intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 56-TT/LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
66
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 56-TT/LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 56-TT/LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 575/TTg ngày 24-8-1996 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp đôn đốc và chống nợ đọng thuế xuất nhập khẩu trong các năm 1996-1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 56-TT/LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA TH«NG   T CñA  LIªN  TµI CHÝNH    Bé    ­TæN G   CôC  H¶I QUAN   56  Sè  TT/LB  NGµY   TH¸NG   17  9  N¨M   1996  íNG  H DÉN   THùC  HIÖN   CHØ   THÞ   575/TTG NGµY   8­ 24­ 1996  CñA  THñ   TíNG  CHÝNH   PHñ     VÒ C¸C  BIÖN   PH¸P ®«N  ®èC   CHèNG   ®äNG   Vµ  Nî  THUÕ  XUÊT   NHËP   KHÈU  TRON G  C¸C N¨M   1996 1997 ­ Thihµnh    ChØ   sè  thÞ  575/TTg ngµy  8­ 24­ 1996  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  vÒ    c¸cbiÖn  ph¸p ®«n    ®èc  chèng    vµ  nî ®äng thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu trong c¸c    n¨m 1996    ­ 1997; Liªn Bé        Tµi chÝnh    ­ Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn  thÓ  cô  nh  sau: I­BIÖN    PH¸P  T¨NG  êNG   C THU   HåI,Xö  Nî    Lý  ®äNG   THUÕ   XUÊT   NHËP   KHÈU, THU   KH¸C  CñA     H¶I QUAN §Ó       nî thuÕ  thu håisè    xuÊt nhËp    khÈu  thu kh¸c cña  vµ      Ngµnh    H¶i quan  vµo ng©n  s¸ch Nhµ            nícphï hîp víit×nh h×nh  thÓ  cô  tõng    giai®o¹n,tõng    ®èi  t   îng;®ång    thêikhuyÕn khÝch    c¸c ®¬n  chñ  vÞ  ®éng  nép  nî gèc  sè    vµo ng©n  s¸ch Nhµ    nî ®äng    níc,sè    thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  thu kh¸c cña    vµ      H¶i quan  îc ®   xö    sau: lýnh  1­      nî thuÕ  §èi víisè    xuÊt  nhËp  khÈu  thu  vµ  kh¸c cña    khai H¶i   c¸c tê      quan  ®¨ng  víi quan    ký    c¬  H¶i quan  ícngµy  4­ tr   1­ 1992. a)      §èi víinh÷ng  ®¬n  ®∙  quyÕt  vÞ  cã  ®Þnh    gi¶ithÓ  nhng cßn    nî thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  thu kh¸cth× c¬  vµ        quan   ra quyÕt  ®Þnh    gi¶ithÓ ®¬n  chØ  vÞ  ®¹o  Ban  thanh      lý gi¶ithÓ ®¬n  hoÆc     vÞ  ®Ò nghÞ  Ban  thanh to¸n c«ng      nî (®èi víinh÷ng      ®¬n  ®∙  quyÕt  vÞ  cã  ®Þnh    gi¶ithÓ  íc ®©y)  tr   thùc hiÖn    viÖc  thanh      to¸nc¸c kho¶n  c«ng    nî cña ®¬n  bÞ    vÞ  gi¶ithÓ  theo ®óng  tù u    thø    tiªn quy ®Þnh  it¹ ®iÓm     3, môc  , II  Th«ng   54  tsè  TC/CN  ngµy  11­ 13­ 1990  cña Bé  TµichÝnh    híng dÉn  lýtµichÝnh        xö      khigi¶ithÓ  nghiÖp  xÝ  quèc doanh.   Trêng    hîp nguån  vèn  thanh      lýgiaithÓ  kh«ng        ®ñ tr¶nî thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  thu  vµ  kh¸c th×    Côc    H¶i quan ®Þa  ph¬ng  kÕt  víiBan  hîp    thanh      lýgi¶i thÓ ®¬n    vÞ, Côc qu¶n    lývèn  tµis¶n  vµ    Nhµ    i níct¹ doanh nghiÖp  c¸o víi b¸o      Uû ban  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè (®èivíi    doanh  nghiÖp ®Þa  ph¬ng);hoÆc     Bé chñ  qu¶n  ®èi    víidoanh  nghiÖp  trung ¬ng)    ®Ò nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    vµ  Tæng  côc    H¶i quan tr×nh ChÝnh    phñ xem      xÐt xo¸nî. b) §èivíi         ®¬n  ®ang  c¸c vÞ  cßn    ho¹t®éng  (kÓ  c¸c®¬n  gi¶ithÓ    c¶    vÞ    s¸t nhËp  vµo ®¬n  kh¸c;®¬n  t¸ch thµnh  vÞ    vÞ    nhiÒu ®¬n  kh¸c)nhng  vÞ    cßn    nî thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  thu  vµ  kh¸c th×  quan    c¬  tiÕp nhËn  ®¬n  s¸tnhËp  vÞ    hoÆc   quan  c¬  cÊp      trªntrùctiÕp cña    ®¬n  t¸chra thµnh  vÞ      nhiÒu  ®¬n  ph¶i vÞ    lµm  tôc ®èi  thñ    chiÕu,x¸c nhËn  n¬      sè  thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  thu  vµ  kh¸c víi     c¬  quan    h¶iquan    n¬i ®¬n  cßn    vÞ  nî.Trªn c¬  b¶n    së  ®èi chiÕu,x¸c nhËn        nî víi quan     c¬  h¶iquan,®¬n  ph¶i®¨ng      vÞ    ký,cam  kÕt  ho¹ch nép  nîthuÕ  kÕ    sè    ®Õn   hÕt ngµy  9­ 30­ 1996.Mäi  êng      tr hîp kh«ng nép thuÕ theo  ®óng  ho¹ch kÕ    cam  kÕt  ®¨ng  víi quan    ®∙  ký    c¬  H¶i quan  ®Òu   ph¶ibÞ  lýtheo    xö    môc  , II  môc  II   Imôc  cña  , V  Th«ng  tnµy. §èi víinh÷ng      ®¬n   kh«ng  kh¶  vÞ  cã  n¨ng  nép  tiÒn  sè  thuÕ cßn    nî do  ®¬n  lµm    vÞ  ¨n thua lç:     sau    kiÓm      khicã  tra, nhËn  x¸c cña Côc thuÕ,Côc    qu¶n  lý vèn  tµis¶n    vµ    Nhµ    i níc t¹ doanh nghiÖp, Uû     ban  nh©n d©n tØnh, thµnh    phè  (®èi víidoanh      nghiÖp  ®Þa  ph¬ng) hoÆc   chñ  Bé  qu¶n (®èi víidoanh     
  2. 2 nghiÖp trung  ¬ng) b¸o c¸o  Tµi chÝnh  Tæng   Bé    vµ  côc H¶i quan    ®Ó tr×nh  ChÝnh phñ xem     xÐt cho phÐp viÖc    xo¸nî. c) §èivíi         ®¬n  nhËn  th¸cxuÊt nhËp  c¸c vÞ  uû      khÈu cho    c¸c ®¬n  kh¸c vÞ    cßn    nî thuÕ xuÊt nhËp    khÈu  thu  vµ  kh¸c còng    ph¶ithùc hiÖn      theo      tiÕta, b  ®iÓm      Itrªn®©y. d)        §èi víic¸c ®¬n  cã    vÞ  tê khaih¶i quan      hµng xuÊt khÈu, hµng      nhËp  khÈu  ®¨ng  tr   ký  íc ngµy  1/4/1992  nép  ®∙  hÕt  nî thuÕ  sè    th× Côc    h¶i quan  tØnh, thµnh    phè    n¬i ®¬n  nî thuÕ  vÞ    xuÊt nhËp    khÈu  lýmiÔn    xö    ph¹tchËm   nép thuÕ cho  ®¬n  vÞ. 2­      nî thuÕ  §èi víisè    xuÊt nhËp khÈu  thu  vµ  kh¸c cña    khai h¶i   c¸c tê      quan ®¨ng  víic¬  ký    quan H¶i quan    tõ ngµy  4­ 1­ 1992 ®Õn  hÕt ngµy  9­ 30­ 1996. a) Côc      H¶i quan  ®Þa ph¬ng    n¬i®¬n  cßn    vÞ  nîthuÕ ph¶itiÕn hµnh        ®èi chiÕu  nî thuÕ  thu  sè    vµ  kh¸c cña    ®¬n  vµ  vÞ  yªu  cÇu ®¬n  cam   vÞ  kÕt kÕ  ho¹ch nép hÕt  nî ®äng  sè    vµo ng©n  s¸ch Nhµ      níc®Õn  hÕt ngµy  9­ 30­ 1996.   Mäi  êng  tr hîp nép  thuÕ kh«ng  ®óng    kÕ ho¹ch cam  kÕt ®Òu  ph¶i bÞ  lý   xö    theo môc  ,   II môc  Imôc  cña    II   , V  Th«ng  tnµy. ­ §èivíinh÷ng        ®¬n  ®∙    vÞ  gi¶ithÓ  c¬  th×  quan  quyÕt  ra  ®Þnh    gi¶ithÓ  ®¬n     vi ph¶i ®èi    chiÕu, x¸c    nhËn  víic¬  nî    quan  H¶i  quan  yªu  vµ  cÇu  Ban  thanh      lý gi¶ithÓ  ®¬n   thùc  vÞ  hiÖn viÖc  thanh to¸n c¸c kho¶n      c«ng    nî cña  ®¬n   bÞ    vÞ  gi¶ithÓ  theo  ®óng thø  u    tù  tiªnquy  ®Þnh   i®iÓm   môc     t¹  3,  II Th«ng   54/TC­   tsè  CN ngµy  11­ 13­ 1990  cña  TµichÝnh. Bé      ­ §èivíinh÷ng        ®¬n  s¸tnhËp  vÞ    vµo ®¬n  kh¸c,®¬n  t¸chra thµnh  vÞ    vÞ      nhiÒu  ®¬n  kh¸c,®¬n  xuÊt nhËp  vÞ    vÞ    khÈu  th¸cth×  uû    ®¬n  tiÕp  vÞ  nhËn  ®¬n  s¸tnhËp  vÞ    hoÆc   quan  c¬  cÊp      trªntrùctiÕp cña ®¬n  t¸chra  vÞ    nhiÒu  ®¬n   hoÆc   vÞ  ®¬n   nhËn  vÞ  xuÊt nhËp  khÈu  th¸c ph¶i ®èi  uû      chiÕu, x¸c     nhËn      quan    nî víic¬  H¶i quan  thùc hiÖn  ho¹ch  vµ    kÕ  nép  thuÕ  sè  xuÊt nhËp    khÈu  thu kh¸c cßn    vµ      nî ®Õn  hÕt  ngµy  9­ 30­ 1996  theo ®óng  quy ®Þnh    trªn ®©y. b) §Õn    hÕt ngµy  9­ 30­ 1996  nÕu ®¬n  ®∙  vÞ  nép  xong  tiÒn thuÕ      nî®äng  qu¸ h¹n    (qu¸15    ngµy      ®èi víihµng  xuÊt khÈu, qu¸ 30        ngµy      ®èi víihµng  nhËp  khÈu, qu¸ 90      ngµy  ®èi    víihµng  nguyªn    cã  vËt liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt  hµng xuÊtkhÈu) vµ        c¸ckho¶n    thu kh¸ccña      H¶i quan  nÕu cßn  khã  cã  kh¨n do    nguyªn  nh©n   kh¸ch quan  nªn  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng nép  tiÒn  ph¸t chËm     nép  thuÕ  xuÊt  nhËp  khÈu  th×    îc Tæng   sÏ ®   côc  H¶i quan  xem   xÐt    gi¶iquyÕt  miÔn  hoÆc   gi¶m  tiÒn    ph¹tchËm   nép ®èi    víitõng    tê khai.Thñ      tôc xÐt miÔn  hoÆc   gi¶m  tiÒn ph¹tchËm       nép thuÕ  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  ­ C«ng  ®Ò     v¨n  nghÞ    xin miÔn hoÆc  gi¶m (møc    xin gi¶m  thÓ)  cô  tiÒn  ph¹t chËm     nép thuÕ xuÊt  nhËp khÈu  cho ®¬n   cña    vÞ  Uû ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè (®èivíidoanh      nghiÖp ®Þa  ph¬ng) hoÆc   chñ    Bé  qu¶n (®èi  víi  doanh nghiÖp trung ¬ng).   ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ    xÐt miÔn  hoÆc   gi¶m  tiÒn ph¹tchËm       nép thuÕ cña  ®¬n  cã  vÞ  kiÓm      trax¸cnhËn  ®Ò   vµ  nghÞ  cña  quan  c¬  thuÕ ®Þa ph¬ng. ­ B¶n      x¸c nhËn cña Côc    H¶i quan ®Þa  ph¬ng    n¬i ®¬n  ®∙  vÞ  nép xong  tiÒn thuÕ      nî®äng  ®Õn   hÕt ngµy  9­ 30­ 1996.
  3. 3 ­ B¶n    ®èi chiÕu  nî ph¹tchËm   sè      nép thuÕ (theo tõng      tê khaiH¶i quan      hµng xuÊt nhËp    khÈu) gi÷a ®¬n  vµ      vÞ  Côc    H¶i quan    n¬i®¬n  cßn    vÞ  nî tiÒn  ph¹tchËm     nép thuÕ. ­ C¨n  vµo      cø  c¸c quy ®Þnh    trªn®©y,  Tæng   côc    H¶i quan xem  xÐt    gi¶i quyÕt miÔn  hoÆc  gi¶m    ph¹ttiÒn chËm     nép  thuÕ  theo    ®Ò nghÞ  cña  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè  hoÆc   chñ  Bé  qu¶n cho  tõng    têkhaivµ    tõng tr   êng  hîp cô    thÓ.§èivíi         ®¬n  ®∙  c¸c vÞ  nép  xong toµn  hoÆc   bé  mét phÇn tiÒn ph¹t     chËm  nép  thuÕ (nÕu    íc khi cã  cã) tr     ChØ   thÞ  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ    (sè 575/TTg  ngµy  8­ 24­ 1996)th× kh«ng  îcxem         ®   xÐt hoµn    tiÒn ph¹t®∙  l¹sè  i     nép. c) §èivíic¸c ®¬n    ® îcgi¶iquyÕt          vi®∙      miÔn  hoÆc   gi¶m  tiÒn    ph¹tchËm   nép thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  cña      c¸c l« hµng  xuÊt nhËp    khÈu  tê khai H¶i cã        quan ®¨ng  tõ ngµy  4­ ký    1­ 1992  ®Õn   hÕt  ngµy  9­ 30­ 1996, th×      tõ ngµy  10­1­ 1996        îc hëng    trë®i,®Ó ®   thêih¹n  nép  thuÕ theo  quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  LuËt 17    thuÕ xuÊt nhËp    khÈu  ngµy      (15  ®èi víi hµng  xuÊt khÈu, 30      ngµy      ®èi víihµng  nhËp  khÈu  90  vµ  ngµy  ®èi    víinguyªn  liÖu nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng  xuÊt khÈu) th×      ®¬n  ph¶icã  vÞ    giÊy  b¶o    l∙nhcña  Ng©n   hµng  ®¶m  b¶o  ®¬n  vÞ  kh¶  cã  n¨ng nép  thuÕ  xuÊt nhËp  khÈu  cho    l« hµng  ®óng   thêih¹n  quy  ®Þnh.  Trêng  kh«ng  îc Ng©n   hîp  ®   hµng  b¶o    doanh  l∙nhth×  nghiÖp  chØ  îc ®   hoµn  thµnh  thñ    tôc H¶i quan  sau    nép    thuÕ  khi ®∙  ®ñ sè  xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  cña    l« hµng  ®ã.  Thêi gian    thùc hiÖn    theo  quy  ®inh  i     t¹ tiÕtc, ®iÓm     2, môc nµy  ®Õn   hÕt ngµy  12­ 31­ 1996.   II­  BIÖN  PH¸P TRÝCH   TIÒN  TRªN  D     Sè  TµI KHO¶N  CñA   DOANH   NGHIÖP   ë  NG©N   HµNG     ®Ó NéP   VµO  NG©N  S¸CH  NHµ   íC. N Tõ  ngµy  10­ 1­ 1996    nÕu  trë®i  ®¬n  cßn    vÞ  nî thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  vµ  nî tiÒn  ph¹t chËm     nép  ®Õn     thêih¹n  ph¶i cìng    chÕ  theo  LuËt    t×nh  mµ cè  ch©y  kh«ng  ú  nép vµo  ng©n  s¸ch Nhµ    Côc  ëng    níc,th×  tr côc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng   n¬i ®¬n    vicßn    nî thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  nî tiÒn  vµ    ph¹tchËm     nép    ra quyÕt  ®Þnh  cÇu  yªu  Ng©n   hµng   n¬i®¬n  më     vÞ  tµikho¶n  trÝch tiÒn trªnsè        d    tµikho¶n  cña  ®¬n  ®Ó   vÞ  nép  vµo  ng©n  s¸ch Nhµ    níc ®óng  b»ng  tiÒn sè    thuÕ xuÊt nhËp    khÈu  tiÒn ph¹t®¬n  cßn    vµ      vÞ  nî.Trêng    tiÒn trªnsè  hîp sè      d  tµikho¶n    cña  ®¬n   kh«ng      vÞ  ®ñ ®Ó thanh  to¸n toµn  sè    bé  tiÒn  thuÕ  xuÊt   nhËp  khÈu  tiÒn  vµ  ph¹tcßn      nî th×  tiÒn    sè  nî thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  cßn  i l¹   , ngoµi viÖc  dung    ¸p  biÖn  ph¸p  cìng chÕ   theo §iÒu  cña  20  LuËt  thuÕ  xuÊt   khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu  cßn  ¸p  bÞ  dông  biÖn  ph¸p  theo môc  III cña Th«ng   t nµy. §èivíic¸c ®¬n  nhËn  th¸cxuÊt khÈu, nhËp        vÞ  uû        khÈu cho    c¸c ®¬n    vÞ, c¸ nh©n    kh¸c mµ     cßn    nî thuÕ xuÊt nhËp    khÈu, nî tiÒn    còng      ph¹tth×  ph¶i¸p    dông theo biÖn    ph¸p nµy.   II   I BIÖN  ­ PH¸P  TRNG  THU   HµNG  HO¸  XUÊT   NHËP   KHÈU CñA   DOANH   NGHIÖP Ngoµi viÖc  dung      ¸p  c¸c biÖn  ph¸p  nªu  trªnmµ   ®∙  ë    kh«ng  kh¶  cã  n¨ng  thu    tiÒn  håisè  thuÕ xuÊt nhËp    khÈu, vµ    tiÒn   ph¹tcßn   nî ®äng  Côc    th×  H¶i quan  ®Þa  ph¬ng    n¬i ®¬n  cßn    vÞ  nî ®äng  quyÕt  ra  ®Þnh  tr thu  vµ  ng  hµng  ho¸ nhËp  khÈu       ¬ng  ¬ng    tiÒn  víigi¸trÞ t ® víisè  thuÕ, tiÒn    ph¹tcßn      nî (bao  gåm   hµng  c¶  ho¸ ®ang  lµm  thñ    tôc nhËp  khÈu  hµng  vµ  ho¸  nhËp  ®∙  khÈu  thuéc  h÷u  së  cña  ®¬n  cßn    vÞ  nî ®äng  thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu).Sau    ng    khitr thu hµng    quan  hã, c¬  H¶i  quan  lµm thñ    tôc chuyÓn  giao  hµng ho¸  ng    tr thu cho  tµichÝnh        chøc  Së    vËt gi¸®Ó tæ  b¸n  ®Êu     gi¸theo  quy ®Þnh,    lÊy tiÒn 
  4. 4 nép  thuÕ xuÊtnhËp    khÈu  cßn    nî®äng  vµo  ng©n s¸ch Nhµ      níc,theo ®óng      tµi kho¶n  chuyªn thu cña        H¶iquan  môc    vµ  lôcng©n s¸ch hiÖn    hµnh. §èivíi    ®¬n  cßn    vÞ  nîthuÕ  xuÊtnhËp    khÈu  nhng lµm      thñ tôcnhËp hµng  t¹  iCôc H¶i quan  kh¸c th×    Côc  H¶i quan    n¬i ®¬n  cßn    vÞ  nî tiÒn thuÕ xuÊt  nhËp  khÈu phèihîp víiCôc          H¶i quan    n¬i®¬n  lµm      vÞ  thñ tôc nhËp  hµng    ®Ó tiÕn hµnh    thùc hiÖn    theo biÖn    ph¸p quy    ®Þnh trªn.   §èi víi®¬n   cßn  thuÕ      vÞ  nî  xuÊt nhËp khÈu  nhng  kh«ng  lµm  thñ    tôc nhËp  hµng  n÷a th× Côc  H¶i quan    n¬i ®¬n  cßn    vÞ  nî tiÒn thuÕ xuÊt nhËp    khÈu    ra quyÕt ®Þnh  ng    tr thu hµng    nhËp  ho¸ ®∙  khÈu  thuéc së    h÷u  cña  ®¬n  vÞ    mµ ®¬n  ®ang  vÞ  kinh doanh, sau        ®ã lµm      thñ tôc chuyÓn  giao hµng    ho¸ cho  tµichÝnh        Së    vËt gi¸n¬i®¬n  ®ãng    kinh doanh    chøc  vÞ  trôsë    ®Ó tæ  b¸n  ®Êu    gi¸theo quy    ®Þnh  trªn. Sau    quyÕt  khira  ®Þnh  ng  hµng    tr thu  ho¸ nhËp khÈu cña ®¬n    vÞ, Côc  H¶i quan    ®Þa  ph¬ng  ph¶ith«ng  cho  tph¸p    b¸o  Së   biÕtvµ    phèihîp thùc hiÖn        viÖc  ®Êu  b¸n  gi¸. Sè tiÒn b¸n ®Êu        gi¸cßn    l¹sau      tiÒn thuÕ  i khitrõsè    xuÊtnhËp    khÈu  ®¬n  vÞ cßn      nî,chiphÝ  ng    chøc  ®Êu    sè  tr thu,tæ  b¸n  gi¸vµ  hµng   ho¸ cßn  iCôc  l¹   , H¶i quan  quyÕt    ra  ®Þnh    i tr¶l¹ cho    ®¬n    vÞ. Sau    quyÕt  khira  ®Þnh  ng    tr thu hµng    tæ  ho¸ vµ  chøc    b¸n ®Êu    gi¸,Côc    H¶i quan,Së      tµichÝnh      vËtgi¸ph¶ib¸o    c¸o Uû    ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè, Bé    chñ  qu¶n ®¬n    Tµi chÝnh  vÞ, Bé    vµ Tæng  côc    H¶i quan  sè  thuÕ  vÒ  thu  xuÊt nhËp    khÈu  tiÒn      vµ  ph¹ttõ viÖc  b¸n ®Êu    gi¸. IV­BIÖN    PH¸P  THÕ   CHÊP     TµI S¶N   B¶O   Vµ  L∙NH  CñA   NG©N   HµNG §èivíi    nh÷ng  ®¬n  cßn    vÞ  nî ®äng thuÕ xuÊt nhËp    khÈu  tiÒn ph¹t®∙  vµ      kÐo    dµi qu¸ h¹n ph¶icìng    chÕ,  nhng  gÆp       rñiro,bÊt tr¾c,do    nguyªn  nh©n  kh¸ch quan: thiªntaib∙o lôt            , ho¶ ho¹n  g©y thiÖth¹ihµng          ho¸,tµis¶n  .®¬n  ..   , vÞ kh«ng thÓ  nép  tiÒn thuÕ  ®ñ    xuÊt nhËp    khÈu  ngay  îc,th× Tæng  ®     côc    H¶i quan  îc phÐp  ®   cho  ®¬n  ho∙n nî víi®iÒu  vÞ        kiÖn ®¬n  ph¶ithÕ  vÞ    chÊp   tµi s¶n  ¬ng  ¬ng    thuÕ  t ® víisè  cßn  víic¬  nî    quan  Ng©n   hµng  hoÆc  ph¶i ® îc     Ng©n  hµng    n¬i®¬n  më     vÞ  tµi kho¶n ®øng    ra b¶o l∙nh. Thñ    tôcho∙n nîthuÕ        qu¸ h¹n: ­ C«ng  ®Ò     v¨n  nghÞ cho phÐp ho∙n    nî thuÕ xuÊt nhËp    khÈu cña ®¬n  vÞ, cã    kiÓm      trax¸c nhËn cña  quan  c¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng  ®Ò   vµ  nghÞ cña Uû  ban nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè hoÆc   chñ  Bé  qu¶n. ­ B¶n      ®èi chiÕu    x¸cnhËn  nîthuÕ  sè    xuÊtnhËp    khÈu  gi÷a ®¬n  víi   vÞ    c¬  quan    H¶i quan    n¬i ®¬n  cßn        vÞ  nî (chitiÕttheo tõng    tê khaihµng    ho¸ xuÊt  nhËp khÈu). ­ V¨n    b¶n thÕ chÊp    tµis¶n b»ng     ¬ng  ¬ng  thuÕ  gi¸trÞ t ® sè  ®¬n  cßn  vÞ  nî víi     ng©n  hµng theo  ®óng      thÕ  thñ tôc vÒ  chÊp    tµis¶n  cña  Ng©n  hµng quy  ®Þnh   hoÆc  giÊy b¶o l∙nh,cam     kÕt  cña Ng©n  hµng    n¬i ®¬n   më     vÞ  tµi kho¶n. Trªn c¬  c¸c hå  quy    së    s¬  ®Þnh   trªn®©y,  Tæng   côc    H¶i quan xem  xÐt  cho ho∙n nîthuÕ      xuÊtnhËp    khÈu      ®èi víitõng tr   êng    thÓ,nhng    hîp cô    thêigian  cho phÐp  ho∙n nîthuÕ      xuÊtnhËp    khÈu  ch¹m  nhÊt kh«ng    ngµy    ­   qu¸ 60  (s¸um ¬ingµy) kÓ        tõ ngµy      nép  qu¸ thêih¹n  thuÕ  quy ®Þnh. Sau        khira quyÕt ®Þnh  cho ho∙n nîthuÕ      xuÊt nhËp    khÈu,Tæng    côc    H¶i quan  ph¶ith«ng  cho    b¸o  Bé 
  5. 5 tµichÝnh,Uû      ban nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè  hoÆc   chñ  Bé  qu¶n  c¬  vµ  quan  thuÕ ®Þa ph¬ng  îcbiÕt. ®   V­  BIÖN  PH¸P  ®×NH   CHØ   CÊP   GIÊY  PHÐP   KINH  DOANH   XUÊT   NHËP   KHÈU §èi víinh÷ng      ®¬n  cßn    vÞ  nî thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  tiÒn  vµ  ph¹tchËm     nép ph¶icìng chÕ,      nÕu    ¸p dông    c¸c biÖn  tÊtc¶    ph¸p    trªn®©y   vÉn kh«ng  cã  hiÖu qu¶  hoÆc   nh÷ng  ®¬n  cßn    vÞ  nîthuÕ  xuÊtnhËp    khÈu  kÐo      dµith× hµng  th¸ng (vµo    ngµy  hµng  25  th¸ng),  Côc   H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  danh  lËp  s¸ch göi vÒ      Tæng   côc    H¶i quan    ®Ó lËp  danh  s¸ch th«ng  b¸o cho  Th¬ng  Bé  m¹i ®×nh    chØ  viÖc  cÊp giÊy phÐp  kinh doanh  xuÊt nhËp    khÈu  ®èi      víic¸c ®¬n  nµy. Sau    vÞ    khi®×nh  chØ  viÖc  cÊp giÊy phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  cña ®¬n    Th¬ng    vÞ, Bé  m¹iph¶ith«ng  cho  ban    b¸o  Uû  nh©n  d©n  tØnh,  thµnh phè  hoÆc   chñ  Bé  qu¶n,Bé      TµichÝnh  Tæng  vµ  côc    H¶i quan  îcbiÕt. ®   VI­ Trong    qu¸  tr×nh thùc hiÖn viÖc ®«n  ®èc thu nép  thuÕ  sè  cßn    nî ®äng,  nÕu  ph¸t hiÖn    doanh  nghiÖp  nµo  t×nh  cè  ch©y  hoÆc   hµnh  ú,  cã  ®éng  g©y  c¶n         îng lµm  trë®èi víi l   lùc nhiÖm   nh»m   vô  môc ®Ých  chiÕm  dông  thuÕ cña  ng©n s¸ch Nhµ        nícth× Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    s¬  lËp hå  b¸o c¸o    vÒ Tæng   côc H¶i  quan    ®Ó Tæng   côc  H¶i quan b¸o c¸o  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ. Tuú    theo møc       ®é vi ph¹m  cña    c¸c doanh nghiÖp  nµy      mµ ®Ò nghÞ  ph¶i bÞ  ph¹tvi ph¹m    xö      hµnh  chÝnh hoÆc   truy cøu  bÞ    tr¸ch nhiÖm     h×nh sù. Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy    ký.Nh÷ng quy ®Þnh  íc tr   ®©y        tr¸víi i tinhthÇn  Th«ng   tnµy ®Òu     b∙ibá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×    cã  víng  ¾c,    m c¸c ®¬n  kÞp    vÞ  thêiph¶n  ¸nh vÒ  TµichÝnh,Tæng    Bé      côc    H¶i quan    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn      bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2