  Õt ®Þnh.     quy     4.3.Trong  Õt ®Þnh  u    ¬ng  ×nh,dù      quy   ®Ç tch tr   ¸n ODA   ph¶iquy  nh  â   ®Þ r  ch¬ng  ×nh,dù  ODA   éc  ×nh  tr   ¸n  thu h thøc    chiXDCB,    chiHCSN  hay  çn  îp h h  theo quy  nh  ¹ m ôc      ®Þ t  i 4.2 trªn. 5.Vèn  i øng:   ®è     Vèn  i øng  îcbè  Ýtheo    éidung    nh  ¹ kho¶n    iÒu    ®è   ®   tr   c¸cn   qui®Þ t  i 12,® 5 Quy  Õ   ch Qu¶n  ý vµ  ö  ông  ån  ç  îph¸ttr Ón chÝnh  l  s d ngu h tr   i   thøc ban  µnh  h kÌm  theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 17/2001/N§­   µy  th¸ng5  CP ng 4    n¨m 2001  ña  Ýnh  c Ch phñ.Cô   Ó      th nh sau:   5.1. TÊt  c¸c ch¬ng  ×nh,dù  ODA   ã    c¶    tr   ¸n  c yªu  Çu  Ò   èn  i  c v v ®è øng  hµng  n¨m  u   ®Ò ph¶ilËp  Õ   ¹ch  èn  i    k ho v ®è øng. C¸c  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n  Þu  ch tr¸chnhiÖm    tæng  îp yªu cÇu  µ  Ëp kÕ   ¹ch vÒ   èn  i øng  ña    ¬ng  h    v l   ho   v ®è   c c¸cch tr×nh,dù      ¸n ODA   m × nh  ùctiÕp qu¶n  ý. do  tr     l 5.2.Vèn  i øng    ®è   kh«ng    ông  i víi   ¬ng  ×nh,dù    ¸p d ®è     ch c¸c tr   ¸n ODA   µ   m trong §iÒu  c quèc  Õ  ý  Õt    í  t k k kh«ng  quy  nh  ô  Ó  Ýa  Öt Nam   ®Þ c th ph Vi   ph¶i  ®ãng  ãp    Ó   vèn  ãp  g , k c¶  g b»ng  Òn, b»ng  Ön  Ët  ti   hi v hay b»ng c¸c tr¸ch   nhiÖ m kh¸c. 
 3. 5.3.C¸c  ¬ng  ×nh,dù      ch tr   ¸n ODA   éc diÖn  ©n  thu   Ng s¸ch nhµ  íccho      n  vay l¹ hoÆc   ¬ng  ×nh,dù  ODA   ét  Çn  Êp  i   ch tr   ¸n  m ph c ph¸t,m ét  Çn    ph cho vay  ¹ l i th×  ñ   ù    Ch d ¸n ph¶itù bè  Ý toµn  é  èn  i øng  µ      tr   b v ®è   v ph¶igi¶itr×nh ®Çy         ®ñ trongqu¸ tr×nh lËp vµ    Öt dù    Ò          phª duy   ¸n v kh¶  n¨ng  ¶m   ® b¶o  èn  i øng. v ®è   §èi víic¸c dù  thuéc  ¹        ¸n  lo itrªn,chñ  ù  ® îc u      d ¸n    tiªnvay  èn  i  v ®è øng  õ t  c¸c nguån  Ýn  ông  ña  µ   ícvµ  ã    td c Nh n   c tr¸chnhiÖ m   µn    èn    ho tr¶v vay  èc vµ  (g   l∙   itheo ®óng  îp ®ång  Ýn  ông. )   h  td 5.4.§èivíi   ù    éc diÖn  ©n        d ¸n thu   c¸c Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    × vèn  i   n  ph¸tth   ®è   øng  Ng ©n  do  s¸ch Nhµ   íc®¶m     n  b¶o,® îcbè  Ýtrong dù    ©n      tr     to¸nNg s¸ch Nhµ     níchµng    n¨m theo  ån  èn  ©y  ùng  ¬  ngu v x d c b¶n hoÆc   µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  t ng  ¬ øng  µ  ©n  Êp  ô  Ó    v ph c c th nh sau: ­ Ng ©n     s¸ch Trung  ng  ¶m     ¬® b¶o  èn  i  v ®è øng  cho    ¬ng  ×nh,dù  c¸c ch tr   ¸n ODA   c¸c Bé, c¬    do      quan  Trung  ng  µ chñ  ù    ùctiÕp qu¶n  ývµ  ùc ¬ l  d ¸n tr     l   th   hiÖn. ­Ng ©n    s¸ch ®Þa  ¬ng  ¶m     ph ® b¶o  èn  i øng  v ®è   cho    ù    ®Þa  ­ c¸cd ¸n do  ph ¬ng  µ chñ  ù  vµ  ùc tiÕp  l  d ¸n  tr   qu¶n  ý (bao  å m   c¸c  ù  thµnh  Çn   l  g c¶  d ¸n  ph hoÆc   Óu  ù  do    a   ¬ng  ùc hiÖn  éc    ¬ng  ×nh,dù    ti d ¸n  c¸c ®Þ ph th   thu c¸c ch tr   ¸n ODA   c¸cBé, c¬  do      quan  trung ¬ng  µchñ  ù    l  d ¸n). 5.5.Vèn  i    ®è øng  îcbè  Ý trong kÕ   ¹ch  µng  ®   tr     ho h n¨m cho    ù  cã  c¸c d ¸n  ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: ­§iÒu  cquèc  Õ  Ò   ù    ∙  ã  Öu  ùc.   í  t v d ¸n ® c hi l ­§∙hoµn  µnh    ñ tôc®Ç u       th c¸cth     ttrongníc.    5.6.§èivíi ÷ng  ¬ng  ×nh,dù         nh ch tr   ¸n ODA   µ   Òu  cquèc  Õ  Ò   ù    m §i í   t v d ¸n ®∙  ý  ng  a  ã  Öu  ùc hoÆc   ∙  ã  Öu  ùc,nhng  a  µn  µnh    k nh ch c hi l   ® c hi l   ch ho th c¸c thñ tôc®Ç u       ttrong nícth× c¬        quan  ñ  ch qu¶n  ù    ã  d ¸n c tr¸chnhiÖ m       é     b¸o c¸o B K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh  ho v§ t  T   (trong thêigian lËp  ù    ©n       d to¸nng s¸ch)®Ó     bè  Ý trong dù  tr     phßng   chiXDCB   hoÆc   õng  Ünh  ùc    t l v chiHCSN   (theo tÝnh    chÊt vèn  i øng),tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  Õu  µ tr ng  îp   ®è       c th quy quy ®Þ (n l   ê h   Ng ©n  s¸ch Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖm   è  Ý vèn  i øng) hoÆc   ñ  ù      b tr   ®è     ch d ¸n cã  tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  ù  (trong thêigian  Ëp  ù    d ¸n     l d to¸n ng©n  s¸ch)®Ó   è  Ý trong dù    b tr     phßng  ©n   Ng s¸ch  a   ¬ng, tr×nh cÊp  ã  ®Þ ph     c thÈm  Òn  Õt ®Þnh  Õu  µtr ng  îp Ng ©n  quy quy   (n l   ê h   s¸ch ®Þa  ¬ng  Þu    ph ch tr¸ch   nhiÖ m  è  Ývèn  i øng) b tr   ®è   5.7.C¸c  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n ph¶i u    è  Ý ®ñ   èn  i    tiªnb tr   v ®è øng  trong dù    to¸nng©n    s¸ch hµng    n¨m nh»m   ùc hiÖn    th   c¸c cam   Õt  ¹ c¸c§iÒu  cquèc  Õ  k ti     í  t ODA   ∙  ý  µ  ï hîp  íikh¶  ® k v ph   v  n¨ng    ©n  ùc  Õ  µng  gi¶ing th t h n¨m  ña  ¬ng  c ch tr×nh,dù      ¸n ODA.    C¸c  ñ  ù  cã  ch d ¸n  tr¸ch nhiÖ m   ö  ông  ån  èn  i    sd ngu v ®è øng  ng  ôc   ®ó m ®Ých  µ  ã  Öu  v c hi qu¶.
 4. II. h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  n 1. Dù   Õn  Ò   ån  èn  µ  ¬  Õ   µichÝnh  i  íic¸c ch¬ng  ×nh,   ki v ngu v v c ch t   ®è v     tr   dù    ¸n trong giai o¹n  Ën  ng     ® v ®é ODA: 1.1.Khi x©y  ùng    ¬ng  ¬ng  ×nh,dù  ODA,    ¬     d ®Ò c ch tr   ¸n  c¸c c quan  ñ  ch qu¶n ph¶inªu  â      Êt vÒ   µichÝnh    r c¸c ®Ò xu   t   bao  å m   ù  Õn  g d ki møc  èn  v ODA   (vèn vay  î,vèn  Ön  î n  vi tr  kh«ng  µn  ¹ )vèn  i øng  µ  ù  Õn  ¬  Õ   µi ho l i  , ®è   v d ki c ch t   chÝnh  trong  íc (mÉu    ¬ng    Õt ch¬ng  ×nh, dù   t¹  ô   ôc 3, n  ®Ò c chi ti   tr   ¸n  iPh l     Th«ng   è  ts 06/2001/TT­ BKH   µy  th¸ng 9  ng 20    n¨m  2001  ña  é   Õ   ¹ch  µ  c B K ho v §Çu   íng dÉn  ùc hiÖn  th   th   Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î   iÓn l  s d ngu h tr  ph¸ttr   chÝnh thøc). 1.2.Danh  ôc  ¬ng  ×nh,dù      m ch tr   ¸n ODA   ∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ    ®®   t  ph phª duyÖt  µ    Õn  Êp  Ën  ña  µ  µitrî íc ngoµilµ c¬  ë    ©y  ùng  v ý ki ch thu c nh t       n     s ®Ó x d b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    i  íich¬ng  ×nh, dù   ODA   µ  ¬  Õ   µi thi®è v   tr   ¸n  v c ch t   chÝnh trong níc.   1.3.Vèn  Èn  Þ  ¬ng  ×nh,dù      chu b ch tr   ¸n: C¨n  vµo  cø  danh  ôc  ¬ng  ×nh,dù    m ch tr   ¸n ODA   Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   do  K ho v§ tth«ng    ¬    b¸o,c quan  ñ  ch qu¶n  Ëp kÕ   ¹ch vèn  Èn  Þ  ¬ng  ×nh,dù    l   ho   chu b ch tr   ¸n ODA   theo  ïng  c quy  ×nh  Ëp, phª  tr l  duyÖt  Õ   ¹ch  µichÝnh  k ho t  quy  nh   ¹  ®Þ ti m ôc  vµ  díi®©y,  3  4    trong ®ã   ©n    ph chia cô  Ó  Çn  èn  îcc¸c nhµ  µitrî   th ph v ®   t   cung  Êp, vèn  ù bè  Ý vµ  èn    Þ  ©n  c  t   tr   v ®Ò ngh ng s¸ch hç  î  öiBé   Õ   ¹ch   tr )   K ho   g vµ  Çu   µ  é  µichÝnh. § tv B T     §èivíi   ¬ng  ×nh,dù        ch c¸c tr   ¸n ODA   nhµ  µitrî do  t   cung  Êp  c riªnglÎ   kh«ng  n»m   trong kÕ   ¹ch (hay danh  ôc  tiªnvËn  ng    ho     m u    ®é ODA)  µ v kh«ng  ý  Òu  k §i ­ ícquèc  Õ    t khung  Ò   v ODA,  sau    îcThñ íng ChÝnh  ñ    Öt  ñ  ­ khi®   t  ph phª duy ch tr ¬ng  Õp  Ën, c¬  ti nh   quan  ñ  ch qu¶n  Ëp  Õ   ¹ch  èn  Èn  Þ   ¬ng  ×nh, l k ho v chu b ch tr   dù    öiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh. ¸n g   K ho   § tv B T   2.Dù   Õn  èn  u    µ  ¬  Õ   µichÝnh  i víi   ¬ng  ×nh,dù      ki v ®Ç tv c ch t   ®è     ch c¸c tr   ¸n tronggiai o¹n  ©y  ùng,thÈm  nh, phª duyÖt c¸cv¨n kiÖn  ù       ® xd   ®Þ        d ¸n: C¨n  vµo  cø  th«ng b¸o b»ng  b¶n  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    Ò     v¨n  c B K ho v§ t v c¸c ch¬ng  ×nh,dù  ODA   ∙  îc nhµ  µitrî ng    tr   ¸n  ®®  t   ®å ý xem   Ðt  µitrîtrong tõng  x t     thêikú, c¸c c¬        quan  ñ  ch qu¶n  chØ  o    ñ  ù  lËp  ®¹ c¸c ch d ¸n  b¸o    c¸o nghiªncøu    tiÒn kh¶    µ  thiv kh¶    thihoÆc     Ön  ¬ng  ×nh,dù  tr×nh cÊp  ã  Èm   v¨n ki ch tr   ¸n    c th quyÒn    Öt. phª duy   2.1.Néi    dung B¸o c¸o nghiªn cøu  Òn    ti kh¶    ña  ¬ng  ×nh,dù    thic ch tr   ¸n ODA: Trong b¸o  nghiªncøu  Òn  c¸o    ti kh¶    ña    ¬ng  ×nh,dù  ODA   thic c¸c ch tr   ¸n  ® îclËp    theo   c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 8    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 4    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ban  µnh  h Quy  chÕ  Qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d ODA,  Çn  c ph¶ithÓ  Ön  â c¸cnéidung    hi r       sau:
 5. ­ Dù   Õn  ¬  Êu  µ  ×nh    ki c c v h thøc  µitrî t   hay  ng  µitrî ña    µ  µitrî ®å t   c c¸c nh t     cô  Ó  th cho    Êu  Çn  ña  ¬ng  ×nh,dù    c¸cc ph c ch tr   ¸n ODA. ­ Kh¶    n¨ng  ¶m   ® b¶o  èn  i  v ®è øng  õ c¸c nguån: tù c©n  i  ña  ñ  ù  t       ®è c ch d ¸n,nguån  èn  Ýn  ông, vèn  ng  ãp  ña  i  îng  ô  ëng  µ    ån    vtd   ®ã g c ®è t th h v c¸c ngu vèn kh¸c. Trêng  îp ¸p dông  ¬  Õ   h   c ch cho  vay  ¹     ñ  ù    l ic¸c ch d ¸n ph¶ic¨n cø  µo    ,     v c¸c ®iÒu  Ön  ki cho  vay  ¹  likhung quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   ch cho vay  ¹ vèn  li  vay  íc n  ngoµicña  Ýnh  ñ    Ch ph ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 02/2000/Q§­BTC   µy  ng 6 th¸ng1 n¨m    2000  ña  é   ëng  é  µichÝnh    Ëp  ¬ng    µn  èn  ¬  c B tr BT  ®Ó l ph ¸n ho v s bé  ña  ù  c d ¸n. 2.2.B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    ña  ¬ng  ×nh,dù    thic ch tr   ¸n ODA:  Trong B¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    ña    ¬ng  ×nh,dù  ODA   Ëp  thic c¸c ch tr   ¸n  l theo c¸cquy  nh  ¹ Ngh Þ   Þ nh   è     ®Þ ti  ® s 52/1999/N§­ P   µy  th¸ng7    C ng 8    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   u¶n  lý ® Ç u  t vµ  ©y  ùng  µ  c Ch ph v Q    x d v NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 4    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ban  µnh  h Quy  chÕ   Qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d ODA,  Çn  c ph¶ithÓ  Ön  â c¸cnéidung    hi r       sau: ­ §iÒu  Ön  ô  Ó  i  íic¸c nguån  èn    ki c th ®è v     v trong vµ  µi níc tµitrîcho    ngo         ch¬ng  ×nh,dù      êih¹n  tr   ¸n (nh th   vay,thêigian ©n  ¹n,l∙suÊt,c¸c lo¹  Ý         h    i   i ph vay vµ    iÒu  Ön  c¸c® ki kh¸c.. ) .. ­  ¬   Õ   µichÝnh  C ch t   trong  íc ¸p  ông  i  íich¬ng  ×nh,dù  (cÊp  n d ®è v   tr   ¸n  ph¸thay    cho vay  ¹ ) l i. Trêng  îp ¸p dông  ¬  Õ   h    c ch cho  vay  ¹   ñ  ù    l ich d ¸n ph¶icã  ¬ng    µn  ,   ph ¸n ho vèn    Õt(theo thêikú    î,nguån  chiti       tr¶n   thu..   . c¨n  vµo    iÒu  Ön    ) cø  c¸c ® ki cho vay  ¹ khung    nh  ¹  l i qui®Þ tiQuy  Õ   ch cho  vay  ¹ vèn  l  i vay  íc ngoµicña  Ýnh  n    Ch phñ ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 02/2000/Q§­ BTC   µy  th¸ng  n¨m  ng 6  1  2000  ña  é   ëng  é   µi chÝnh. Trêng  îp  ù  kh«ng  Ó  dông  îc c B tr BT    h d ¸n  th ¸p  ®  theo    iÒu  Ön  c¸c ® ki khung  µy n ph¶icã    ×nh  ýdo  ô  Ó, ®Ò   Êt c¸c   gi¶itr l   c th   xu     ®iÒu  Ön  ki cho  vay  ¹ phï hîp  íitõng  ¹  ù  vµ  ån  µitrî ®Ó   é   µi li     v  lo i ¸n  ngu t     d , BT  chÝnh  ñ  ×cïng    ¬  ch tr   c¸c c quan  ã  ªnquan  c li   xem   Ðt  ×nh Thñ íng  Ýnh  x tr   t Ch phñ  Õt ®Þnh. quy   2.3.Trong  Õt  nh    Öt  c¸o kh¶      quy ®Þ phª duy b¸o    thiph¶ighirâ toµn  é         b c¸c néi dung  ô  Ó    c th nªu  ¹  ôc   t im 2.2    y,  trªn ®© quy  nh   â  ¬  Õ   µichÝnh  ®Þ r c ch t   trong níc ®èi  íich¬ng  ×nh,dù    Ó   vÒ   ×nh     v  tr   ¸n k c¶  h thøc  µ  ¬ng  v ph thøc giao  vèn  ÷a c¸c bªn  ªnquan  i  íich¬ng  ×nh,dù      Õttõng  Êu  Çn  gi     li   ®è v   tr   ¸n;chiti   c ph chix©y  ùng  ¬    d c b¶n, chihµnh  Ýnh  ù     ch s nghiÖp  µ  ©n  Êp  â  Ö m   ô  v ph c r nhi v chigi÷a c¸ccÊp  ©n       ng s¸ch trong viÖc  è  Ývèn  i øng.     b tr   ®è   2.4.C¨n  b¸o    cø  c¸o nghiªn cøu    kh¶  ,v¨n  Ön  ù  ®∙  îc cÊp  ã  thi  ki d ¸n  ®   c thÈm  Òn  quy phª  Öt,chñ  ù  lËp  µ  öicho  ¬  duy   d ¸n  vg  c quan  ñ  ch qu¶n, Bé   Õ    K ho¹ch  µ  Çu   µ  é   µi chÝnh  Õ   ¹ch  ö  ông  èn  v§ tv B T   k ho sd v theo  Õn    iÓn ti ®é tr   khaithùc hiÖn  ù    ã  ©n      d ¸n c ph chiatheo n¨m  õn¨m  u   n       t  ®Ç ®Õ n¨m  µn  µnh  ho th toµn  é  ù    a  µo  ö  ông,chiara cô  Ó  èn  b d ¸n ® v s d       th v ODA   (theo tõng nhµ  µitrî       t  ) , vèn  i  ®è øng; theo    ×nh    c¸c h thøc  ©n   Ng s¸ch  µ  íc cÊp  nh n   ph¸t(x©y  ùng  ¬    d c
 6. b¶n, hµnh  Ýnh  ù    ch s nghiÖp),cho    vay  ¹  µ    ×nh  l i c¸c h v thøc kh¸c (theo  É u     m biÓu  ¹ Phô  ôcsè  cña  t i l   1  Th«ng   µy). tn 3. Quy  ×nh lËp,phª  Öt  µ    tr     duy v giao  Õ   ¹ch  µichÝnh  µng  k ho t  h n¨m  i ®è   víi   ¬ng  ×nh dù    ö  ông  èn    ch c¸c tr   ¸n s d v ODA:  3.1. Quy   ×nh  Ëp, phª    tr l  duyÖt, giao  Õ   ¹ch  èn    k ho v chuÈn  Þ   ¬ng  b ch tr×nh,dù    èn  Èn  Þ   ùc hiÖn  µ  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù  ODA     ¸n,v chu b th   v th   ch tr   ¸n  ® îc tiÕn  µnh    h theo  ng  ×nh  ù lËp  µ  ®ó tr t  v phª  Öt  ©n   duy Ng s¸ch  µ  íc quy  nh n   ®Þnh  ¹ LuËt Ng ©n  ti    s¸ch nhµ  ícvµ        n   c¸c v¨n b¶n  ph¸p  Ëtqui®Þnh  Ò   lu     v qu¶n  lý®Ç u    µ  ©y  ùng.   tv x d 3.2.C¨n  lËp kÕ   ¹ch tµi Ýnh  i víi ¬ng  ×nh,dù      cø    ho     ch ®è     ch tr   ¸n ODA:  ­§iÒu  cquèc  Õ  ∙  ý  íi µ  µitrî ícngoµi;   í  t ® k v  nh t       n ­ C¸c    quy  nh  Ò   ©y  ùng  Õ   ¹ch  µ  ù    ©n   ®Þ vx d k ho v d to¸n Ng s¸ch nhµ  íc,   n  c¸cchÕ     µ  nh    ®é v ®Þ møc      µichÝnh  Ön  µnh; chitiªut   hi h ­TiÕn    µ    ®é v kh¶  n¨ng  ùc tÕ  iÓnkhaidù  th   tr     ¸n; Hµng  n¨m,  phï hîp  íithêigian  Ëp  ù    ©n       v    l d to¸n Ng s¸ch nhµ  íc,c¨n      n   cø vµo    c¸c quy  nh,  ×nh  ×nh  ãitrªn, ñ   ù    Ëp  Õ   ¹ch  µichÝnh  ­ ®Þ t h n   Ch d ¸n l k ho t  ch ¬ng  ×nh,dù    tr   ¸n ODA   öic¬  g   qu¶n  ñ  ch qu¶n  Êp      c trªn®Ó tæng  îp.N Õ u   µdù  h  l  ¸n cã  ö  ông  èn    sd v cho  vay  ¹ th×    Õ   ¹ch  µy  l   c¸c k ho i n ph¶igöicho  C¬      c¶  quan  cho vay  ¹ . li C¸c  Õ   ¹ch tµichÝnh  k ho     ph¶i® îclËp theo  ng      ®ó quy  nh  Ò   É u   Óu  ®Þ vm bi t¹  ô  ôcsè  cña  iPh l   2  Th«ng   µy,kÌm  tn   theo    c¸o thuyÕt minh  c¸c b¸o      nªu  â c¬  r  së,c¨n cø  Ýnh    t to¸n,ph©n  Ých  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn,c¸c vÊn    ­   t ® gi¸t h th      ®Ò v íng  ¾ c,  ån  ¹  ô  Ó  µ  Õn  Þ   Ön  m t t i th v ki ngh bi ph¸p    Õt;vµ  c gi¶iquy   ph¶i® îc göi     theo  ng  ®ó quy  nh  Ò   êigian  µ   ¬  ®Þ v th   m c quan  ñ  ch qu¶n  quy  nh      ®Þ ®Ó b¶o ®¶m   êigian tæng  îp dù    ©n  th     h   to¸nNg s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m. 3.3.C¸c  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n  tæng  îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  n¨m, vµ  ù  h  h th   c¶   d kiÕn  Õ   ¹ch  µichÝnh  k ho t  n¨m sau  i  íi  èn  ®è v   v ODA   µ  èn  i  v v ®è øng  ña    c c¸c ch¬ng  ×nh,dù  ODA   éc  Ünh  ùc  ô  tr   ¸n  thu l v ph tr¸chgöiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu      K ho v§ t vµ  é  µichÝnh  BT  (theo m É u   Óu  ¹ Phô  ôcsè  cña    bi t   i l   3  Th«ng   µy). tn 3.4.C¨n  vµo    Õ   ¹ch tµichÝnh    cø  c¸c k ho     cho    ¬ng  ×nh,dù    c¸c ch tr   ¸n ODA   do    ¬  c¸c c quan  ñ  ch qu¶n  öi,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi chÝnh  ñ  × g   K ho v§ t  T   ch tr   xem   Ðt  µ  x v tæng  îp  Õ   ¹ch  µichÝnh  ña    ¬ng  ×nh,dù  ODA   h k ho t  c c¸c ch tr   ¸n  hµng n¨m, trªnc¬  ë        s ®ã tæng  îp chung  µo  ù    ©n  h  v d to¸nNg s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m, theo ph©n      c«ng    nh sau: ­ Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×®èi víi   ù    u    ©y  ùng  ¬      K ho   § tch tr       d ¸n ®Ç tx d c¸c c b¶n hoÆc   Êu  Çn  u    ©y  ùng  ¬  c ph ®Ç tx d c b¶n  trong c¸cdù    çn  îp.     ¸n h h ­ Bé   µi chÝnh  ñ  × ®èi  íic¸c dù  cã  Ýnh  Êt hµnh  Ýnh  ù    T  ch tr   v     ¸n  t ch   ch s nghiÖp  hoÆc   Êu  Çn  ã  Ýnh  Êt hµnh  Ýnh  ù  c ph ct ch   ch s nghiÖp  trong c¸c dù        ¸n hçn  îp. h  Sau    ù   khi d to¸n Ng ©n     s¸ch  µ   íc ® îc cÊp  ã  Èm   nh n     c th quyÒn  quyÕt  ®Þnh, Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh    K ho   § tv B T   giao dù    ©n    to¸nNg s¸ch nhµ  ­   n
 7. íccho    ¬    c¸cc quan  ñ  ch qu¶n  theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh,trong ®ã     â  ®Þ hi h     ghir vèn  µiníccña    ¬ng  ×nh,dù    ngo     c¸cch tr   ¸n ODA.  C¨n  dù  cø  to¸n Ng ©n     s¸ch  µ  íc ® îc c¬  nh n     quan  ã  Èm   c th quyÒn giao  hoÆc   Õt  nh,  ¬  quy ®Þ c quan  ñ  ch qu¶n  giao  Õ   ¹ch  ©n    èn  åm    k ho ph bæ v (g c¶ vèn ODA   µ  èn  i øng) chitiÕtcho    ¬ng  ×nh,dù    v v ®è       c¸cch tr   ¸n ODA,  ng  êi ®å th   th«ng    b¸o cho  ¬  c quan  µi Ýnh  µ  ¬  t  ch v c quan  kho  ¹c ®ång  Êp. b  c 3.5.C¨n  th«ng  vèn  ña  ¬    cø  b¸o  c c quan  ã  Èm  Òn, Kho  ¹c nhµ  íc c th quy   b  n  thùc  Ön  Öc  Óm     µ  hi vi ki so¸tv thanh  to¸n vèn  i    ®è øng theo  Õ     Êp  ch ®é c ph¸t  Ng ©n s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh  èn  u      n  h (v ®Ç tXDCB   Óm    µ  ki so¸tv thanh    to¸ntheo  chÕ     u    ®é ®Ç t XDCB,  èn  v HCSN   Óm     µ  ki so¸tv thanh    to¸n theo  Õ     ch ®é kinh   phÝ HCSN). 4. §iÒu    chØnh  Õ   ¹ch  µichÝnh, ®iÒu  k ho t    chuyÓn  èn  i øng  µ  ö  ý v ®è   v x l  c¸ctr ng  îp ®ét  ÊtngoµikÕ   ¹ch:  ê h   xu     ho 4.1.C¬     quan  ñ ch qu¶n,c¨n cø  µo  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ña    ¬ng    vt h th   c c¸c ch tr×nh,dù      ¸n ODA     iÒu  ®Ó ® chØnh  hoÆc   ×nh c¬  tr   quan  ã  Èm  Òn  iÒu  c th quy ® chØnh  Õ   ¹ch tµichÝnh  µng  k ho     h n¨m  i víi ¬ng  ×nh,dù    ®è     ch tr   ¸n theo qui®Þnh      hiÖn  µnh,trªnc¬  ë    è  Ý ®iÒu  h     s ®ã b tr   chuyÓn  Çn  èn  i øng  éc ng©n  ph v ®è   thu   s¸ch  Êp  c ph¸ttõ    ¬ng  ×nh,dù  kh«ng  ã    c¸c ch tr   ¸n  c kh¶  n¨ng  ùc  Ön  Õt  th hi h sang    ¬ng  ×nh,dù  ODA   c¸c ch tr   ¸n  kh¸c cã  y     ñ  ôc vµ    ®Ç ®ñ th t   kh¶  n¨ng  ùc th   hiÖn  îtkÕ   ¹ch  v   ho trong n¨m,  ng  êith«ng    ®å th   b¸o cho  ¬  c quan  µichÝnh  µ  t  v c¬ quan  kho  ¹c ®ång  Êp. C¨n  th«ng  b  c  cø  b¸o  iÒu  ® chØnh  èn  ña  ¬  v c c quan  cã  Èm  Òn, Kho  ¹c nhµ  ícthùc hiÖn  ñ tôcthanh  th quy   b  n    th     to¸n.Trêng  îp gÆp     h  khã kh¨n ®ét  Êt vÒ   èn  i øng  ñ   ù      xu   v ®è   Ch d ¸n ph¶ib¸o    ¬     c¸o C quan  ñ ch qu¶n  ®Ó   ã  Ön  c bi ph¸p gi¶i     Õt. quy ViÖc  iÒu  ® chuyÓn  èn  i øng  õ dù    õa  v ®è   t   ¸n th sang  ù    Õu  d ¸n thi chØ  îc ®  thùc hiÖn    trong cïng m ét  Ünh  ùc        l v chi. Kh«ng  iÒu  ® chuyÓn  èn  i øng  ña  v ®è   c c¸c dù  thuéc  Ünh  ùc    u      ¸n  l v chi®Ç t XDCB   sang    ù  thuéc  Ünh  ùc    c¸c d ¸n  l v chi th ng  ê xuyªn  µ  îc l¹   v ng   ikh«ng  îc ®iÒu  ; ®  chuyÓn  èn  õ lÜnh  ùc  tÕ  v t  v y  sang  lÜnh  ùc    ôc­ o  ¹ovµ  îcl¹ . . v gi¸od ®µ t   ng   i . 4.2.§èi víic¸c ch¬ng  ×nh,dù  ODA          tr   ¸n  kh«ng  Þp  è  Ý vèn  i    k b tr   ®è øng trong kÕ   ¹ch  ©n    ho ng s¸ch hµng    n¨m hoÆc   ã  c nhu  Çu  t  Êt vÒ   èn  i c ®é xu   v ®è   øng    ù  do  ©n   (c¸cd ¸n  Ng s¸ch  µ   íc ®¶m   Nh n   b¶o  èn  i  v ®è øng),c¸c C¬       quan  chñ qu¶n  ph¶itùs ¾p  Õp     x trong ph¹m    ©n    ving s¸ch ® îcgiao.Trêng  îp kh«ng       h  thÓ  ù s ¾p  Õp  îcth×  îcphÐp  ö  ông  ån  èn  ù  t  x ®  ®  sd ngu v d phßng  ãië  iÓ m   n ® 5.6.Ph Çn   ña    Ic Th«ng   µy. tn 5. Sö   ông  µ  µn    èn   d v ho tr¶v øng  íc (theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   tr     ®Þ ti §i 27  ®Þnh  è  s 17/2001/N§­   µy  th¸ng5  CP ng 4    n¨m 2001  ña  Ýnh  ñ): c Ch ph 5.1.Vèn    øng  íclµvèn  ©n  tr     Ng s¸ch nhµ  ícøng  íctheo  Õ   ¹ch hµng    n  tr   k ho   n¨m cho    ¬ng  ×nh,dù  ODA   éc  Ön  îc cÊp  c¸c ch tr   ¸n  thu di ®   ph¸ttõ Ng ©n      s¸ch  nhµ  íc ®Ó   ùc hiÖn  ét  è  ¹ng  ôc  ña  ¬ng  ×nh,dù  ®∙  îc cam   n  th   m sh m c ch tr   ¸n  ®   kÕt  µitrîtõ nguån  èn  t    v ODA   µ  ∙  îc ghi kÕ   ¹ch  ng  a  ót® îc vèn  v ® ®     ho nh ch r     ODA,  nªn  ñ  ù  kh«ng  ã  ån  èn    iÓn khaic¸c c«ng  Öc.C Êp   ch d ¸n  c ngu v ®Ó tr      vi   ng©n  s¸ch nµo  Þu    ch tr¸chnhiÖ m   è  Ývèn  i øng  ãië  iÓ m     Çn      b tr   ®è   (n   ® 5.4 ph I) còng  ng  êichÞu  ®å th   tr¸chnhiÖm  è  Ýnguån  èn    b tr   v øng  ícnµy. tr  
 8. 5.2.Vèn    øng  ícchØ  îc¸p dông  i  íic¸c dù    tr   ®    ®è v     ¸n hoÆc   Êu  Çn  ù  c ph d ¸n ® îc¸p dông  ¬ng       ph thøc rótvèn  µn  èn” ® îcquy  nh  ô  Ó     “ho v     ®Þ c th trong c¸c    §iÒu  cquèc  Õ  Ò   í  t v ODA. B ¾t  u   õ n¨m  Õ   ¹ch  ã    ®Ç t   k ho c ph¸tsinh ph¬ng    thøc  ótvèn  µy, c¨n    r  n   cø vµo møc        µ  êigian cÇn  Õt®Ó   ótvèn  õnhµ  µitrîdù    ®é chitiªuv th     thi   r   t  t     ¸n ph¶i ,   x¸c ®Þnh  µ    µo  Õ   ¹ch  èn  i    v ghi v k ho v ®è øng  ña  c n¨m      îc bè  Ý m ét  ®ã ®Ó ®   tr   kho¶n  èn  v øng  íctõNg ©n  tr     s¸ch nhµ  íc.   n 5.3.C¬     quan  µichÝnh    Êp  èihîp víic¬  t  c¸c c ph       quan  Õ   ¹ch vµ  u     k ho   ®Ç t ®ång  Êp  c xem   Ðt,quyÕt  nh  è  Ý vèn  x  ®Þ b tr   cho  ¬ng  ×nh,dù  cã    ch tr   ¸n  nhu cÇu  èn  v øng  íc. tr ViÖc  µn  èn  ho v øng  ícph¶i® îcquyÕt to¸nhµng  tr         n¨m  µ  v Kho  ¹c nhµ  ­ b  n íc c¸c cÊp  Þu     ch tr¸chnhiÖm   håi cho  ©n     thu    Ng s¸ch  µ   íc (tuú thuéc  Êp  Nh n     c Ng ©n  s¸ch nµo  ∙  è  Ý vèn  i øng    ® b tr   ®è   cho  ù    µo  èin¨m  Õ   ¹ch.C¬   d ¸n)v cu   k ho   quan  µichÝnh    Êp  Þu  t  c¸cc ch tr¸chnhiÖ m   è  ÝtiÕp nguån  èn    b tr     v øng  íctheo tr     kÕ   ¹ch  ho n¨m sau  Õu  ã  (n c nhu  Çu)    c ®Ó b¶o  ¶m   Ýnh  ªntôc thùc hiÖn  ù  ® t li       d ¸n.      6.B¸o    ùc hiÖn  Õ   ¹ch tµichÝnh:   c¸o th   k ho       Chñ   ù  vµ  ¬  d ¸n  c quan  ñ  ch qu¶n  ã  c tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o  nh  ú  Ò   ®Þ kv t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch tµi Ýnh theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è   ch i  s 06/2001/TT­ BKH   µy  th¸ng 9  ng 30    n¨m  2001  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng c B K ho v§ th   dÉn  ùc  Ön  th hi Quy  Õ  ch Qu¶n  ý vµ  ö  ông  l  s d Nguån  ç  îph¸ttr Ón chÝnh  h tr   i   thøc (ODA)    ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 17/2001/N§­   µy  th¸ng5  CP ng 4    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ. B¸o  c Ch ph   c¸o  nh   ú  Ò   ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ®Þ kvt h th hi k ho¹ch  µichÝnh  ña    ¬ng  ×nh dù  ODA   µ c¬  ë    Ën  ng  èn  t  c c¸c ch tr   ¸n  l   s ®Ó v ®é v ODA   µ  Ëp kÕ   ¹ch tµichÝnh  i víi   ¬ng  ×nh dù  v l   ho     ®è     ch c¸c tr   ¸n. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  15  k t  ban  µnh  µ  h v thay  Õ  th Th«ng   li   Þch  è  t ªnt s 6/1998/TTLT­ BKH­BTC   µy  th¸ng 8    ng 14    n¨m 1998  ña  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é   µi chÝnh  Ò   íng dÉn  ¬  Õ   c B K ho   § tv B T   vH   c ch qu¶n  lývèn  i øng    ®è   cho    ¬ng  ×nh,dù    c¸cch tr   ¸n ODA.  ÷ng  Nh quy  nh  íc®©y    ®Þ tr   tr¸i víiTh«ng   µy    t n kh«ng  cßn  Öu  ùc thihµnh. Trong  hi l       qu¸  ×nh  ùc hiÖn, cã  tr th     nh÷ng  Ên      v ®Ò ph¸tsinh,®Ò   Þ    ngh ph¶n  vÒ   é   Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  ¸nh  B K ho   § tv B TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu  öa  æi  µ      s® v bæ sung.
 9. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Phô  ôc1 l  Ngµy    th¸ng           n¨m C¬   quan  ñ  ch qu¶n Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n D ù  ki Õ n r ót v è n c ñ a c h ¬ n g  tr× nh, ù  ¸n.....................  d Tªn    ¹ng  ôc  c¸ch m (hay  Tæng  èn  ¬ng  ×nhdù  v ch tr   ¸n N¨m  ¾t®Ç u) (b   N¨m... . . N¨m  Õtthóc) (k   ho¹t®éng) chñ  Õu     y Tæn ODA Trong  íc n Vèn  ©n  ng s¸chnhµ  íc   n Vèn  Vèn  ©n  ng s¸ch nhµ  íc   n Vèn  Vèn  g  è s kh¸c kh¸c kh¸c Nhµ  Nhµ  Vèn  Vèn  Vèn  Êp  c ph¸t Vèn  Vèn  Êp  c ph¸t Vèn  Vèn  Êp  c ph¸t Vèn  tµi î tµi î NSNN kh¸c  tr  tr ODA   ODA   ODA   NS     cho NS   NS   vay  ¹ li cho  cho  vay  ¹ li vay  l¹i XDCB HCSN XDCB HCSN XDCB HCSN Vèn  Vèn  Vèn  Vèn  Vèn  Vèn  Vèn  Vèn  Vèn  Vèn  Vèn  Vèn  ODA ®èi ODA ®èi     ODA ®èi ODA ®èi     OD ®èi ODA ®èi     øng øng øng øng A øng øng Tæng  è s I. ¹ng  ôc  ¹t ng) 1  H m (ho  ®é   II H¹ng  ôc  Ët®éng)   . m (ho     2 II   ¹ng  ôc  ¹t®éng) IH . m (ho     3 IV.. . . .. Trëng  ban  Qu¶n  ýdù  l   ¸n (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 10. 10 Phô  ôc2 l  Ngµy   th¸ng           n¨m C¬   quan  ñ  ch qu¶n Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n  K Õ  h o ¹ ch v è n n¨ m................ ù  ¸n.........................................  d Tªn  ¹ng  ôc  h m hay  ¹t ho   Tæng  Thêigian Luü  Õ       k K Õ   ¹ch vµ  ùc hiÖn  ótvèn  ho   th   r  n¨m Ghi chó  Ò    (v ®éng  ñ  Õu ch y vèn  ODA   thùc hiÖn rótvèn      tiÕn ®é   iÓn   tr   ODA khai) Vèn ViÖ Tæng  è s Vèn  ©n  ng s¸ch cÊp   Vèn  ODA     Vèn  i øng  NS ®è   n  î tr cho vay  øng kh¸c Vèn  Vèn  X ©y  ùng  ¬  d c b¶n Hµnh  Ýnh  ù  ch s TD§T   Kh¸c ODA ®èi  nghiÖp NN øng Vèn  ODA Vèn  Vèn  ODA Vèn  i ®è   ®ãi  øng øng Vay ViÖn  Vay ViÖn  trî trî K Õ   ¹ch  u   ho ®Ç n¨m H¹ng  ôc   m (hay  ¹t®éng)  ho   1 H¹ng  ôc   m (hay  ¹t®éng)  ho   2 Thùc  Ön  n   hi ®Õ 30/6 H¹ng  ôc   m (hay  ¹t®éng)  ho   1 H¹ng  ôc   m (hay  ¹t®éng)  ho   2 ¦ cthùc  Ön  n¨m í  hi c¶  H¹ng  ôc   m (hay  ¹t®éng)  ho   1 H¹ng  ôc   m (hay  ¹t®éng)  ho   2
 11. 11 Dù  kiÕn  kÕ  ho¹ch n¨m   sau H¹ng  ôc   m (hay  ¹t®éng)  ho   1 H¹ng  ôc   m (hay  ¹t®éng)  ho   2 TD§T: TÝn  ông  u    µ   íc   d ®Ç tNh n Trëng ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n (Ký    µ  ãng  Êu) tªnv d d
 12. 12 Phô   ôc  l3 Ngµy th¸ng           n¨m C¬   quan  ñ  ch qu¶n:.. . .... . . .... K Õ  h o ¹ ch v è n c¸c c h ¬ n g  tr× nh d ù  ¸n s ö  d ô n g  v è n O D A  n¨ m............. §¬n  Þ: v Tªn  ¬ng  ×nh dù    µ  Tæng  èn  Thêigian Luü  Õ   ch tr   ¸n v v     k K Õ   ¹ch vµ  ùc hiÖn  ótvèn  ho   th   r  n¨m Ghi  ó  Ò  ch (v nhµ  µitrî t  ODA thùc hiÖn rótvèn      tiÕn ®é   iÓn   tr   ODA khai) Vay ViÖn  Tæng  è s Vèn  ©n  ng s¸ch cÊp   Vèn  ODA    Vèn  i øng  NS ®è   trî cho vay  øng kh¸c Vèn  Vèn  X ©y  ùng  ¬  d c b¶n Hµnh  Ýnh  ù  ch s TD§T   Kh¸c ODA ®èi  nghiÖp NN øng Vèn  ODA Vèn  Vèn  ODA Vèn  ®ãi  ®èi  øng øng Vay ViÖn  Vay ViÖ trî n  î tr K Õ   ¹ch  u   ho ®Ç n¨m I  .ChuÈn  Þ  ¬ng  ×nh dù  b ch tr   ¸n 1.Dù   . .(nhãm... . )   ¸n.. .  . .. 2... . ........ . . ....... II  .ChuÈn   Þ   ùc  Ön  µ  b th hi v thùc hiÖn   1.Dù   . .(nhãm... . )   ¸n.. .  . .. 2... . ........ . . ....... Thùc  Ön  n   hi ®Õ 30/6 I  .ChuÈn  Þ  ¬ng  ×nh dù  b ch tr  
 13. 13 ¸n 1.Dù   . .(nhãm... . )   ¸n.. .  . .. 2... . ........ . . ....... II  .ChuÈn   Þ   ùc  Ön  µ  b th hi v thùc hiÖn   1.Dù   . .(nhãm... . )   ¸n.. .  . .. 2... . ........ . . ....... ¦íc thùc hiÖn  ®Õ n  cuèi  n¨m I  .ChuÈn  Þ  ¬ng  ×nh dù  b ch tr   ¸n 1.Dù   . .(nhãm... . )   ¸n.. .  . .. 2... . ........ . . ....... II  .ChuÈn   Þ   ùc  Ön  µ  b th hi v thùc hiÖn   1.Dù   . .(nhãm... . )   ¸n.. .  . .. 2... . ........ . . ....... Dù  kiÕn  kÕ  ho¹ch  n¨m   sau I  .ChuÈn  Þ  ¬ng  ×nh dù  b ch tr   ¸n 1.Dù   . .(nhãm... . )   ¸n.. .  . .. 2... . ........ . . ....... II  .ChuÈn   Þ   ùc  Ön  µ  b th hi v thùc hiÖn   1.Dù   . .(nhãm... . )   ¸n.. .  . .. 2... . ........ . . ....... TD§T: TÝn  ông  u    µ   íc   d ®Ç tNh n Trëng  ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n (Ký    µ  ãng  Êu) tªnv d d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2